Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében


Pályázat-álláskeresők-vállalkozóvá-válását-elősegítő-támogatás-igénybevételére-Békés-megyében


A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Elkülönített pénzügyi keret összege: 30.000.000 Forint

A támogatás legfeljebb 2 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázaton részt vehet az a személy, aki:

 • álláskereső, és a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből származó éves bevétele az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt nem haladja meg), vagy
 • rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a jogosultság feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §.-a rendelkezik), és
 • az alábbiakban feltüntetett formában vállalja önmaga foglalkoztatását:
  • egyéni vállalkozás keretében: (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §. (1) bekezdés e) pontja szerint biztosított (a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. §. b) pontjában meghatározott személy), vagy
  • új induló gazdasági társaság tagjaként (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének harmadik rész X. cím XV. fejezet 3.89.§. (1) bekezdése alapján: Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes közreműködésre kötelezett (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés), vagy
  • már működő gazdasági társasághoz tagként való csatlakozással, jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes közreműködésre kötelezett (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés), a Ptk. Harmadik könyvének harmadik rész X. cím XV. fejezet 3.89.§. (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társasághoz (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság) történő tagként való csatlakozással.
  • az Szja.3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.

Már működő gazdasági társasághoz személyes közreműködésre kötelezett tagként történő csatlakozás esetén csak az a pályázó támogatható, aki:

 • 2015. január 1. napját megelőzően létrehozott, nem veszteséggel működő gazdasági társasághoz kíván személyes közreműködésre kötelezett tagként csatlakozni, és
 • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás nincs folyamatban, és
 • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, és
 • amennyiben a támogatandó tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a csatlakozással érintett gazdasági társaság a támogatandó tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel legkésőbb a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig rendelkezni fog, és
 • olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és
 • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett (Áht. 50. §. (1) bekezdés b) pontja), és
 • olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül (Áht. 50. §. (1) bekezdés c) pontja, és
 • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (Áht. 50. §. (4) bekezdés), és
 • olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §.-a szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit teljesítette, illetve időarányosan teljesíti,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően nem volt tagja.

Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható azzal, hogy az adószám a lakóhely szerinti illetékes adóhatóságtól igényelhető.

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §. (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő (pályázó) az őstermelői tevékenységét a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázata benyújtásának napján, illetve a pályázata benyújtásának napját megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében:

 • a beruházással érintett helyszín a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában, mezőgazdasági őstermelői igazolványban telephelyként, illetve székhelyként bejegyezésre kerül,
 • a beruházás eredményeként tervezett tevékenység a vállalkozás tevékenységi körében legalább a megkötendő hatósági szerződésben meghatározott időpontig (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) szerepelni fog, és a támogatott tevékenységet a Támogatott folyamatosan (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) végezni fogja,
 • a beruházás eredményeként tervezett tevékenységet legkésőbb a beruházás befejezésekor (legkésőbb 2016. november 30. napjáig) megkezdi,
 • a beruházást legkésőbb 2016. november 30. napjáig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2016. december 5. napjáig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes);
 • a Pályázó vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig benyújtja;
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét, továbbá a beruházást követő 3 évre vonatkozóan pénzügyi tervet készít, amelynek alá kell támasztania a megvalósítandó vállalkozás hosszú távú fenntarthatóságát,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, valamint önfoglalkoztatását a hatósági szerződés megkötésének napjától számított 3 évig folyamatosan működteti és fenntartja. Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított – nem akadályozza meg a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követően a fenntartási-, valamint önfoglalkoztatási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet.
 • A beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint bankhitel nem számítható be,
 • a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra megfelelő fedezetet ajánl fel,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, amely biztosíték összegének mértéke a pályázati útmutatóban kerül meghatározásra,
 • a pályázatában igényelt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy:
  • a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
  • a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.
 • A támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

Nem nyújtható támogatás annak:

 • aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősült, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában megkezdte a vállalkozását. A vállalkozás megkezdésének minősül, ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján:
 • az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette;
 • új induló társas vállalkozás esetében az erről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat benyújtásának napján, illetve azt megelőzően, továbbá ha a társasági szerződés megkötetett;
 • működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat benyújtásának napján, illetve azt megelőzően, továbbá ha a társasági szerződés módosítása megkötetett;
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatása esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja a pályázat benyújtásának napján került kiállításra, illetve azt megelőzi.
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a pályázata benyújtásának napján rendelkezik őstermelői igazolvánnyal (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt),
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a pályázata benyújtásának napját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
 • aki mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, és az ebből származó bevétele elérte az Szja. tv. 23. §.-ban meghatározott összeget,
 • aki nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a jelen pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
 • amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem szerepel legalább egy hónapja álláskeresőként az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartásban,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely gazdasági társaság 2015. január 1. napját követően alakult,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely gazdasági társaság veszteséggel folytatja tevékenységét,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolási eljárás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás van folyamatban,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak harmadik személy irányában fennáll olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig nem rendelkezik a támogatandó tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedéllyel,
 • aki olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely társaság nem felel meg az Áht. 50. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
 • aki olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem mindősül átlátható szervezetnek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása van – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §.-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
 • akinek a meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére (a pályázónak rendelkeznie kell a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §. (2) bekezdés c) pontja szerint,
 • aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal.

Biztosíték lehet:

 • a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt), vagy
 • bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék – amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a Támogatottal megkötendő hatósági szerződés megkötésének napján kell biztosítani a Támogató részére.

A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján a fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.), amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet, függetlenül a gyártási évtől, és amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • Immateriális javak közül a szoftverek, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át;
 • a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlása;
 • a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás költségei. Bővítési, felújítási, korszerűsítési és átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a pályázó, a Ptk. nyolcadik könyvének záró rendelkezések első rész 8:1. §. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozójának (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) tulajdonában álló ingatlanon, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon hajtható végre.
 • Készlet, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt támogatás legfeljebb 25%-át.

A támogatásban részesíthető immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek, ingatlannak a beruházási támogatásban részesülő területhez kell kapcsolódniuk.

A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás,
 • használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt berendezések, használt felszerelések, használt tehergépjármű vásárlása,
 • tenyészállat vásárlása,
 • hatósági díjak, illetékek,
 • gazdasági társaságok alapításának költsége,
 • személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlása,
 • bérleti jog megszerzése;
 • a pályázatot befogadó Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló döntés átvétele előtt már megkezdett beszerzés, beruházás (megkezdettnek minősül a beszerzés a megrendeléssel, az adásvételi szerződés keltével (ingatlan, vagy földterület vásárlása esetén), az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel);
 • a Ptk. nyolcadik könyv első rész 8:1. §. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) közötti ingatlan-, illetve földterület vásárlás;
 • a Ptk. nyolcadik könyv első rész 8:1. §. 2. pontjában meghatározott hozzátartozók (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) közötti ingatlan-, illetve földterület vásárlás;
 • készletvásárlás, amennyiben a készletre igényelt támogatási összeg az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át meghaladja,
 • immateriális javak közül a szoftver vásárlás, amennyiben a szoftverre igényelt támogatási összeg az összesen igényelt támogatás összeg 25%-át meghaladja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően magyar nyelven elkészített pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), a kötelező mellékletekkel felszerelve, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet benyújtani 2016. március 10. napjától legkésőbb 2016. május 9. napjáig személyesen, vagy könyvelt postai küldeményként (kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével) a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.).

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen átvehető a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Járási Foglalkoztatási Osztályain, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, valamint letölthető a Békés Megyei Kormányhivatal honlapjáról.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://bekes.munka.hu/resource.aspx?resourceID=bekes_of2016pf


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 9 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 6 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Mosbotner Zsuzsanna /

  Üdvözlöm!

  Bp. lakos vagyok az lenne a kérdésem, hogy itt nálunk mikor lesz ez a pályázat számunkra is elérhető? Illetve kitől tudnám ezt megtudni?

  Előre is köszönöm

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Zsuzsanna!
   Tavaly volt, így várjuk idénre is a pályázatot Budapesten.

   Üdvözlettel,

   Magdolna

 2. Pingback: Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás – Megjelent pályázati felhívások és határidők /

 3. Pingback: Májustól igényelhető az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 4. Gyebnárné /

  Üdvözlöm!
  Az a kérdésem, hogy a kötelező járulékok befizetése kb. mennyi lenne kezdő vállalkozás esetén?

 5. Pingback: 2019 /

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *