Nők a családban és a munkahelyen – Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) létrehozására


Pályázat a nőket a család és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására


Pályázat küdszáma: EFOP-1.2.9-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A konstrukció által megfogalmazott részcélok

 • A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra
 • A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
 • A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben
 • Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő- kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében
 • A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9.000.000.000,- Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 45-60 db.

A területi lefedettség érdekében területi egységenként legfeljebb 4 támogatási kérelem támogatható. Területi egységként a jelen Felhívás a megyei szintet határozza meg, így megyénként maximálisan 4 támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek kiválasztásra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 150.000.000,- Ft, maximum 200.000.000,- Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumnak konzorciumvezetőként, vagy partnerként mindenképpen tagja kell, hogy legyen legalább egy-egy szervezet az „A” és a „B” szervezetcsoportból.

”A” szervezetcsoport

 • a) Járási hivatalok (GFO 397)
 • b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • c) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezikd) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik
 • e) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • f) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 382)
 • g) Közalapítvány (GFO 561)
 • h) Egyéb egyesület (GFO 529), Egyéb alapítvány (GFO 569), amennyiben önkormányzati alapítású

”B” szervezetcsoport

 • i) Egyéb szövetség (GFO 517)
 • j) Egyéb egyesület (GFO 529)
 • k) Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • l) Bevett Egyház (GFO 551)
 • m) Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 • n) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • o) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • p) Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
 • q) Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • r) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – legalább 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik
 • s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Egy szervezet egy támogatási kérelemben vehet részt konzorciumvezetőként és legfeljebb 10 kérelemben konzorciumi partner minőségben.

Egy konzorcium legfeljebb 4 tagból állhat.

A területi lefedettség érdekében területi egységenként legfeljebb 4 támogatási kérelem támogatható. Területi egységként a jelen Felhívás a megyei szintet határozza meg, így megyénként maximálisan 4 támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek kiválasztásra.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek

 • 1.1. Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban (pl. munkáltatói fórumok, workshopok, állásbörzék szervezése, a Családbarát Munkahely díjat elnyert helyi vállalatok, valamint a GINOP 5.3.2 konstrukciók jó gyakorlatának, stratégiájának ismertetése, nemzetközi jó példák, irányzatok és modellek bemutatása).
 • 1.2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése a helyi munkaadók, vállalkozások, szakképző helyek, szociális és civil partnerek, Családbarát Munkahely díjat elnyert cégek, munkáltatók, valamint a jelen EFOP-1.2.9. Nők a családban és a munkahelyen standard felhívás és a GINOP 5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban pályázat megyei nyerteseinek bevonásával a női foglalkoztatást elősegítő helyi lehetőségek feltárása érdekében.
 • 1.3. Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése (pl. jó példák bemutatásával, munkáltatókat és munkavállalókat megszólító rendezvények keretében, fórumokon, állásbörzéken, atipikus modellben dolgozó nők tapasztalatainak megosztásával, a munkaadók és női munkavállalók közti eszmecserével stb.).
 • 1.4. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása érdekében tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése, helyben mintaként szolgáló nők és férfiak példájának közzétételével, a helyi és a közösségi média használatával (pl. figyelemfelhívó akciók, események jeles napokon, így Nők, Anyák, Nagyszülők Napján vagy a Láthatatlan Munka Napján) továbbá a nők szélesebb körű részvételének ösztönzése érdekében végzett kommunikációs aktivitás (pl. tudományban, gazdaságban, közéletben, helyi és országos politikai életben, a civil szervezetekben
  vidékfejlesztésben tevékenykedő és sikeres helyi nők példáinak bemutatása, motivációs rendezvények a nők közéleti szerepvállalásának ösztönzésére, gazdasági és közéleti témájú események szervezése, stb.).
 • 1.5. A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új ill. hagyományos ágazatokban és szakterületeken (pl. zöld gazdaság, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, információ technológia, sajátos szakmák, helyi hagyományokat felélesztő vállalkozások, helyi adottságokra alapuló növénytermesztés, kisipari tevékenység és új szolgáltatási formák stb.) kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított, működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése nőknek és lányoknak.

Az 1. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 30%-a fordítható.

2. Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján

 • 2.1. A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése
 • 2.2. Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása
 • 2.3. Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
 • 2.4. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása az alábbi témakörökben:
 • 2.4.1. személyre szóló, munkahelyi előrelépést, soft skillek erősítését, vállalkozói hajlandóságot, önfoglalkoztatást, karriertervezést, karriermódosítást kiemelten atipikus formában segítő képzések és/vagy, felkészítések és/vagy, fejlesztések és/vagy szolgáltatások (pl. állásközvetítéssel kapcsolatos mentorálás, tanácsadás, tréningek, stb.)
 • 2.4.2. munkaerő-piaci helyi igényekhez, ezen belül kiemelten az atipikus munkavégzéshez szükséges és egyúttal a célcsoportra vonatkozó személyes fejlődési elvárásokhoz igazodó képzések és/vagy felkészítések és/vagy, fejlesztések és/vagy, szolgáltatások (pl nyelvtudáshoz, információs technológiához, vidékfejlesztéshez, kreatív iparágakhoz, kisipari tevékenységekhez, zöld gazdasághoz, helyi hagyományok megtartásához, vállalkozásindításhoz, egyedi szolgáltatások nyújtásához, stb. kapcsolódóan)
 • 2.4.3. gyermekek és más családtagok ellátásához kapcsolódó, valamint munkamagánélet összehangolását, szervezését elősegítő gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatások nyújtása, a közösségi erőforrások bevonásával (pl. az otthonokban segítő önkéntes szolgáltatások nyújtása, akár csere alapon, pótnagyi szolgálat, nagyi tábor, egymás kölcsönös kisegítésének koordinálása a háztartási munkák, bevásárlás, ügyintézés, stb. kapcsán).

A 2. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 60%-a fordítható.

3. Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése

 • 3.1. A helyiség, az informatikai háttér és mobilitás biztosítása (pl. laptop, szoftver, mobil internet, helyiség- és gépkocsi bérlet).
 • 3.2. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kifejlesztett képzésekhez, fejlesztésekhez, felkészítésekhez szükséges formális és non-formális oktatást segítő (Online tudásmegosztó) új informatikai szolgáltatás ingyenes használatához szükséges informatikai háttér megteremtése.
 • 3.3. A Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése (pl.: irodabútor, gyermekjátékok stb.)

Az 3. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

Elvárt minimum eredmények:

 • Kialakított Női Információs és Szolgáltató Központ:  1db
 • Képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken résztvevők száma: 500 fő
 • Segítő szolgáltatások nyújtása: 500 fő
 • Megvalósított, adaptált képzések, fejlesztési és felkészítési programok: 5 db
 • Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek: 1000 fő
 • A helyi munkaadók elérése, bevonása a projekt céljainak elérése érdekében: 20 db
 • A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése egyéni segítők, valamint szolgáltatást nyújtók által: 50 fő

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 05. hó 19. naptól 2018. év 05. hó 21. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017.05.19. – 2017.06.20.
 • 2017.06.27. – 2017.07.27.
 • 2017.08.03. – 2017.09.03.
 • 2017.09.10. – 2017.10.10.
 • 2017.10.17. – 2017.12.31.
 • 2018.01.07. – 2018.02.07.
 • 2018.02.14. – 2018.03.14.
 • 2018.03.21. – 2018.05.21.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Nők a családban és a munkahelyen – Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) létrehozására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/efop-129-17-nk-a-csaldban-s-a-munkahelyen-
Fotó: GraphicStock


Nők a családban és a munkahelyen – Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) létrehozására
3.7 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *