Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében


A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

A Heves megyében, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosult, aki

  • a pályázat benyújtását megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban rehabilitációs ellátásban részesül és
  • önmaga foglalkoztatását
   • egyéni vállalkozás keretében, vagy
   • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
   • társas vállalkozáshoz (amely az alábbi feltételeknek megfelel) való csatlakozással, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként
    • A társas vállalkozás legalább egy naptári éve, azaz 2015. január 1-jétől működő,
    • 2015. évben nem veszteséges
    • csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy adósságrendezési eljárás alatt nem álló,
    • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező
    • a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6.§-ában meghatározott (2015. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak nem minősülő
    • az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülő
    • köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az Áht. 50.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az abban meghatározott közzététel kötelezettségének eleget tevő
    • megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
   • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám a támogató döntés közlését követő kiváltásával) biztosítja és
  • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: Heves megyében 62 millió Ft.

Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás) minimum 500 ezer Ft, de legfeljebb 3 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg.

Ezzel a támogatással együttesen kérelmezhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás. Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet a szükséges mellékletekkel felszerelve, külön-külön lefűzve a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához egyidejűleg kell benyújtani.

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 • A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet
  • egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazolással;
  • mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
  • új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén – a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
 • Tőkejuttatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 60 napon belül (de legkésőbb 2016. november 30-ig) befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó záró elszámolását a beruházás befejezését követő 30 napon belül (legkésőbb 2016. december 10-ig) benyújtja.
 • Őstermelői igazolvánnyal rendelkező nyilvántartott álláskereső pályázata csak abban az esetben támogatható, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás keretében illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással – személyesen közreműködő tagként – oldja meg önmaga foglalkoztatását.
 • A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
  • a beruházáshoz szükséges bruttó összegnek a megpályázott támogatási összeggel, illetve az egyéb források összegével csökkentett részével (Pályázati adatlap IV/7. pontjánál található táblázat 2. sz. sorának megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), továbbá
  • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezes, vagy bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség).

A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás támogatás nem haladhatja meg a beruházás (ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetén nettó, ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázó esetén bruttó) összköltségének a 80%-át.

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:

 • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
  Ingatlan fedezet felajánlása esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéshez 30 napnál nem régebbi hitelesített tulajdoni lap másolatot és három hónapnál nem régebbi, hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt) kell benyújtani, amelynek költségét a pályázatot benyújtónak kell viselnie.
  Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli.
 • Legalább két természetes személy (kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 90 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban, vagy
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, vagy
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény.

Nem támogatható az a pályázó, aki:

 • esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással rendelkezik (amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://nav.gov.hu), a pályázatához csatolni kell a NAV által kiadott Pályázó adóazonosító jelére vonatkozó köztartozás-mentességet igazoló közokiratot),
 • ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás annak a nyertes pályázónak nyújtható, aki:

 • a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a kormányhivatallal. Amennyiben a támogatott mulasztásából (neki felróható okból) e határidőn belül nem jön létre szerződés, az eljárás megszüntetésére kerül sor,
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazolás; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, továbbá adószáma; gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/változás bejelentést tartalmazó végzés, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, közjegyzői befogadó nyilatkozat, működési engedély stb.),
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a kormányhivatalnak a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik,
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig tevékenységét megkezdi, illetve a beruházást megvalósítja, és a költségekkel elszámol,
 • tőkejuttatás megítélése esetén vállalja önmaga foglalkoztatását legalább 3 évig, mely foglalkoztatás kezdete a hatósági szerződés aláírásának napja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet (e törvény hatálya kiterjed az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyra (egyszerűsített foglalkoztatásra) is),
 • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt, mint vállalkozó, önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező járulékokat és szociális hozzájárulási adót,
 • vállalja, hogy a kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl.: szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, eredeti árajánlat) becsatol,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása teljes körűen kiegyenlített számlák alapján történik, az elszámolásra benyújtott kiegyenlített számlák az ÁFA levonási jogtól függően bruttó, ill. nettó értéke hatósági szerződésben meghatározott mértékéig, de legfeljebb 80 százalékának erejéig,
 • tudomásul veszi, hogy tőkejuttatás támogatásának elnyerése esetén a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli.
 • tudomásul veszi, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás esetén a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja
 • tudomásul veszi, hogy tőkejuttatás támogatásának igénybevétele esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI. Fejezet 51.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az árubeszerzési és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII Törvényben foglaltak alapján (kivéve egyéni vállalkozót és egyéni céget), amennyiben a közbeszerzés kötelező előírásai fennállnak,
 • tudomásul veszi, hogy nem csatlakozhat veszteséges, vagy a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott (2015. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévőnek minősülő társasághoz,
 • tudomásul veszi, hogy a beruházáshoz maximum 30 % előleg adható.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó – kizárólag – új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, gépjárművek [csak gépjármű-oktatási tevékenység indítása esetén] ill. az immateriális javak közül a szoftverek) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Az infokommunikációs eszközök és azokhoz kapcsolódó immateriális beszerzések összértéke nem haladhatja meg a beruházás bruttó összköltségének a 15 %-át (kivéve, ha a vállalkozás tervezett főtevékenység azt indokolttá teszi).
 • 50 ezer Ft alatti új tárgyi eszközök vagy szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 10%-át.
 • 1 millió Ft értéket meghaladó, vállalkozási tevékenység célját szolgáló, ingatlannak nem minősülő új felépítmény vásárlására, a benne lévő berendezések, eszközök nélkül.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú (1/1 tulajdoni hányad), illetve az új társas vállalkozás tulajdonában áll, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában áll.

A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A pályázat keretében nem támogatható:

 • használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
 • készletek,
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
 • földterület vásárlása,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • bérleti jog megszerzése,
 • részletfizetés, lízing,
 • személyszállításra alkalmas gépjármű vásárlása (kivéve gépjárművezető-oktatási tevékenység),
 • általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
 • hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
 • gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
 • építés, bővítés,
 • ingatlan vásárlás
 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás
 • 5 ezer forint egyedi értéket el nem érő tárgyi eszközök beszerzése

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A „Pályázati felhívás”-ban és a ”Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot, valamint a Vállalkozóvá válás támogatás iránti kérelmet a kötelező mellékletekkel felszerelve, külön-külön összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva, 1 db eredeti példányban, 2016. február 1-től folyamatosan, de

legkésőbb 2016. október 28-án 14 óráig

lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A Pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztályától (3300 Eger, Kossuth L. utca 9. E ép. IV. em. 9. iroda; eszköz koordinátor: Ragó Kornél, Tel: (36) 522-741, E-mail: ragokornel@lab.hu)

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://heves.munka.hu/engine.aspx?page=heves_palyazatok_munkaeropiacitamogatasok


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Heves megyében
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *