Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében


OFA Munkahely megőrző támogatás 2018


Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2018. január 9-én az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ) pályázati program újrahirdetéséről döntött.

Figyelem! Tájékoztatjuk leendő Pályázóinkat, hogy a pályázati dokumentáció módosult! Kizárólag a 2018. évi pályázatokra érvényes adatlapon beadott pályázatokat tudjuk befogadni.

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámcsökkentések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki

 • a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
 • munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.


A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
 • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
 •  egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
 • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén:

A munkáltató támogatásra pályázhat, amennyiben az átmeneti gazdasági nehézségeinek kezelése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalókat a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, – a pályázat benyújtását megelőző hónapban, a munkavállaló munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest, – rövidebb időtartamú munka biztosításával, munkaviszonyban foglalkoztatja.

A program keretében munkahelymegőrző támogatás kérhető arra a kieső munkaidőre, amikor a munkavállaló – a munkáltató működésével összefüggő okból – ténylegesen munkát nem végez, amennyiben a ténylegesen munkával töltött idő mértéke az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidőnél legalább 25%-kal kevesebb, de legalább az általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri, valamint a munkavállaló munkaideje a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest nem csökken.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a munkavállalóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges, ledolgozott, valamint az elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőt és az arra járó keresetet, mely az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által kerül támogatásra. A munkáltató a támogatás odaítéléséről szóló értesítést követően a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalóval közösen módosítja a munkavállaló munkaszerződését.

2. Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében:

A munkáltató támogatásra pályázhat, átmeneti nehézségeinek kezelése érdekében, amennyiben a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót teljes munkaidőben megtartja. Teljes munkaidőnek a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló munkaszerződésében a pályázat benyújtását megelőző hónapban rögzített munkaidejét kell tekinteni, mely legalább az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri.
borito_bertam5-1

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

1. Átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén:

 • az elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, melynek mértéke nem haladhatja meg a munkavállalónak ténylegesen fizetendő munkabér és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-át.

Elszámolható költség: a munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó

2. Munkavállalók megtartása esetén:

 • a munkavállalónak ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a.

Elszámolható költség: a munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója.

A támogatás havi mértéke mindkét esetben munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.

Munkahelymegőrző támogatás legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható.

A támogatás kifizetése utólagos formában, a kifizetési bizonylatok, átutalási igazolás illetve alátámasztó dokumentumok Támogatott általi benyújtását és elfogadását követően történik, közvetlenül a Támogatott fizetési számlájára.

A támogatási összeg kifizetése havi, negyedéves, valamint a támogatási időszak végén utólag egyösszegű elszámolás alapján kérhető. Az elfogadott elszámolások alapján járó támogatás összegének 10%-a, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését követően kerül átutalásra.

PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki

 • működésével összefüggő okból a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát felmondással meg kívánja szüntetni, és
 • a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
 • a pályázatával együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására, a foglalkoztatás hosszabb távú stabilizálására vonatkozó várható intézkedéseket (melyben részletezi a humánerőforrást érintő elképzeléseit: munkaerő-gazdálkodás, bérezés, képzés stb.)
 • írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett munkavállalókat a pályázat benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,
 • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (a kettő együttesen: a foglalkoztatási kötelezettség időtartama). A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamába az eltérő munkahelyen, munkakörben, más foglalkoztatónál történő munkavégzés, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama nem számít bele. A munkaadónak az erre vonatkozó nyilatkozata a pályázat részét képezi.
 • vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel, vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.
 • vállalja, hogy a kieső munkavállalót az áltagos statisztikai állományi létszám megőrzése érdekében 30 napon belül pótolja. Az átlagos statisztikai állományi létszám kiszámításánál a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény „Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz” elnevezésű mellékletben leírtakat kell figyelembe venni. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a pályázatban megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a pályázó több telephelyére kér támogatást, úgy telephelyenként külön pályázati adatlapot kell kitölteni és azokat egy időben kell benyújtani.
 • tudomásul veszi, hogy a kieső munkavállaló munkahelymegőrzésére megítélt támogatást a pótlására felvett munkavállaló után nem veheti igénybe,
 • tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás azon munkavállalóhoz kapcsolódóan, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat [Mt. 53. §], valamint akit munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony keretében foglalkoztat [Mt. 214. §].

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki

 • nem felel meg a 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27.§ p) pontja szerint,
 • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 • esedékessé vált adótartozását – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozását nem fizette meg (a továbbiakban együtt: köztartozás),
 • a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
 • a jogszabályban rögzített, a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerint, csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték a rendeletekben meghatározott mértéket vagy a rendeletek 1. cikke által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik,
 • a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül szűnt meg a munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége (6/1996. MÜM rendelet 18/C. § (7) bekezdés). A munkáltató erre vonatkozó nyilatkozata a pályázat részét képezi.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújthatók a pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2020. december 31-ig illetve visszavonásig.

Munkahelymegőrző támogatás ingyenes tájékoztató

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen:

“AZONNAL CSELEKSZÜNK” program – Munkahelymegőrző támogatás pályázati felhívás

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://ofa.hu/hu/programs/uj-azonnal-cselekszunk-program-2018-munkahelymegorzo-tamogatas-figyelem-modosult-a-palyazati-dokumentacio


Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 23 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *