Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében 2018


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Heves megyében, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet, aki

 • a pályázat benyújtását megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban rehabilitációs ellátásban részesül és
 • önmaga foglalkoztatását
  • a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
  • c) társas vállalkozáshoz (amely az alábbi feltételeknek megfelel) való csatlakozással, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként,
   • A társas vállalkozás legalább egy naptári éve, azaz 2017. január 1-jétől működő,
   • 2017. évben nyereséges,
   • csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy adósságrendezési eljárás alatt nem álló,
   • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező,
   • az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülő,
   • köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az Áht. 50.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az abban meghatározott közzététel kötelezettségének eleget tevő
   • megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám a támogató döntés közlését követő kiváltásával) biztosítja és
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel.


TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

 • Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás) minimum 500 ezer Ft, de legfeljebb 3 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg.
 • Ezzel a támogatással együttesen kérelmezhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás. Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet a szükséges mellékletekkel felszerelve, külön-külön lefűzve a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához egyidejűleg kell benyújtani.

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet

 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazolással;
 • mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
 • új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén – a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).

Tőkejuttatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 60 napon belül (de legkésőbb 2018. november 30-ig) befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó záró elszámolását a beruházás befejezését követő 30 napon belül (legkésőbb 2018. december 14-ig) benyújtja.

Őstermelői igazolvánnyal rendelkező nyilvántartott álláskereső pályázata csak abban az esetben támogatható, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás keretében illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással – személyesen közreműködő tagként – oldja meg önmaga foglalkoztatását.

A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:

 • a beruházáshoz szükséges bruttó összegnek a megpályázott támogatási összeggel, illetve az egyéb források összegével csökkentett részével (Pályázati adatlap IV/7. pontjánál található táblázat 2. sz. sorának megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), továbbá
 • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezesek).

A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás támogatás nem haladhatja meg a beruházás (ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetén nettó, ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázó esetén bruttó) összköltségének a 80%-át.

A legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás az

 • ÁFA levonási joggal tervező pályázók (az alapítandó vállalkozás adószámának 9. pozíciója=2) esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • nem ÁFA levonási joggal tervező pályázók (az alapítandó vállalkozás adószámának 9. pozíciója=1 vagy 3) esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházási költségéhez igényelhető.

Nem támogatható az a pályázó, aki:

 • esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással rendelkezik (amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://nav.gov.hu), a pályázatához csatolni kell a NAV által kiadott Pályázó adóazonosító jelére vonatkozó köztartozás-mentességet igazoló közokiratot),
 • ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni (pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi-, biztosítási-, befektetési tanácsadó)
 • kizárólag web-áruház létrehozást tervezi,
 • 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely szolgáltatás nyújtását tervezi,
 • ügynöki tevékenységgel, vagy használtcikk kereskedelemmel, vagy piaci és mozgó árusítással kíván foglalkozni.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó – kizárólag – új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, ill. az immateriális javak közül a szoftverek) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Az infokommunikációs eszközök és azokhoz kapcsolódó immateriális javak összértéke nem haladhatja meg a beruházás bruttó összköltségének a 15 %-át (kivéve, ha a vállalkozás tervezett főtevékenysége azt indokolttá teszi).
 • 10 ezer és 50 ezer Ft közötti egyedi értékű új tárgyi eszközök vagy szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 20%-át.
 • 1 millió Ft értéket meghaladó, vállalkozási tevékenység célját szolgáló, ingatlannak nem minősülő új felépítmény vásárlására, a benne lévő berendezések, eszközök nélkül.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú (1/1 tulajdoni hányad), illetve az új társas vállalkozás tulajdonában áll, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában áll.

A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:

 • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
  Ingatlan fedezet felajánlása esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéshez 30 napnál nem régebbi hitelesített tulajdoni lap másolatot és három hónapnál nem régebbi, hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt) kell benyújtani, amelynek költségét a pályázatot benyújtónak kell viselnie.
  Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a kormányhivatal gondoskodik, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merülhet fel – a támogatottat terheli. vagy
 • Legalább két természetes személy (kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 100 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban.

A pályázat keretében nem támogatható:

 • használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
 • készletek,
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
 • földterület vásárlása,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • bérleti jog megszerzése,
 • részletfizetés, lízing,
 • gépjármű vásárlása (kivéve gépjárművezető-oktatási tevékenységhez),
 • általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
 • hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
 • gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
 • építés, bővítés,
 • ingatlan vásárlás
 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás
 • nem Heves megyében megvalósuló beruházás
 • 10 ezer forint egyedi értéket el nem érő tárgyi eszközök beszerzése

A tőkejuttatás támogatása igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:

 • amennyiben a beruházás a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérséggel azonos elbánásban részesített településen valósul meg (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt azon hátrányos helyzetű települések, ahol az adott településnél mindkét oszlopban „1” számjegy szerepel),
 • termelő, vagy idegenforgalmi, vagy többletértéket gerjesztő szolgáltató tevékenység,
 • ha tartósan állást kereső (hat hónapja regisztrált álláskeresőként nyilvántartott) vagy 50 év feletti, vagy megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott álláskereső önfoglalkoztatása valósul meg,
 • szakképzettségének megfelelő tevékenység végzésére vállalkozik.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A „Pályázati felhívás”-ban és a ”Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot, valamint a Vállalkozóvá válás támogatás iránti kérelmet a kötelező mellékletekkel felszerelve, külön-külön összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva, 1 db eredeti példányban, 2018. március 8-tól folyamatosan, de legkésőbb 2018. október 15-én 15 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.)

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A Pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztályától (3300 Eger, Kossuth L. utca 9. E ép. IV. em. 9. iroda; Ragó Kornél munkaerő-piaci szakügyintéző, Tel: (36) 522-741, E-mail: rago.kornel@heves.gov.hu)

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében 2018

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://heves.munka.hu/resource.aspx?resourceID=heves_nyitooldal_vvt2018zip


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében 2018
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 13 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *