Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével


Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével


Pályázat kódszáma: EFOP-1.3.5-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A konstrukció keretében támogatható tevékenységek az EFOP céljait az alábbiak mentén támogatják:

 1. A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
 2. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése. A fiatal korosztály számára az önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő válasz az idősödés kihívásaira is.
 3. Az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni.

Célcsoport

Közvetlen célcsoport:

 • a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

Közvetett célcsoport:

 • a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 – 777 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

„A” tevékenységcsoport

 • célcsoport toborzása, bevonása;
 • önképzés;
 • a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
 • önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
 • kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C” tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” tevékenységcsoport között, de kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett.

„B” tevékenységcsoport

A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja.

 • közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
 • alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
 • kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
 • létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

„C” tevékenységcsoport

 • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
 • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

„A” tevékenységcsoport

 • helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése;
 • képzések, tréningek lebonyolítása;
 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése.

„B” tevékenységcsoport

 • különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása.

„C” tevékenységcsoport

 • a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében;
 • projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése.

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Számszerűsített szakmai elvárások

 • Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében – 5000 fő
 • A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok – 50db
 • „Önkéntes-koordinátor” személy(ek) alkalmazása a projekt keretében – 1-2 fő

Szakmai elvárások

 • a projekt megvalósítása során a nyertes szervezet együttműködik az EFOP-1.2.3 „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” kiemelt projekttel az alábbiak szerint:
  • a projekt konkrét, tématerületenkénti (pl. önkéntesség, karitatív tevékenység, nemzetiségi közösségfejlesztés, generációk közötti együttműködés) bontásban bemutatott tevékenységeinek eredményeit tartalmazó adatszolgáltatás az ÚNK által kialakított elektronikus felületen. Az adatszolgáltatás kiterjed a projektben vállalt indikátorok és számszerűsített szakmai elvárások teljesülésére, valamint a megvalósult programok szöveges és képi beszámolóira egyaránt.
  • a projekt önkéntes-koordinátora, delegált képviselője részt vesz a kiemelt projekt keretében szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai eseményeken, képzéseken, amelyek kapcsolódó költségeit – az utazási költségek kivételével – a kiemelt projekt biztosítja (tehát jelen konstrukció keretében ezekre költséget nem kell biztosítani);
  • a projekt magas szakmai színvonalú megvalósítása érdekében a kiemelt projekt kedvezményezettje módszertani tanácsadást és információszolgáltatást nyújt a projekt megvalósító részére.
 • Együttműködő partner nem lehet beszállítója a projektnek.
 • Rendezvénnyel szembeni elvárások:
  • a pályázó által szervezett, önálló, a közösség tagjainak bevonásával, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, tudományos, vallási, szakmai, kulturális, sport, stb.), meghatározott helyen, rendszeresen vagy meghatározott időpontban (negyedévente, félévente, stb.), elsősorban nyilvános, nagy létszámú összejövetel. Minimum 100 fő létszámmal.
 • Programmal szembeni elvárások:
  • a pályázó által szervezett, önálló, a közvetlen célcsoport részvételével, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, tudományos, vallási, szakmai, kulturális, sport, stb.), meghatározott helyen, meghatározott időpontban (hetente vagy havonta), esetlegesen egymásra épülő, több alkalomból álló eseménysorozat. Minimum 10 fő/alkalom létszámmal.
 • Eseménnyel szembeni elvárások:
  • a pályázó által szervezett, önálló, a közösség tagjainak bevonásával, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, tudományos, vallási, szakmai, kulturális, sport, stb.), meghatározott helyen, meghatározott időpontban, alkalmi összejövetel. Minimum 30 fő létszámmal.
 • Önkéntes-koordinátorra vonatkozó elvárások:
  • A „B” tevékenységcsoport választása esetén a projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes ideje alatt 1 vagy maximum 2 fő önkéntes-koordinátort alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát (2 fő önkéntes-koordinátor esetén összeadva a heti foglalkoztatási órák számát eléri a heti 40 órát).
  • Az önkéntes-koordinátornak legalább középfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
  • Az önkéntes-koordinátor tartózkodási helye a projekt fő megvalósítási helyszínének legfeljebb 50 km-es határán belül van, melyet lakcímkártyával köteles igazolni.
  • Az önkéntes-koordinátor a pénzügyi vezetés és projektmenedzsment feladatokat elláthatja, ha a szakmai feltételeknek megfelel.
 • A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
  • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert biztosít.
  • A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt biztosít. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel, és legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
  • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Egyéb egyesület GFO kód: 529
 • Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
 • Egyéb alapítvány GFO kód: 569
 • Egyéb szövetség GFO kód: 517
 • Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
 • Bevett Egyház GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
 • Közalapítvány GFO: 561
 • Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599

Kizárólag az alábbi feltételnek megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
 • egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező egyházi szervezetek (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek);
 • főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
 • az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a 2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek).A 2013. és 2014. év vonatkozásában, amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 29 §-a által előírt beszámolási kötelezettségének, úgy a támogatói körbe tartozás jogosultsági feltételnek történő megfelelőségének a vizsgálata nem lehetséges.Ebben az esetben a támogatási kérelem hiánypótlási felszólítás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a támogatást igénylő a 2015. évi éves egyszerűsített beszámoló közzétételéről intézkedett, azonban a birosag.hu oldalon még nem jelent meg, úgy az elkészült beszámoló a támogatási kérelem mellékleteként kötelező benyújtani.
 • rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. szeptember 20.
 • 2016. november 20.
 • 2017. szeptember 20.
 • 2018. február 1.
 • 2018. szeptember 12.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, pénteken 8:30-tól 14 óráig fogadják hívását.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel
Fotó: GraphicStock


Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *