3 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára

 


pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára


A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály pályázatot hirdet:

 1. a magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző egyesületek tevékenységének támogatására HM TKHKF HAG-2015
 2. a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására HM TKHKF HON-2015
 3. hazai katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezésére HM TKHKF SPORT-2015

Pályázat a magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző egyesületek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot hirdet a katonai hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek és alapítványok részére, a magyar katonát, a magyar hadak életét, felszerelését, harceljárásait hitelesen bemutató és ezzel a katonai hivatást népszerűsítő katonai hagyományőrző felszerelési tárgyak elkészítésére, készíttetésére, beszerzésére és javítására.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem különböző korszakaira jellemző, azt idéző katonai ruházati és felszerelési tárgyak, fegyver másolatok, zászlók, és a katonai táborozás eszközeinek készítése, készíttetése, javítása, beszerzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázhatnak azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek:

 • önálló jogi személyiséggel,
 • magyarországi székhellyel,
 • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek, és
 • alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.

A pályázatból ki van zárva az a pályázó:

 • amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
 • amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 • amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
 • amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • amely az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
 • amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
 • amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió Ft.
Az igényelhető támogatás összege minimum 500.000Ft, maximum 1.000.000Ft. A támogatás intenzitása: 100%.

A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatási összeg maximum 25 %-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

Nem támogatható költségek általános köre:

 • jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
 • a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
 • sikerdíjhoz, bankköltséghez
 • a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
 • a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
 • bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázat papír alapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf.: 25.

A támogató a pályázat papír alapú példányát csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.

A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu

A támogató a pályázat elektronikus úton történő beérkezéséről visszaigazolást küld a pályázónak.

A támogató a pályázat benyújtása napjának a papír alapú példány benyújtása napját tekinti.

A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium HM TKHKF illetékes munkatársaitól a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető felvilágosítás:
Horváth Lajos kotv., tel.: (1) 474-1111/21-137, e-mail: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu

A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailek kerülnek megválaszolásra.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző egyesületek tevékenységének támogatására

Pályázat a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot hirdet a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek és alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok szervezésére.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 1. A II. világháború befejezésének 70. évfordulójára emlékező rendezvények
 2. A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvények, rendezvénysorozat

Pályázni csak egy kategóriában lehet, továbbá egy kategóriában csak egy pályázat nyújtható be.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázhatnak azon a honvédelem és a honvédség ügyét támogató civil szervezetek, a Magyar Honvédséghez kötődő alapítványok, a honvédségi nyugállományú szervezetek (klubok), amelyek:

 • önálló jogi személyiséggel,
 • magyarországi székhellyel,
 • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek,

A pályázatból ki van zárva az a pályázó:

 • amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
 • amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 • amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
 • amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • amely az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
 • amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
 • amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió Ft.
Az igényelhető támogatás összege minimum 200.000Ft, maximum 1.200.000Ft. A támogatás intenzitása: 100%.

A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatási összeg maximum 25 %-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

Nem támogatható költségek általános köre:

 • nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez
 • jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
 • a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
 • sikerdíjhoz, bankköltséghez
 • a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
 • a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
 • bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.

A pályázati programokon nyújtott vendéglátás, szállás és utazás/szállítás a következő módon számolható el:

 • Szállás költségre az elnyert támogatás maximum 10 %-a,
 • Utazásra, szállításra az elnyert támogatás maximum 10 %-a.
 • Cateringre az elnyert támogatás maximum 20 %-a számolható el.

A támogató csak olyan bizonylatokat fogad be az elszámoláshoz, amelyek közvetlenül a pályázati rendezvényhez kapcsolódnak.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázat papír alapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf.: 25.

A támogató a pályázat papír alapú példányát csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.

A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
kulturalispalyazat@hm.gov.hu

A támogató a pályázat elektronikus úton történő beérkezéséről visszaigazolást küld a pályázónak.

A támogató a pályázat benyújtása napjának a papír alapú példány benyújtása napját tekinti.

A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium HM TKHKF illetékes munkatársaitól a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető felvilágosítás:

Magyar Sándor kotv., tel.: (1) 474-1111/21-194, e-mail: kulturalispalyazat@hm.gov.hu

A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailek kerülnek megválaszolásra.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására

Pályázat hazai katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezésére

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot ír ki a honvédelmet és a honvédség ügyét szolgáló, sportfeladatokat ellátó egyesületek részére a hazai katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezésére, lebonyolítására, hazai és külföldi szervezetek által rendezett sportversenyen való részvételre, a versenyzők hazai és nemzetközi sportversenyekre való felkészítésére.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A hazai katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása, hazai és külföldi szervezetek által rendezett sportversenyen való részvétel, a versenyzők hazai és nemzetközi sportversenyekre való felkészítése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázhatnak mindazon honvéd sportegyesületek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • önálló jogi személyiséggel
 • magyarországi székhellyel
 • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek
 • alapító okiratukban szerepel a honvédelem ügyét szolgáló sportfeladat ellátására vonatkozó tevékenység

A pályázatból ki van zárva az a pályázó:

 • amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
 • amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 • amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
 • amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • amely az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
 • amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió Ft.
Az igényelhető támogatás összege minimum 200.000Ft, maximum 1.200.000Ft. A támogatás intenzitása: 100%.

A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatási összeg maximum 15 %-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

Nem támogatható költségek általános köre

 • nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez
 • jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
 • a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
 • sikerdíjhoz, bankköltséghez
 • a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
 • a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
 • bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.

A támogatás összegének maximum 10 %-a erejéig frissítő ital (így különösen energizáló italok, izotóniás, hipotóniás italok, gyümölcslevek), táplálékkiegészítő (különösen gyógyszernek nem minősülő, az erőnlétet fokozó készítmények, energizáló ételek, csokoládék, energiaszeletek, gyümölcs) elszámolható.

A támogató csak olyan bizonylatokat fogad be az elszámoláshoz, amelyek közvetlenül a pályázati rendezvényhez kapcsolódnak.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázat papír alapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf.: 25.

A támogató a pályázat papír alapú példányát csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.

A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
sportpalyazat@hm.gov.hu

A támogató a pályázat elektronikus úton történő beérkezéséről visszaigazolást küld a pályázónak.

A támogató a pályázat benyújtása napjának a papír alapú példány benyújtása napját tekinti.

A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium HM TKHKF illetékes munkatársaitól a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető felvilágosítás:

Szvercsek Dávid, tel.: 474-1111/21-172, Farkas Erika hdgy. tel.: 474-1111/22-321 e-mail: sportpalyazat@hm.gov.hu

A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailek kerülnek megválaszolásra.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat hazai katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezésére

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=4&type=206#!DocumentBrowse
Fotó: Bodajk Város Honlapja – Forrás: http://www.bodajk.hu/index.php?pg=news&id=1186


 

3 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *