Pályázat élelmiszeripari komplex beruházások támogatására kombinált hiteltermékkel


Pályázat élelmiszeripari komplex beruházások támogatására kombinált hiteltermékkel


Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázati kódszám: GINOP-1.2.6-8.3.4-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-300 db.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint. Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) a) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

 • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:
  • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  • a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
  • az elszámolható költségek 70%-a lehet.
 • Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon élelmiszeripari középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A Felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást, illetve a TEÁOR 1101 Desztillált szeszes ital gyártást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.

 10.1  Élelmiszergyártás
 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
 10.11  Húsfeldolgozás, -tartósítás
 10.12  Baromfihús feldolgozása, tartósítása
 10.13  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
 10.2  Halfeldolgozás, -tartósítás
 10.20  Halfeldolgozás, -tartósítás
 10.3  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 10.31  Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
 10.32  Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
 10.39  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 10.4  Növényi, állati olaj gyártása
 10.41  Olaj gyártása
 10.42  Margarin gyártása
 10.5  Tejfeldolgozás
 10.51  Tejtermék gyártása
 10.52  Jégkrém gyártása
 10.6  Malomipari termék, keményítő gyártása
 10.61  Malomipari termék gyártása
 10.62  Keményítő, keményítőtermék gyártása
 10.7  Pékáru, tésztafélék gyártása
 10.71  Kenyér; friss pékáru gyártása
 10.72  Tartósított lisztes áru gyártása
 10.73  Tésztafélék gyártása
 10.8  Egyéb élelmiszer gyártása
 10.81  Cukorgyártás
 10.82  Édesség gyártása
 10.83  Tea, kávé feldolgozása
 10.84  Fűszer, ételízesítő gyártása
 10.85  Készétel gyártása
 10.86  Homogenizált, diétás étel gyártása
 10.89  M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása
 10.9  Takarmány gyártása
 10.91  Haszonállat-eledel gyártása
 10.92  Hobbiállat-eledel gyártása
 11
 11.0  Italgyártás
 Italgyártás
 11.01  Desztillált szeszes ital gyártása
 11.02  Szőlőbor termelése
 11.03  Gyümölcsbor termelése
 11.04  Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
 11.05  Sörgyártás
 11.06  Malátagyártás
 11.07  Üdítőital, ásványvíz gyártása

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése

Az Önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 • A Felhívás keretében kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást, illetve a TEÁOR 1101 kódja alá tartozó desztillált szeszes italgyártást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.
 • A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte;

Kötelező vállalások:

 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása
  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.
  Bázis árbevétel: a bázis árbevételnek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30-től 2018. november 30-ig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra a Felhívásban található tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. január 15.
 • 2017. január 15-ét követően minden második hónap 15. napja.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat élelmiszeripari komplex beruházások támogatására kombinált hiteltermékkel

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/60075
Fotó: GraphicStock


Pályázat élelmiszeripari komplex beruházások támogatására kombinált hiteltermékkel
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *