Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Veszprém megyében 2016


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Veszprém megyében 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a Veszprém megyében legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők, munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő önfoglalkoztatásának elősegítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatás mértéke legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő, 1 millió Ft visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatásként igényelhető.

Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő rész minden esetben a teljes támogatási összeg legfeljebb 2/3 részéig terjedhet, a fennmaradó 1/3 rész visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatásként igényelhető.

A támogatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át.

A kormányhivatal a megpályázottnál kisebb összegű támogatást is megítélhet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehet, aki

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a járási hivatal foglalkoztatási osztálya (korábban: munkaügyi kirendeltség) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását kizárólag
  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vállalja.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként csatlakozik.

A támogatás szempontjából egyéni vállalkozó, aki

 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében;
 • a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, ha a tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
 • az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
 • az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben maghatározott tevékenysége tekintetében;
 • az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
 • a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
 • a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
 • az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként, vagy alkalmazottként végzi.)

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Nem támogatható az a pályázó, aki

 • ugyanannak a vállalkozásnak a tagja lesz, melynél az álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését (327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16.§ (1)) megelőzően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapon belül alkalmazásban állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt.
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez igényel támogatást, és a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, vagy a tevékenységet a támogató döntést megelőzően megkezdi.

170 bevált mondat pályázathoz

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
 • A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz (kivéve bérlemények esetén),
 • A teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a forgóeszközök, indulókészlet vásárlására fordítható.

Nem támogatott költségek, tételek:

 • Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége (kivéve az alapító tőke összege), törzstőke emelése, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése.
 • A pályázat benyújtása előtt megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.)
 • Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan és eszközvásárlás.
 • Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége a teljes fejlesztési költség 25%-át meghaladja.
 • Bérlemény felújításának költségei.

Nem támogatott vállalkozások:

 • Piaci és mozgó árusítás,
 • Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • Ún. egyszámlás vállalkozások pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó,
 • Személygépkocsival történő személyszállítás.

Előnyben részesül a pályázat elbírálása során:

 • Azon álláskeresők, akik a kormányhivatal (korábban: munkaügyi központ) által támogatott tanfolyamot végeztek el, és az így megszerzett szakképesítést hasznosítják vállalkozás keretében;
 • Tartós, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresők;
 • Azok a vállalkozások, amelyeknek tervezett telephelye a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendeletben felsorolt településeken található;
 • Azok, akik hátrányos helyzetű járásban valósítják meg vállalkozásukat. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járás Veszprém megyében a pápai és a sümegi, természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térség a devecseri kistérség.
 • Adott településen hiányt pótló vállalkozások;
 • Azon vállalkozók, akik az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát;
 • Termelő, idegenforgalmi vagy mezőgazdasági tevékenység;
 • Kizárólag új tárgyi eszközök beszerzésének vállalása;
 • Foglalkoztatási szempontból különösen nehéz helyzetben levő települések munkaerő-piaci feszültségét csökkentő fejlesztések;
 • Pályakezdő álláskeresők önfoglalkoztatása;
 • Roma álláskeresők önfoglalkoztatása;
 • 45 év feletti álláskeresők önfoglalkoztatása;
 • Családi vállalkozások;
 • Az előírtnál magasabb saját erőforrást biztosító pályázók.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 30-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) .

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Veszprém megyében 2016


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://veszprem.munka.hu/resource.aspx?resourceID=vvt2016palyazatianyag


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Veszprém megyében 2016
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *