Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP)


Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro kis és középvállalatok munkavállalói számára GINOP 2018


Pályázat kódszáma: GINOP-6.1.6-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13 040 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-4346 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

GINOP-6.1.6-17

oktatas_mikro_GINOP

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása

 • saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

 • a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében11 a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítési tevékenységek
  • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
  • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása
  • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
  • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
  • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
  • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
 • Munkahelyi mentor alkalmazásaAmennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

LEGFONTOSABB SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

 • A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
 • A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).
 • Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek. .
 • Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.
 • A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.
 • Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) – (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21. § (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.
 • A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben a megjelölt képzések:
  • az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2. sz. szakmai melléklete) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 2.sz. szakmai melléklet) technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg.
  • a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások16 (Felhívás 3.sz. szakmai melléklete) alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
  • Fktv. 2. § 5. pontja szerinti 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg és/vagy
  • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához,, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.
 • Előnyt élvez az a támogatást igénylő:
  • amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik vagy a projekt fizikai befejezésének végéig vállalja szakképzésben oktatott tanulók gyakorlati képzése vonatkozásában a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással, amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat és vállalja ennek fenntartását a fenntartási idő végéig (a felhívás 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 6. értékelési szempontjánál részletezettek szerint)
 • A képzés formája lehet az Fktv. 2.§ 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.
 • Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni.
  • A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
  • A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében – – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
  • Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
  • Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
  • A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
  • A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.
  • Egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés amennyiben belső képzésként kerül megvalósításra, akkor megvalósítható távoktatás formájában is. Amennyiben azonban az egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést az Fktv. szerinti engedély alapján külső képzésként és/vagy saját teljesítés keretében végrehajtott képzésként valósítják meg, abban az esetben a képzés formája csak az Fktv. szerinti kontaktórás képzés lehet.
 • Belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
  • A belső képzésként a Felhívás 3.1.2.1 a)2-4.) pontban meghatározott egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
  • Belső képzésbe csak saját munkavállaló vonható be.
  • A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
  • Belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 • Külső, illetve saját teljesítés keretében végrehajtott képzés megvalósítása esetén elvárás:
  • A Felhívás 3.1.2.1 a) 1. pontjában meghatározott OKJ képzés kizárólag külső képzésként vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett képzésként lehet megvalósítani. A Felhívás 3.1.2.1. a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként vagy saját teljesítés keretében megvalósított képzésként valósítható meg, amennyiben a képzést folytató intézmény az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés folytatására ágazati jogszabály alapján jogosult. Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés, vagy olyan képzés vehető igénybe amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások  alapján jogosultsága van.
  • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az Fktv. alapján a képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül.
  • A Felhívás 3.1.2.1 a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
  • Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
  • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződéssel azonos tartalmú szerződést kell kötni, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
 • Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.
 • A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására. A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások

  • A felhívás keretében a támogatást igénylőnél, annak kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén foglalkoztatott munkavállaló képzése támogatható a 2. és 3. pontban meghatározott kivételek figyelembe vételével.
  • A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonnia saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
   • bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott vagy
   • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
   • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében18 a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

 • Munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló képzési költsége abban az esetben számolható el a projekt keretében, ha a kölcsönvevő vállalkozás legalább egy naptári évre szóló munkaszerződést köt a munkavállalóval a kölcsönadó vállalkozással kötött megállapodás alapján a képzés sikeres elvégzését követően. A munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló nem minősül saját munkavállalónak.
 • A projekttel összefüggésben képzésbe vont a bevonás időpontjában nem foglalkozatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek képzésének a saját munkavállalókkal lehetőleg azonos képzési csoportban kell megvalósulnia.
 • A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
 • Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében a tervezett képzés megkezdésekor 19hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 1-7 és 4.5.3. 9.pontja szerinti hátrányos helyzetű személy.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP)

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra


Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP)
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *