Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Csongrád megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Csongrád megyében


A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás célja a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatás mértéke:

 • legfeljebb 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában

A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az, aki:

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy és vállalja, hogy önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel –
  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • egyéni cég tagjaként, vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében – munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló – személyesen közreműködő tagként, vagy
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében – munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló – személyesen közreműködő tagként, vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2015. január 1-je előtt létrehozott, a pályázat beadását megelőző naptári/üzleti év időszakában nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási, valamint egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált, meg nem fizetett adótartozással – ide nem értve a helyi adókat -, valamint,járulék-, illeték- vagy vámtartozással (a továbbiakban együtt: köztartozással) nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében – munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló – személyes közreműködésre kötelezett tagjaként csatlakozik.

Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

A támogatás megítélésének további feltétele, hogy a már működő gazdasági társaság megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatásának döntése során figyelembe veendő mérlegelési szempontok:

 • a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzői;
 • a térség/kistérség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói;
 • a pályázó álláskereső munkához jutási esélye;
 • termelő, idegenforgalmi, kereskedelmi tevékenység előtérbe helyezése,
 • 25 év feletti álláskeresők önfoglalkoztatása,
 • családi vállalkozások,
 • az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • Kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • Immateriális javak közül a szoftverek, melyek aránya nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 25%-át.
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda, stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú, illetve az új társas vállalkozás tulajdonában áll, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában áll. A felújítási, korszerűsítési, átalakítási költségek nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 20%-át.

A támogatásban részesíthető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni azokat, illetve a támogatásból beszerzett valamennyi eszköznek legalább három évig Magyarországon kell maradniuk.

Támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett

 • piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolja, és
 • legalább három évig kizárólag a beruházásban érintett telephelyen használja, és
 • eszköznyilvántartásba veszi, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza.

A támogatás keretében nem igényelhető támogatás:

 • lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, törzstőke emelésére, személygépjármű vásárlására, bérleti jog megszerzésére, árukészlet és forgóeszköz beszerzésére.
 • a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvétele előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra,
 • vetőmag, palánta, facsemete, élőállat, takarmány, stb. beszerzésére.

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázó vállalja, hogy

 • a támogatásról szóló döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a Kormányhivatallal,
 • tudomásul veszi, hogy a(z) egyéni/társas vállalkozását (egyéni vállalkozói igazolás/igazolvány iránti kérelem, az új társas vállalkozás alapítása esetén a cégbírósági bejegyzési kérelem, a már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén a társasági szerződés módosítása iránti kérelem), mezőgazdasági őstermelő esetén az őstermelői tevékenységet, valamint a beruházást csak a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezhet őstermelői igazolvánnyal,
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat /pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti igazolás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott és hitelesített cégkivonat, társasági szerződés (alapító okirat)/, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.),
 • működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a működési engedélyt,
 • a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig bankszámlát nyit,
 • a vállalkozói bankszámlájá(i)ra/lakossági folyószámlájá(i)ra azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,
 • a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,
 • a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb, a pályázattal összefüggő iratot is (pl. előzetes elvi vélemények, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol,
 • vállalkozói/őstermelői tevékenységét szüneteltetés nélkül fenntartja a hatósági szerződésben megjelölt időpontig.

A pályázó továbbá

 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig vállalkozói tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt 3 évig fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
 • rendelkezik a vállalkozás indításához, a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be,
 • vállalja biztosíték bemutatását, amely lehet a kedvezményezett valamennyi  jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető  fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz  így különösen zálogjog kikötése, kezesség, garancia, óvadék , amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.
 • építési beruházás esetén a pályázat benyújtásakor rendelkezik az építési hatóság igazolásával arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 • vállalja, hogy a beruházást legkésőbb 2016. november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó eredeti bizonylatokat legkésőbb 2016. november 30-ig benyújtja,
 • vállalja, hogy a beruházás befejezéséről szóló beszámolót a beruházás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2016. december 15-ig benyújtja.

A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy amennyiben az általa kért támogatás alacsonyabb támogatási összegben kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül.

Mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó további előírások

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén nem nyújtható tőkejuttatás támogatás annak, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, valamint az őstermelői tevékenység és a beruházás csak a támogatásról szóló döntést követően kezdhető meg.

A mezőgazdasági őstermelő önfoglalkoztatása ideje alatt vállalja, hogy:

 • a hatósági szerződésben megjelölt időpontig, összesen 3 évig, az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevétele meghaladja a mindenkori személyi jövedelemadó köteles összeghatárt, 2016-ban 600.000,- Ft-ot.

Az őstermelői tevékenységgel elért bevétel nagyságát a pályázónak hitelt érdemlően a szerződésben meghatározott módon és időben igazolnia kell. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az felróható okból bekövetkezett szerződésszegésnek minősül és a támogatás megszüntetésre, valamint a folyósított teljes támogatási összeg visszakövetelésre kerül.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatokat 1 db eredeti példányban és 1 db elektronikus adathordozón (cd lemezen word formátumban) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve 2016. augusztus 31-ig személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály címére, amely a következő:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet

A pályázatot – postai feladás esetén – könyvelt postai küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a Kormányhivatal a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati egységcsomag térítésmentesen átvehető a járási hivatalok Foglalkoztatási Osztályain, valamint a Foglalkoztatási Főosztályon, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve letölthető a http://csongrad.munka.hu és a http://csmkh.hu/ honlapokról.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Csongrád megyében


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://csongrad.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=csongrad_palyazatok_vall_valas


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Csongrád megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *