Pályázat mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Jász-Nagykun-Szolnok megyében


Pályázat mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Jász Nagykun Szolnok megyében


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja: a megye gazdaságának megerősítése, a mikrovállalkozások fejlődésével, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását, a meglévő munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása; a megye foglalkoztatottságának javítása a regisztrált álláskeresők számának csökkentésével; az 50 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az NFAdecFA-ból – 85 millió Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.

Legalább 1 hónapja a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső személy foglalkoztatása esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft az alaptámogatás.

Amennyiben a pályázó legalább 1 hónapja a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásban lévő 50. életévét betöltött kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik az alaptámogatá-son kívül, új munkahelyenként 500 ezer Ft kiegészítő támogatásra is pályázhat.

Ezen pályázati forma keretében csak az 1 hónapja, vagy annál régebb óta nyilvántartásban szereplő álláskeresők részére történő új munkahelyteremtés támogatható.

Ha bármilyen okból nem jön létre a vállalt legalább 1 hónapja regisztrált vagy legalább 1 hónapja regisztrált és 50. életévét betöltött álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető alap és kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 4 millió Ft támogatás igényelhető.

A támogatás intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 70 %-os mértékét.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton kizárólag Jász-Nagykun-Szolnok Megyében (továbbiakban: megye) legalább 2015.01.01-től székhellyel, telephellyel/ fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás

 • amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • amely a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását meg-előzően megkezdte,
 • amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • amely az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 • amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
 • amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
 • amely Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén, a hatályos cégkivonat alapján nem rendelkezik legalább 2015.01.01-től székhellyel, telephellyel/fiókteleppel.

Pályázni csak olyan beruházással lehet a megye bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként be-jegyezve szerepel,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb 2016. november 30-ig befejezi; és a támogatás kifizetésére vo-natkozó elszámolását benyújtja,
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott ál-láskereső számára létesít új munkahelyet, lásd az útmutató 4. pontja (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti a megyében. Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított a megyében – nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök cseréjére támogatásban nem részesülhet,
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,
 • a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfel-töltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától – a beruhá-zásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a megyében több telephellyel rendelkezik a pályázó, a megyében lévő telephelyeinek a pá-lyázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámá-ra vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves át-lagos statisztikai állományi létszámát megtartva). Amennyiben a pályázó az NFA (korábban MPA) foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyte-remtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a megye területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglét-száma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak te-kinteni.
 • a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 30 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, lásd: Nyilatkozatok 38. pont), amelybe az államháztartás alrendszereiből nyúj-tott támogatás nem számítható be,
 • a támogatás odaítélése esetére – a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tar-tó időtartamra – valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet ajánl fel, mely a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizeté-sének biztosítéka,
 • a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezett-séget vállal arra, hogy
  • a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
  • a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figye-lembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
 • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (lásd még: útmutató 25. pont),
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – a mérlegében nyil-vántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Elszámolható költségek kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése során felmerülő – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt – azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A fentiek szerinti és nettó 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére a teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a fordítható.

Nettó 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték feletti új műszaki berendezések, gépek, egyéb berende-zések, felszerelések beszerzésére a teljes beruházási költség 100 %-a fordítható.

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy/vállalkozás között a szokásos piaci ártól elté-rő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett

 • piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolja, és
 • legalább három évig, kizárólag a megyei támogatásban részesülő létesítményben használja, és
 • eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökke-nést alkalmazza.

A pályázat benyújtásakor – a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál – a benyúj-tás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivata-los árfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvé-nyes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, a különbözetet a vállalkozásnak saját forrásból kell biztosítania.

A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló (helyettesítő) beruhá-zás költségei,
 • ingatlan, földterület vásárlása,
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingat-lanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó háló-zatfejlesztési) hozzájárulások,
 • ingatlanok felújításával, átalakításával kapcsolatos építési költségek,
 • járművek bekerülési értéke, kivéve kizárólag a beruházásban érintett telephelyen belül használható targoncákat,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • bérleti díjak, lízing költségek,
 • az immateriális javak,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek.

Nem nyújtható beruházási támogatás:

 • a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,
 • acélipari tevékenységhez,
 • szénipari tevékenységhez,
 • a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
 • szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
 • szállítási ágazatba tartozó tevékenységekhez (a kapcsolódó infrastruktúrával együtt),
 • az energiatermelési és –elosztási tevékenységekhez,
 • az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez,
 • halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a Szerződés az Európai Kö- zös-ség létrehozásáról I. melléklet, az Annex 1 listán szereplő termékek),
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 651/2014/EU rendelet 2. cikk 8. és 10. pontjában meghatározott kizárásos esetekben. Támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy forga-lomba hozó vállalkozás, amely kizárólag más (nem partner, nem kapcsolódó) vál-lalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalom-ba.
 • a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére,
 • olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visz-szafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot könyvelt (ajánlott) postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével lehet benyújtani a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 03-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya címére (5000 Szolnok, Kossuth L. út 6-8.). A feladás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás bélyegzőjének dátuma számít.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban Nánási Zsigmond (56/523-924) vagy Monori Lászlóné (56/523-918) támogatási szakügyintéző ad információt.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/palyazati-felhivas-mikrovallalkozasok-munkahelyteremto-beruhazasainak-tamogatasara


Pályázat mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 8 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *