Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatás célja a Nógrád megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A 2017. évben Nógrád megéyben rendelkezésre álló forrás összege: 100.000.000,-Ft

A pályázat benyújtásával igényelhető a legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás, amely vissza nem térítendő formában igényelhető, kivéve ha a pályázó induló készletre is igényel támogatást, akkor a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető!

Kérelem benyújtása alapján ezen felül igényelhető

 • az álláskereső részére legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. A támogatás megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér az irányadó. Ez a támogatási forma az NFA forrásból kizárólag csak a tőkejuttatásos támogatás pályázat mellett, azzal egyidejűleg kérelmezhető és igényelhető!
 • a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő részére, amennyiben tőkejuttatás támogatásra nem nyújt be pályázatot, önállóan is igényelhető a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. A támogatás megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér az irányadó. Amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő csak a 6 havi támogatást igényli, a kérelem a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályaira nyújtható be a tőkejuttatás támogatási pályázatokra irányadó határidőtől függetlenül.PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázaton részt vehet az, aki

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott,
 • vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel –
  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló társas vállalkozás (egyszemélyes társaság) keretében, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban – személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
  • társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján) való csatlakozással, amennyiben a már működő vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott (2015 és/vagy 2016. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak, vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám támogatásról szóló döntést követő kiváltásával és
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) üzleti tervvel

A tőkejuttatás támogatás megállapításának feltételei:

 • A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján sem rendelkezhet
  • egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (nyilvántartást vezető szerv) általi nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel;
  • mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
  • új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén – a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, a társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
 • A pályázó vállalja, hogy a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl.: szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés stb.) becsatol.
 • A tőkejuttatás igénylésekor a támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2017. október 31-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2017. november 10-ig benyújtja.
 • A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
  • a vállalkozás indításához, a beruházás költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott más támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be. A saját forrás rendelkezésre állásáról 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás benyújtása szükséges. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult lesz, úgy a nettó érték 20%-a mellett a beruházás teljes ÁFA tartalmát finanszírozó forrásrészt is szükséges leigazolnia
   továbbá
  • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezes, vagy bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség).
 • A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás az

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók (esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
  (A pályázónak ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan pályázatában nyilatkoznia kell!)

Nem támogatható többek között az a pályázó:

 • aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőzően alkalmazásban állt, illetve annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 36 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kér támogatást, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül őstermelői igazolvánnyal rendelkezett

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek, kizárólag gépjármű-oktatási tevékenység indítása esetén, az ahhoz szükséges személygépjármű beszerzéséhez,) szoftverek, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják
 • 50 ezer Ft alatti kizárólag új tárgyi eszközök, szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 10 %-át
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakás céljára szolgáló – ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) vásárlásához, a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül. Közeli hozzátartozók (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlást a Kormányhivatal nem támogat!
 • Indulókészlet vásárlására a teljes fejlesztési bruttó költség legfeljebb 25 %-a fordítható
 • Kft-hez való csatlakozás esetén a törzstőke megemeléséhez, illetve új Kft létrehozása esetén a törzstőke befizetéséhez

A tervezet beruházás megvalósítása csak az önfoglalkoztatási tevékenység (adószám rendelkezésre állása) indítását követően kezdődhet el. A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, (amennyiben az önfoglalkoztatói tevékenységét is a pályázat benyújtását követő napon elindítja) azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:

 • Egyéni vállalkozást indító pályázó esetében, ahol a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik a vállalkozás kötelezettségeiért a pályázónak elégséges valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Kormányhivatal, mint támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a Kormányhivatalhoz benyújtani.
 • Más önfoglalkoztatási forma megvalósítása esetében az alábbi anyagi biztosítékok felajánlása szükséges:
  • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150 %-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200 %-a.
   Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi (elektronikus formában szolgáltatott) hiteles tulajdoni lap másolatát és hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt), kell a pályázathoz csatolni!
   Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a Kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli.
   Kivételes esetben második ranghelyű megterhelés is elfogadható, amennyiben az első ranghelyű jelzálog jogosultja a Kormányhivatal, vagy annak jogelődjei, és a felajánlott ingatlan becsült forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az első jelzálogjoggal biztosított összeg és a Kormányhivatal által nyújtott további támogatás együttes összegének 150 %-át, ill. 200 %-át, vagy
  • Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 90 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban, vagy
  • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, vagy
  • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény.

A fedezetek egymással nem kombinálhatóak, egyenként, önmagukban elegendőnek kell lenniük.

A Kormányhivatal mérlegelési jogkörében eljárva a pályázat elutasításáról dönthet akkor, ha

 • a tervezett tevékenység az italbolt, kocsma, bár vagy ezekkel megegyező funkciójú létesítmény működtetésére irányul
 • biztosítói, ügynöki, közvetítői tevékenység megvalósítására irányul
 • használtcikk kereskedelemre, feldolgozásra irányuló tevékenység
 • web-áruház működtetésére irányuló tevékenység
 • amelynél a teljes fejlesztési bruttó költség 25 %-ánál nagyobb mértékű induló készlet beszerzését tervezik

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített, minden oldalon saját kezűleg aláírt PÁLYÁZATOT 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan a támogatási keret rendelkezésre állásáig, de legkésőbb 2017. szeptember 15-ig.

A Pályázat postán történő benyújtásakor azt tértivevénnyel benyújtott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Részletesebb felvilágosítás, valamint a Pályázati dokumentáció, Kérelem nyomtatvány a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársaitól kérhető, valamint letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya honlapjáról (http://nograd.munka.hu, Pályázatok/Aktuális Pályázatok címszó alatt).

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen:Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében 2017

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_palyazatok_aktualis


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 8 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Paál Zsuzsanna /

  Üdv. Nem látom Tolna megyét.
  Lehet tudni róla.

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Zsuzsanna!
   Tolna megyében 2014-ben volt utoljára tőketámogatás, 6 havi bértámogatást lehet igényelni. Bővebb info:
   http://tolna.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek
   Üdvözlettel, Magdolna

 2. Pingback: Idén is lesz az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

 3. Laci /

  Üdvözlöm!

  Érdeklődnék, hogy főállásban állami cégnél dolgozom közalkalmazottként, másodállás miatt van vállalkozói igazolványom.Szeretnék érdeklődni,hogyha álláskereső lennék,miként indulhatnék pályázaton? Nógrád megyében lakom,Pizzéria átvétele/nyitásán gondolkozom.

  Válaszát Köszönöm!

  1. magdika /

   Köszönöm válaszát…, 🙁

  2. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Laci!
   Ha van vállalkozása nem tud indulni ezen a pályázaton és álláskeresőként sem fog tudni regisztrálni, míg meg nem szünteti a vállalkozását.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 4. Pingback: Álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás – aktuális pályázatok és határidők! /

 5. Pingback: Májustól igényelhető az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás /

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *