Pályázat óvodai gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 2017


Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha. befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

 • az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
 • új konyha létesítésével,
 • az Önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
 • az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.

A Pályázó a d) pont szerinti célra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az a)-c) pontok valamelyikére is pályázik. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, Úgy vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósítását követően kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását.

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:

 • az egészséges. korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése (ide értve a beépített konyhai nagygépeket is),
 • az élelmiszer-higiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése.
 • az élelmiszer-higiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.),
 • étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,
 • a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, Így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1.000,0 millió forint áll rendelkezésre.

A maximális támogatási igény pályázónként 40 millió forint, azzal, hogy az egy óvodai ellátásban részesülő ékeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg 800 000 forintot.

A pályázat szempontjából az óvodai étkeztettek számát a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. jogcím szerint — az ebr42 információs rendszerben a 2017. évi megalapozó felmérésben szerepeltetett adatok alapján – számított óvodai létszám határozza meg.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ.

A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő-képcessége alapján

 • 0-18.000 Ft/fő esetén 95%
 • 18.001-25.000 Ft/fő esetén 85%
 • 25.001-40.000Ft/fő esetén 75%
 • 40.000 Ft/fő felett 50%

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5.) pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve a gyermekétkeztetés feladatát társulásban ellátó önkormányzatok esetén — a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot is. (továbbiakban: Pályázó).

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb a)-c) szerinti pályázati alcélok esetében egy feladat—ellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázó d) alcélra benyújtott igénye az a)-c) alcél szerinti konyhától különböző helyrajzi számon lévő ingatlanon is megvalósulhat. A pályázatban megjelölt feladatellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás.

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.

Amennyiben a pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat pályázattal egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

A Pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti. ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi — a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti jogcímen nem részesül támogatásban;
 • nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett – érvényes építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
 • nem rendelkezik az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
 • az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt nem építésztervező adta ki;
 • nem vállalja közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését;
 • a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § ( 4) bekezdése szerinti köztartozása van;
 • adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti ,,A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” jogcímen támogatásban részesült;
 • a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.7. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen támogatásban részesült;
 • azon intézmény/feladatellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást – azonos műszaki tartalommal – hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be, vagy a beruházáshoz más hazai, illetve uniós forrásból támogatást kapott;
 • olyan ingatlanon (telek, épület) kíván beruházást megvalósítani – ide nem értve az állami tulajdonú önkormányzati vagyonkezelésben lévő konyha fejlesztését-, amely nem, vagy nem kizárólag települési önkormányzat( ok) tulajdonában áll és a nem települési önkormányzati tulajdonos nem járul hozzá a tulajdonuk legkésőbb a beruházás megkezdéséig történő átadásához. A hozzájárulás igazolásához a tulajdon átruházást igazoló okiratot, szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése szintén az ehr42 rendszeren keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 9-e 16 óra,
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. május 10-e.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázók, a pályázati kiírással s a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Kelemen Nóra, nora.kelemen@ngm.gov.hu. és Hengerics Veronika, veronika.hengerics@ngm.gov.hu) fordulhatnak.

A teljes pályázati felhívás letölthető innen: Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/3/74/01000/177_Konyhafejleszt%C3%A9s_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_2017.pdf
Fotó: GraphicStock vásárolt stock fotó


Pályázat óvodai gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 2017
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *