Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Zala megyében


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Zala megyében 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatás célja a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás vissza nem térítendő formában.

A pályázati úton nyújtható, vissza nem térítendő tőkejuttatás és a kérelemre induló legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás együttes igénybevételére nincs lehetőség.

A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkezni. A saját forrás mértéke a beruházás költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag a pályázó nevére a számlavezető pénzintézet által kiállított, 30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás vagy bankszámlakivonat illetve bankbetét fogadható el.

A támogatás nem haladhatja meg az

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) beruházás költségének 80 %-át,
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázó esetében a bruttó (ÁFA összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80 %-át.
  Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatban nyilatkoznia kell.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázaton részt vehet:

 • akit a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a Kormányhivatal illetékes járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), mint állami foglalkoztatási szerv által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve aki rehabilitációs járadékban/ellátásban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását kizárólag
  • egyéni vállalkozás keretében, (a személyi jövedelemadóról szóló az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján) vagy
  • az Szja tv. 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy
  • új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként oldja meg.
   (Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés, kivéve az egyszemélyes kft alapítása esetét)Nem támogatható az a pályázó:

 • akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
 • aki nem az előírt adatlapokat, nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentum-mintákat használja, illetve amennyiben a nyilatkozatok szövegének kitöltése hiányos, valamint a pályázóra nem vonatkozó szöveg nincs kihúzva, áthúzva, vagy nincs nemleges válasz beírva, továbbá nincs dátumozva, aláírva, a pályázat formailag hiányosnak minősül (az eredeti példányt a pályázónak alá kell írnia, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján le kell szignálni, az adatlapok valamennyi rovatát ki kell tölteni, amelyik rovatban nem tüntet fel vagy nem kell feltüntetni adatokat, azokat ki kell húzni),
 • a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
 • aki önmaga foglalkoztatását az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként kívánja megoldani, ha az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételének napján, illetve azt megelőzően kezdi meg, vagy a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
 • aki a szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
 • aki a hatósági szerződés megkötésekor a tevékenységéhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
 • aki az előírt mértékű saját forrással (minimum a beruházás 20%-a) nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy
 • aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal, vagy
 • akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, (a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon – az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján költségvetési támogatás esetén a Kincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja) vagy
 • aki köztartozás-mentességét nem igazolja,
 • aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti.

A támogatás egyéb mérlegelési szempontjai:

 • A munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői, a térség foglalkoztatási helyzete, az álláskeresők munkába jutási esélyei alapján a támogatás indokoltsága.
 • Az üzleti és marketing terv megalapozottsága.
 • 25 év alatti fiatalok esetében a vállalkozóvá válást – tőkejuttatás támogatásával – elsődlegesen az Ifjúsági Garancia program keretén belül, a GINOP-5.2.2 és a GINOP-5.2.3 projektből kell biztosítani.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát,
 • a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatottak voltak,
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 2 évig külföldön, külföldi munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álltak,
 • új tárgyi eszközök beszerzését vállalják.
 • tervezett tevékenységüket Zala megyében kívánják folytatni

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzése, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják (tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet –, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek).
 • A vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.), valamint földterület vásárlása.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás.
 • Egyéb költség a támogatott fejlesztési költség legfeljebb 25%-a lehet (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása).
 • A számla nélkül, adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések – ingatlanvásárlás kivételével – nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 20%-át.

A támogatás keretében el nem számolható költségek köre:

 • Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, törzstőke, törzstőke emelése, bérleti jog megszerzése.
 • Személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlása.
 • Szállítási ágazatban a gépjárművek bekerülési értéke, a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.
 • A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (A 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27. § (1) bekezdése g) pontja alapján megkezdettnek minősül a beszerzés az építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel, az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával.
 • Közeli hozzátartozók (a Polgári Torvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerint: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó mostoha, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlás.
 • Forgóeszköz vásárlás az egyéb költségeknél elszámolható mértéket meghaladó része.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. vagy a rendelkezésre álló forrás kimerülése.

vvt1_post

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Zala megyében

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://zala.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=zala_palyazatok_20170320_1


Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Zala megyében
5 5 szavazat

A bejegyzést jelenleg 4 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *