Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2018


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás mértéke legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formája:

 • a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft/hó), terjedő támogatásra vonatkozó kérelem, amelyet a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályhoz kell benyújtani.Jelen pályázati felhívás nem teszi lehetővé a 6 hónap időtartamra folyósítható támogatás és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás együttes igénybevételét. Amennyiben a két támogatástípust együttesen igényli a pályázó, a tőkejuttatás támogatásra irányuló pályázata elutasításra kerül.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint, amely nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 80%-át.

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (ÁFA összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80 %-át.

A pályázati ciklusok időtartama:

 • 2018. április 10-től – 2018. május 31-ig
 • 2018. augusztus 1-jétől – 2018. augusztus 31-ig

A pályázati ciklusok alatt a keret alakulásáról, rendelkezésre állásáról a PMKH nem ad ki információt. Amennyiben a támogatásra szánt keret összege kimerül, a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggesztésre kerül.


PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor

 • legalább egy hónapja a PMKH illetékességi területéhez tartozó Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
 • rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  személyesen közreműködő  tagjaként, vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés, a képviselet ellátása, valamint munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A gazdasági társaságban betöltött jogviszonyt és a személyes közreműködést bele kell foglalni a társasági szerződésbe/alapító okiratba. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani, más – más tartalommal (ugyan arra az eszközre kétszer nem igényelhető támogatás). Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás annak a pályázónak nyújtható, aki:

 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó (5. számú melléklet) legalább 3 éves költségvetéssel és üzleti tervvel,
 • vállalja, hogy a tervezett vállalkozást Pest megye területén valósítja meg,
 • rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához (21/2010. (V.14.) NFGM rendelet) szükséges megfelelő szakképesítéssel,
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeréből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel),
 • vállalja, hogy vállalkozói bankszámlát nyit (kivételt képez az egyéni vállalkozó);
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosítékkal, valamennyi (vállalkozói és lakossági) pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást engedélyez, valamint két természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt,
 • vállalja, hogy köztartozás mentességét igazolja,
 • vállalja, hogy vállalkozását legalább 3 évig fenntartja a hatósági szerződésben meghatározott vállalkozási formában és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogiszonyban (A vállalkozás megszüntetése, vagy szüneteltetése kötelezettségszegésnek minősül.),
 • vállalja, hogy a támogatóval a pályázat benyújtását követő két hónapon belül hatósági szerződést köt,
 • vállalja, hogy a PMKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – a kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatással beszerzésre kerülő eszközöket a kötelezettségvállalást követő legalább 3 évig folyamatosan fenntartja, megőrzi és működteti,
 • vállalja, hogy működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a működési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a vállalkozás megvalósításának / beszerzés befejezésének végső időpontjáig benyújtja.
  A támogatás igénybevételéhez szükséges egyéb információkat a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A támogatás igénybevételének egyéb feltételei:

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkeznie kell – a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére – az alábbi anyagi biztosítékokkal:

 • a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára, (folyószámlájára) a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot engedélyez – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állására vonatkozó rendelkezéssel együtt – és
 • legalább 2 természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti ügyleti kamat, és késedelmi kamat megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátás összegéről) igazolt rendszeres, legalább 90 000 Ft havi jövedelme van a pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetén 3) teljes naptári hónapban.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás az alábbi tételekre igényelhető

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:

 • Bérleti díj (a teljes beruházási költség legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)
  • Legfeljebb fél évre igényelhető. Kizárólag a vállalkozáshoz kapcsolódóan a bérlemény kiadásának szándékára irányuló bérbeadói nyilatkozattal, amelyet a bérleti díj megjelölésével szükséges csatolni a pályázati anyaghoz.
   Hozzátartozók közötti ingatlan bérbeadást a PMKH nem támogat!Hozzátartozók, az Flt. 58. § (5) bekezdés 6. pont y) alpont szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.
 • Immateriális javak (a teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra)
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció, számítástechnikai eszközök működését közvetlenül támogató szoftverek).Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a PMKH nem támogatja.
 • Tárgyi eszközök (a vállalkozási tevékenységhez szorosan kötődő, tartósan (legalább 1 éven túl) közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló):
  • gépek,
  • műszaki és irodai berendezések, felszerelések,
  • ügyviteli és számítástechnikai eszközök,
  • személygépjármű (Ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás. A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),
  • kishaszongépjármű, tehergépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek (A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),
  • tenyészállatok (őstermelő esetén).Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti tárgyi eszközök beszerzését a PMKH nem támogatja.
 • Egyéb költségek (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra):
  • fogyóeszköz (max 100 000 Ft)
  • indulókészlet vásárlásaAmennyiben a beruházásban szerepel indulókészlet, azt a pályázónak a 6. sz. mellékletben összegezve, egy sorban kell feltüntetnie.

A pályázat keretében nyújtott támogatási összegből vásárolt eszközök/tételek értéke nem lehet alacsonyabb 10.000 Ft-nál (Ennél alacsonyabb összegű eszköz vásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha egyidejűleg ugyanazon eszközből több kerül vásárlásra, minimum 10.000 Ft értékben. Indulókészlet/fogyóeszköz vásárlása esetén 50 000 Ft összeg alatti számlát a PMKH nem fogad el.)

Nem támogatott költségek, tételek:

 • pályázat benyújtása előtt, már megkezdett beszerzés, beruházás,
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak, (amelyhez nem kötődik számla)
 • lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaság alapításának költsége, közterhek, kaució, rezsi költség, ügyvédi díj,
 • ingatlan, épület, egyéb építmény, földterület vásárlása,
 • felújítási költség,
 • bérleménybe, vagy 50%-nál kevesebb tulajdoni hányadú ingatlanba történő egyedi bútor beépítése (pl: konyhabútor, kiszolgáló pult, polcrendszer, beépített szekrény, gardróbszekrény)
 • arculattervezés, reklámköltség,
 • honlapkészítés,
 • büfé kocsi, lakókocsi, valamint minden olyan építmény, amely mozdítható, vagy helyrajzi számmal nem rendelkezik,
 • szállítási, összeszerelési díj, beüzemelési költség,
 • bérleti jog megszerzése, beleértve a szoftver, tárhely bérlést is,
 • bérleti díj, amennyiben a bérleti díj összege meghaladja a teljes beruházási költség 20%-át,
 • immateriális javak, amennyiben az immateriális javak összköltsége meghaladja a teljes beruházási költség 25%-át,
 • egyéb költségek, amennyiben az egyéb költségek összköltsége meghaladja a teljes beruházási költség 20%-át,

Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • piaci és mozgó árusítás,
 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás vállalkozás” pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó),
 • üzletviteli és egyéb tanácsadás
 • biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység, direkt marketing értékesítési tevékenység,
 • webáruház
 • munkaerő – kölcsönzés vagy magán munkaközvetítés
 • eszköz/ ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

A mérlegelés szempontok:

 • a munkaerő – kereslet és – kínálat helyi jellemzői,
 • a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
 • az álláskereső munkához jutási esélyei,
 • a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó foglalkoztatási osztállyal,
 • a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenység,
 • az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók,
 • az üzleti terv megalapozottsága, stabil piaci háttér alátámasztása,
 • a tervezett vállalkozói tevékenység fenntarthatósága,
 • a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,
 • a támogatással érintett személy munkatapasztalata,
 • a vállalkozás beindításához, folytatásához szükséges eszközök költséghatékonysága,

Nem támogatható,

 • akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
 • aki a pályázatát akkor nyújtja be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság esetében személyesen közreműködő tagnak minősül,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén a pályázat benyújtást megelőző két évben rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
 • aki nem a megjelölt adatlapon, nem megfelelően, vagy nagymértékű hiányossággal nyújtja be a pályázatot,
 • aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához – jogszabály szerint – szükséges szakképesítéssel,
 • aki személyesen közreműködő tagként már meglévő gazdasági társasághoz kíván csatlakozni,
 • akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • aki a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (továbbiakban Knyt.) 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban,
 • akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt, és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • jogszabályban, különösen Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr) a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot:

2018. április 10-től – 2018. május 31-ig
2018. augusztus 1-jétől – 2018. augusztus 31-ig

személyesen (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1384 Budapest Pf. 769.). Személyes úton történő benyújtás esetén e-mailes időpont egyeztetés szükséges.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázat elkészítéséhez a ,,Pályázati felhívás”-on túl az ,,Útmutató” ad segítséget. A pályázattal kapcsolatban a Kormányhivatalnál további felvilágosítás Böröczky Annától a boroczky.anna@pest.gov.hu e-mail címen, és a 06-1/279-4722 telefonszámon kérhető.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2018

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok&switch-content=pest_palyazatok_20180328_1&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Pest megyében 2018
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 25 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *