Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére B-A-Z megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére BAZ megyében


A TÁMOGATÁS CÉLJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását
  • egyéni vállalkozóként (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pontja, valamint 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint), vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
  • legalább egy naptári éve (azaz 2015. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (Bt. esetén beltagként) a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján tagi jogviszony alapján valósulhat meg (ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja. A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) költségtervvel, és
 • a lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van/lesz.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: 110 millió Ft.

Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás), amely maximum 2 millió Ft-ig igényelhető.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A pályázó a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló, az illetékes hatóság által kiadott 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti értesítéssel, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. b.) pontjában meghatározott őstermelői igazolvánnyal. Új induló társas vállalkozás esetében a pályázó a cégbírósági nyilvántartás szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén pedig azt megelőzően sem (vagyis az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II./2/c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés tagváltozás miatti módosítására csak a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól kerülhet sor.

A támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2016. szeptember 15-ig benyújtja.

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • a beruházás nettó / bruttó összegének a megpályázott támogatási összeggel (Pályázati adatlap III. fejezet 3. pontjában szereplő táblázatnak megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), melyről nyilatkozat vagy igazolás benyújtása szükséges az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, a pályázat benyújtásával egy időben, továbbá
 • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlanfedezet, készfizető kezes, bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség), és
 • a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (2) a.) pontja szerinti felhatalmazói nyilatkozattal.
  A legfeljebb 2 millió Ft-ig megítélhető támogatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A legfeljebb 2 millió Ft-ig terjedő támogatás az

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.

Nem nyújtható támogatás annak:

 • aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül álláskeresőnek, vagy nem részesül rehabilitációs ellátásban,
 • nem nyújtható támogatás különösen annak a személynek, aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősül, illetve mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.
 • aki önfoglalkoztatását egyéni vállalkozóként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytatott,
 • aki önfoglalkoztatását mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett,
 • akit a kirendeltség legalább 1 hónapja álláskeresőként nem tart nyilván,
 • aki az Flt. 54. §. 9.) pontjában meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tett eleget 2015-2016. években,
 • aki nem rendelkezik az előírt mértékű saját forrással,
 • aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal,
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 14. §-a szerinti nyilatkozata szerint a Közpénz tv. 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban, illetve akit a Közpénz tv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb  a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott  eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll,
 • aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 50. § (4) bekezdése szerint olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) a) pontjában és az Ávr. 82. szakaszában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • aki nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • aki korábban már részesült álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban (minimálbérnek megfelelő támogatás és / vagy tőkejuttatás).

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:

 • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
  VAGY
 • Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal.
  VAGY
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia.
  VAGY
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető-kezesi kötelezvény.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó új, a pályázat benyújtása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek közül kizárólag az eszköz működését közvetlenül támogató szoftver, pl. operációs rendszer, stb.) beszerzése.
  (Kizárólag olyan gépek, eszközök, beszerzése támogatható, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.)
 • 50 ezer Ft alatti új tárgyi eszközök beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 10%-át.

A támogatásból beszerzett eszközöket tárgyi eszközként a vállalkozás nyilvántartásában kell szerepeltetni.

A beruházást a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól, őstermelők esetében a döntést követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A pályázat keretében nem elszámolható költségek köre

 • használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
 • az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék II. fejezet a) pontja alapján a jármű,
 • büfékocsi, utánfutó
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
 • ingatlan, felépítmény, földterület vásárlása,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • bérleti jog megszerzése, beleértve a szoftverbérlést is
 • részletfizetés, lízing,
 • általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
 • hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
 • gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
 • építés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás, beleértve a fóliasátor-építést is
 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás. A beruházás megkezdésének napja:
  • műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
  • egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
  • amennyiben a pályázatban ismertetett projekt keretében az a)-b) pont szerinti beszerzés is megvalósul, a projekt megkezdésének időpontja az egyes beszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A „Pályázati felhívás”-ban és a ”Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot a kötelező mellékletekkel együtt, összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva 1 db eredeti példányban lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 2-ig.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálynál, valamint letölthető a Foglalkoztatási Főosztály honlapjáról (http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu oldalon a Pályázatok / Álláskeresők menüpontból).

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére B-A-Z megyében


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu/engine.aspx?page=borsod_palyazatok_allaskeresoknek


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére B-A-Z megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *