Nemzetiségi támogatások 2016


Nemzetiségi támogatások 2016


A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

Támogatást négy kategóriában lehet igényelni:

 • a nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-16)
 • a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-16)
 • nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása (NEMZ-TAB-16)
 • az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2016. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-16)

1. Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 5.000.000 forint.

Támogatás intenzitása 100%, saját forrás nem szükséges.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. január 1 – 2016. december 31.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:

 • a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.

A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):

 • nemzetiségi tábor szervezéséhez kapcsolódó kiadások;
 • szeszesital, dohányáru;
 • az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
 • tárgyi eszközök;
 • építési és felújítási költségek;
 • a költségvetésben nem tervezett kiadások.

A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint és a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A pályázat véglegesítésének határideje: 2016. január 10. 23:59

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására

2. A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • nemzetiségi önkormányzatok;
 • a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben
 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
 • nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
 • alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek;
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. január 1–2016. december 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint, felső határa 1.200.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás,
  tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
 • nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások;
 • kép-és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei, valamint honorárium (ezen tétel igényléséhez külön indoklás szükséges);
 • honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei, valamint honorárium (ezen tétel igényléséhez külön indoklás szükséges);
  a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj;
 • szerzői jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 10., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatása

3. Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • nemzetiségi oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák);
  nemzetiségi önkormányzatok;
 • a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek;

amelyek

 • a pályázati célok megvalósítására legalább hét napos, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek (a résztvevők tanulói jogviszonyát a támogatás felhasználásának elszámolása során, a Pályázati útmutatóban meghatározott módon igazolni kell);
 • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, köztartozása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. május 1 – 2016. október 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 270.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 2.500.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 10., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és útmutató letölthető innen: Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása

4. Az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2015. évi költségvetési támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kiírás célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus – továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban/nyelvnemzeti területen megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus – továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai szolgáltatók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. január 1 – 2016. december 31.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 150.000.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 4.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 10., 23:59

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2016. évi költségvetési támogatása

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_cisz_16.pdf
Fotó: Wikpedia Weber Henrik – Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Weber_Henrik_Magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9pviseletek.jpg


Nemzetiségi támogatások 2016
5 6 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *