Nemzetiségi támogatások 2018


Nemzetiségi támogatások 2018


A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

Támogatást négy kategóriában lehet igényelni:

 • a nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-18)
 • a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-18)
 • nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása (NEMZ-TAB-18)
 • az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-18)

1. Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 500.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 5.000.000 forint.

Támogatás intenzitása 100%, saját forrás nem szükséges.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2018. január 1 – 2018. december 31.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:

 • a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.

A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):

 • párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák nevesített céljának megvalósítási költsége;
 • szeszesital, dohányáru;
 • az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
 • beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
 • a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége)
 • a költségvetésben nem tervezett kiadások

A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) rendszerben lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A pályázat véglegesítésének határideje: 2017. október 30. 23:59

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatására

2. A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • nemzetiségi önkormányzatok;
 • alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
 • nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
 • nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
  • kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
  • konferenciák anyagai;
  • a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
  • egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
  • a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
  • tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
  • képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
  • naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
  • CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
 • az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
 • múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása
 • nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
 • kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
 • nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2018. január 1–2018. december 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 500.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 1.200.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
 • nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások;
 • kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei;
 • saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei;
 • a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj;
 • szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
 • megbízási díj (tervezésénél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el,
 • a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon és internetköltség) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása

3. Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • nemzetiségi köznevelési intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák);
 • nemzetiségi önkormányzatok;
 • az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények;
 • a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek,
  amelyek

  • a pályázati célok megvalósítására legalább öt egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek (a résztvevők tanulói jogviszonyát a támogatás felhasználásának elszámolása során, a Pályázati útmutatóban meghatározott módon igazolni kell);megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, köztartozása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítása.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2018. május 1 – 2018. november 15.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 400.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 2.500.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre,
 • megbízási díj (tervezésénél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.
 • a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefonköltség) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy csak az indikátoroknál megadott résztvevő diákok és kísérőik (minden megkezdett 10 fő tanulóra 1 fő kísérő) költsége számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és útmutató letölthető innen: Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása

4. Az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban/nyelvnemzeti területen megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai szolgáltatók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló anyanyelvi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2018. január 1 – 2018. december 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 4.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre, a nemzetiségi nyelvterületről származó előadók költségei.
 • a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon és internetköltség) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2017. évi költségvetési támogatása

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok/?main_menu[main_menu][item]=19&menueditbox[Menu]=main_menu
Fotó: Wikpedia Weber Henrik – Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Weber_Henrik_Magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9pviseletek.jpg


Nemzetiségi támogatások 2018
5 9 szavazat

A bejegyzést jelenleg 6 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *