Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (MÜM rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja), vagy rehabilitációs járadékban illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek (MÜM rendelet 10. §. (1) bekezdés b) pontja) vállalkozói készségeinek, hajlandóságainak előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Békés Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. Elkülönített pénzügyi keret összege: 30.000.000 Forint.

A pályázati konstrukció keretében igényelhető támogatás legfeljebb 2 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

A MÜM rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívás keretében igényelhető támogatás, és a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai által legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás együttesen is nyújtható.

A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség nettó értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga lesz.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázaton részt vehet az a személy, aki

 • álláskereső, és a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy is, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből származó éves bevétele az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt nem haladja meg), vagy
 • rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a jogosultság feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §-a rendelkezik), és
 • az alábbiakban feltüntetett formák egyikében vállalja önmaga foglalkoztatását:
  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként,
  • már működő gazdasági társasághoz személyes közreműködésre kötelezett tagként való csatlakozással. Már működő gazdasági társasághoz személyes közreműködésre kötelezett tagként történő csatlakozás esetén csak az a pályázó támogatható, aki:
   • olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és
   • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
   • olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely átlátható szervezetnek minősül, és
   • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).Már működő gazdasági társasághoz személyes közreműködésre kötelezett tagként történő csatlakozás (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) esetén további elvárás a csatlakozással érintett gazdasági társasággal szemben, hogy:
   • 2016. január 1. napját megelőzően létrehozott, nem veszteséggel működő gazdasági társasághoz kíván személyes közreműködésre kötelezett tagként (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) csatlakozni, és
   • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás nincs folyamatban, és
   • amennyiben a támogatandó tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a csatlakozással érintett gazdasági társaság a támogatandó tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel legkésőbb a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig rendelkezni fog.Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek meglétét kell igazolni a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig, a további hatósági engedélyek meglétét a beruházás befejezését követően előírt záró beszámoló mellékleteként kell benyújtani, és
   • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, és
   • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §.-a szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
   • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit teljesítette, illetve időarányosan teljesíti,
   • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően nem volt tagja.
  • az Szja. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.A MüM rendelet 10. §. (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő (pályázó) az őstermelői tevékenységét a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. Mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó további előírás, hogy a mezőgazdasági őstermelők önfoglalkoztatásuk ideje alatt vállalják, hogy támogatás esetén, a hatósági szerződésben megjelölt időpontig az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevételük meghaladja a mindenkori személyi jövedelemadó köteles összeghatárt (Szja. 23.§.). Amennyiben az összeghatár az önfenntartási kötelezettség időtartama alatt változik, minden esetben az aktuális évben hatályos összeghatár szerinti árbevételt kell elérnie a Támogatottnak.

Jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy is, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből származó éves bevétele a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 23. §.-ban meghatározott összeghatárt nem haladja meg. Az Szja. 23. §-a alapján a mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia.

Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői igazolvánnyal rendelkezik (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt), vagy a pályázatának benyújtásának időpontját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, jelen pályázati felhívás keretében őstermelői tevékenységre a MÜM rendelet 10. §. (1a) bekezdése alapján nem pályázhat.Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében

 • a beruházással érintett helyszín (a beruházás helye) a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában, mezőgazdasági őstermelői igazolványban telephelyként, illetve székhelyként bejegyezésre kerül, és
 • a beruházás eredményeként tervezett tevékenység a vállalkozás tevékenységi körében legalább a megkötendő hatósági szerződésben meghatározott időpontig (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) szerepelni fog, és a támogatott tevékenységet a Támogatott folyamatosan (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) végezni fogja, és
 • a pályázati konstrukció keretében tervezett vállalkozói tevékenységet Békés megyében kívánja folytatni, és
 • a beruházás eredményeként tervezett üzletszerű tevékenységet legkésőbb a beruházás befejezésekor (legkésőbb 2017. november 30. napjáig; illetve a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónapon belül) megkezdi, és
 • a beruházást legkésőbb 2017. november 30. napjáig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2017. december 5. napjáig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes), és
 • a pályázó vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig benyújtja. Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek meglétét kell igazolni a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig, a további hatósági engedélyek meglétét a beruházás befejezését követően előírt záró beszámoló mellékleteként kell benyújtani, és
 • a pályázó üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét, továbbá a beruházást követő 3 évre vonatkozóan pénzügyi tervet készít, amelynek alá kell támasztania a megvalósítandó vállalkozás hosszú távú, eredményes, a pályázó önfenntartását biztosító fenntarthatóságát, és
 • a Támogatott a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, valamint az önfoglalkoztatást a hatósági szerződés megkötésének napjától számított 3 évig folyamatosan működteti és fenntartja. Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított – nem akadályozza meg a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált, vagy az esetlegesen megsemmisült támogatott eszközök cseréjét. A korszerűtlenné vált, vagy az esetlegesen megsemmisült támogatott eszközök cseréjét követően a fenntartási-, valamint önfoglalkoztatási időszakban a kedvezményezett az eszközök cseréjére támogatásban nem részesülhet.
 • A pályázó a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át saját forrásból biztosítja. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást, és
 • a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő biztosítékot ajánl fel (a biztosíték összegének mértéke és formája a jelen pályázati felhívás 5. pontjában kerül meghatározásra).
 • A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia, és
 • a pályázatában igényelt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy: o a pályázatban tervezett beruházás megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét saját forrásból pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy o a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és a pályázatban tervezett beruházást csökkentett formában valósítja meg.
 • A támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz, és
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

A pályázónak a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő biztosítékot kell felajánlania. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk.

Biztosíték lehet:

 • a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy
 • bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék – amely biztosítja, hogy a támogató a támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni (a biztosítékok lehetséges formáiról a pályázati útmutató VII. pontja rendelkezik).

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani, kivéve a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat számlavezető pénzintézet által záradékolt és visszaigazolt példányát, amelyet a hatósági szerződés megkötéséig kell biztosítani.

Ingatlanfedezet felajánlása esetén a pályázat mellékletét kell hogy képezze a 3 hónapnál nem régebbi hivatalos értékbecslés (értékbizonyítvány) eredeti példánya, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban felsorolt tételek támogathatóak:

 • kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása előtt még nem használt, sem a támogatott által, sem pedig más által korábban üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök), amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet, függetlenül a gyártási évtől, és amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • Immateriális javak közül a szoftverek, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át,
 • a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda, stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül,
 • a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás költségei. Bővítési, felújítási, korszerűsítési és átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a pályázó, a Ptk. Nyolcadik könyvének (záró rendelkezések) első rész (értelmező rendelkezések) 8:1. §. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozójának (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) tulajdonában álló ingatlanon, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon hajtható végre.
 • Készlet, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatás legfeljebb 25%-át.

A támogatásban részesíthető immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek, ingatlannak a beruházási támogatásban részesülő területhez egyértelműen kapcsolódniuk kell. A támogatásban részesíthető immateriális javakat, tárgyi eszközöket a támogatott kizárólag Békés megyében jogosult felhasználni, illetve a támogatásból beszerzett valamennyi eszköznek a hatósági szerződés aláírását követő legalább három évig (az önfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt) Békés megyében kell maradniuk.

A támogatással létrehozott vagyon a hatósági szerződése aláírását követő három évig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, terhelhető meg vagy apportálható.

A százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a Támogatott kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. A százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelése írásban kötött szerződés hiányában a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek

 • lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás,
 • használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt berendezések, használt felszerelések vásárlása. Használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt berendezések, használt felszerelések alatt azokat értjük a pályázati konstrukció keretében, amelyeket a támogatott által történő aktiválást megelőzően a támogatott, vagy más korábban már üzembe helyezett.
 • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. pontjában (A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak) deklarált közúti járművek (asz. pontig) vásárlása,
 • tenyészállat vásárlása,
 • vetőmag, palánta, takarmány vásárlása,
 • hatósági díjak, illetékek,
 • gazdasági társaságok alapításának költsége,
 • bérleti díj,
 • lakás céljára szolgáló ingatlan vásárlása,
 • földvásárlás,
 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beszerzés, beruházás (megkezdettnek minősül a beszerzés a megrendeléssel, az adásvételi szerződés keltével (ingatlan vásárlása esetén), építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel),
 • a Ptk. Nyolcadik könyvének (záró rendelkezések) első rész (értelmező rendelkezések) 8:1. §. 2. pontjában meghatározott hozzátartozók (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) közötti ingatlan vásárlás,
 • nem folyósítható támogatás azon beruházáshoz, amelynél az eladó és a vevő azonos személyek, vagy az eladó és a vevő – gazdálkodó szervezet(ek) tagja(i) és/vagy vezető tisztségviselő(i) – között a Ptk. Nyolcadik könyvének (záró rendelkezések) első rész (értelmező rendelkezések) 8:1. §. 2. pontjában meghatározott hozzátartozók (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) viszony áll fenn,
 • készletvásárlás, amennyiben a készletre igényelt támogatási összeg az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át meghaladja,
 • immateriális javak közül a szoftver vásárlás, amennyiben a szoftverre igényelt támogatási összeg az összesen igényelt támogatás összeg 25%-át meghaladja.

vvt1_post

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően magyar nyelven, számítógépen kitöltött és nyomtatott formában elkészített pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), a kötelező mellékletekkel felszerelve, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet benyújtani 2017. március 1. napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig személyesen, vagy könyvelt postai küldeményként (kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével) a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.).

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra személyesen a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) Nagy Richárdnál, telefonon pedig a (66) 444-211/1239 melléken van lehetőség.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2017

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_palyazatok


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *