Pályázat civil szervezetek 2016. évi szakmai programjainak támogatására


Pályázat civil szervezetek 2016 évi szakmai programjainak támogatására


PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. a civil szervezetek szakmai programjaihoz való hozzájárulás révén.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • szövetségek,
 • alapítvány, egyesület (ide nem értve a szövetséget)

Pályázat benyújtására nem jogosultak (kizárt szervezetek):

 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • közalapítványok,

Nem nyújthatnak be pályázatot továbbá azon szervezetek:

 • amelyeknek lejárt köztartozása van;
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
 • amelyek az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettséget megszegve még nem számoltak el;
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vett nyilvántartásba a bíróság;
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2014. évben) a Tao. tv.2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

TÁMOGATÁSI IDŐSZAK

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2016. 04. 01- 2017. 03. 31

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, – a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a szakmai programmal összefüggésben.

Különösen nem elszámolható költségek

Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek nem a program megvalósulásához kapcsolhatóak. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik). Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szakmai programhoz nem rendelhető működési költségek. Nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:

 • Beruházási kiadások
 • Ingatlan beszerzés, létesítés
 • Gépjármű beszerzés, készítés
 • Felújítási kiadások
 • Ingatan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
 • Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
 • Adók
 • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
 • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
 • Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények
 • Bírságok, büntetések
 • Késedelmi pótlék/kamat
 • Kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések
 • Tiszteletdíjak
 • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
 • Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
 • Adósságszolgálat teljesítése
 • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
 • Pénzügyi lízing tőketörlesztése
 • Dohányáru

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

A pályázatok benyújtása során, a pályázati benyújtási határidő utolsó napjáig, a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft.

SPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK

1. NEA-KK-16-SZ – Közösségi környezet kollégium

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázatot kizárólag az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatnak be:

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás, hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 • település és közösségfejlesztés.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250 000 forint, felső határa 2 500 000 forint.

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 15.

2. NEA-NO-16-SZ – Nemzeti összetartozás kollégium

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázatot kizárólag az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatnak be:

 • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • az európai integráció elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • vallási tevékenység.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250 000 forint, felső határa 2 000 000 forint.

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A költségvetés “B” Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40%-a számolható el. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át. A költségvetés “C” Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20%-a számolható el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 19.

3. NEA-TF-16-SZ – Társadalmi felelősségvállalás kollégium

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázatot kizárólag az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatnak be:

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250 000 forint, felső határa 3 000 000 forint.

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 18.

4. NEA-MA-16-SZ – Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázatot kizárólag az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatnak be:

 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő,
 • hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint, felső határa 2 000 000 forint.

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 18.

5. NEA-UN-16-SZ – Új nemzedékek jövőjéért kollégium

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázatot kizárólag az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatnak be:

 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 150 000 forint, felső határa 2 500 000 forint.

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 19.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívások letölthetőek innen:
Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2016

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok


Pályázat civil szervezetek 2016. évi szakmai programjainak támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 4 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *