Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására


Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására


Pályázati kódszám: EFOP-1.4.3-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint:

 • legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos, 1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%,
 • váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint

 • a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása;
 • a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása;
 • „Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

 • Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;
 • „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

 • Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 1000-4000 fő állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal;
 • „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 1000-nél kevesebb állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal, valamint nem csökkenő gyerekszámmal
  rendelkező településeken működő alábbi szervezetek:

GFO kód szerint:

 • 321 – helyi (települési) önkormányzat
 • 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 525 – vallási tevékenységet végző szervezet
 • 529 – egyéb egyesület
 • 551 – bevett egyház
 • 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 – egyházi szervezet technikai kód
 • 569 – egyéb alapítvány
 • 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – nonprofit részvénytársaság

A települési és helyi nemzetiségi önkormányzat kivételével támogatási kérelmet nyújthat be az a szervezet is, amelyik rendelkezik a települési önkormányzat támogató testületi döntésével.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Az önkormányzati igénylők csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén:

 • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása,
 • A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása,
 • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
 • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
 • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
 • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
 • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára,
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

„Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén:

 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.
 • Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába,

A helyi igényekre épülő, rugalmas, szolgáltatások nyújtása a település teljes gyerek/ifjúsági fiatalok korosztálya számára, a szakemberek támogató jelenlétének biztosítása érdekében a következők szerint:

a.) 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai

 • Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával
 • Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára (pl. baba-mama klub),
 • A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése,

b.) Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai

 • Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás,
 • Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak,
 • Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok
 • Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.
 • IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek

A fenti helyi igényekre épülő tevékenységek közül a 3 év alatti és óvodás gyerekek, valamint a tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai közül legalább 3-3 megvalósítása kötelező, amelyek közül az egyikben a szülő bevonása is megvalósul. A gyerekek számára a foglalkozások és szabadidős programok idején biztosítani kell a megfelelő étkezést (tízórai, uzsonna, nyári programok esetén napi egyszeri meleg étkezés – a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódva, vagy annak hiányában önállóan). A projekt szabadidős programokat, felügyeletet biztosít a kötelező szünidei gyerekétkeztetéshez.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén:

 • Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása,
 • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
 • A Gyerekház a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és szüleik számára heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat szervezhet, továbbá biztosíthatja a környező aprófalvakban, tanyás területen élő, nem megfelelően fejlődő gyermekek számára a megfelelő szakemberhez való hozzáférést.
 • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében)
 • A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával pl. (terápiás szakember, pszichológus)

Ezen tevékenységek közül 2 választása kötelező.

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén:

 • A helyi közösségi élet erősítése: közösségi és kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése,
 • Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése a család utaztatásának támogatásával, a szakember helybe hozásával,
 • Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, az igényekhez illeszkedő olyan innovatív tevékenységek a családtagokra vonatkozóan, amelyek elősegítik a bevonást, erősítik a fenntarthatóságot.
 • A 3 év alatti intézménybe nem járó rgyk-s gyerekek étkeztetése, amely nem csak programhoz kapcsoltan is megszervezhető.

Ezen tevékenységek közül 2 választása kötelező.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén:

 • Szakmai Terv készítése,
 • A Gyerekház indításának előkészítése a településen, szükségletfelmérés, a szolgáltatás ismertté tétele a családok, szakemberek, döntéshozók körében, valamint beágyazása a települési közösség életébe.

„Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén:

 • Szakmai Terv készítése,
 • A szolgáltatás indításának előkészítése a településen, szükségletfelmérés, a szolgáltatás ismertté tétele a családok, szakemberek, döntéshozók körében, valamint beágyazása a települési közösség életébe.

II. PROJEKT MENEDZSMENT

III. Horizontális szempontok

IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén:

 • a hátrányos helyzetű/roma családok fokozott bevonása érdekében harmadik – legalább alapfokú végtettséggel rendelkező – munkatárs alkalmazása, lehetőleg a helyi roma nők közül.

„Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén:

 • a hátrányos helyzetű/roma családok fokozott bevonása érdekében harmadik – legalább alapfokú végtettséggel rendelkező – munkatárs alkalmazása, lehetőleg a helyi roma emberek közül.

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:

 • A projektgazdának/konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
  • projektmenedzser,
  • pénzügyi vezető.
 • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
 • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
 • A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt menedzsmentjét főként a célterületen élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki.

A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:

 • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik. A Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében a szakmai vezető a Gyerekház vezetője, akinek rendelkeznie kell a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott alábbi képesítések valamelyikével:
  • felsőfokú pedagógiai végzettség,
  • felsőfokú egészségügyi végzettség,
  • pszichológusi végzettség,
  • szociálpedagógiai végzettség,
  • a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike,
  • egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.
 • A „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén a szakmai vezető a szolgáltatás valamelyik felsőfokú végzettségű szakembere, akinek vagy a Gyerekház szakmai vezetőjével kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelnie, vagy szociális, illetve pedagógiai felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport:

 • Egy felsőfokú és egy középfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján), javasolt harmadik, a helyi hátrányos helyzetű / roma lakosok közül bevont legalább alapfokú végzettségű munkatárs alkalmazása.

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport

 • 2 fő felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges, akik közül az egyik kisgyerekkori szakember (lásd a Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjével kapcsolatos elvárások), a másik szociális vagy pedagógiai felsőfokú végzettségű szakember, valamint 1 fő közép-vagy alapfokú végzettségű, helyi segítő munkatárs, lehetőleg a helyi hátrányos helyzetű/ roma lakosok közül.

Együttműködéshez kapcsolódó elvárások:

Mindkét tevékenységcsoport esetében:

 • a támogatást igénylők tagjai között lehetséges az együttműködési partnerség, azzal a kitétellel, hogy az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a támogatási szerződést nem írja alá;
 • kötelező az együttműködés az EFOP 1.4.1-15 kiemelt projekttel, amely a szolgáltatás kialakítását, a szolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzését, a szakmai monitoringot, valamint a szakmai folyamatok támogatását biztosítja.

Szakmai elvárások:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport:

 • A személyi és infrastrukturális feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani. Az infrastrukturális feltételek kialakítását a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című EFOP 2.1.2-16 számú ERFA konstrukció támogatja.
 • A szolgáltatás működését legkésőbb a projekt megvalósításának kezdetét követő 6. hónapon belül biztosítani kell. A szolgáltatás ideiglenes helyszínen is elindulhat. Ideiglenes helyszínnek számít minden olyan helyszín, ami alkalmas 3 éves vagy fiatalabb gyermekek és szüleik fogadására, továbbá, biztosítja az alapvető infrastruktuális feltételeket (foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat, szeparált udvar stb.) -, és nem igényel a Felhívás belső korlátozását meghaladó forrást igénylő beruházást, míg az EFOP 2.1.2-16 keretében kialakításra kerülő végleges helyszínen el nem indul a szolgáltatás (pl. óvodai csoport szoba, művelődési ház, IKSZT8). Jelen felhívás keretében a tevékenység megkezdéséhez szükséges ideiglenes helyszín kialakítása és annak fejlesztése a megítélt támogatás 5%-nak erejéig lehetséges.
 • A szolgáltatás minden munkanap nyitva tart legalább 8:00-l3:00 óráig.
 • Önkormányzati igénylők esetében be kell mutatni a tervezett fejlesztés illeszkedését a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz.
 • Az infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódóan az átfedések elkerülése érdekében be kell mutatni az EFOP 2.1.2.-16 számú Felhívás keretéből megvalósítani tervezett és a jelen Felhívás alapján megvalósítandó beruházásokat és eszközbeszerzéseket a szakmai terv részeként táblázatos formában.

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport:

 • A szolgáltatás működésének elindítását legkésőbb a projekt indítását követő 6. hónap végéig biztosítani szükséges, akár ideiglenes helyszínen is. Ideiglenes helyszínnek számít minden olyan helyszín, ami alkalmas 0-25 éves gyermekek és fiatalok, valamint szülők fogadására, biztosítja az alapvető feltételeket (legalább egy foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat).
 • A szolgáltatást minden munkanap elérhetővé kell tenni legalább 8 órát (javasolt 10:00-18:00 óráig).
 • Önkormányzati támogatást igénylő esetében a szakmai tervben be kell mutatni a tervezett fejlesztés illeszkedését a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz.
 • Az infrastrukturális feltételek kialakítását a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című EFOP 2.1.2 kódszámú ERFA konstrukció támogatja. Jelen Felhívás keretében lehetséges a tevékenység megkezdéséhez szükséges ideiglenes helyszín kialakítása és annak fejlesztése a megítélt támogatás 5%-nak erejéig,

Az infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódóan az átfedések elkerülése érdekében be kell mutatni az EFOP 2.1.2.-16 kódszámú Felhívás keretéből és a jelen Felhívás alapján megvalósítandó beruházásokat és eszközbeszerzéseket a szakmai terv részeként táblázatos formában.

Az EFOP 1.4.1. kódszámú kiemelt projekt keretében kötelező mindkét tevékenységcsoport megvalósítása során alkalmazott szakemberek képzése. A kötelező képzés eléréséhez kapcsolódó szállás maximum 12.000,-/Ft/fő/vendégéjszaka, az ún. catering költség maximum 4.000,- Ft/fő/nap összegekkel tervezhető, jelen konstrukció költségvetésének összeállítása során.

A projekt megvalósítása során maximum 3 db nagyobb, a szolgáltatás célcsoportján túlmutató rendezvény megszervezése lehetséges, maximum 250 e Ft/rendezvény értékben.

Az EFOP 1.4.2-16 kódszámú Felhívás célterületét jelentő 31 járás területén történhet „Jó kis hely” létesítése, amennyiben a település szerepel a potenciális támogatást igénylők között, de ebben az esetben az EFOP 1.4.2-16 projektet megvalósító szervezettel szükséges egyeztetni a hasonló szolgáltatással való párhuzamosságok elkerülése érdekében. A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó az EFOP 1.4.1-15 kiemelt projekt szakmai vezetőjének nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy közösségi szolgáltató ház nem létesül az EFOP 1.4.2-16 projekt keretében a településen.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 27-étől – 2018. október 29-éig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. november 25.
 • 2016. december 23.
 • 2017. március 1.
 • 2018. október 29.


BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/efop-143-16-j-kis-hely-biztos-kezdet-gyerekhzak-s-kisteleplsi-komplex-gyermekprogramok-tmogatsa
Fotó: GraphicStock


Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *