Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2018


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

 • legfeljebb 2 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.
 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (138 000Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak. Amennyiben a több támogatás típust igénylik, a pályázatot és a kérelmet külön-külön szükséges benyújtani a vállalkozás megalapítását megelőző napig:

 • a tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot a 7. pontban leírtak szerint, a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához kell postai úton benyújtani
 • a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatását is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet 1 eredeti példányban a vállalkozás megalapítása előtt a Kormányhivatal illetékes Kerületi Hivatalához szükséges benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási típusok igénybevételének feltétele, hogy a pályázat/kérelem benyújtásának napján álláskeresőnek szükséges lenni, a vállalkozás megalapítását legkorábban kizárólag a pályázat/kérelem benyújtását követő napon kezdheti meg a pályázó/kérelmező.


PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 • aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának mértéke legalább 51 %-ot el kell érnie a társaság vagyonában. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételét követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;
 • a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
 • vállalja, hogy a gazdasági társaságban legalább 51 %-os üzletrésszel rendelkezik
 • vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A beruházás az alábbi tételeket tartalmazhatja:

Bérlés (a)):

 • a) vagyoni értékű jogok:(ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!
Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):

Adásvételi szerződéssel beszerzett javakat a pályázattal megvalósuló beruházás nem tartalmazhat, kivéve ingatlan valamint gépjármű esetében.

 • b) immateriális javak:(a teljes beruházás költségének legfeljebb 50 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
  • weboldal (legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig);

Hozzátartozók (lsd. a) pont)közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 • c) ingatlanok:(a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.
Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók(lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 • d) gépek, berendezések, eszközök, járművek:(a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
 • tenyészállatok (őstermelő esetén);

Hozzátartozók(lsd. a) pont)közötti gépek, berendezések, eszközök, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!
A pályázat keretében vásárolt eszközök egyedi, minimális értéke bruttó 20.000 Ft.

 • e) forgóeszközök:(legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig) )
  • indulókészlet (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó),
  • 20.000 Ft alatti kis értékű eszközök (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig);

Amennyiben a beruházásban szerepel 20.000 Ft alatti kis értékű eszköz vagy induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti forgóeszközökbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

A beruházás az alábbi tételek nem tartalmazhatja:

 • kaució
 • rezsi költség (víz, gáz, villany, stb.)
 • vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség
 • hatósági díjak
 • bérleti jog megszerzése
 • ügyvédi díj
 • marketing költség
 • arculattervezés
 • munkadíj
 • lízing valamint részletfizetési konstrukcióban történő beszerzés
 • közterhek, illetékek
 • szállítási, összeszerelési díj
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak, kivéve a nem lakás célját szolgáló ingatlan valamint gépjármű vásárlás
 • a vállalkozás megalapítása előtt már megkezdett beszerzés
 • a bruttó 20.000 forint alatti egyedi értékű (bruttó 20.000 Ft/db) beszerzések, kivéve az indulókészlet/forgóeszköz beszerzést
 • építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

4. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),
 • biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési, MLM marketing tevékenység,
 • eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2018. április 9-től 2018. szeptember 30-ig kizárólag postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.).

A pályázatot az erre a célra rendszeresített „Pályázati űrlap”-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu e-mail címen.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthetp innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2018

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_palyazatok&switch-content=budapest_palyazatok_vvt2018&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2018
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 45 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *