Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2016


Pályázat álláskeresők-vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatás forrása s Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizálta PMKH FF által e célra elkülönített 80.000.000 Ft kerete.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

 • legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás csak külön-külön nyújtható.

Legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80 %-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A PMKH FF kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell!)

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor

 • legalább egy hónapja a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
 • rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  személyesen közreműködő  tagjaként; vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeréből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 • vállalja, hogy vállalkozói bankszámlát nyit (kivételt képez az egyéni vállalkozó);
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig;
 • vállalja, hogy a támogató döntés közlését követő21napon belül hatósági szerződést köt a PMKH FF-ával,
 • vállalja, hogy a PMKH FF felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – a 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja és adószám, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, vállalkozói bankszámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.);
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a PMKH FF-hoz a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. kft., kkt., bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik. Ez a munkavégzés nem lehet munkaviszony, kizárólag tagi jogviszony alapján valósulhat meg;
 • vállalja, hogy működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a működési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig illetve a vállalkozás megvalósításának / beszerzés befejezésének végső időpontjáig benyújtja.

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítópályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a PMKH FF-hoz nem fordulhat. A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd: A támogatás igénybevételének feltételei: 1.1.c) pont).

A PMKH FF az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:

 • Vagyoni értékű jogok (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
 • bérleti díj (legfeljebb fél évre, kizárólag a vállalkozáshoz kapcsolódóan a bérlemény kiadásának szándékára irányuló bérbeadói nyilatkozat a bérleti díj megjelölésével)
 • Immateriális javak (a beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra)
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció).
 • Ingatlanok (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas).
   Hozzátartozók (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa) közötti ingatlanvásárlást a munkaügyi központ nem támogat!
 • Gépek, berendezések, járművek (a vállalkozási tevékenységet tartósan (legalább 1 éven túl) és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
  • tenyészállatok (őstermelő esetén).
 • Egyéb költségek (a beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra)
  • fogyóeszköz (legfeljebb 100 ezer Ft-ig),
  • indulókészlet vásárlása.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás.

Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • piaci és mozgó árusítás,
 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó,
 • ügynöki tevékenység.

Nem támogatható,

 • aki jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezetett terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján költségvetési támogatás esetén a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja [Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 51 § (2) bekezdés],
 • aki a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (továbbiakban Knyt.) 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban,
 • akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt, és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • jogszabályban, különösen Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr) a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

Már megkezdett vállalkozás nem támogatható.

A vállalkozás megkezdésének minősül:

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján

 • az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándék az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette;
 • új induló társas vállalkozásesetében, az erről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja;
 • rendelkezik őstermelői igazolvánnyal.

Elutasítási okok:

 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • jogszabályban vagy az e rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (4) bekezdés alapján.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2016. április 01-től – 2016. augusztus 31-ig személyesen (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve postai úton lehet benyújtani a borítékon„SK” jelzéssel ellátva a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (1384 Budapest Pf. 769.).

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az illescsne@lab.hu email címen kérhető.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2016


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/52/82000/2016%20%20%C3%A9vre%20sz%C3%B3l%C3%B3%20Pest%20megye%20t%C5%91ke%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2016
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 4 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *