Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében


Pályázat-álláskeresők-vállalkozóvá-válását-elősegítő-támogatás-igénybevételére-Nógrád-megyében


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Nógrád megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: 66.000.000,-Ft

Pályázat benyújtásával igényelhető a legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás

 • 2 millió forint vissza nem térítendő,
 • 1 millió forint visszatérítendő formában

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázaton részt vehet az, aki

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is- a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott,
 • vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
  vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel –

  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban – személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
  • társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján) való csatlakozással, amennyiben a már működő vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott (2014. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak, vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám támogatásról szóló döntést követő kiváltásával és
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) üzleti tervvel

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A támogatások megállapításának feltételei:

 • A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet
  • egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (nyilvántartást vezető szerv) általi nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel;
  • mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
  • új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén – a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
 • A pályázó vállalja, hogy a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl.: szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés stb.) becsatol.
 • A tőkejuttatás igénylésekor a támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2016. október 31-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2016. november 10-ig benyújtja.
 • A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
  • a vállalkozás indításához, a beruházás költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott más támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be. A saját forrás rendelkezésre állásáról 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás benyújtása szükséges. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult lesz, úgy a nettó érték 20%-a mellett a beruházás teljes ÁFA tartalmát finanszírozó forrásrészt is szükséges leigazolnia
   továbbá
  • a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezes, vagy bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség).

A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

Nem támogatható az a pályázó:

 • akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek,
 • aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – továbbiakban Ávr. – 82. §-a tartalmazza.),
 • aki az Áht. 48/B § szerinti nyilatkozata alapján nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett, így nem részesülhet támogatásban,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
 • annak, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek
 • aki a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül),
 • akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://www.nav.gov.hu), a pályázatához csatolni kell a NAV által kiadott Pályázó adóazonosító jelére vonatkozó köztartozás-mentességet igazoló közokiratot),
 • aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőzően alkalmazásban állt, illetve annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 36 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kér támogatást, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül őstermelői igazolvánnyal rendelkezett

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek, kizárólag gépjármű-oktatási tevékenység indítása esetén, az ahhoz szükséges személygépjármű beszerzéséhez,) szoftverek, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • 50 ezer Ft alatti kizárólag új tárgyi eszközök, szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 10 %-át.
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakás céljára szolgáló – ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) vásárlásához, a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül. Közeli hozzátartozók (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlást a Kormányhivatal nem támogat!
 • Indulókészlet vásárlására a teljes fejlesztési bruttó költség legfeljebb 25 %-a fordítható.
 • Kft-hez való csatlakozás esetén a törzstőke megemeléséhez, illetve új Kft létrehozása esetén a törzstőke befizetéséhez.

A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

A pályázat keretében nem támogatható

 • a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás. A beruházás megkezdésének napja:
  • műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
  • egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
  • amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (gép vagy egyéb beszerzése) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.
 • személyszállításra alkalmas gépjármű vásárlás (kivéve gépjármű-oktatási tevékenység),
 • általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
 • hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
 • gazdasági társaság, üzletrész megvásárlása,
 • gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának eljárási költségei,
 • bérleti jog megszerzése,
 • részletfizetés, lízing,
 • használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak, kivéve a nem lakás célját szolgáló ingatlan,
 • földterület vásárlása,
 • tenyészállatok vásárlása,
 • építés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás,

A tőkejuttatás igénybevételének feltételei

 • A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:
  Egyéni vállalkozást indító pályázó esetében, ahol a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik a vállalkozás kötelezettségeiért a pályázónak elégséges valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Kormányhivatal, mint támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a Kormányhivatalhoz benyújtani.
 • Más önfoglalkoztatási forma megvalósítása esetében az alábbi anyagi biztosítékok felajánlása szükséges:
  • Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150 %-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200 %-a.
   Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi (elektronikus formában szolgáltatott) hiteles tulajdoni lap másolatát és hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt), kell a pályázathoz csatolni!
   Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a Kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli.
   Kivételes esetben második ranghelyű megterhelés is elfogadható, amennyiben az első ranghelyű jelzálog jogosultja a Kormányhivatal, vagy annak jogelődjei, és a felajánlott ingatlan becsült forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az első jelzálogjoggal biztosított összeg és a Kormányhivatal által nyújtott további támogatás együttes összegének 150 %-át, ill. 200 %-át, vagy
  • Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 90 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban, vagy
  • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, vagy
  • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény.

A fedezetek egymással nem kombinálhatóak, egyenként, önmagukban elegendőnek kell lenniük.

A pályázatok elbírálásánál az alábbi mérlegelési szempontok kerülnek figyelembe vételre :

Előnyben részesül az a pályázat:

 • amely tartósan regisztrált álláskereső önfoglalkoztatására irányul
 • ahol a pályázó a pályázat adatlapjában vagy külön mellékelve részletes, kidolgozott, megalapozott, a reális piaci viszonyokat tükröző üzleti tervben mutatja be a tervezett tevékenységtől várható eredményeket
 • amely termelő tevékenység megvalósítására szól
 • amelynél a pályázatot benyújtó álláskereső rendelkezik a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal
 • amennyiben a pályázathoz előszerződések, ígérvények kerülnek benyújtása, amelyek segítik a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával, piaccal történő ellátottságát.
 • amely beruházás a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet mellékleteiben felsorolt Nógrád megyei településen valósul meg
 • amely az adott településen hiányt pótló vállalkozás
 • amelyet olyan álláskereső nyújt be, aki a Járási Hivatal által felajánlott képzést elfogadta, azt sikeresen befejezte és az új, megszerzett képesítéssel, képzettséggel indítja önálló tevékenységét
 • a pályázatban bemutatott tevékenység az adott területen újító, innovatív, korszerű, illetve környezetbarát technológiát alkalmaz.
 • aki Nógrád megyében indítja el az önfoglalkoztatás megvalósítását

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített, minden oldalon saját kezűleg aláírt PÁLYÁZATOT 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan a támogatási keret rendelkezésre állásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 15-ig.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A Pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, valamint letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya honlapjáról

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://nograd.munka.hu/resource.aspx?resourceID=nograd_palyazatok_vvt2016_felhivas


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *