Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára (VEKOP)


Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro kis és középvállalatok munkavállalói számára VEKOP


Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázat kódszáma: VEKOP-8.5.3-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázat kiemelt célja annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program forrásaiból 1 840 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-1840 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

VEKOP_853_tamogatas

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén saját forrás minimálisan elvárt mértéke képzési támogatási jogcím igénybe vétele esetén a projekt elszámolható költségének legalább 50%-a. Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén a projekt elszámolható költségének legalább 40%-a.

Igényelhető előleg: utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás 50 %-a

PÁLYÁZÓK KÖRE

Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében 250 fő-nél kevesebb volt (a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozás).
 • rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:

 • Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. – 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 p) pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

b) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

 • Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
 • HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
 • i. hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.4.1 j) pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
 • ii. munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.

A Projekt előkészítési tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek együttesen a projekt összköltségében legfeljebb 4 000 000 Ft-ot érhetnek el.

 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
 • i. a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
 • ii. belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 l) pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett.
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

a) Képzési tervvel kapcsolatos tartalmi elvárások

A képzési tervnek a terjedelme maximum 1 szerzői ív és a következő kötelező tartalommal kell rendelkeznie:

 • aa) a rendelkezésre álló humán-erőforrás képzettségi szintjének, felkészültségének bemutatása;
 • ab) a jövőben szükséges humán-erőforrás szükséglet ismertetése, vállalati munkaerő-igény bemutatása, vállalati képzési igények ismertetése, munkavállalói képzési igények felmérése és figyelembevétele;
 • ac) minimálisan az elvárt mértékű hátrányos helyzetű munkavállaló elérésnek, képzésbe vonásának, képzésben tartásának ismertetése;
 • ad) a tervezett képzések céljának, célcsoportjainak bemutatása, a képzések várható hatásának ismertetése a vállalkozás versenyképességére, a képzés tartalmának, időbeni ütemezésének és formáinak kapcsolódása a munkavállalói igényekhez;
 • ae) a tervezett képzések között a szakmai kompetenciák fejlesztését segítő képzés(e)k (OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzés, egyéb szakmai képzés, Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés) bemutatása;
 • af) a képzésekhez kapcsolódó előzetes tudásmérés folyamatának, módszertanának bemutatása, annak ismertetése, hogy az elégedettségmérés eredményeit miként használják fel a képzés továbbfejlesztéséhez;
 • ag) tervezett képzések időbeni ütemezésének, a képzésekhez szükséges emberi, pénzügyi erőforrásoknak, tárgyi feltételeknek, szervezeti és adminisztratív keretek biztosításának ismertetése;
 • ah) a képzési terv kapcsolódásának bemutatása a vállalati humánerőforrás fejlesztési stratégiához;
 • ai) a képzés során tanúsítványt, bizonyítvány szerzett munkavállalók szakmai előmenetelét vagy egyéb módon való jutalmazását segítő megoldások bemutatása, amennyiben a támogatást igénylőnek van ilyen irányú vállalása;
 • aj) képzési terv eredményességének mérésére kidolgozott eljárás, módszertan bemutatása;
 • ak) az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához és az Irinyi Tervhez való kapcsolódás bemutatása.

b) A felhívás keretében támogatható képzések

 • aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) Fktv. 1. § (2) a) pontja alapján;
 • ab) Fktv. 2. § 5a. pontjában definiált egyéb nyelvi képzések;
 • ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzések és
 • ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések).

c) A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie. (A Felhívás 3.4.1.1 ba) bc) és be) pontjai szerinti képzések, melyek a százalékos értékének meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)

d) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 10%-a lehet egyéb nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)

e) A támogatási kérelem elbírálásakor előnyt élveznek azok a képzések, amelyek:

 • aa) az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy
 • ab) a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
 • ac) egyéb képzéseként a helyzetfüggő kommunikáció stratégiáinak elsajátítására, az általános termelésszervezői ismeretek megszerzésére/bővítésére, illetve a vezetői készségek fejlesztésére irányulnak.

f) Képzés formája tekintetében az Fktv. 2. §. 18. pontjában leírtak alapján 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzések esetén egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni felkészítés, Fktv. hatálya alá nem tartózó képzések esetén egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás is támogatható.

g) Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:

 • aa)A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
 • ab) A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában – pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
 • ac) Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a pályázat keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A pályázat keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
 • ad) Az új Fktv 2. § 20a. pontja alapján a pályázat keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
 • ae) A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
 • af) A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

h) A képzéseken kizárólag a mikro, kis és középvállalat saját munkavállalói jogosultak részt venni.

i) A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

j) A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében a tervezett képzés megkezdésekor hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján:

 • aa) 16 és 24 év közötti életkorú; vagy
 • ab) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
 • ac) 50 éven felüli személy; vagy
 • ad) gyermekgondozást, családtag ápolását követően az elmúlt 6 hónapban tért vissza munkaerőpiacra; vagy
 • ae) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti, önbevallással igazolt roma nemzetiségű személy.

k)A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;

l) A belső képzés megvalósítása esetén elvárás továbbá:

 • aa) A belső képzésként a Felhívás 3.4.1.1.b) pontban meghatározott egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést lehet megvalósítani.
 • ab) A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
 • ac) A képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) – (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni,
 • ad) valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában előír.

m) A külső képzés megvalósítása esetén elvárás továbbá:

 • aa) A Felhívás 3.4.1.1.ba) pontban meghatározott OKJ képzést és az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként valósítható meg.
 • ab) A Felhívás 3.4.1.1.b) pontja szerint támogatható képzéstípusok mindegyike megvalósítható külső képzésként.
 • ac) A külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
 • ad) A Felhívás 3.4.1.1.b) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
 • ae) Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
 • af) Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is meg kell kötni a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.

n) A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.

o) A képzés minimum időtartama 16 óra, belső képzés esetén 24 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

p) Elvárások az előzetes tudásmérés kapcsán:

 • aa) A Felhívás 3.4.1.1.ba) pontjában meghatározott OKJ szerinti szakmai képzés, egyéb nyelvi képzés, az egyéb szakmai képzés esetén kötelező az Fktv. 2. § 8. pontjában meghatározott előzetes tudásmérés elvégzése.
 • ab) A Felhívás 3.4.1.1.ba) pontjában meghatározott Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályi előírások irányadók. Abban az esetben, ha az előzetes tudásmérés szabályairól az ágazati jogszabályi előírások nem rendelkeznek, akkor az Fktv. 2. § 8. pontjában meghatározott előzetes tudásmérés kötelező.
 • ac) A Felhívás 3.4.1.1.b) pontjában meghatározott egyéb képzésekhez kapcsolódóan abban az esetben szükséges az előzetes tudásmérés, ha ezt a képzésbe bevont munkavállaló kéri.

q) Elvárások az elégedettségmérés kapcsán:

 • aa) A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés, illetve a belső képzés esetén is a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény szerint mérni kell képzés befejezését követően a képzésben résztvevők elégedettségét.
 • ab) Belső képzés esetén illetve az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések vonatkozásában az elégedettségmérés során nem kell kitérni a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet alapján a résztvevők ügyfélszolgálattal való elégedettségének mérésére.
 • ac) Az elégedettségmérésről a belső képzés esetén a támogatást igénylőnek, külső képzés esetén képzés folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézménynek, az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén az ágazati jogszabály alapján a képzést megvalósító intézménynek kell gondoskodnia.
 • ad) Az elégedettségmérési kérdőívnek a 393/2013 (XI.12.) Korm. Rendeletben meghatározott kötelező elemeken túl a képzés eredményességére és hatékonyságára vonatkozóan is kell kérdéseket tartalmaznia az alábbiak szerint
  • a.Mennyiben felelt meg a képzés a résztvevő előzetes elvárásainak
  • b.A képzés során tanultakat mennyiben tudja hasznosítani a résztvevő munkája során?

r)Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:

 • aa) Felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves felnőttoktatási, felnőttképzési, projektek menedzselése/irányítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.
 • ab) Felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább két éves felnőttképzési, felnőttoktatási, programok szervezése területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

s) Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

Képzésbe bevont munkavállalók száma

 • mikrovállalkozás: min. 1 fő
 • kisvállakozás: min. 5 fő
 • középvállakozás: min. 10 fő

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma

 • a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 1 fő

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma

 • a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma

 • a képzésben részt vevő hátrányos helyzetű munkavállalók min. 80%-a

A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása

 • a képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerző munkavállalók min 80%-a

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 15. naptól 2019. év február hó 16. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. év július hó 31 nap;
 • 2017. év szeptember hó 29 nap;
 • 2018. év január hó 31 nap;
 • 2018. év május hó 31 nap;
 • 2018. év november hó 30 nap;
 • 2019. év február hó 02 nap.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/61479
Fotó: GraphicStock


Pályázat munkahelyi képzések támogatására mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára (VEKOP)
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *