Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016


Pályázat Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza a tanuláshoz történő hozzáférés akadályainak csökkentésével, megszüntetésével.

További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának, iskolai eredményességének elősegítésével, valamint családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

Célcsoport: olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók. A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

Támogatási időszak: 2016. október 1 – 2017. június 30. (8 hónap)

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 6.000.000 Ft, felső határa 8.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati kiírásra:

 • helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok,
 • szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint
 • olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megvalósítandó tevékenységek:

 1. Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása;
 2. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan;
 3. Önkéntesek (a helyi közösségben vagy országosan elismert roma személyek) felkészítése és bevonása a programba;
 4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása – a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével;
 5. Tanulási technikák elsajátítását célzó, valamint a közösségi tanulás lehetőségét biztosító foglakozások; kortárscsoport szerveződését biztosító tevékenységek, amelyben a kortárssegítők bevonása és együttműködése megvalósulhat;
 6. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők;
 7. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerinti szakértők meghívásával;
 8. A családok motiválása a roma lányok lemorzsolódásának megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások biztosítása a problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak;
 9. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés, valamint a munkaerő – piacon való érvényesülés elősegítése érdekében a megalapozott egyéni döntéshozatal eszközrendszerének kialakítását célzó egyéni és csoportos foglalkozások;
 10. Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: (pl. tánc, gerinctorna, aerobik, úszás/úszásoktatás, természetjárás, rajz, festés, zene, jóga stb. biztosítása a projektbe bevont lányok számára);
 11. Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások;
 12. A programba bevont szakemberek számára szakmai segítőhálózat kiépítése;
 13. Weboldal, közösségi oldal létrehozása, mely segítségével aktív tud maradni a program befejeztével is a lányok közti kommunikáció;
 14. Önkéntesként való részvétel a település életében: közösségi, kulturális és sportesemények szervezésében, valamint településszépítésben.
 15. A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja);

A tevékenységek közül az 1. 2. 4. 14. számú tevékenységek biztosítása, valamint a 3. és az 5-14 tevékenységek közül legalább kettő megvalósítása kötelező.

EGYÉB SZAKMAI ELVÁRÁSOK

A nyertes pályázó projektjét mentorok bevonásával valósítja meg. A pályázat megvalósításában mind a lányokkal, mind a családokkal történő együttműködés kulcsszereplői a mentorok, akik támogatják a lányokat és családjukat a továbbtanulásban és/ vagy a lemorzsolódás megelőzésében.

A mentorok kiválasztásánál a kedvezményezetteknek az alábbi szakmai szempontokat kell figyelembe venniük:

A mentor lehet humán felsőfokú végzettségű szakember, így például védőnő, pszichológus, pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, aki lehetőleg helyismerettel rendelkezik. Ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettség is elfogadható, amennyiben a leendő mentor rendelkezik legalább két év tapasztalattal gyerekek esélyteremtését támogató programban vagy szolgáltatásban, illetve rendelkezik helyismerettel. A mentor emellett lehet legalább középfokú végzettségű roma nő is, aki személyes példájával tudja erősíteni az iskolázottság előnyeit.

A mentorok pályázatba való bevonásához a mentoroknak motivációs levelet kell készíteniük, melyben ismertetniük kell a projekt céljaihoz való személyes kapcsolódásukat.

Egy mentor maximum 4 lány mentorálását végezheti. A mentorok legalább fele női mentor kell, hogy legyen. Előnyt élvez az a megvalósító, aki ennél nagyobb arányban alkalmaz női mentorokat, továbbá minimum egy fő olyan roma női mentort alkalmaz, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik.

A program megvalósítása során nem elvárás külön projektvezető és szakmai vezető alkalmazása. Ezeket a feladatokat együttesen az egyik mentor is elláthatja, amennyiben alkalmas rá.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • Megvalósítók bér és bérjellegű költségei (mentorok munkabére: min. 4 fő/pályázat, szakmai vezető, stb.)
 • A programba bevont résztvevők foglalkozásainak költsége (szolgáltatásvásárlás)
 • Az események között minimálisan a legalább kéthetente megtartott csoportfoglalkozást kell szerepeltetni
 • A programba bevont résztvevők természetbeni támogatásának költsége (bérlet, könyv, hangszer, sporteszköz, stb.)
 • A program lebonyolításához szükséges kis értékű eszközök, dologi költségek (irodaszer, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, stb.)
 • A programba bevont résztvevők és a kedvezményezett utazási költsége
 • A programirányítás, programkoordináció költségei
 • Rezsiköltség (projekt céljára használt helyiségek arányosított rezsiköltségei, internet, fénymásolás, stb.)
 • Helyiségbérlet

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. (péntek) 23:59 óra

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A Roma Kultúra Program aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

A roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése című kiírás kapcsánaz alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

 • rom-isk@emet.gov.hu

telefonon:

 • 06-1-795-2400

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/roma_lanyok_korai_iskolaelhagyasanak_megelozese/


Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016
5 6 szavazat

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 2 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Pingback: Best Writing Service /

 2. Pingback: Best Writing Service /

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *