2 pályázat kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására


pályázat kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására


Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2015. évi nyílt pályázati felhívását az alábbi két altémában teszi közzé:

 1. Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos, a kollégium döntési körébe tartozó, (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára
 2. Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulásának támogatására

Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos, a kollégium döntési körébe tartozó, (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Szépirodalmi művek, valamint tudományos munkák és igényes ismeretterjesztő könyvek szerzői, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. szeptember 16.–2016. szeptember 16.

Elbírálás szempontjai:

 • A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, társadalmi aktualitását (tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli.
 • A pályázatok elbírálásánál a kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.
 • A támogatásban részesült alkotói kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető, a tartalmi cél és a megvalósult forma egysége maradéktalanul érvényesüljön.
 • A Kollégium fenntartja a jogot, hogy a felhasználható keretösszeg figyelembe vételével, a kért támogatás egy részét ítélje meg a mindenkori szakmai teljesíthetőség mérlegelése mellett. A pályázó által megjelölt – a pályázati felhívásnak megfelelő – alkotói időintervallum képezi a támogatási szerződés alapját.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

A támogatási összeg járulékokat nem tartalmazhat. Az alkotói támogatás jogcím a pályázati adatlap költségkalkulációja 4. pont 4.1.1. személyi jellegű költségek sorába kerüljön feltüntetésre. A tervezett összköltség összege és az NKA-tól igényelt támogatás összege alkotói támogatás esetén azonos.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

1. Szépirodalmi művek szerzői számára

 • 20.000.000 Ft keretösszeggel alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek, művésztanárok számára. A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.
 • Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet.

2. Tudományos, a kollégium döntési körébe tartozó (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára

 • 20.000.000 Ft keretösszeggel alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapos időtartamra a tudományos, az ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására. A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.
 • Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet.

Felhívjuk a tudományos munkával pályázó szerzőink figyelmét, hogy a felhívásban megjelölt, alkotói időszakot meghaladó alkotói tevékenységre nem áll módjukban pályázatot benyújtani!

Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egy éves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.

Nem nyújthat be pályázatot az, akinek az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai kollégiuma döntése szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.

Több szerzős tudományos-ismeretterjesztő munka kézirata szerzői esetében valamennyi társszerzőnek pályáznia szükséges külön-külön benyújtott alkotói pályázatként, egyazon pályázati fordulóban. A szerzőnként benyújtott pályázatban egyértelműen különüljön el, az adott szerző mely részt kívánja alkotó munkája során feldolgozni. Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló részeként a szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat – a szerző mely részt tekinti az elkészült kéziratban sajátjának – benyújtása kötelező. Amennyiben a készülő kézirat társszerzője nem nyújt be pályázatot, a kollégiumnak nem áll módjában a benyújtott társszerző pályázatát támogatni.

A pályázott alkotói mű könyvkiadására a kiadó 2017. évben nyújthat be pályázatot.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 16-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulásának támogatására

A Kollégium saját hatáskörében a szakmai program (konferencia, előadás, szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelentetését is támogatni kívánja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

Ezen altémában pályázni lehet irodalmi és ismeretterjesztő:

 • programra/rendezvényre,
 • programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó,
 • programra/rendezvényre/programsorra és kísérő kiadványa megjelentetésére.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

Kísérő kiadvány megjelentetésére csak a felhívás időszaka alatt lezajló programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódóan fenti 3. kategóriában lehet. A kiadvány megjelenésének végső határideje a pályázati felhívás szerinti befejezési határnap. Kísérő kiadvány támogatására önállóan pályázatot benyújtani nem lehetséges. A kereskedelmi forgalomba nem kerülő, 3 ívnél nagyobb, ingyenes kiadványok megjelentetésének támogatásához Betétlap kötelező mellékletét szükséges kitölteni. A támogatott vállalja, hogy a megjelentetett, ISBN számmal rendelkező kiadvány tiszteletpéldányait (szerzők, szerkesztők, köz- és szakmai könyvtárak, a témához kapcsolódó egyetemi intézetek, tanszékek, valamint sajtópéldányok) eljuttatja felsoroltakhoz, illetőleg a Betétlapon megnevezett célközönségéhez, valamint a kötelespéldányt az OSZK-nak beszolgáltatja. A kötelespéldány igazolás a szakmai beszámoló részét képezi.

A Kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi személyek, egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. szeptember 16.–2016. szeptember 16.

Elbírálás szempontjai:

 • A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket, amelyek a magyar szellemi életben hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak.
 • Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar szellemi élet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.
 • Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó a megpályázandó szakmai programmal egyéb pályázatokon is részt vegyen, de ebben az esetben a pályázati adatlap költségkalkulációjában a meglévő forrást és a várható bevételeket ennek ismeretében szükséges kitölteni.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj felhasználásának tételeit),
 • szállásköltség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
 • útiköltség,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
 • szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
 • jutalomkönyvek megvásárlásának költsége.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.

A járulékokat a tiszteletdíj jogcímnél a kollégium abban az esetben támogatja, ha a pályázat összköltsége megegyezik az NKA-tól igényelt összeggel.

Támogatás rendezvény, program kísérő kiadványa megjelentetése esetén az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szerkesztői tiszteletdíj,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • szállítási költség.

Határon túli pályázó esetében – amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal – a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint. Támogatott pályázat esetén felhívjuk határon túli pályázóink figyelmét, hogy a lebonyolítónak – az NKA-portálon a Pályázat beadással kapcsolatos információk menüpontban szereplő pontban leírt feltételeknek megfelelően, kötelező regisztrálnia.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 16-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 27% áfaösszegnél. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es, (36-1) 327-4342-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás letölthető innen: Pályázat kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/szepirodalom-ismeretterjesztes_150916


2 pályázat kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
5 6 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *