Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018


Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft).

Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • szövetségek
 • alapítványok, illetve egyesületek

Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek:

 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2018-ban) vett nyilvántartásba a bíróság.

Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt csak a korábbival megegyező kollégiumhoz lehet benyújtani. (A 2018. évben a ”Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” c. NEA-18-M jelű vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2018” c. NEA-18-SZ jelű kiírásra benyújtott pályázatokhoz is szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában, mivel az szintén a 2018. költségvetési évet érintette.)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak

NEA normatív támogatás

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás terhére kizárólag azok a NEAr. 7. mellékletében meghatározott költségek számolhatók el, amelyek a támogatási időszakon belül merültek fel. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.

Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által nem a működés fenntartásához kapcsolódóan szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei.

A Tanács 695/2013.(10.07.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:

– Beruházási kiadások

 • Ingatlan beszerzés, létesítés
 • Gépjármű beszerzés, készítés

– Felújítási kiadások

 • Ingatan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
 • Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)

– Adók

 • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
 • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
 • Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)

– Jogkövetkezmények

 • Bírságok, büntetések
 • Késedelmi pótlék/kamat
 • Kötbér

– Személyi jellegű kifizetések

 • Tiszteletdíjak
 • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
 • Jutalom (természetbeni, pénzbeli)

– Adósságszolgálat teljesítése

 • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
 • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

– Dohányáru

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázat érvényességének feltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá –a pályázati díj fizetése alól nem mentesített pályázók esetében – a pályázati díj megfizetésével érhető el.

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Azon szervezetek, amelyek, a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” (NEA-18-M) vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2018” (NEA-18-SZ) pályázat keretében befizették a 2.000 Ft költségtérítést (pályázati díjat), jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!

A pályázat benyújtási határideje: 2018.09.10.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról www.emet.gov.hu valamint a www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-4100 telefonszámon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak.

 


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_egyuttmukodesi_alap19/


Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 19 látogató olvassa.

Hozzászólások Menjen a hozzászólásokhoz

 1. szemüveg /

  Üdvözlöm Magdolna!

  Kérdezhetnék öntől,elérhető most?

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *