Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatásáraPályázati kódszám: REHAB-18-TTF

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási kapacitás biztosítása; ennek keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.

A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatásának keretében a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik a pályázat megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

Pályázhat minden olyan fent nevezett szervezet vagy egyéni vállalkozó, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
 • a pályázati felhívás megjelenésének napján rendelkezik hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal,
 • a 2016. évi támogatási időszak alatt folyamatosan eleget tesz a Korm. rendelet 2-3.§-ában meghatározott akkreditációs követelményeknek,
 • amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, további feltétel, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson,
 • az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása,
 • megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
  • átlátható szervezetnek minősül, továbbá
  • a költségvetési támogatás összegének felhasználása során a hatályos közbeszerzési törvény szabályait alkalmazva kell eljárni.
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt nem áll, a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,
 • ellene végrehajtást nem jegyeztek be,
 • tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. 6. és 8. §- aiban foglaltaknak megfelel,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Ettől eltérően a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet tartalmazza.

Jelen pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki

 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
 • az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, vagy
 • fogyatékossági támogatásban, vagy
 • vakok személyi járadékában részesül.

Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.

Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességűmunkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt –2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
 • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei.

Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen kell megállapítani, azonban a jelen pályázat keretei között a megítélt támogatás legalább 60%-át a megváltozott munkavállalók bérköltségére kell fordítani.

Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után csak egy munkáltató veheti igénybe a támogatást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás hány órában történik.

A támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdése alapján a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében – a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a Korm. rendelet 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének

 • 100 %-a a támogatás időtartamának első évében,
 • 90 %-a a támogatás időtartamának második évében,
 • 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.

Azon pályázóknak, amelyekre a Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, szükséges a dokumentációjukban a tranzit foglalkoztatásban részesülő munkavállalókra pályázott kapacitást tovább bontani aszerint, hogy éves átlagban előreláthatólag hány főre vehetik igénybe a 100 %-os, a 90%-os, illetve a 80%-os támogatási szintet. A keretszerződés és a támogatási szerződés a pályázatban benyújtott, majd elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre.

Amennyiben a munkáltató év közben tranzitál egy 80% vagy 90%-os támogatásba vont munkavállalót és a helyére felvesz egy degresszivitás szempontjából magasabb mértékű támogatásba vonható munkavállalót, azzal a támogatási szerződés keretében biztosított forrás nem növekszik, így költséget elszámolni csak a korábban fel nem használt, szabad forrás mértékéig tud.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

Nem támogatható a bérköltség, amennyiben a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében, vagy – a munkapróba kivételével – a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

A támogatás keretében elszámolható

 • a helyiségek átalakításának költsége,
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében
  • a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
  • az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,
 • a védett foglalkoztatást biztosító munkáltató esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
  • a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
  • az adminisztrációs és szállítási költségek.

A támogatás keretében a b)-d) pontok alapján azon költségek számolhatók el, amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a munkáltató nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amely a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el.

A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2017. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Információ kérhető: a 06-1-462-6603 vagy a 06-1-462-6657 telefonszámon.

Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/b/12/31000/J%C3%B3v%C3%A1hagyott p%C3%A1ly%C3%A1zati felh%C3%ADv%C3%A1st 20170928.pdf
Fotó: GraphicStock


Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 20 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *