Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Somogy megyében – 2018


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Somogy megyében 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatás célja: Somogy megyében legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

 • A támogatás legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás-támogatás. Ha az igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, a támogatás vissza nem térítendő. Ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot, a támogatás a 2 millió forintot meghaladó összeg erejéig visszatérítendő formában nyújtható. A támogatási összeg egésze nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át.A támogatás visszatérítendő összegét egy év türelmi idő és legfeljebb 24 hónap alatt, a foglalkoztatási főosztály által megállapított egyenlő részletekben kell visszafizetni, a hatósági szerződésben meghatározott ütemezés szerint.
 • Ezzel a támogatással együttesen illetve külön is igényelhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás vissza nem térítendő támogatás.

Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet is a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán egyidejűleg kell benyújtani külön-külön lefűzve.

Kizárólag a 6 hónapra vonatkozó támogatás igénylése esetén a kérelmet a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kell beadni.

Fontos! A 6 hónapra a minimálbér összegéig terjedő támogatás Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon történő igénylését követően már nem kerülhet sor a tőkejuttatás megállapítására!

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet, aki

  • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban illetve rehabilitációs járadékban részesül és
  • vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel –
   • egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy
   • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
   • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
   • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki az alábbi feltételekkel rendelkező gazdasági társasághoz kíván csatlakozni:

 • legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működik;
 • a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt, továbbá
 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és
 • a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként vesz részt.A támogatást az a pályázó igényelheti, aki:

  • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, és
  • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás bruttó összköltségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással, készpénzzel (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.) és
  • vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi. A pályázó a hatósági szerződésben megjelölt támogatási időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, és
  • rendelkezésre ad felhatalmazói nyilatkozatot azonnali beszedési megbízásra a hatósági szerződés megkötéséig,
  • rendelkezik anyagi biztosítékkal, mely lehet:
   • a Magyar Köztársaság területén fekvő, per-, szolgalommentes ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.). Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül.
    Ingatlan fedezet felajánlásához
   • 30 napnál nem régebbi eredeti földhivatali tulajdoni lap másolat-szemle, amelyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell csatolni, és
   • érvényes, hivatalos eredeti értékbecslés szükséges, (ennek az 54/1997.(VIII.1.) FM rendeletben és a 25/1997.(VIII.1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek meg kell felelnie), melyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell benyújtani.Amennyiben a felajánlott ingatlan már jelzálogjoggal terhelt, de a jelen támogatással kapcsolatban a 150 %-os mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan piaci értékének 75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként, legfeljebb a 2. ranghelyig.
    A jelzálogjog bejegyzésének költségeit a pályázónak kell viselnie.Abban az esetben, ha a támogatásban részesített Pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Zálogkötelezett) eltér, a Zálogkötelezettnek – mint harmadik személynek, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerződés érinti – írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez és az ingatlan megterheléséhez, melyet a pályázathoz kell csatolnia.
   • A támogatási összeg 120 %-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, melyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell benyújtani.A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon – és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
 • Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes-ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz.
 • Egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható.

A támogatás nem igényelhető:

 • Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlására, bérleti jog megszerzésére.
 • A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával.
 • Forgóeszköz vásárlásra, amennyiben annak költsége az „Egyéb költségek” pontban meghatározott mértéket meghaladja. (A teljes fejlesztési költség 20%-a)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani és ellátni a „Pályázat- Sk. felbontásra” felirattal. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.

Amennyiben a pályázó a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet a hozzá tartozó adatlapokkal és nyilatkozatokkal együtt a tőkejuttatás támogatására benyújtott pályázatához mellékelve, azzal együtt külön-külön lefűzve, egy borítékban postázza a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály címére.

A pályázatok benyújtásának helye:
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

A benyújtás határideje: 2018. március 29. 1500 óra

vvt1_post

A pályázatok elbírálásáról a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének szakmai javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben, a pályázat benyújtását követően, legfeljebb 60 napon belül dönt. A támogatási döntésről a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály írásban értesíti a pályázót, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, illetve a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve kinyomtatható a www.somogy.munka.hu vagy a www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy honlapról.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Somogy megyében – 2018

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/palyazati-felhivas-allaskeresok-vallalkozova-valasat-elosegito-tamogatasara


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Somogy megyében – 2018
5 4 szavazat

A bejegyzést jelenleg 41 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *