2 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára


Pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára 2017


A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály pályázatot hirdet:

 • a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására HM TKKF KULT-2017
 • a honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatására HM TKKF HAGY-2017

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása – HM TKKF KULT-2017

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok támogatása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvények, rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása.

Támogatási időszak kezdő időpontja: 2017. november 15.
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. március 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló forrás 10.000.000,- Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.

Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-át saját forrásként szükséges vállalni.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:

 • alapítványok,
 • egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),

amelyek:

 • önálló jogi személyiséggel,
 • magyarországi székhellyel,
 • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek és

Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:

 • nem minősülnek átlátható szervezetnek;
 • az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
 • nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • nem magyarországi székhelyűek
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba (jogerős döntés) a bíróság;
 • 2017-ben a HM TKKF által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
 • a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezettek, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében felmerült költségek finanszírozására használható fel.

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

A pályázati programokon nyújtott vendéglátás, szállás és utazás/szállítás a következő módon számolható el:

 • Szállás költségre az elnyert támogatás maximum 10 %-a,
 • Utazásra, szállításra az elnyert támogatás maximum 10 %-a.
 • Cateringre az elnyert támogatás maximum 20 %-a számolható el.

Támogatásból el nem számolható költségek köre

 • A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
 • A visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
 • Beruházási kiadások: ingatlan vásárlás, új építmény építése; gépjármű beszerzés,
 • Felújítási kiadások: meglévő ingatlanon (építményen) végzett építési tevékenység (pl.: bővítés, átalakítás, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, jókarbantartás, állagmegóvás, rendeltetésmódosítás, stb.), gépjármű karbantartás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
 • Adók és illetékek: vagyonszerzéshez kapcsolódó adók; ingatlanszerzés, gépjárműszerzés; vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények: bírságok, büntetések; késedelmi pótlék/kamat; kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések: tiszteletdíjak; szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak; jutalmak (természetbeni, pénzbeli)
 • Adósságszolgálat teljesítése: hitel-, kölcsön tőketörlesztése; pénzügyi lízing tőketörlesztése
 • Dohányáru és szeszesital beszerzés

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Benyújtási határidő: 2017. november 07. 23:59

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos információ a +36 (1) 474 1111 (HM mellék: 21-194) telefonszámon, valamint a kulturalispalyazat@hm.gov.hu e-mail címen kérhető.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása – HM TKKF KULT-2017

Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása – HM TKKF HAGY-2017

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a honvédelem ügyét egy adott történelmi korszak magyar katonáinak hiteles megjelenítése által népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A hazafias és honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem különböző korszakaira (preferáltan, de nem kizárólag a reguláris haderőkre) jellemző, azt hitelesen megjelenítő egyenruházati cikkek, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és fegyvermásolatok, zászlók illetve a katonai táborozás eszközeinek (a továbbiakban együtt: cikkek) készíttetése, javítása, beszerzése. A szükségmegoldások bemutatása nem tartozik a támogatható tevékenységek közé.

Támogatási időszak kezdő időpontja: 2017. november 15.
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. március 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló forrás 25.000.000,- Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-át saját forrásként szükséges vállalni.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:

 • alapítványok,
 • egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),

amelyek:

 • önálló jogi személyiséggel,
 • magyarországi székhellyel,
 • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek és
 • alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében felmerült költségek finanszírozására használható fel.

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

A támogatási összeg legfeljebb 10 %-a használható a pályázat megvalósításával összefüggő működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

Támogatásból el nem számolható költségek köre

 • A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
 • A visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
 • Beruházási kiadások: ingatlan vásárlás, új építmény építése; gépjármű beszerzés,
 • Felújítási kiadások: meglévő ingatlanon (építményen) végzett építési tevékenység (pl.: bővítés, átalakítás, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, jókarbantartás, állagmegóvás, rendeltetésmódosítás, stb.), gépjármű karbantartás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
 • Adók és illetékek: vagyonszerzéshez kapcsolódó adók; ingatlanszerzés, gépjárműszerzés; vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények: bírságok, büntetések; késedelmi pótlék/kamat; kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések: tiszteletdíjak; szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak; jutalmak (természetbeni, pénzbeli)
 • Adósságszolgálat teljesítése: hitel-, kölcsön tőketörlesztése; pénzügyi lízing tőketörlesztése
 • Dohányáru és szeszesital beszerzés

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Benyújtási határidő: 2017. november 07. 23:59

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos információ a +36 (1) 474 1111 (HM mellék:21-267) telefonszámon, valamint a hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu e-mail címen kérhető.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása – HM TKKF HAGY-2017

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/3/b4/31000/HAGY2017.zip; http://www.kormany.hu/download/4/b4/31000/KULT2017.zip
Fotó: Bodajk Város Honlapja – Forrás: http://www.bodajk.hu/index.php?pg=news&id=1186


2 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára
5 6 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *