Pályázat Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására


Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására 2016


Pályázat kódszáma: ROM-RKT-16

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

 • a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése
 • a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak
 • a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások)
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás két komponense pályázható:

„A” komponens: A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatása (RKZF)

Roma művészek alkotásainak bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi és Zenei esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat, valamint ezek kombinációját. A roma művészek művein túl olyan alkotások is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek is.

A pályázat keretében legalább 3 alkalommal kell a fenti tevékenységek valamelyikét megszervezni. Előnyt jelent, ha a fent felsorolt tevékenységek rendszeresek, illetve egymással kombináltak. További előnyt jelent, ha — szükség esetén, tolmács alkalmazása mellett — a programok cigány és magyar nyelven is elérhetők.

A tervezett rendezvényeik közül legalább egy alkalom a Roma Holokauszt (Porajmos, Pharajimos) eseményeiről is meg kell, hogy emlékezzen. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a roma holokauszt
nemzetközi emléknapja. Méltó, ünnepélyes, tiszteletteljes módon kell megemlékezni és emlékeztetni az ártatlanul elhurcoltakra, a koncentrációs táborokba zártakra, a kényszermunkára hurcoltakra, a helyben legyilkoltakra.

Ezen felül legalább egy eseményen, vagy az eseménysorozat egyik programelemeként be kell mutatni olyan roma származású személyt, akit példaképként lehet kiemelni a jelen és a jövő generációi számára, a cigány közösség és környezetük pozitív megítélését növelve ezzel. A választott személy lehet: köztiszteletben álló élő, vagy már elhunyt roma személy, lehetőség szerint a település egykori vagy jelenlegi lakója, vagy a pályázóhoz más módon kötődő ember, de ez nem feltétel. Személyes jelenléte nem szükséges, azonban be kell mutatni az életútját, valamint azt, ami őt példaképpé tette. A bemutatás formája lehet vetítés, installáció, előadás, koncert, kiállítás, vagy ezek kombinációja.

„B” komponens: Egynapos kulturális események támogatása (KEMT)

Egynapos kulturális események támogatása (fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, stb.) megvalósítását támogatja, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt (csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, megyei szintű) események legyenek. Ilyen események közösségépítő hatással kell, hogy legyenek az adott területen, ezért elsősorban a helyben, környéken élő roma előadók, művészek, helyben, környéken működő roma kulturális egyesületek, szervezetek bemutatkozása, bemutatása a cél. A szervezett eseményhez kapcsolódjanak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek, melyek roma tematikájú játékokat, meséket, dalokat elevenítenek fel, a gyermekek szintjén mutatják be a roma mesterségeket, művészetet, nyelvet. Be lehet mutatni a helyben található roma tematikájú köz-, illetve magángyűjteményeket is.

Az esemény egyik programelemeként be lehet mutatni olyan, lehetőleg helyi, roma származású személyt, akit példaképként lehet kiemelni a jelen és a jövő generációi számára, a cigány közösség és környezetük pozitív megítélését növelve ezzel. A választott személy lehet: köztiszteletben álló élő, vagy már elhunyt roma személy, lehetőség szerint a település egykori vagy jelenlegi lakója, de ez nem feltétel. Személyes jelenléte nem szükséges, azonban be kell mutatni az életútját, valamint azt, ami őt példaképpé tette. A bemutatás formája lehet vetítés, installáció, előadás, koncert, kiállítás, vagy ezek kombinációja.

A pályázatban szükséges bemutatni, hogy a kulturális eseményt szabadtéri vagy zárt területen és mely időszakban kívánja lebonyolítani a pályázó. Lehetőség szerint a pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy fellépőként kik vesznek részt a rendezvényen, mi lesz a részletes program, milyen időbeni ütemezésben (forgatókönyv), kik tartoznak a rendezvény által megszólítani kívánt célcsoportba.

A pályázóval szemben elvárás, hogy értesítse a rendezvény által elérni kívánt település(ek) összes nemzetiségi önkormányzatát és kulturális szervezetét a megrendezésre kerülő kulturális rendezvényről, annak érdekében, hogy minden
szervezet és település megfelelő tájékoztatást és részvételi lehetőséget kapjon a rendezvény tekintetében.

Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyeken a kultúra mellett megjelennek egyéb tématerületek Is, így például az egészségmegőrzés, prevenció, helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek, a helyi sajátosságok, roma történeti kutatások, hagyományok, szokások bemutatása, gasztronómiai bemutatók, roma tematikájú gyermekprogramok.

A rendezvények megszervezésénél kiemelten törekedni kell a roma és nem roma lakosság egyenlő mértékű bevonására.

Támogatásban megyénként egy megyei szintű és településenként egy helyi szintű pályázat támogatható. Abban az esetben, ha egy településről megyei és helyi szintű pályázat is beérkezik, ezek közül csak egy támogatható, a bíráló bizottság döntése alapján, az összeg kimerítéséig. Budapesten egy fővárosi szintű rendezvény részesülhet támogatásban, mely megfelel a megyei szintnek, és kerületenként egy kerületi szintű pályázat részesülhet támogatásban, mely megfelel a települési szintnek.

Megyei szintű rendezvény esetén legalább négy másik települést aktívan be kell vonni a szervezésbe, helyi önkormányzattal, roma önkormányzattal vagy az adott településen működő kulturális szervezettel kötött partneri nyilatkozat alapján. Budapesten aktívan be kell vonni három különböző kerületben működő kerületi vagy roma önkormányzatot, illetve kulturális szervezetet. Az erről szóló,- a bevont települések, kerületek helyi önkormányzatával, vagy az adott településeken, kerületben működő (bejegyzett) roma nemzetiségi önkormányzattal, kulturális szervezettel jelen pályázatra kötött (aktuális)partneri nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni, mely tartalmazza a partnerek konkrét feladatmegosztását, vállalásait az adott pályázat megvalósítása során.

A pályázat keretében saját forrás kötelezően nem kerül előírásra, a pályázattal nem támogatott tevékenységek finanszírozását azonban saját forrásból kell megoldani.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt 2016. március 21.-2017. február 28. közé eső időszak. A szakmai programoknak 2017. február 28-ig kell lezajlaniuk.

Nem számolható el annak a rendezvénynek a költsége, amely az utóbbi határidőn túl kerül megrendezésre. Továbbá nem számolható el annak a rendezvénynek a költsége sem, amely a pályázó által meghatározott időszakon túl kerül megrendezésre, vagy a számla, szerződés az adott időszakon túl keletkezik.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

Az „A” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft,
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft,
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.

A ‚B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

E komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani.

Az „B” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • települési szintű rendezvény esetén 5000 fő alatti lakosságszám esetén maximum 300.000 Ft,
 • települési szintű rendezvény esetén 5000 fő feletti lakosságszám esetén maximum 500.000 Ft,
 • megyei szinten maximum 700.000 Ft.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek fedezetére.

„A” komponens (RKZF) keretében támogatható tevékenységek:

 • rendezvényszervezés költségei kifejtve, szerződés, vagy számla alapján,
 • a programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíja szerződés, vagy számla alapján,
 • a programban részt vevő előadók, művészek útiköltségének térítése, amennyiben nem részesülnek tilszteletdíjban,
 • tolmácsolás költsége szerződés, vagy számla alapján,
 • egyéb közvetlenül kapcsolódó költségek (vendéglátás, étkezés költsége a teljes támogatási összeg 20%-ának erejéig),
 • világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei,
 • reklám és PR költség a költségvetés 10 %-áig (beleértve a kötelező arculati elemeket).

„B” komponens (KEMT) keretében támogatható tevékenységek:

 • rendezvényszervezés költségei kifejtve, szerződés, vagy számla alapján,
 • a programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíja szerződés, vagy számla alapján,
 • a programban részt vevő előadók, művészek útiköltségének térítése, amennyiben nem részesülnek tiszteletdíjban,
 • programokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek,
 • pavilonok, sátrak, standok, színpad bérlése és az ehhez kapcsolódó technika költségei,
 • világosítás, hangosítás, színpadtechnika (szolgáltatás, bérlet) költségei,
 • egyéb közvetlenül kapcsolódó költségek (vendéglátás, étkezés költsége a teljes támogatási összeg 20%-ának erejéig),
 • reklám és PR költség a költségvetés 10 %-áig (beleértve a kötelező arculati elemeket).

Nem támogatható ezen pályázat során:

 • semmilyen tartós fogyasztási cikk (technikai vagy berendezési eszköz, például: fényképezőgép, fénymásoló, kamera, mobiltelefon, sátor, stand, pavilon, stb.) beszerzése, amely a pályázó leltározandó tulajdonában marad, illetve
 • semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik a szakmailag a pályázati programhoz.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • önálló jogi személyiséggel rendelkező roma, vagy eddigi tevékenységük alapján romákkal, roma kultúrával is foglakozó civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel Jöttek létre, továbbá alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei,
 • települési önkormányzatok Jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat -‚ valamint ezek fenntartói, vagy nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik, amennyiben NEM központi költségvetési szerv a fenntartó.

Települési önkormányzat csak akkor részesülhet pályázati úton odaítélt támogatásban, ha rendelkezik a 2003. évi CXXV. törvény szabályainak megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. Ezzel kapcsolatban a pályázati anyagban nyilatkoznia kell.

Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, a megvalósítás során köteles együttműködési megállapodást kötni roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy (ennek hiányában) helyi szinten legalább egy olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a roma kultúra és/vagy hagyományápolás. A konkrétan jelen pályázat megvalósítására vonatkozó megállapodást pályázati anyagával egyidejűleg elektronikusan kell benyújtania. A megállapodásban részletesen meg kell nevezni, mely szervezet milyen feladatokat vállal a pályázat megvalósítása során, amit a beszámolóban is igazolni kell.

Jelen pályázati felhívásra egy szervezet kizárólag az egyik általa választott komponensre, s arra is csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 • korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 • szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása — ide nem értve a helyi adókat —‚ valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
 • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb —a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott —eljárás alatt áh,
 • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 • pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte. A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy Ilyen nyilatkozatot tett, nem felel meg az Áht. 50. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
 • jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • Knyt. 6. -a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
 • a  dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
 • olyan szervezet, amely azonos tartalmú és azonos időpontban megszervezendő program, programelem megvalósítására más központi költségvetésből származó forrásból támogatásban részesült.

A költségvetési támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a benyújtónak ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása — ide nem értve a helyi adókat —‚ valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából — a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kivételekkel — a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtási határideje 2016. április 20. 23:59 óra.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázat lebonyolítója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://nrszh.kormany.hu honlapon, valamint az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztályának munkatársai biztosítanak.

Szakmai munkatársak

 • Köller Zsófia +36-30/584-9048 kollerzs@nrszh. hu
 • Korbély Katalin +36-1/462-6454 korbelyk@nrszh.hu

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: “http://nrszh.kormany.hu/download/7/ae/00000/P%C3%81LY%C3%81ZATI%20FELH%C3%8DV%C3%81S%20%20ROM-RKT-16%2003_21.pdf
Fotó: Kecskeméti Televízió – Forrás:
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_programajanlo_36/i_romamagyar_kulturalis_fesztival_harmadszor_103247/t_Programaj%C3%A1nl%C3%B3%20-%20Roma-magyar%20kultur%C3%A1lis%20fesztiv%C3%A1l%20harmadszor/


Pályázat Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
5 4 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *