Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2017


álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 90 000 000 Ft kerete.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

 • legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással
 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (127 000 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50.000 Ft értékben)

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak. Amennyiben több támogatás típust együttesen igénylik, a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 • aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;
 • a támogató döntés közlését követő 21 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
 • vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!


Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),
 • biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési tevékenység,
 • eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat. Már megkezdett vállalkozás nem támogatható. A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg.

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz (3. számú melléklet), pályázata automatikusan elutasításra kerül.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

Bérlés (a)):

 • vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat! Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):

 • immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
  • weboldal;

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 • ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 • gépek, berendezések, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
  • tenyészállatok (őstermelő esetén);

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti gépek, berendezések, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!

 • egyéb költségek: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)
  • indulókészlet vásárlása (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó),
  • fogyóeszköz (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig);

Amennyiben a beruházásban szerepel fogyóeszköz vagy induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti egyéb költségbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

 • a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra).

Támogatás az alábbi tételekre nem igényelhető:

például:

 • kaució
 • rezsi költség (víz, gáz, villany, stb.)
 • vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség
 • ügyvédi díj
 • marketing költség
 • arculattervezés
 • munkadíj
 • lízing
 • közterhek
 • szállítási, összeszerelési díj

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2017. március 1-jétől – 2017. szeptember 30-ig kizárólag postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.).

170 példamondat pályázathoz

A pályázatot az erre a célra rendszeresített „Pályázati űrlap”-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető. A felfüggesztés tényét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu weboldalon közzétesszük!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_palyazatok


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2017
5 5 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 8 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Pingback: Májustól igényelhető az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 2. Pingback: Idén is lesz az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 3. Pingback: Álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás – aktuális pályázatok és határidők! /

 4. Pingback: Májustól igényelhető az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 5. Tóth Aranka /

  Ha nem vagyok álláskereső (4 órás bejelentett munkaviszonnyal rendelkezem), és most készülök indítani a vállalkozásomat, van esélyem bármilyen támogatás elnyerésére?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Aranka!
   Sajnos így nincs hasonló támogatási lehetősége. Maximum, ha alkalmazottakra lenne szüksége, az ő bérükhöz igényelhetne támogatást. Egyéb mikro méretű beruházáshoz és működési költségekhez nincs jelenleg pályázati lehetőség.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

   1. Tóth Aranka /

    kesves Magdolna!
    Köszönöm a választ!

    Üdvözlettel,
    Aranka

 6. Pingback: 2019 /

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *