Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Hajdú-Bihar megyében 2016


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Hajdú Bihar megyében 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének a Hajdú-Bihar megyére decentralizált, – e célra elkülönített 80 millió forint összegű szabad pénzügyi kerete.

A támogatás formája: 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás. Maximális támogatási intenzitás: a teljes beruházási összeg 80 %-áig terjedhet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • akit a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának nap-ját is – legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül és
 • aki önmaga foglalkoztatását a következő formákban oldja meg:
  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közremű-ködő tagjaként, vagy
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében szemé-lyesen közreműködő tagjaként.Ebben az esetben feltétel, hogy a társaság 2015. január 1. napja előtt került megalapításra, 2015. évben nem vesztességgel működött, vagy
  • mezőgazdasági őstermelőként.

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támoga-tást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás keretében elszámolható költségek (beruházás):

Egyéni vállalkozás és mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén:

 • Egyenként legalább 50 ezer Ft egyedi értéket képviselő tárgyi eszközök (pl. gépek, techno-lógiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, ha-szon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.) beszerzése, melyek a vállalkozási tevé-kenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • Tenyészállatok (tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet –, amelyek a tenyésztés, a tartás során „levá-lasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek).
 • A vállalkozás beindításához szükséges mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vá-sárlása.
 • Egyéb (egyenként 50 ezer Ft egyedi érték alatti) tárgyi eszközök és/vagy forgóeszközökön belül készletek vásárlása, melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 30 %-a fordítható.

Gazdasági társaság alapítása esetén:

 • a jegyzett tőke/törzsbetét befizetése.

Gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:

 • a jegyzett tőke/törzsbetét növelése.

A támogatás keretében nem elszámolható költségek köre:

 • Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illeté-kek, gazdasági társaságnál üzletrész vásárlása, gazdasági társaságok alapításának, megvásár-lásának költségei (törzstőke befizetés/növelés kivételével), bérleti jog megszerzése, bérleti díj, reprezentációs, marketing költségek, pályázat elkészítésének költségei, üzemanyag költségek, szállítási költségek.
 • Személygépjármű vásárlása (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárműve-zetői oktatás).
 • Adásvételi szerződéssel beszerzett javak (kivéve mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása).
 • Ingatlanvásárlás (kivéve mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület) és a kapcsolódó va-gyoni értékű jogok.
 • A pályázati döntés előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. Megkezdettnek minősül a be-szerzés, beruházás:
  • tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak vásárlása esetén az első alkalommal, jo-gilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő írásbeli megrendelés időpontjá-val, ennek hiányában pedig a beszerzésre/megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napjával, az eladó által kiállított számla kiállításának napjával,
  • mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása esetén az adásvételi szer-ződés keltével,
  • gazdasági társaság alapítása vagy már működő gazdasági társasághoz történő csat-lakozás esetén a társasági szerződés vagy a társasági szerződésmódosítás aláírásá-nak a napjával.
 • A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak minősülő személyek (házastárs, bejegy-zett élettárs, egyenesági rokon, örökbefogadott gyermek, a házastársnak, a bejegyzett élettárs-nak a gyermeke, az örökbefogadó szülő, a szülő házastársa, bejegyzett élettársa és a testvér) közötti adásvétel, számlázás.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Kocsmák, italboltok üzemeltetése.
 • Ún. egyszámlás vállalkozások pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, be-fektetési tanácsadó, kereskedelmi ügynöki tevékenység.

A támogatás biztosítéka:

A hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a Támogató által előírt, a pályázó valamennyi bankszámlájára szóló beszedési megbízás (A pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbí-zás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt kell rendelkezésre bocsátania. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.) és az alábbiakban felsoroltak valamelyike:

 • Magyarország területén fekvő per-, igénymentes és forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, a földhivatali nyilvántartás szerint nem lakáscélú ingatlan (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.), melynek forgalmi értéke az igé-nyelt támogatási összeg legalább 150%-a. (Rendezett tulajdoni lap: el nem bírált kérelem nem szerepelhet széljegyként.) Ingatlan tulajdoni hányad nem elfogadható, kizárólag az ingatlan egé-sze szolgálhat fedezetül. Jelzáloggal terhelt ingatlan kizárólag akkor fogadható el, amennyiben a már bejegyzett jelzálogjog(ok) összege és a támogatás 150 %-ának megfelelő összeg az in-gatlan forgalmi értékét nem haladja meg. Az ingatlannak ebben az esetben is meg kell felelnie az előírt (permentes, forgalomképes, nem lakáscélú) feltételeknek. Ingatlanfedezet biztosítása esetén a pályázathoz csatolandó dokumentumok:
  • 30 napnál nem régebbi, elektronikus – a pályázó által hitelesített – földhivatali tulajdoni lap másolat – szemle,
  • érvényes, hivatalos eredeti értékbecslés, ennek az 54/1997. (VIII.1.) FM rendeletben, illet-ve a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek meg kell felelnie,
  • amennyiben a felkínált ingatlan nem a pályázó vagy nem kizárólagosan a pályázó tulajdo-nában áll, a tulajdonos(ok) nyilatkozata arról, hogy a pályázónak nyújtott támogatás ese-tén jelzálog-kötelezettként aláír(nak),
  • amennyiben a felkínált ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal ren-delkező(k) nyilatkozata arról, hogy a pályázónak nyújtott támogatás esetén jelzálogköte-lezettként aláír(nak),
   – a támogatás fedezeteként felajánlott ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak nyilatkoza-ta arról, hogy ezen ingatlan e támogatási forma keretében más pályázó által benyújtott pályázatban, valamint más pályázati program keretében a támogatás fedezeteként nem került felajánlásra.
 • Az igényelt támogatás 110 %-ának megfelelő bankgarancia, melyet a szerződéskötéshez kell csatolni.

A beruházást és a tevékenységet a pályázók leghamarabb a pályázati döntési értesítő átvételének napján kezdhetik meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletek-kel felszerelve, összefűzve kizárólag tértivevényes postai küldeményként lehet benyújtani (postára adni)

2016. május 9-től 2016. május 13-ig
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához.
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Hajdú-Bihar megyében 2016


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/download/b/a2/92000/P_01_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s-Hajd%C3%BA-%C3%96F%202016%20.doc


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Hajdú-Bihar megyében 2016
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *