Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2018


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen Felhívás célja a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (MÜM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján), vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek (MÜM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján) vállalkozói készségeinek, hajlandóságainak előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése a pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás segítségével.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az a személy, aki:

 • álláskereső, és a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy
 • rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a jogosultság feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §-a rendelkezik), és
 • az alábbiakban feltüntetett vállalkozói formák egyikében vállalja önmaga foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel:
  • a) egyéni vállalkozóként: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint biztosított (a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. § b) pontjában meghatározott személy, vagy
  • b) induló gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként (amely nem valósulhat meg munkaviszony és megbízási jogviszony keretében): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89.§ (1) bekezdése alapján: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, valamint közkereseti társaság formájában – a jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével – jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködőként (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés). Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítás esetén az egyedüli tag által ellátandó ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító okiratban meghatározásra kerül. Az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében sem lehetséges.
  • c) működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként való csatlakozással (amely nem valósulhat meg munkaviszony és megbízási jogviszony keretében): A Ptk. Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti betéti társasághoz (beltagként), korlátolt felelősségű társasághoz, vagy közkereseti társasághoz – a jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével – történő, jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködő (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) tagként való csatlakozással.
   Működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként való csatlakozás esetén csak az a pályázó támogatható, aki olyan betéti társasághoz (beltagként), korlátolt felelősségű társasághoz, vagy közkereseti társasághoz kíván csatlakozni, amely társaság:
   • megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
   • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
   • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül,
   • nincs az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása.

   Működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként való csatlakozás tervezése esetén további elvárás a csatlakozással érintett betéti társasággal, korlátolt felelősségű társasággal, vagy közkereseti társasággal szemben, hogy:

   • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezzen, és azt nem veszteséggel záró vállalkozásnak minősüljön,
   • nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt,
   • amennyiben a pályázattal érintett tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a csatlakozással érintett betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy közkereseti társaság az e tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel legkésőbb a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig rendelkezni fog. Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek meglétét kell igazolni a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig, a további hatósági engedélyek meglétét a beruházás befejezését követően előírt záró beszámoló mellékleteként kell benyújtani.
   • nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
   • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján),
   • a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alapból) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit teljesítette, illetve időarányosan teljesíti,
   • a pályázó az álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően annak nem volt tagja.
 • d) az Szja. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként. A MüM rendelet 10. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a pályázó az őstermelői tevékenységét a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.Mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó további előírás, hogy a mezőgazdasági őstermelők önfoglalkoztatásuk ideje alatt vállalják, hogy a támogatás odaítélése esetén a hatósági szerződésben megjelölt időpontig (vállalkozói tevékenység fenntartásának időpontjáig) az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevételük meghaladja a mindenkori Szja-ban meghatározott összeghatárt (Szja. 23.§). Amennyiben az Szja-ban meghatározott összeghatár a vállalkozói tevékenység fenntartásának időtartama alatt változik, az aktuális évben hatályos összeghatár szerinti árbevételt kell elérnie az adott évben a Támogatottnak.A vállalkozói tevékenység fenntartásának időtartama alatt az őstermelői tevékenységgel elért bevétel összegét a pályázónak hitelt érdemlően, a szerződésben meghatározott módon és időben igazolnia szükséges.


Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, az felróható okból bekövetkezett szerződésszegésnek minősül és a támogatás folyósításának megszüntetését, továbbá a támogatási összeg visszakövetelését vonja maga után.

A Felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy is, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de az e tevékenységből származó éves bevétele a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 23. §-ában meghatározott összeghatárt nem haladja meg.

Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői igazolvánnyal rendelkezik (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §-ában meghatározott összeghatárt), vagy a pályázatának benyújtásának időpontját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, jelen Felhívás keretében őstermelői tevékenységre a MÜM rendelet 10. § (1a) bekezdése alapján nem pályázhat.

A Felhívás keretében nem nyújthat be pályázatot az a nyilvántartott álláskereső személy, aki az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, függetlenül attól, hogy ezen időszak alatt (egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időszaka) az Flt. 58. § (5) bekezdése alapján nem minősül kereső tevékenységet folytató személynek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázat keretében igényelhető támogatás legfeljebb 3 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

A MÜM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a jelen Felhívás keretében igényelhető vissza nem mtérítendő támogatás, és a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai által legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás (MÜM rendelet 10.§ (2) bekezdés b) pontja alapján nyújtható) indokolt esetben együttesen is nyújtható.

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, a pályázó nem köteles fedezetet felajánlani. A Kedvezményezett azonban ez esetben is köteles valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatalhoz benyújtani.

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot, a pályázó köteles fedezetet felajánlani a teljes támogatási összegre vonatkozóan.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a pályázattal érintett beruházás bruttó összes költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Saját forrásként kizárólag a pályázó tulajdonában álló lakossági bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el (a pénzintézet által kiállított, a pályázó tulajdonában álló lakossági bankszámlára vonatkozó, a pályázat benyújtásának napjától számított 10 napnál nem régebbi igazolás alapján).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban felsorolt tételek támogathatóak:

 • Kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása előtt még nem használt, sem a támogatott által, sem pedig más által korábban üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök), amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évétől, továbbá amelyek a tervezett vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább a hatósági szerződés megkötését követő 3 évig terjedő önfoglalkoztatási kötelezettség időtartamáig szolgálják.
 • Immateriális javak közül a szoftverek, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át.Az immateriális javak költsége elszámolható, ha:
  • azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt beruházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,
  • az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
  • azok legalább a hatósági szerződés megkötését követő 3 évig terjedő üzemeltetési mkötelezettség időtartamáig a Támogatott eszközei között szerepelnek, és közvetlenül ahhoz a tevékenységhez kapcsolódik, amelyhez a támogatást nyújtották.
  • A vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező, nem lakáscéljára szolgáló ingatlan vásárlása (pl. műhely, üzlet, iroda, stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül.Azon nem lakás céljára szolgáló ingatlan vásárlása, amelynél a földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonos a pályázó Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozójának (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) tulajdonában áll nem támogatható.Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának költsége támogatható.A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy építmény.
  • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, átalakítási beruházás költségei. Építési, bővítési, felújítási, átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a pályázó, a Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozójának (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) tulajdonában álló ningatlanon, illetve működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon hajtható végre.
  • Készlet, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatás legfeljebb 25%-át.

A támogatás keretében nem támogatható tevékenységek

 • Italbolt, kocsma, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése,
 • ügynöki tevékenység,
 • egy, vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás), pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi-biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, stb.
 • piaci és mozgó árusítás,
 • használt cikk kereskedelem,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában főfoglalkozású vállalkozóként folytatott.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot 2018. március 19. napjától 2018. augusztus 30. napjáig lehet benyújtani.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) Bánfi-Nagy Melinda, valamint Nagy Richárd ad információt, telefonon pedig a (66) 444-211/1239 melléken érdeklődhetnek.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2018

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/24/44000/vv-P%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-2018.pdf


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében 2018
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 9 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *