Akciópályázat civil szervezetek számára – rövid kampányok, egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók támogatására

 


Akciópályázat 2015


A Norvég Civil Támogatási Alap továbbra is várja a szervezetek projektötleteit az akciópályázat felhívásra!

A Norvég Civil Támogatás Alap április végén egynapos workshopokat rendez olyan civil szervezetek képviselői számára, amelyek az akciópályázati felhívásra korábban már benyújtottak pályázatot, de támogatást nem nyertek, illetve olyan szervezetek számára, amelyek a jelentkezési határidőig pályázati ötletet nyújtanak be.

A műhelynapok a jelentkezések alapján 2015. április 20. és 30. között kerülnek megrendezésre több magyar városban.

A műhelynap célja, hogy a résztvevőkkel közösen – korábban megvalósult akciók/kampányok valamint saját tervük elemzése mentén – meghatározzák a sikeres akció és kampány legfőbb szempontjait, eszközeit. A résztvevők kiscsoportos, páros és közös beszélgetések, feladatok segítségével kaphatnak szempontokat, az általuk képviselt ügy, csoport hatékonyabb kommunikálására és bemozdítására.

Elvárások a jelentkezők felé:

 • olyan szervezetet képviseljenek, amely a kiírás kritériumai szerint beadhat akciópályázatot
 • a workshopra való jelentkezésig küldjenek ötlettervet az elképzelt akcióról
 • vállalják, hogy a műhelynapon a szervezet képviseletében ketten fognak részt venni

Az Akciópályázat részleteiről bővebben itt olvashat:

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A pályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témái az alábbiak lehetnek:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), esélyegyenlőség
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére)
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.

Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát, amelyek a fenti területek valamelyikén jelentkező konkrét problémákra hívják fel a figyelmet és eredményesen lépnek fel azok megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív, de bizonyíthatóan hatékony megoldások.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. (Alapítványok esetében az alapítók között, egyesület esetében a közgyűlésben nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak.) Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint főpályázó illetve konzorciumi partnerek lehetnek:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.

A pályázó szervezeteknek a demokratikus értékek és az emberi jogok tiszteletben tartásával kell működniük.

Egy szervezet erre a felhívásra egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be, de újra pályázhat, miután előző akció projektjét lezárta, és azt az Ökotárs Alapítvány jóváhagyta. Az NCTA egyéb pályázati kiírásain támogatást nyert szervezetek is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy projektjüket lezárták-e már!

A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

Jelen pályázati felhívás keretében az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €, és a projektek futamideje legfeljebb egy év lehet (alsó korlát nincs).

A projekt költségvetését forintban kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket (az átváltásához mindig a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InforEuro havi árfolyamát használja).

Az akciópályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 285 000 €.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító vagy partnerei számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • ésszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak.

A fentiek szerint az alábbi közvetlen költségek támogathatóak:

 • a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (figyelembe véve az értékcsökkenést);
 • szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs és számviteli költségeket, bankköltségeket, rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, irodabérletet, honlapfejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

ÖNRÉSZ

Az Alap maximum az összes elszámolható költség 90%-át finanszírozza. A pályázó szervezetnek az összes elszámolható költség legalább 10%-át kell önrészként biztosítania. Az önrész legalább 50%-ának (tehát a teljes költségvetés legalább 5%-ának) készpénzben kell rendelkezésre állnia, a maradék legfeljebb 50%-ot pedig természetbeni hozzájárulásként önkéntes munkával lehet biztosítani.

Az önrész forrása nem lehet a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapból vagy az Ökotárs Alapítvány, illetve az NCTA más pályázatain elnyert támogatás!

Az önkéntes munka pénzbeli értékének kiszámításához a 350/2011. 4.§ (5) Kormányrendeletet kell alapul venni. Eszerint 1 órányi önkéntes munka értéke az aktuális – hivatalosan megállapított – minimálbér 1/160 része. Ettől csak a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet eltérni.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • gépjármű beszerzése, új épületek építése, bővítése;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t);
 • lízing díjak; deviza/valuta árfolyamveszteség;
 • jutalék és osztalék, profit kifizetés;
 • kamattartozás kiegyenlítése, hiteltörlesztés;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek (kivéve a közérdekű érdekérvényesítő tevékenység során felmerült perköltségek);
 • más forrásokból már finanszírozott tételek;
 • a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
 • túlzott és felesleges kiadások.

PARTNERSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az NCTA szeretné elősegíteni a civil szervezetek hálózatos együttműködését és közös cselekvését, ezért a pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

A pályázó partnere(i) részt vesz(nek) a projekt előkészítésében és megvalósításában. A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan konzorciumi partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek az előkészítésben és végrehajtásában aktívan részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján.

A pályázó ezen kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, de ezek nem számítanak konzorciumi partnernek, és a támogatásból nem részesülhetnek.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelentkezési határidő a workshopokra: 2015. március 30. 18h – A résztvevők száma korlátozott, így túljelentkezés esetén a korábbi jelentkezők előnyt élveznek.

Jelentkezni az alábbi online jelentkezési lapon lehet >>>

További információ kapcsán keressétek Illés Mártont az illes.marton@autonomia.hu email címen.

Web: http://norvegcivilalap.hu/

A jelentkezőket a pontos helyszínről és időpontról 2015. április 2-ig értesítik. A program várhatóan 10-től 17 óráig fog tartani. Étkezést, illetve a 100 km-nél távolabbról érkezőknek utazási költségtérítést biztosítanak.

PÉLDA PÁLYÁZATOK

​Az itt megismerhető jó gyakorlatokat inspirációnak és ösztönzőnek szánjuk a gyűlöletbeszéd elleni küzdelmet célzó akciókhoz.

Cellakutya, börtönkutya – A kivetett kutyák és a társadalomból kiűzöttek találkozása
A M.Á.S.A. – Miskolci Állatsegítő Alapítvány 2010-ben indította Cellakutya programját, egy speciális 12 hetes kiképzési programot. Ennek során a Miskolci Fiatalkorúak Börtönében 5 menhelyi kutyát 5 elítélt segítségével képeztek ki. A cél kettős volt: a kutyák képzése és az állatasszisztált terápia egyforma hangsúlyt kapott. Azóta többek között a Tetra-2002 Alapítvány – Állatterápiás Csoport, és a szombathelyi Fekete István Állatvédő Egyesület szervezésében Szilvabesenyőn, Miskolcon, Tökölön, Szatmárnémetiben és legutóbb Szombathelyen is folyt hasonló program. A foglalkozások egyaránt segítik az elítéltek szociális és pszichés fejlődését, fejlesztik kommunikációs képességeiket, és hozzájárulnak a kutyák örökbefogadásához is. Részletek>>>

Meditáció, David Lynch, hadsereg, iskola, hajléktalanság – Mi közük van egymáshoz?
David Lynch élete teljesen megváltozott 1973-ban, akkor találkozott a transzcendentális meditációval. Állítása szerint azóta egyetlen alkalmat sem hagyott ki, naponta kétszer gyakorol. A módszer segítségével könnyedén sokszorozta meg energiáit, kreativitását és belső boldogságát, békéjét. Annak érdekében, hogy ezt azok is el tudják sajátítani, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, alapítványt hozott létre, amely ma már iskolákban, hadseregben, börtönökben, hajléktalan és őslakos emberekkel, illetve Afrikában is dolgozik. Részletek>>>

100 legszegényebb – Kik azok a szegények, és mi közünk van hozzájuk?
Ha van száz leggazdagabb, miért ne beszélhetnénk a száz legszegényebbről. Kik ők? És miért azok, akik? József Attilát idézve „Aki szegény, az a legszegényebb” – anyagi és más értelemben is lehetünk szegények, megfosztottak. A szegénység valójában nem rangsorolható, ugyanakkor a cím jó médiahekknek bizonyult, mivel sokan azt hitték, hogy a 100 legnyomorultabb honfitársunk életébe tudunk majd betekintetni. Részletek>>>

Mesél az egri börtön – Meseterápia fogvatartott anyukákkal
Három éve az egri börtön lakói közül páran maguk választotta esti meséket mondtak föl cédére és küldtek haza karácsonyra gyermekeiknek. A program még büntetésüket töltő résztvevői ma már speciális gyermekotthonban tartanak foglalkozásokat önkéntesként. Mióta 2010-ben elkezdődött a meseprogram, nem volt olyan mesélő, aki szabadulása után ismét börtönbe került volna. Olyan viszont akad, aki szabadulása óta hetente háromszor jár mesélni a daganatos gyerekekhez. Részletek>>>

Jótékony bringások, szevasztok! – Budapest Bike Maffia
Szeretsz tekerni? Úgy érzed tennél végre valamit egy jobb és élhetőbb világért? Csatlakozz hozzánk, pattanjunk nyeregbe és tegyünk közösen érte! A Budapest Bike Maffiát egy maroknyi tehetséges és tettvággyal teli bringás fiatal kezdte el azért, hogy a környezetünkben létező szociális problémákkal a társadalmat szembesítsék, és azért, hogy a problémákat aktívan megoldják. Ők nem egyszerűen karitatív kerékpárosok. Dolgozó, küzdő emberek, akiknek a segítségnyújtás elhivatottság, a bringázás pedig szerelem. Részletek>>>

A jóga drog(?) – Jógagyakorlás a függőségek kezelésében
A Megálló Csoport 2010-2012 folyamán szabadon látogatható jógaórákat azoknak szánta, akik általában változást akartak az életükben, de mégis mindig mindent ugyanúgy csináltak. A jóga ugyanis átformálja tudatunkat: megtanít minket a pillanatban élni. Erre mindannyiunknak nagy szüksége van, de azok életében, akik csak tudatmódosító szerek révén képesek kikapcsolni, különösen sorsfordító hatással lehet. A matracokon hetente kétszer egymás mellett végezték az ászanákat a Megálló Csoport kliensei és azok, akik csak „jógafüggők”. Részletek>>>

Te mit tennél? – Provokátorok az iskolában
Adnék rá egy kabátot…, ellátnám a sérülését…, megkérdezném, mi történt vele…, mentőt hívnék…., szólnék a szülőknek…, hívnám a rendőrséget…, meggyőzném, hagyja el a férfit, aki bántotta…, szólnék, hogy szedje össze magát, és húzza fel a nadrágját…, kicsit lelkiekben próbálnék neki segíteni…, ha kell, erőszakkal is segítenék…, ha bajban van…, ha bántanák a barátnőmet, vagy a családomat…, ha megalázzák, verik…, ha veszélyben van…, ha már engem is zavarna… Részletek>>>

A hiányzó padtárs – Bedarál-e a rendszer?
Mit lehet kezdeni az elmúlt hét év során megerősödő nyílt cigányozással? Az AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület a részvételi színházi eszközeit felhasználva tanítanak a társadalmi különbségekről olyan érettségi előtt álló diákok körében, akik “elitgimnáziumok” tanulói lévén alig-alig bírnak közvetlen tapasztalatokkal kisebbségi kortársaikkal kapcsolatban – sokan közülük mégis megdöbbentően előítéletesek. Az egyesület munkatársai a KÁVA Kulturális Műhely http://www.kavaszinhaz.hu/ drámatanáraival és azokkal az – iskolai lemorzsolódást megtapasztalt – tehetséges amatőr roma színészekkel járják a kelet-magyarországi iskolákat, akik saját történetüket viszik az előadásba. Részletek>>>

Mentés Másként – Kiút a hajléktalanságból
A Van Esély Alapítvány közösségi adománygyűjtést szervezett a 19 éves Péternek azért, hogy továbbtanulhasson. Ehhez mindössze 150 ezer forintra volt szüksége, ami a Zöld Pók Alapítvány által készített kisfilm, az adjukössze.hu, és természetesen az adományozók segítségével 11 óra alatt összegyűlt! A Mentés Másként kezdeményezés újabb és kiútkereső hajléktalan emberen segít a jövőben. Részletek>>>

Szuno – Kézműves projekt az esélyegyenlőségért
A „Szuno” szó jelentése romani nyelven: álom. Így nevezték el azt a webshopot, ahol cigány és nem cigány, sőt román asszonyok naponta bizonyítják az összefogást, az együttes akaratot, és azt, hogy hisznek a munka teremtő erejében. Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskolában születő gyerekrajzok adják a motívumait azoknak a hímzéseknek, melyet a gyerekek édesanyjai, lánytestvérei, nagymamái készítenek el. A hímzéseket patch-work technikával gondolják tovább, s az így elkészült táskák, neszesszerek, és gyerekszobákba való párnák, faliképek, takarók, bájos, gyermeki formavilágot mutató, sok esetben sajátos, roma dekorativitással ötvözött, kicsit „art brut” stílusú alkotások a Szunon keresztül várják, hogy gazdára találjanak. Részletek>>>

Közösségi méz – Mit tanulhatunk a méhektől?
A finger csoport a vegyes méhészcsoport elindításával az egymástól való elszigetelődés, a növekvő társadalmi és gazdasági különbségek, valamint a gyakran hiányzó társadalmi párbeszéd jelenségeire reagál. Azt kutatja, hogy a városi méhészet hogyan működhet önfenntartó és alternatív gazdasági és társadalmi modellként. A művészek számára fontos, hogy a közös méhészkedéssel nemcsak az együttműködés, hanem az együttlét feltételeit is megteremtsék. A frankfurti csoport 2013 nyarán a budapesti Műcsarnok teraszát szemelte ki kaptárnak. Részletek>>>

Lépjen be a nappalimba! – Városi séta hajléktalan szemmel
A Menhely Alapítvány Városi Séta Hajléktalan Szemmel elnevezésű programján résztvevők Budapest egy ismert részét járhatják be. A séta célja kreatívan megmutatni a város egy olyan oldalát, melyet naponta látunk, mégsem veszünk észre. Látjuk, de nem gondoljuk, a hajléktalan emberek otthonában járunk, ahol a padló a járda, a bútorok a közterek tárgyai, a plafon pedig az ég. S ahol nem működik a fűtés, és hiányzik a fürdőszoba…, ahol túlélés mindennapi feladat. Szakavatott túravezető segítségével nyerhetünk bepillantást e világba – a másfél órás túra célja a gondolkodtatás, egyben lehetőség a beszélgetésre. Részletek>>>

Nálunk nem! – Aktív állampolgárok
A Nálunk nem! egy független civil kezdeményezés, melynek célja, hogy arra inspiráljon, bátorítson, hogy mindenki saját közösségében, iskolájában tegyen a gyűlölet ellen. Tegyél Te is a megfélemlítés, a zaklatás és az intolerancia ellen! A projektet az amerikai Not-In-Our-Town (A mi városunkban nem!) program mintájára hozták létre Magyarországon 2013 májusában. Részletek>>>

Mindenki tud tenni valamit a másikért – Hajléktalan önkéntesek
2010 júniusában balassagyarmati és budapesti hajléktalanok önkéntes munka keretében süteményt sütöttek és osztottak szét a pesti járókelőknek. A budapestiek önkéntes idegenvezetőként a város több nevezetességét is bemutatták vidéki sorstársaiknak. 2010 szeptemberében a budapesti hajléktalanok látogatták meg vidéki sorstársaikat. Ez alkalommal ajándékokat készítettek közösen, melyekkel felkeresték a balassagyarmati gyermekotthon lakóit, kiknek ritkán akad vendégük… Részletek>>>

A résztvevő színháza – Szociális nevelés színházi eszközökkel
Mit kezdjünk előítéleteinkkel, mik az erőszak gyökerei, vannak-e más eszközeink konfliktusaink kezelésére, mint az erőszak? – Ilyen kérdésekre keresték a választ a Káva Kulturális Műhely tagjai és 9-15 éves, sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek közösen az a Digó és Hinta című drámapedagógiai foglalkozások során. A Káva munkatársai két év alatt 271 foglalkozást tartottak vidéki közösségekben, emellett három színházi nevelési csoport mentorálása révén a módszer terjedéséhez is hozzájárultak. Részletek>>>

Fegyvertelen Játszótárs – Konfliktusmegelőzés gyerekeknek
Nincs nap, hogy ne látna napvilágot valamilyen erőszakos esetről szóló tudósítás a hírekben. A gyerekek lehetnek áldozatok, de ugyanúgy elkövetők is – akik többnyire maguk is áldozatai valamilyen agressziónak. Pedig ezeknek a konfliktusoknak jó része megelőzhető lenne a megfelelő kommunikációs technikák alkalmazásával. A Zabhegyező Egyesület ezt felismerve alakította ki „Fegyvertelen Játszótárs” elnevezésű erőszak-megelőző foglalkozássorozatát, melynek segítségével a résztvevők ma már képesek empatikusan és határozottan alakítani társas kapcsolataikat, és így képesek agresszió nélkül megoldani a mindennapi életükben előforduló konfliktusaikat is. Az egyesület akkreditált képzés keretén belül, a képzésben részt vevő tanárok és önkéntes animátorok pedig mindennapi munkájuk során terjesztik a tanultakat. Részletek>>>

A művészetben mindenki egyenlő – Színházi élmény sérült emberektől
A Baltazár Színház társulata a művészet eszközével csökkenti a sérült emberekkel kapcsolatos előítéleteket. Legfőbb üzenetük: ne azt ismételgessük, hogy mit kéne tenni a társadalomnak a sérült emberekért, inkább azt mutassuk be, hogy sérült emberek is tehetnek a társadalomért. A színházi előadások mellett – Az arany lépés (2010), Fiúk, lányok (2009) – az értelmi sérült színészekből álló társulat középiskolások számára tartott kihelyezett foglalkozásokat, és egy értékeket középpontba állító óriásplakát-kiállítás – 12 parancsolat (2010) – kialakításában vett részt. Részletek>>>

„Egész és része” – Integráció és környezeti nevelés vízparti tevékenységek segítségével
Ép és sajátos nevelési igényű gyerekek nyaranta együtt járnak evezni a Dunára Százhalombattán. Korábban ez elképzelhetetlen lett volna – hiszen ezeknek a fogyatékos gyerekeknek nem volt lehetősége kipróbálni magukat a vízen, és ép társaikkal közös programok is csak ritkán adódtak. 2009-ben a Dunai Flottilla Gyermek és Ifjúsági Vízitúra Egyesület szervezte meg az első közös vízitúrát a Soroksári Dunán, aminek sikerességét egy egyéves felkészítő program alapozta meg. Mivel a résztvevőknek mindenben önállóknak kellett lenniük – egyedül tartották rendben a holmijaikat, önállóan vertek sátrat, és a csónakokat is maguk tartották karban – az evezés fortélyai mellett sok más készséget is elsajátítottak. A projekt legnagyobb eredménye talán mégis az, hogy olyan gyerekek között szövődött barátság, akik máskülönben talán sosem találkoztak volna. Részletek>>>

„Írjon alá egy rózsaszirmot!” – Európai kampányakció a nőinemiszerv-csonkítás ellen
Az Amnesty International – többek között a Női Érdek tagszervezet Magyarországi Női Alapítvánnyal (MONA) együttműködve – 2011-ben a nők elleni erőszak elleni világnap alkalmából, illetve a „Vessünk véget a nőinemiszerv-csonkításnak!” című kampány keretében egész Európára kiterjedő akciót kezdeményezett. A cél legalább 8 000 aláírás összegyűjtése volt papírból készült rózsaszirmokra, amellyel az aláírók szolidaritásukat fejezték ki azokkal a kislányokkal és nőkkel – számuk naponta körülbelül 8 000 – akiket világszerte erőszakkal alávetnek nemi szervük megcsonkításának. Eddig 42 446 aláírás gyűlt össze, a kampány folytatódik. Részletek>>>

NEO kutyák – Az esélyegyenlőség szolgálatában
A NEO Segítőkutya Egyesület két küldetése a segítőkutyák képzése és a társadalmi szemléletformálás. Hallás-, látás- és mozgássérült előadók kutyáikkal együtt járják az iskolákat annak érdekében, hogy közös ismeretterjesztő foglalkozás keretén belül hozzájáruljanak a fogyatékossággal élő emberek elfogadásához. A különlegesen képzett segítőkutyák társaságában gazdáik nehezebb élethelyzete is pozitív élményként jeleníthető meg. A speciális tanórák módszerei között szerepelnek interaktív és szituációs játékok, kiscsoportos megbeszélések, segédeszközök kipróbálásának lehetősége, közös csapatépítő foglalkozás egy-egy négylábú „játékvezetővel” (pl. paraagility akadálypálya), és egy rövid segítőkutya-bemutatót is láthatnak a tanulók. Részletek>>>

Felelős cég ne hirdessen a Magyar Hírlapban! – 24 civil szervezet fellépése
A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport kezdeményezésére 24 civil szervezet 2013. január 21-én azzal kereste meg a Magyar Hírlap 15 hirdetőjét, hogy viselkedjenek valóban „felelős cégként”, és fontolják meg, nem reklámoznak addig az újságban, amíg a szerkesztőség el nem határolódik a Bayer Zsolt által képviselt rasszista, homofób és antiszemita nézetektől. A civilek szerint a lap főmunkatársának január 5-i cikke „etnikai származás alapján bélyegzi és alázza meg honfitársainkat, nevez magyar állampolgárokat állatnak, és hív fel eltüntetésükre. A cikk súlyosan kirekesztő, megbélyegző és hazug.” Az akciónak felemás eredménye lett: a civilek által megkeresett tizenöt cégből öten is azt válaszolták, a jövőben nem kívánnak hirdetni a Magyar Hírlapban. Az állami cégeknek viszont egyike sem reagált megnyugtatóan. Részletek>>>

Lakhatást! Demokráciát! Jogállamot! – A Város Mindenkié!
2013 januárjában A Város Mindenkié! hajléktalan aktivistái elfoglaltak egy VII. kerületi üres épületet a Csányi utcában, és Lakhatást! Demokráciát! Jogállamot! feliratú molinót lógattak ki az első emeleti ablakból. A házfoglalók rendészeti eszközök és tömegszállók helyett kiterjedt szociális bérlakásrendszert és a lakhatáshoz való jog törvénybe foglalását és érvényesítését követelték Orbán Viktor miniszterelnöktől és Tarlós István főpolgármestertől. A hajléktalan aktivistákat közel két tucat fiatal élőlánccal védte a kilakoltatástól. Végül a rendőrség több aktivistát is előállított, az akció egyik szószólója terhére pedig három szabálysértés elkövetését állapította meg. Pár hónappal később, 2013 májusában a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közbenjárásának köszönhetően a bíróság kimondta: nem szabálysértés a demonstratív lakásfoglalás. Részletek>>>

Yoga Gangsters – A hátrányos helyzetű ifjúságért
Az egyesült államokbeli Yoga Gangsters jógaoktatás révén segítik az olyan hátrányos helyzetű fiatalokat, akik valamilyen traumát szenvedtek el, szegénységben élnek, függőségtől szenvednek, erőszak elszenvedői vagy elkövetői, netán elítéltek, terhességmegszakításon estek át, fizikai vagy mentális fogyatékkal, vagy HIV vírussal élnek. Dolgoznak iskolákban, kórházakban, börtönökben, ifjúsági központokban. Az Urban Guru Program keretében ösztöndíjas jógaoktató-képzést nyerhetnek el a legtehetségesebbek, akik később erős és inspiráló vezetőként térhetnek vissza közösségükbe. 2010-2013 között összesen 600 önkéntes jógaoktatót képeztek kis a speciális célcsoportokkal való munkára, akik több mint 100 intézményben országszerte 7000 gyermek és fiatal felnőtt életét könnyítették meg a jógagyakorlás által. Mindemellett jelentős adománygyűjtési tevékenységet is végeznek afrikai és ázsiai szervezetek részére. Részletek>>>

Romani Design – Divattal a romák elfogadásáért
A Romani Design a minden szinten egyre inkább jelen lévő és fokozódó romák elleni előítéletet kívánja csökkenteni a divat világán keresztül. A roma kultúra számos ponton megjelenik a többségi társadalom kulturális ismeretében, de ezek között a viseleti kultúra semmiképpen sem jelentős. Így romák és nem romák egyaránt nagyon keveset tudunk a kultúra ezen területéről. A divat szinte észrevétlenül, de nagyon hatékonyan tud hozzájárulni az előítéletek csökkentéséhez, a társadalmi különbségek mérsékléséhez, a közvélemény alakításához, szemléletformálásához. Részletek>>>


Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://norvegcivilalap.hu/hu/akciopalyazat
Fotó: Capture Queen – Forrás: http://www.flickr.com/photos/uaeincredible/1105071723/


Akciópályázat civil szervezetek számára – rövid kampányok, egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *