Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Bács-Kiskun megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Bács Kiskun megyében 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének Bács-Kiskun megyében a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszege 60.000.000 Ft.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: Vissza nem térítendő, legfeljebb 2.500.000 Ft összegű tőkejuttatás.

A pályázati úton nyújtható, vissza nem térítendő tőkejuttatás és a kérelemre induló legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás együttes igénybevételére nincs lehetőség jelen pályázatban.

A támogatás az

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az, aki:

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a kormányhivatal illetékes Járási Hivatala (továbbiakban: járási hivatal) mint állami foglalkoztatási szerv által legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs ellátásban részesülő és
 • vállalja önmaga foglalkoztatását
  • egyéni vállalkozóként, vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként.

Jelen pályázat keretében nem támogatható tevékenységek:

 • ügynöki tevékenység,
 • használt cikk kereskedelem,
 • piaci és mozgó árusítás,
 • kocsmák vagy italboltok üzemeltetése.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A pályázó vállalja, hogy

 • a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,
 • a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt,
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat:
  • egyéni vállalkozói tevékenység bejegyzését bizonyító okirat,
  • gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, vagy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott és hitelesített cégkivonat, társasági szerződés (alapító okirat),
  • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó szakhatósági engedélyek (pl.: telephelyengedély, építési engedély, működési engedély stb.),
  • legkésőbb a hatósági szerződés megkötésének időpontjakor rendelkezik a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez kizárólag saját névre szóló, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződéssel,
 • a kormányhivatal kérésére, a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb, a pályázattal összefüggő iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés) becsatol.

A pályázó továbbá

 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó 2 éves üzleti tervvel,
 • rendelkezik kizárólag saját névre szóló, a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására vállalkozói/lakossági bankszámlával, mely alkalmas a beszedési megbízás fogadására a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, illetve vállalja, hogy ilyen bankszámlát nyit a hatósági szerződés megkötéséig,
 • rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges megfelelő szakképzettséggel, vagy tapasztalattal,
 • rendelkezik a vállalkozás indításához, a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel és az egyéb forrás nem számítható be,
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, és azt 2 évig, a hatósági szerződésben megjelölt időpontig, szüneteltetés nélkül fenntartja, és ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott más munkaviszonyt nem létesít, foglalkoztatását kizárólag vállalkozói tevékenységgel biztosítja,
 • vállalja, hogy a beruházást a hatósági szerződés megkötését követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2017. október 31-ig befejezi és a támogatás igénybevételére vonatkozó eredeti bizonylatokat a beruházás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2017. november 10-ig benyújtja,
 • vállalja, hogy a támogatás odaítélése esetére a hatósági szerződés megkötésétől számított legalább 2 évig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó időtartamra azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz valamennyi bankszámlájára vonatkozóan,
 • építési beruházás esetén rendelkezik építési engedéllyel, annak hiányában az építési hatóság igazolásával arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette, valamint rendelkezik építési tervdokumentációval, előzetes költségvetéssel és kivitelezői árajánlattal, vagy nyilatkozik az építési engedély mentességről. Építési beruházás támogatására kizárólag akkor lehet pályázni, ha a pályázat benyújtásakor még nem kezdte el a beruházást,
 • a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy 8 napon belül nyilatkozik, hogy
  • a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
  • a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

   Amennyiben a pályázó nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül,

 • vállalja, hogy több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön nyújtja be. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai,
 • a támogatás elbírálásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést nem akadályozza, azt köteles tűrnie, illetve az ellenőrzést végző részére adatot szolgáltat,
 • vállalja, hogy a kormányhivatal a pályázatban és a támogatás során megismert adatokat (a támogatás célja, összege, megvalósítás helye) és információkat az önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvényben szabályozott módon kezelje és nyilvánosságra hozza.ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, számítástechnikai eszközök, olyan szoftverek, melyek a gép működéséhez nélkülözhetetlenek) beszerzése, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 2 évig szolgálják.A támogatás keretében megvásárolt eszközöknek a beruházás megvalósításának helyszínén folyamatosan és üzemképesen fellelhetőnek kell lenniük.Hozzátartozók (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) közötti eszközvásárlás a pályázat keretében nem támogatható,
 • kizárólag az eszközbeszerzéshez kapcsolódó immateriális javak,
 • a vállalkozás profiljához illeszkedő, a pályázó legalább 50 %-os tulajdonában lévő ingatlanon történő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz kapcsolódó költség (nyertes pályázat esetén a tulajdoni viszonynak a fenntartási idő végéig léteznie kell). Az építés, bővítés és felújítás kizárólag vásárolt szolgáltatás keretében számolható el,
 • a tervezett tevékenységhez kapcsolódó induló készlet (forgóeszköz) vásárlása, mely legfeljebb az igényelt támogatási összeg 10%-a.A forgóeszköz elszámolása a benyújtott elszámolás(ok) utolsó ütemében valósulhat meg,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet.E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe,
 • a támogatás folyósításakor a benyújtott számlákon, kifizetéseket alátámasztó bizonylatokon szereplő végösszeg 50.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb.

A pályázat keretében nem támogatható:

 • már működő gazdasági társasághoz való csatlakozás,
 • lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, hatósági díjak, illetékek, személygépjármű vásárlása, bérleti jog megszerzése,
 • ingatlan vásárlása,
 • épületnek nem minősülő építmény beszerzése és ennek kialakításához kapcsoló költségek (pl.: fóliasátor, medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya),
 • gazdasági társaság alapításának költségei, jegyzett tőke befizetése,
 • földvásárlás, valamint adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
 • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek, vontatók, utánfutók,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás (megkezdettnek minősül a beruházás a beszerzésre irányuló megrendelő keltével, a vállalkozói szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel).

A támogatás elszámolása legfeljebb három ütemben valósulhat meg. Jelen pályázatban előleg igénylésére nincs lehetőség.

vvt1_post

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatokat 1 db eredeti példányban, számítógépen kitöltött, nyomtatott formában, a kötelező mellékletekkel ellátva, összefűzve 2017. február 15-től 2017. június 15-ig személyesen vagy postai úton a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára (6000 Kecskemét, Klapka utca 34.) Fricska Nagy László vagy Makra Zsuzsanna nevére címezve, „s.k.” jelöléssel ellátva kell benyújtani.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás és részletes tájékoztatás a kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán Fricska Nagy László (tel.: 76/795-649, e-mail: fricska.nagy.laszlo@bacs.gov.hu) és Makra Zsuzsanna (tel.: 76/795-677, e-mail: makra.zsuzsanna@bacs.gov.hu) ügyintézőknél, valamint a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályán kérhető.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Bács-Kiskun megyében 2017

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://bacs-kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=bacs_munkaeropiaci_tamogatasok_vvt_20170209_2


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Bács-Kiskun megyében
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 10 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *