Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2016


Pályázat-álláskeresők-vállalkozóvá-válását-elősegítő-támogatás-igénybevételére-Budapesten


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

 • legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással
 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (111 000 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50.000 Ft értékben)

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak. Amennyiben több támogatás típust együttesen igénylik, a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 50 000 000 Ft kerete.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 • 1aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig;
 • a támogató döntés közlését követő 21 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
 • vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat. Már megkezdett vállalkozás nem támogatható (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.3. pont). A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.2.c pont).

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

 • vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • – tartós földhasználat,
  • – bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!

Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

 • immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció);

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 • ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 • gépek, berendezések, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek (csekély összegű támogatás szabályainak megfelelően),
  • tenyészállatok (őstermelő esetén);

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti gépek, berendezések, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!

 • egyéb költségek: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)
  • fogyóeszköz (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig),
  • indulókészlet vásárlása;

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti egyéb költségbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

 • a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra).

Támogatás az alábbi tételekre nem igényelhető:

például:

 • kaució
 • rezsi költség (víz, gáz, villany, stb.)
 • vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség
 • ügyvédi díj
 • marketing költség
 • munkadíj
 • lízing
 • közterhek

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),
 • ügynöki, biztosítási ügynöki tevékenység,
 • eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2016. március 1-jétől – 2016. október 31-ig postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.)

A pályázatot az erre a célra rendszeresített „Pályázati űrlap”-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető. A felfüggesztés tényét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu weboldalon közzétesszük!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a fovaroskh-mk.boo@lab.hu e-mail címen, személyes konzultációra nincs lehetőség.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=budapest_palyazatok_vvt2016


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Budapesten 2016
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *