Pályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására


Pályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, termelési feltételek biztosítása az alábbi 4 pályázati célterületen:

 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő mezőgazdasági tevékenységet folytató fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások (legalább 1 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval, adóbevallással rendelkeznek) fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 1 éven belül mezőgazdasági tevékenység végzésére alapított induló magyar vállalkozások fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő mezőgazdasági tevékenységet nem folytató fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások (legalább 1 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval, adóbevallással rendelkeznek) fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 1 éven belül alapított induló, mezőgazdasági tevékenységet nem folytató magyar vállalkozások fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A teljes támogatási keretösszeg 525.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

A pályázati felhívás 1.A) és 1.B) pontja szerinti vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 4.500.000 Ft közötti összeg.

A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint, vagy halászati támogatásnak a 875/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a pályázat hivatalos megjelenési hónapjának első napján – 2016.június 1-én. – érvényes EKB árfolyamon történik.

A pályázati felhívás 1.C) és 1.D) pontja szerinti vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 6.000.000 Ft közötti összeg.

A támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a pályázat hivatalos megjelenési hónapjának első napján – 2016.június 1-én – érvényes EKB árfolyamon történik.

A finanszírozás 100 % támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik korábbi pályázat beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.

A támogatás intenzitása 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § és 3. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • Gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy, vagy
 • egyéni vállalkozó.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. definíciója szerinti mikro-, kisvállalkozás2, ahol a vállalkozó, a tulajdonos, vagy több tulajdonos esetén legalább az egyik tulajdonos 1976. január 1-én, vagy később született és 18. életévét már betöltötte a pályázat benyújtásakor

A vállalkozóknak, vállalkozások tulajdonosainak meg kell felelniük a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) rendelkezéseinek különösen a személyi hatályt rendező 1. §-ban foglaltaknak, amely szerint a törvény hatálya a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyre terjed ki.

A jogi személy tulajdonosának, több tulajdonos esetén legalább egy 1976. január 1-én, vagy később született tulajdonosnak, valamint az egyéni vállalkozónak valamely szomszédos államban lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárnak kell lennie. Pályázat benyújtására jogosult továbbá az is, aki a magyar állampolgárság megszerzésére irányulói eljárást (ideértve a honosítási és az egyszerűsített honosítási eljárást is) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint elindította, esetükben azonban a támogatási szerződés megkötésének feltétele a megszerzett magyar állampolgárság. Ukrajnában és a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező pályázók esetében a pályázati feltételeknek megfelel az a nem magyar állampolgár is, aki a Szátv. alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezik, továbbá jogosult pályázni akkor is, ha magyar igazolvány megszerzésére irányuló eljárást elindította. A szerződéskötés feltétele a „Magyar igazolvány” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány” megléte.

A magyar állampolgárság meglétéről nyilatkozni kell, az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás elindításáról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított – a folyamatban lévő eljárást igazoló átvételi elismervény – benyújtása szükséges. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a megszerzett magyar állampolgárság!

Egy támogatást igénylő – beleértve partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározva) – jelen pályázati felhívás kapcsán kizárólag egy pályázatot nyújthat be!

Egy projekt kapcsán, kizárólag egy pályázat nyújtható be!

A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba vett vállalkozásnak kell lennie (előtársaság nem pályázhat).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Pályázati Felhívás 1.A) és 1.C) pontja szerinti pályázóknak:

 • termeléshez, gyártáshoz szükséges eszköz beszerzése (beleértve a növény és állatállomány fejlesztést, illetvejárművek ( 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet alapján) közül kizárólag:
 • pótkocsi, félpótkocsi, hűtőkocsi,
 • Mezőgazdasági erőgépek (pl traktor)
  • Traktorok
   • Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
   • Különleges traktorok
  • Magajáró betakarítók
   • Szántóföldi növények betakarító gépei
    • Egyéb betakarítók
   • Egyéb magajáró gépek
    • Magajáró rakodók
    • Magajáró egyéb gépek
 • információs technológia-fejlesztés, informatikai eszközök és szoftverek,
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
 • hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutást segítő tevékenység, marketing költségek

Pályázati Felhívás 1.B) és 1.D) pontja szerinti pályázók a fenti költségeken túl az alábbi kiadásokra is pályázhatnak:

 • Anyagköltség
 • Az üzletvitelhez igénybevett szolgáltatás
  • szakértői, jogi és tanácsadói, könyvviteli költségek
  • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)
  • informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja
  • közüzemi szolgáltatások
  • banki szolgáltatások
  • bérleti díj
  • hatósági, igazgatási szolgáltatási költségek
  • egyéb szolgáltatások pl. adatbankokhoz történő hozzáférés költsége

Nem támogatható kiadások:

 • személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, végkielégítés)
 • jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei)
 • további nem támogatható kiadások lásd. Útmutató

Nem részesülhetnek támogatásban:

 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
 • azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
 • azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
 • azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 • azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
 • azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.1 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
 • azok a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, (kivéve a Pályázati Felhívás 1.B) és 1.D) pontja szerinti vállalkozások)
 • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, illetve ilyen tevékenységet fejleszteni kívánó vállalkozások, vállalkozók.

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

Megvalósítási időszak: 2016.január 1 – 2017. február 28.

A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a pályázóval megkötött Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar, vagy az adott országban hatályos rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig (lásd: ÁSZF) kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé – bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

A támogatási kérelem elutasításra kerülhet, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, valamint ha a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. június 15.

Benyújtási határidő: 2016.július 15. 12,00 óra

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (bgazrt.hu).

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Vargha András
e-mail: andras.vargha@bgazrt.hu
Tel: +36-1-795-1492

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2016/2016_a_kulhoni_fiatal_magyar_vallalkozok_eve_program_palyazati_felhivas/2016_a_kulhoni_fiatal_magyar_vallalkozok_eve_program_vallalkozasok_tevekenysegenek_tamogatasara_2/


Pályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *