Pályázat munkahelyi képzések támogatására nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP)


Pályázat munkahelyi képzések támogatására nagyvállalatok munkavállalói számára VEKOP 2018


Pályázat kódszáma: VEKOP-8.5.2-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 1 300 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 13-130 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

oktatas_nagy_VEKOP

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, , vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ehhez a Kormány előzetesen hozzájárult.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

 • A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés;

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
 • Amennyiben rendelkezik vállalati HR fejlesztési stratégiával, abban az esetben a HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
  • hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.1.1 Célcsoporttal kapcsolatos elvárások 3. pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
  • munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
  • a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.
 • A Felhívás 3.1.2.2 aa) és ab) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek együttesen a projekt összköltségében legfeljebb 4 000 000 Ft-ot érhetnek el.
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

 • képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett).

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

LEGFONTOSABB SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

 • A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
 • A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv 2. §. 2. pontja szerinti belső képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).
 • Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján, a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.
 • Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosultsága.
 • A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.
 • A Felhívás keretében támogatható képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%- ának mértékéig kell külső, a bevonás pillanatában nem foglalkoztatott személyeket bevonni (a százalékos érték meghatározásakor a képzéseken résztvevők számát szükséges alapul venni).
 • Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) – (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21. § (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.
 • A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben a megjelölt képzések:
  • az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 1. sz. szakmai melléklete) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához/vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 1.sz. szakmai melléklet) technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg és/vagy a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások14 (Felhívás 2. sz. szakmai melléklete) alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
  • Fktv. 2. § 5. pontja szerinti, 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg és/vagy
  • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a nem szállítói képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsmenthez, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, digitálisan támogatott értékesítéshez, üzleti modell fejlesztése digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához járulnak hozzá.
 • Előnyt élvez az a támogatást igénylő:
  • amely jogosult a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az Fktv. szerint felnőttképzés tartására
  • amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a felhívás 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 7. értékelési szempontjánál részletezettek szerint vállalást tesz a tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezésre vonatkozóan.
 • A képzés formája lehet az Fktv. 2.§. 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.
 • Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:
  • A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
  • A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
  • Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a Felhívás keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A pályázat keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
  • Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján a Felhívás keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétet igénylő tanórát értjük.
  • A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt. A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.
  • Egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés amennyiben belső képzésként kerül megvalósításra, akkor megvalósítható távoktatás formájában is. Amennyiben azonban az egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést az Fktv. szerinti engedély alapján külső képzésként és/vagy saját teljesítés keretében végrehajtott képzésként valósítják meg, abban az esetben a képzés formája csak az Fktv. szerinti kontaktórás képzés lehet.
 • Belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
  • Belső képzésként a Felhívás 3.1.2.1. a) 2-4. pontjaiban meghatározott egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
  • Belső képzésbe csak saját munkavállaló vonható be.
  • Belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
 • Belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 • Külső, illetve saját telesítés keretében végrehajtott képzés megvalósítása esetén elvárás:
  • A Felhívás 3.1.2.1 a) 1. pontjában meghatározott OKJ képzés kizárólag külső képzésként vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett képzésként lehet megvalósítani. A Felhívás 3.1.2.1. a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként vagy saját teljesítés keretében megvalósított képzésként valósítható meg, amennyiben a képzést folytató intézmény az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés folytatására ágazati jogszabály alapján jogosult..
  • Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés, vagy olyan képzés vehető igénybe, amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van. Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az Fktv. alapján a képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül.
  • A Felhívás 3.1.2.1.a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
  • Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésre, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
  • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződéssel azonos tartalmú szerződést kell kötni, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
 • Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.
 • A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára alatt képzési alkalmanként mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt a projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti mozgókép-felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására. A mozgó- és állókép, valamint hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások

  • A felhívás keretében a támogatást igénylőnél, annak a Közép-Magyarországi régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén foglalkoztatott munkavállaló képzése támogatható a 2. és 3. pontban meghatározott kivételek figyelembe vételével.
  • A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket kell bevonnia saját toborzás keretében a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:
   • a) bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy
   • b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
   • c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében15 a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási (Fővárosi kerületi) Hivatalhoz fordulni.

    Munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló képzési költsége abban az esetben számolható el a projekt keretében, ha a kölcsönvevő vállalkozás legalább egy naptári évre szóló munkaszerződést köt a munkavállalóval a kölcsönadó vállalattal kötött megállapodás alapján a képzés sikeres elvégzését követően. A munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló nem minősül saját munkavállalónak.

 • A projekttel összefüggésben képzésbe vont a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek képzésének a saját munkavállalókkal lehetőleg azonos képzési csoportban kell megvalósulnia.
 • A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
 • A képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében a tervezett képzés megkezdésekor16 hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 pontja szerinti hátrányos helyzetű személy

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. év április 6. naptól 2018. év május hó 11. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat munkahelyi képzések támogatására nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP)

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-852-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra-1


Pályázat munkahelyi képzések támogatására nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP)
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *