Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018. évi támogatására


Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018 évi támogatására


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal (a továbbiakban: HTP) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: EMÜ) kötött ÖTE-k szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az ÖTE-k működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.

Pályázatot csak HTP-vel kötött érvényes és hatályos EMÜ-vel rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett ÖTE nyújthat be.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az ÖTE-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 435 millió Ft.

Egy ÖTE csak egy pályázatot nyújthat be -a pályázaton belül több támogatási kategóriára-, az alábbi támogatási igénnyel:

 • I. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 1 100.000 Ft
 • II. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 850.000 Ft
 • III. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 450.000 Ft
 • IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 250.000 Ft

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosult az ÖTE, ha

 • a bíróság a pályázat HTP-hez történő benyújtásának határidejéig jogerősen nyilvántartásba vette, és alapszabálya szerint szaktevékenységet, IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE esetében ifjúságnevelést, hagyományőrzést végez;
 • a Ttv.-ben foglaltaknak megfelelően a pályázat HTP-hez benyújtásának végső határidejéig EMÜ-t kötött a HTP-vel;
 • rendelkezik önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával;
 • a pályázat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, és erről a pályázati dokumentációhoz 30 napnál nem régebbi együttes adóhatósági igazolást, vagy az adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisából lekérdezett
  (http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális, hitelesített igazolást csatol;
 • vállalja, hogy a pályázat benyújtását követő 30 napon belül –ha eddig ezt nem tette meg- kérelmezi felvételét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisba, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik (a támogatások folyósításának feltétele a Támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség);
 • képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;
 • képviselője a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozatok megtételét vállalja.

TÁMOGATHATÓTEVÉKENYSÉGEK

A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Ttv.), a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításnak való megfelelést segítő tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

A pályázat támogatási időszaka 2018. január 1-től – 2018. december 31-ig tart.

Támogatási kategóriák

1. Működési költség

Pályázatot nyújthat be az I., II., III., és IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül igényelhető:

a) szertár üzemeltetési költség címen a támogatási időszakra eső közüzemi díj és internet szolgáltatás díja:

 • villamosenergia,
 • vezetékes földgáz,
 • víz- és/vagy csatorna, illetve szennyvíz begyűjtés költsége,
 • hulladékszállítás,
 • telekommunikáció (vezetékes és mobil telefon előfizetési díja, szervezeti telefon feltöltő kártyája, internet szolgáltatás előfizetési díj);

b) gépjármű fenntartási költsége

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítás,
 • EMÜ-ben szereplő, tűzoltási, műszaki mentési tevékenységre használt gépjármű CASCO biztosítása;
 • hatósági műszaki vizsga és vizsgáztatás,
 • tűzvédelmi technika felülvizsgálat,
 • hajtó-, kenő- és karbantartó anyagok,
 • alkatrész és javítási költség;

c) eszköz, felszerelés fenntartási költség

 • biztonságtechnikai felülvizsgálat,
 • alkatrész, javítás;

d) alkalmassági vizsgálatok költsége

 • foglalkozás egészségügyi vizsgálat,
 • gépjárművezetők részére megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtti közlekedéspszichológiai vizsgálat, ha pályázaton kívül BM OKF-nél, vagy Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történt;

e) egyéb működési költségek

 • útiköltség,
 • posta, könyvelési- és közjegyzői díj,
 • tisztító- és irodaszerek, nyomtató festékpatron,

f) ifjúság neveléssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos költségek

 • szakmai verseny nevezési díja,
 • szakmai tábor részvételi díja,
 • szállás,
 • étkezés, élelmiszer;
 • díjazás (oklevél, serleg, érem);

g) forma- és egyenruha költsége

 • ifjúsági és felnőtt önkéntes tűzoltók egységes megjelenését szolgáló ruházat és a hozzá kapcsolódó feliratozás költsége.

2. Eszköz beszerzés

Pályázatot nyújthat be az I., II. és III. és IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül igényelhető:

a) bútor beszerzési költsége

 • irodabútor,
 • öltözőszekrény,
 • polcrendszer;
 • bútoranyag;

b) informatikai és távközlési eszköz beszerzési költsége

 • számítógép, táblagép, mobiltelefon és a hozzájuk kapcsolódó perifériás eszközök,
 • nyomtató,
 • oktatáshoz szükséges informatikai eszközök.

c) szakfelszerelés beszerzési költsége

 • az 5.6. pontban nem szereplő, rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések, kéziszerszámok;

d) utánfutó beszerzési költsége

 • az ÖTE tulajdonában, üzemben tartásában, vagy a tulajdonossal, illetve üzembentartóval kötött írásbeli megállapodás alapján használatában lévő gépjárművel vontatható könnyű pótkocsi;

e) tisztító- és karbantartó eszközök beszerzési költsége.

Az állami támogatás terhére megvásárolt, bruttó 200 000 Ft egységárat meghaladó eszközök tekintetében a vásárlástól számított 7 évig, az informatikai eszközök tekintetében 3 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTE köteles az elnyert támogatásból beszerzett, bruttó 200 000 Ft egységárat meghaladó eszközökről az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.

3.  Szertár építés, felújítás

Pályázatot nyújthat be az I., II. és III. és IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül tűzoltó szertár építéséhez, bővítéséhez, felújításához szükséges anyagok és egyéb költsége igényelhető.

a) Szertár építés, bővítés

Építés körébe tartozik egy új épület építése, külső tér betonozása, szilárd térburkolása, míg a bővítés körébe tartozik az olyan változtatás, amely a szertárépület alapterületének növekedésével jár (pl. helyiség létesítés, tetőtér beépítés, stb.).

b) Szertár felújítás, korszerűsítés

A felújítás-korszerűsítés körébe tartozik a tetőszerkezet és héjazat javítása, cseréje, a födém javítása vagy cseréje, vakolatjavítás, festés, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, padozat javítása vagy cseréje, fűtés létesítése vagy korszerűsítése, világítás létesítése vagy korszerűsítése, vizesblokk létesítése, vagy korszerűsítése, közmű csatlakozás kiépítése.

c) Egyéb költség

Egyéb költség körébe tartozik a költségbecslésben szereplő szállítási-, kivitelezési költség, valamint annál a berendezésnél, épülettartozéknál, ami a későbbiekben szakipari karbantartást igényel, a beépítési költség is pályázható (pl. garázskapu, gázkazán, stb.).

4. Oktatás, vizsga

Pályázatot nyújthat be az I., II., III., és IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül igényelhető:

 • tűzoltó technika kezelői vizsga (gépjárműfecskendő-, illetve műszaki mentés gépeinek-kezelői vizsgái);
 • gépjárművezetők részére megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtti közlekedéspszichológiai vizsgálat (a továbbiakban: PAV). A pályázat csak az elsőfokú PAV vizsgálatot tartalmazza;

5. EDR rádió

Pályázatot nyújthat be az I. és II. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül kézi EDR rádió, 1 kezelős kivitelben mobil EDR rádió, 2 kezelős kivitelben mobil (SEPURA, vagy MOTOROLA) EDR rádió és SEPURA SRG3X00 terminálhoz hátsó kezelő kiépítéséhez szükséges tartozék igényelhető az alábbiak szerint:

 • kézi EDR rádió legfeljebb 2 db
 • 1 kezelős kivitelben mobil EDR rádió legfeljebb 1 db
 • 2 kezelős kivitelben mobil EDR rádió legfeljebb 1 db
 • hátsó kezelő kiépítéséhez szükséges tartozék legfeljebb 2 készlet

Pályázat 1 db EDR rádióra és csak második kezelőhely kiépítéséhez szükséges tartozékra is benyújtható. A rádiókat a BM OKF adja át. A támogatásként átvett eszközök tekintetében az átvételtől számított 7 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTE köteles az elnyert EDR rádiókról az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.

Amennyiben a fenti elidegenítési és terhelési tilalom időszakán belül az ÖTE és a HTP közötti hatályos EMÜ megszűnik, az állami támogatás terhére beszerzett EDR rádiók visszaszállnak a BM OKF tulajdonába. Az elidegenítési tilalom megszegése esetén az ÖTE köteles az EDR rádió elidegenítés időpontjában fennálló nyilvántartási értékének megtérítésére a BM OKF részére.

A mobil rádió beépítési költsége a pályázat által nem finanszírozott, az a pályázót terheli.

A szabályszerű rádió bekötés a garancia elvesztését nem vonja maga után.

A pályázati adatlapon feltüntetett eszköz árak tájékoztató jellegűek.

6. Tűzoltó védő- és technikai eszköz

Pályázatot nyújthat be az I., II., III., és IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE.

Támogatási kategórián belül tűzoltó védő- és technikai eszközök igényelhetők a pályázati adatlapon (1. melléklet) található eszközök közül.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat kizárólag az EMÜ szerinti HTP parancsnokon keresztül nyújtható be. Ha az ÖTE több HTP-vel kötött EMÜ-t, akkor az ÖTE székhelye szerinti HTP-hez kell benyújtania pályázatát.

A pályázat HTP parancsnokhoz való benyújtásának határideje: 2018. április 11.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban további információk, felvilágosítás a 06-1-469-4114 telefonszámon és az okf.tufofelugyeloseg@katved.gov.hu címen.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018. évi támogatására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.tuzoltoszovetseg.hu/hirek/505
Fotó: Jonathan Natiuk – Forrás: https://www.freeimages.com/photo/blaze-watching-1457138


Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018. évi támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 19 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *