Pályázat a Kreatív Európa Kultúra alprogram keretében a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatására


Pályázat a Kreatív Európa Kultúra alprogram keretében a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatására 2017


A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Kreatív Európa program a kulturális és audiovizuális ágazatokat már több mint húsz éve támogató Kultúra és MEDIA programok tapasztalataira és sikereire épít. Az új program két alprogramot tartalmaz:

 • a Kultúra alprogram az előadó- és vizuális művészeteknek, a kulturális örökség megőrzésének és más hasonló területeknek ad támogatást,
 • a MEDIA alprogram pedig a moziknak és az audiovizuális ágazatnak nyújt finanszírozást.

A Kreatív Európa program prioritásai:

 • A művészek és szakemberek országokon átívelő mobilitásának támogatása, hogy lehetővé váljon közöttük a nemzetközi együttműködés, valamint hogy lehetőleg hosszú távú stratégiák alapján nemzetközi karriert futhassanak be és nemzetközi tevékenységet folytathassanak az Unióban és az Unión kívül; és a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának támogatása azzal a céllal, hogy előmozdítsák a kulturális cseréket, a kultúrák közötti párbeszédet, a kulturális sokszínűség megismerését és a társadalmi befogadást;
 • A közönségépítés erősítése, az európai kulturális és kreatív alkotások és az európai anyagi és eszmei kulturális örökség iránti érdeklődés felkeltésének, valamint az említettekhez való hozzáférés javításának eszközeként. A közönségépítés célja, hogy ennek segítségével az európai művészek/kulturális szakemberek és alkotásaik Európa-szerte a lehető legtöbb emberhez jussanak el, és a kulturális alkotásokhoz való hozzáférést ki lehessen terjeszteni az alulreprezentált csoportokra. A program másik célja, hogy segítse a kulturális szervezeteket a közönség újfajta, innovatív bevonása iránti igényhez való alkalmazkodásban, hogy meg tudják tartani a közönségüket, újabbat alakítsanak ki, sokoldalúvá tegyék a közönséget a jelenleg nem közéjük tartozó rétegek elérésével, javítsák a meglévő és a jövőbeni közönségre váró élményeket és elmélyítsék a velük való kapcsolatot;
 • A kreativitás, az alkotással szembeni innovatív megközelítések és a más ágazatokra való átgyűrűző hatás támogatása. Új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodellek kidolgozása és tesztelése a kulturális ágazatokban, különös tekintettel a digitális átállásra. Külön figyelmet kell fordítani az olyan tevékenységek támogatására, amelyek lehetővé teszik, hogy a kulturális szakemberek új készségeket sajátítsanak el, az oktatási vonatkozású tevékenységekre, valamint a kultúrák közötti párbeszéd, a különböző kultúrával vagy háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítésére és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni, kultúrán alapuló fellépésre.

E felhívás a Kultúra alprogram következő projektjeit foglalja magában:

 • EACEA 35/2017 – A kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatása

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatásának fő célja, hogy tükrözze a kulturális örökség 2018-as európai évének célját, azaz hogy előmozdítsa Európa kulturális öröksége mint közös erőforrás megosztását és méltányolását, felhívja a figyelmet a közös történelmi múltra és a közös értékekre, valamint erősítse a közös európai térséghez való tartozás érzetét (az (EU) 2017/864 határozat 1. cikkének (2) bekezdése).

Ezen belül a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatásának két célkitűzése a következő:

 • a közös európai térséghez való tartozás érzetének erősítése;
 • a kulturális örökségnek a kortárs művészi alkotás és innováció ihletforrásaként történő előmozdítása, a kulturális örökség ágazata, valamint a más kulturális és kreatív ágazatok közötti kölcsönhatás erősítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati felhíváshoz előirányzott teljes költségvetés becsült összege 5 millió EUR.

A kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; a projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A projektek a rendelet 2. cikkében meghatározott, a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő olyan kulturális és kreatív szereplők előtt állnak nyitva, akik hivatalos székhellyel rendelkeznek a Kultúra alprogramban részt vevő valamelyik országban.

A projektek olyan kulturális szereplők előtt állnak nyitva, amelyek a részvételi jelentkezések benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek, és bizonyítani tudják jogi személyként való létezésüket. Természetes személyek nem igényelhetnek pénzügyi támogatást.

Támogatható országok

A következő országkategóriákban működő jogi személyek nyújthatnak be pályázatot:

 1. a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;
 2. az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;
 3. az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
 4. a Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodásban foglaltak szerint;
 5. az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat. A támogatható tevékenységeknek törekedniük kell a Kultúra alprogramban meghatározott célkitűzések és prioritások megvalósítására.

A tevékenységeknek – a Kreatív Európa program létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 2. cikkével összhangban – kapcsolódniuk kell a kulturális és kreatív ágazatokhoz. A kizárólag audiovizuális ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek nem támogathatóak a Kultúra alprogram keretében. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.

A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket. A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat.

A projektvezető nem pályázhat az EACEA 32/2017 és a 35/2017 számú felhívásokra egyidejűleg.
Ha egy projekttel a jelen EACEA 35/2017 felhívás keretében pályáznak, ugyanezt a projektet nem lehet az EACEA 32/2017 felhívás keretében is benyújtani.

A támogatható projektek legfeljebb 24 hónap időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama).

A támogatható tevékenységeknek kapcsolódniuk kell Európa kulturális örökségéhez – az év létrehozásáról szóló határozatban meghatározottak szerint – és az útmutató 2.1.2. és 2.1.3. pontjában megállapított célkitűzésekhez és célzott projektekhez.

A kulturális örökség bármely formája és aspektusa – tárgyi, szellemi vagy digitális – és a más ágazatok közötti kölcsönhatással foglalkozó tevékenységeknek kapcsolódniuk kell a kulturális és kreatív ágazatokhoz, ahogyan azokat a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke meghatározza.

A kizárólag az audiovizuális ágazatokat célzó tevékenységek nem támogathatóak. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.

A tevékenységeket 2018. január és szeptember között kell elkezdeni.

A következő tevékenységek nem támogathatók:

 • A kulturális örökséggel összefüggő kutatással vagy turizmussal foglalkozó tevékenységek;
 • Felmérések (mivel a kulturális örökség európai éve alá tartozó tevékenységek keretében az EU egészére kiterjedő Eurobarométer-felmérés van folyamatban a kulturális örökség témájában);
 • Konferenciák, kiállítások, munkaértekezletek stb. a projekt alaptevékenységeként (az ilyen jellegű tevékenységek kiegészíthetik a projektet, különösen a projekt kommunikációs és ismeretterjesztési stratégiái érdekében).

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

 • Relevancia (30)
  Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt mennyire releváns a felhívás fent említett célkitűzései közül egynek vagy többnek a szempontjából. A projektnek fenntartható, határokon átnyúló együttműködési modellt kell bemutatnia, és igazolt, uniós szintű hozzáadott értéket kell képviselnie.
 • A tartalom és a tevékenységek minősége (30)
  Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projektet a gyakorlatban hogyan fogják végrehajtani. Külön figyelmet kell fordítani a projekt felépítésére, a tevékenységeinek minőségére, eredményeire és célkitűzéseire. Fontos megjegyezni, hogy a kiválasztott projekteket a finanszírozás odaítélése után azonnal meg kell tudni kezdeni, és a 2018–2020 közötti időszakban produkálni kell az eredményeket, ugyanakkor törekedni kell a projekt időtartamán túlmutató, tartós hatásra.
 • Kommunikáció és az eredmények terjesztése (20)
  Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan viszonyul a tevékenységeinek és eredményeinek kommunikálásához és az ismeretek és tapasztalatok megosztásához. A cél a projekteredmények hatásának maximalizálása azáltal, hogy helyi, regionális, országos és európai szinten a lehető legszélesebb körben elérhetővé válnak. A támogatott tevékenységeknek egyértelműen hivatkozniuk kell a kulturális örökség 2018-as európai évére, és ezek szerepelni fognak az év kommunikációs stratégiájában és hagyatékában.
 • A partnerség minősége (20)
  Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt általános szervezése és koordinálása milyen mértékben fogja biztosítani a tevékenységek hatékony végrehajtását, és mennyiben járul hozzá a fenntarthatóságukhoz.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatokat a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani az online pályázati űrlap (e-űrlap) segítségével, és ezeknek legkésőbb 2017. november 22-én, közép-európai idő szerint déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) be kell érkezniük.

Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Magyar nyelvű felhívás:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_v2_hu.docx

Az útmutató teljes szövege és a pályázati nyomtatványok elérhetők az alábbi internetes oldalon:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat az erre a célra biztosított nyomtatványokon kell benyújtani.

Bővebb tájékoztatásért forduljon a Kreatív Európa programért felelős hazai kapcsolattartóhoz:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en

Kapcsolat az Ügynökségnél:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_v2_hu.docx


Pályázat a Kreatív Európa Kultúra alprogram keretében a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *