Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016


Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához.

A program idén is 2 kategóriában került meghirdetésre: az Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprogram keretében a mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközök fejlesztését, míg a Kertkultúra és kisállattartási alprogram keretében a résztvevők saját háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalatának kialakítását elősegítő projektekre lehet támogatást igényelni.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Pályázati felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2015. évi átlagos „relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot. (A 2015. évi országos átlag 5,5 %.) A Pályázók a településükre vonatkozó 2015. évi átlagos relatív mutatót, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján érhetik el.

Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18.000,- Ft-ot.

Pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi
  önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás
  alapján.
 • Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. április 26. -2017. június 30.

A felhívás két önálló komponense pályázható:

1. komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt

Az alprojekt célja a 2011-2015. között, legalább 2 évben pályázati támogatással földprogramot működtetett, mezőgazdasági termelést is
folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá  a helyi gazdasági élet élénkítéséhez,  a foglalkoztatási szint növekedéséhez.

Az alprojekt keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • alapanyagok, termények, termékek raktározásához, tárolásához szükséges anyagok, eszközök, tárgyak, berendezések
 • alapanyagok, termények, termékek raktározásának, tárolásának bérleti díja
 • félkész és kész termékek előállításához, szükséges anyagok, eszközök, kis értékű (100 000 Ft értéket meg nem haladó) felszerelések, kisgépek
 • értékesítést szolgáló csomagoló anyagok, tárgyak gazdasági tevékenységgel összefüggő adminisztratív költségek
 • piaci megjelenést segítő költségek,(üzemanyag költség, bérleti díj, kiállításokon való megjelenés költségei, promóciós anyagok elkészítésének
  költségei)
 • szociális boltok tárgyi eszközei
 • termelés-feldolgozás-értékesítés-piacra jutás folyamatában a szakmai hálózati együttműködést segítő költségek (szakmai fórumokon, rendezvényeken való részvétel)raktárak, boltok, feldolgozó részlegek, további tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális létesítmények felújítása, karbantartása

FIGYELEM! Új, építési engedély köteles épület létrehozásához a pályázat keretében támogatás nem igényelhető!

A személyi kifizetések költsége (személyi kiadások: bérköltség, megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett), személyi jellegű kiadások járulékai, adóterhei) a pályázat keretében nem igényelhető.

A Pályázónak az eszközbeszerzés, -fejlesztés által legalább 1 fő újonnan felvett munkatárs előző évi közfoglalkoztatás nélküli átlagos statisztikai állományi létszámon felüli, napi minimum 6 órás foglalkoztatását kell vállalnia a program futamideje alatt. A pályázó szervezet állományába tartozó munkavállalót nem lehet áthelyezéssel megbízni új munkakörben, illetve nem lehet közfoglalkoztatás keretében alkalmazni.

Az 1. komponens esetében a pályázó szervezeteknek a pályázatukban részletesen ismertetni szükséges a szervezet által előállított termékek, szolgáltatások piacra történő jutásának folyamatát, a termelés és értékesítés körülményeit, a projekt fenntarthatóságát biztosító piaci környezetet, a fejlesztéssel elérni kívánt célt és folyamat bemutatását.

Szociális bolt esetén a pályázati programnak tartalmaznia kell az értékesítésre kerülő áru- és termékféleségeket, valamint ismertetni szükséges a szociális bolt működtetésének a helyi lakosság megélhetésében játszott szerepét.

2.komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt

Az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése. A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, – tenyésztés beindítására.

A szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályázónak vállalnia kell:

 • a pályázat ezen komponense keretében elnyert mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak a kedvezményezettek részére történő átadását;
 • mezőgazdasági tájékoztató előadás szervezését minimum 20 óra keretében, a kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését;
 • a Kedvezményezettek részére történő folyamatos segítés biztosítását.

Az alprojekt végrehajtásakor szakképzett agrár,- vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert kell biztosítani, aki a kedvezményezettek programra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását.

A Pályázó a támogatással beszerzett alapanyag/eszközzel előállított mezőgazdasági terméket saját háztartásban köteles felhasználni.

FIGYELEM! A 2. komponensre támogatás abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minimum 10 háztartást bevon a programba.

A 2. komponensre csak olyan településről nyújtható be pályázat, amelynek területén más hasonló, kertkultúra kialakítását és/vagy kishaszonállat tartást célzó program – a szociális földprogramon kívül – nem valósult meg.

A 2. komponensre igényelhető támogatás összege és formája a bevont kedvezményezett háztartások száma alapján sávosan meghatározott.

A mezőgazdasági javakra maximum 30 000 Ft/háztartás támogatás biztosítható:

 • 10 háztartás bevonása esetén 300 000 Ft mezőgazdasági javakra +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
 • 11-20 háztartás bevonása esetén 330 000 – 600 000 Ft mezőgazdasági javakra +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
 • legalább 21 háztartás bevonása esetén 630 000 – 900 000 Ft mezőgazdasági javakra (háztartásonként maximum 30 000 Ft) +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.

Amennyiben a folyamatsegítés valamint a tájékoztató előadás nem igényel támogatási forrást, úgy a felszabaduló forrás (100.000 Ft) további háztartások bevonására fordítható.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa az

 • 1. komponens esetében 1 000 000 Ft,
 • 2. komponens esetében 500 000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa

 • 1. komponens esetében 3 000 000 Ft,
 • 2. komponens esetében 1 100 000 Ft.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszerének (a továbbiakban PKR) felületén keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban leírtaknak megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://pkr.nrszh.hu/pkr/ honlapon regisztrálnia kell, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

FIGYELEM! Egy településről kizárólag egy pályázó -, továbbá egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen felhívás keretében.

A pályázat PKR rendszerben való véglegesítésének határideje: 2016. május 26.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos további információkat az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztályának munkatársai biztosítanak, az alábbiak szerint:

Köller Zsófia +36-1/462-6651, +36-30/584-9048 kollerzs@nrszh.hu
Korbély Katalin +36-1/462-6454 korbelyk@nrszh.hu

A teljes páláyzati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://nrszh.kormany.hu/download/a/de/00000/2016%20%20%C3%A9vi%20Szoci%C3%A1lis%20Agr%C3%A1rgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20program%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20v%C3%A9gleges.pdf


Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016
3 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *