Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Borsod-Abaúj-Zemplén megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Borsod Abaúj Zemplén megyében 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet, aki

 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását
  • egyéni vállalkozóként (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pontja, valamint 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint), vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja és a Tbj. 4. §-ának d) pontja szerint, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, tagsági jogviszonyban (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
  • legalább egy naptári éve (azaz 2016. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (Bt. esetén beltagként) a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján tagi jogviszony alapján valósulhat meg (ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja. A MüM rendelet 10. §. (1a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) költségtervvel, valamint üzleti tervvel és
 • a lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van/lesz.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A 2017. évben rendelkezésre álló forrás összege: 80 millió Ft.

A vissza nem térítendő tőkejuttatás maximum 2 millió Ft-ig igényelhető.TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

 • A pályázó a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló, az illetékes hatóság által kiadott 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti értesítéssel, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. b.) pontjában meghatározott őstermelői igazolvánnyal. Új induló társas vállalkozás esetében a pályázó a cégbírósági nyilvántartás szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén pedig azt megelőzően sem (vagyis az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II./2/c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés tagváltozás miatti módosítására csak a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól kerülhet sor.
 • A támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2017. augusztus 31-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2017. szeptember 15-ig benyújtja.
 • A pályázónak rendelkeznie kell:
  • a beruházás nettó / bruttó összköltsége és a megpályázott támogatási összeg különbözetével (Pályázati adatlap III. fejezet 3. pontjában szereplő táblázatnak megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), melyről nyilatkozat vagy igazolás benyújtása szükséges az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, a pályázat benyújtásával egy időben, továbbá
  • nettó elszámolás esetén az ÁFA összegével, valamint
  • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlanfedezet, készfizető kezes, bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség), és
  • a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó az Ávr. 84. § (2) a.) pontja szerinti felhatalmazói nyilatkozattal.

A legfeljebb 2 millió Ft-ig megítélhető támogatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A legfeljebb 2 millió Ft-ig terjedő támogatás az

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.

Nem nyújtható támogatás annak:

 • aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül álláskeresőnek, vagy nem részesül rehabilitációs ellátásban,
 • nem nyújtható támogatás különösen annak a személynek, aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősül, illetve mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.
 • aki önfoglalkoztatását egyéni vállalkozóként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző három éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytatott,
 • aki önfoglalkoztatását mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett,
 • akit a járási hivatal foglalkoztatási osztálya legalább 1 hónapja álláskeresőként nem tart nyilván,
 • aki az Flt. 54. §. 9.) pontjában meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tett eleget 2016-2017. években,
 • aki nem rendelkezik az előírt mértékű saját forrással,
 • aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal,
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 14. §-a szerinti nyilatkozata szerint a Közpénz tv. 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban, illetve akit a Közpénz tv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb  a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott  eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll,
 • aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 50. § (4) bekezdése szerint olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) a) pontjában és az Ávr. 82. szakaszában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és aki nem felel meg az Áht 50. § (1) b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,
 • aki nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • aki korábban már részesült álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban (minimálbérnek megfelelő támogatás és / vagy tőkejuttatás).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó új, a pályázat benyújtása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek közül kizárólag az eszköz működését közvetlenül támogató szoftver, pl. operációs rendszer, stb.) beszerzése.
 • 50 ezer Ft alatti új tárgyi eszközök beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 10%-át.

Kizárólag olyan gépek, eszközök, beszerzése támogatható, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. A támogatásból beszerzett eszközöket tárgyi eszközként a vállalkozás nyilvántartásában kell szerepeltetni.

A beruházást a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól, őstermelők esetében a döntést követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:

 • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
  Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi, elektronikus tulajdoni lap másolatot és hivatalos értékbecslést kell a pályázathoz csatolni! A pályázó által benyújtott értékbecslésre vonatkozó szakvéleménynek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltaknak. Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a Kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli. A pályázó köteles a fedezetként felajánlott ingatlant biztosítani és a biztosítás kedvezményezettjének – káresemény bekövetkezés esetére – a Kormányhivatalt megjelölni.
  vagy
 • Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 90 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban. Kezesi kötelezettséget nem vállalhat, aki jövedelemigazolását önmaga számára állítja ki (pl. egyéni vállalkozó, cégvezető).
  A biztosítéknyújtási kötelezettség az 1. és 2. pontban foglaltak kombinálásával is teljesíthetők azzal a kitétellel, hogy egy természetes személy is elegendő kezesként, azonban akkor a támogatási összeg min. 50%-ára ingatlan fedezet felajánlása szükséges, az 1. pontban megfogalmazottak szerint.
  vagy
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia.
  vagy
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető-kezesi kötelezvény.

A pályázat keretében nem elszámolható költségek köre

 • használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
 • az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék II. fejezet a) pontja alapján a jármű,
 • büfékocsi, utánfutó
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
 • ingatlan, felépítmény, földterület vásárlása,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • bérleti jog megszerzése, beleértve a szoftverbérlést is
 • részletfizetés, lízing,
 • általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
 • hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
 • gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
 • építés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás, beleértve a fóliasátor-építést is
 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás. A beruházás megkezdésének napja:
  • műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
  • egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
  • amennyiben a pályázatban ismertetett projekt keretében az a)-b) pont szerinti beszerzés is megvalósul, a projekt megkezdésének időpontja az egyes beszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

A Kormányhivatal mérlegelési jogkörében eljárva a pályázat elutasításáról dönthet különösen akkor, ha

 • a tervezett tevékenység italbolt, bár vagy ezekkel megegyező funkciójú létesítmény működtetésére irányul,
 • biztosítói, ügynöki, közvetítői tevékenység megvalósítására irányul,
 • használtcikk-kereskedelemre irányuló tevékenység,
 • elutasíthatók továbbá azon pályázatok, amelyek a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 5.2.3 azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása” elnevezésű pályázati lehetőségre irányíthatók át.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot a „Pályázati adatlapban” és annak mellékleteiben, valamint a pályázati adatlapokon, nyilatkozatokban és dokumentumokban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.
A „Pályázati felhívás”-ban és a ”Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot a kötelező mellékletekkel együtt, összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva 1 db eredeti példányban lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan, de legkésőbb 2017. május 2-ig.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálynál, valamint letölthető a Foglalkoztatási Főosztály honlapjáról (http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu oldalon a Pályázatok / Álláskeresők menüpontból).

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu/engine.aspx?page=borsod_palyazatok_allaskeresoknek


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 10 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 2 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Pingback: Idén is lesz az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 2. Pingback: 2019 /

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *