Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Tolna megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Tolna megyében


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatás célja a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a megyére meghatározott, e célra elkülönített pénzügyi kerete 30.000.000,-Ft.

A támogatás formája és mértéke legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető. (Az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.)

A tőkejuttatás vállalkozóvá válással együttesen igényelhető arra irányuló kérelemmel a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet, aki

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban részesül és
 • vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel –
  • egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki az alábbi feltételekkel rendelkező gazdasági társasághoz kíván csatlakozni:

 • legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működik;
 • a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt, továbbá
 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és
 • a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként kíván csatlakozni;

Nem támogatható az a pályázó:

 • akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy
 • aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
 • aki a pályázatát őstermelői tevékenység támogatása iránt nyújtotta be és a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül már folytatott mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, illetve ezen idő egésze vagy egy része alatt rendelkezett mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül vállalkozás formájában folytatott.

TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A támogatást az a pályázó igényelheti, aki:

 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás bruttó összköltségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással, készpénzzel (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.) és
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi. A pályázó a hatósági szerződésben megjelölt támogatási időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
 • vállalja önmaga foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított legalább 3 évig, mely időszak alatt a pályázó az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt – az önfoglalkoztatási jogviszonya mellett – nem létesíthet, és
 • rendelkezik anyagi biztosítékkal, mely lehet:
  • a Magyar Köztársaság területén fekvő, per-, szolgalommentes, forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.). Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül.
  • A támogatási összeg 120 %-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciaszerződés (garancianyilatkozat), melyet a hatósági szerződéshez kell csatolnia.A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon – és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
 • Közeli hozzátartozók (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz.
 • Egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható.
 • Már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén csak tárgyi eszközvásárlást, illetve felújítást, korszerűsítést támogat a Tolna Megyei Kormányhivatal.

A támogatás nem igényelhető:

 • Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlására, bérleti jog megszerzésére.
 • A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.)
 • Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége az „Egyéb költségek” pontban meghatározott mértéket meghaladja. (A teljes fejlesztési költség 20%-a.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón – word és excel formátum alkalmazásával – is be kell nyújtani.

Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani, és ellátni a „Pályázat- SK. felbontásra” felirattal. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.

Amennyiben a pályázó a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet a hozzá tartozó adatlapokkal és nyilatkozatokkal együtt a vállalkozás megkezdését megelőzően – 8 nappal korábban – az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon nyújthatja be.

A pályázatok benyújtásának helye:

Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., II. emelet 234. szoba)

A benyújtás határideje: 2017. április 21. napja

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 74/505-680-as telefonszámon, illetve kinyomtatható a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapról.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Tolna megyében 2017

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/palyazati-felhivas-allaskeresok-vallalkozova-valasat-elosegito-tamogatasra


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Tolna megyében
5 6 szavazat

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *