Új vállalkozás indításával kapcsolatos kötelezettségek – Engedélyköteles tevékenységek

 


engedélyköteles tevékenységek


A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A vállalkozás alapításával egy időben meg kell választani a vállalkozás főtevékenységét melyet meg is kell jelölni a cégbírósághoz benyújtandó dokumentációban. A vállalkozás főtevékenysége mellett, egyéb tevékenységeket is lehet választani, de azokat már nem kell bejelenteni a cégbírósághoz, hanem elektronikus úton az arra meghatalmazott az ügyfélkapun keresztül is benyújthatja.

2008. január 1-jétől teljes egészében új szabályozás lépett életbe e területen, amelynek következtében a TEÁOR és szakmakód struktúra is jelentősen megváltozott. A változások következtében a tevékenységi besorolások módosítását az adminisztratív nyilvántartásokban is át kellett vezetni. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy az alapító okiratok csak a főtevékenységet tartalmazzák, míg a ténylegesen végzett tevékenységeket a TEÁOR ’08 alapján az NAV -nak kell bejelenteni.

A gazdasági társaságokról szóló törvény kifejezetten kimondja a vállalkozói szabadság egyik alapelvét, hogy gazdasági társaság bármely tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. Ebből következően a tevékenységeknek három nagy csoportja létezik:

 1. tilos tevékenységek
 2. korlátozás nélkül, szabadon gyakorolható tevékenységek
 3. feltételhez kötött tevékenységek

Az első két pont mindenki számára egyértelmű. A tiltott tevékenységek többnyire szabálysértésre irányulnak (pl. tiltott reklámtevékenység), míg a korlátozás nélküli csoportba tartoznak azok a tevékenységek, amelyeknek gyakorlásuk semmilyen feltételhez nem kötött.

A FELTÉTELHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK

Ebbe a csoportba azok a tevékenységek tartoznak, amit csak akkor folytathat a gazdasági társaság, ha bizonyos feltételeknek meg tud felelni. Az ilyen megkötéses tevékenységeket hat csoportba lehet sorolni:

 1. koncesszióköteles tevékenységek
 2. hatósági engedélyhez kötött tevékenységek
 3. képesítéshez kötött tevékenységek
 4. formához kötött tevékenységek
 5. nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek
 6. bejelentéshez kötött tevékenységek


1. Koncesszióköteles tevékenységek

A koncessziós szerződés a kizárólagos állami, önkormányzati vagy önkormányzati társulási tulajdonhoz, vagy a kizárólagos állami, vagy önkormányzati hatáskörbe utalt tevékenységek gyakorlásához kapcsolódik. Az állam vagy az önkormányzat a koncesszió keretében az előbb említett dolgok birtoklásának, használatának, hasznai szedésének jogát, illetve a tevékenység gyakorlásának jogát engedi át a koncessziós pályázat nyertesének. A pályázat nyertese tehát az adott dolog használatára, birtoklására, hasznainak szedésére jogosult. A koncessziós szerződés határozott időre köthető, melynek leghosszabb ideje harmincöt év.

Koncessziós szerződés tárgya lehet az országos közutak, közforgalmú vasúti pályák vagy közforgalmú vasúti személyszállítás, nemzetközi kereskedelmi repülőterek, csővezetékes termékszállítás és tárolás, hasadó-és sugárzó anyagok előállítása és értékesítése, postai alapszolgáltatás, valamint szerencsejáték szervezése és működtetése, vagy a tavalyi évben oly sok vitát és ellenérzést generáló dohány-kiskereskedelmi koncessziós pályázat.

2. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységek

Hatósági engedély esetén kétféle engedély típusról beszélhetünk:

 • Alapítási engedély: Akkor szükséges, ha a törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági engedélyhez köti. Az alapítási engedély hiányában a társaság nem jöhet létre, tehát az alapítónak már a gazdasági társaság megalapítása előtt be kell szereznie az engedélyeket. Az engedélyt a cégbejegyzési kérelemhez mellékelni kell, ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a kérelmet hiánypótlási eljárás nélkül elutasítja.

Alapítási engedély hiányában nem jegyzik be a cégnyilvántartásba, Pl. a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozást, vagy temetkezési szolgáltatás végzésére létrehozandó gazdasági társaságot.

 • A tevékenység gyakorlásához szükséges engedély: Ilyenkor a társaság engedély nélkül megalapítható, a cégbíróság a cégnyilvántartásba a társaságot és az érintett tevékenységi kört bejegyzi, az üzletszerű gazdasági tevékenységét meg tudja kezdeni a vállalkozás. Azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeit csak a működési engedély birtokában szabad megkezdenie. Ha megvan az engedély, akkor a cégbíróságnak ezt be kell nyújtani. Az engedély számát és érvényességi idejét a cégjegyzékbe be kell jegyezni.

Működési engedély szükséges pl. szakértői működéshez, üzletben kereskedelmi tevékenység folytatásához, állatmenhely és állatpanzió működtetéséhez stb.

3. Képesítéshez kötött tevékenységek

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységektől meg kell különböztetni a képesítési követelményekhez kötött tevékenységeket. Az ilyen megkötéssel végezhető tevékenységnél szakmai ismeretek szükségeltetnek. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági társaság valamelyik tagja, munkavállalója rendelkezik az adott képesítéssel. A tevékenység abban az esetben is végezhető, ha a társaság tagja vagy alkalmazottja ugyan nem rendelkezik a szükséges szakmai végzettséggel, de a társaság javára egy harmadik személy megbízási jogviszony keretében végzi ezt a feladatot.

Pl. gazdasági társaságot létre lehet hozni társasházi közös képviselet ellátására úgy, hogy a társaság alapító tagjai ugyan nem rendelkeznek ingatlankezelési képesítéssel és jogosultsággal, azonban a társaság munkavállalójaként olyan személyt (munkavállalót) alkalmaznak, aki ilyen képesítéssel rendelkezik. Ezen utóbbi esetben a társasházi közös képviselet ellátásáta a társaság jogosult lesz, az nem fog jogszabályi akadályba ütközni.

4. Formához kötött tevékenységek

A társas vállalkozások esetében érvényesülő formakényszeren belül még további szűkítése lehet a választható gazdasági formának. Ugyanis egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott társasági formában végezhetőek.

Pl. banki, pénzintézeti tevékenységet, biztosítási, közraktári tevékenységet és a koncesszióköteles tevékenységek egy részét csak részvénytársasági formában lehet folytatni.

5. Nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek

Ebben az esetben a gazdasági társaság addig nem kezdheti meg a tevékenységét, amíg az adott jegyzékben nem szerepel.

Ebbe a kategóriába tartozik pl.: az utazásszervezés, csomagküldő, ingatlanközvetítő vagy tolmácsolási tevékenység stb.

6. Bejelentéshez kötött tevékenységek

A tevékenységek megkezdését a vállalkozásnak kötelessége bejelenteni a gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes közigazgatási szervhez.

Pl. a játék-automaták üzemeltetése, vagy időszaki lap kiadása is ilyen bejelentéshez kötött tevékenység.

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY, TELEPHELY ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE

A gazdasági társaságok vonatkozásában a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyt az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. Ennek elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást, a működési engedély beszerzésének az elmulasztása pedig egyéb hatósági eljárást vonhat maga után.

Egyéb engedélyköteles (telephely engedély) és bejelentésköteles tevékenységek esetében a kérelmeket és a bejelentést a tevékenység végzésének helye (telephely)  szerint illetékes település jegyzőjénél kell írásban benyújtani. A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni. A bejelentést követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a bejelentésben feltüntetett telephelyen az adott engedélyköteles tevékenység végezhető-e. Ha igen, haladéktalanul nyilvántartásba veszi, ha nem, akkor a tevékenység végzését megtiltja.

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYKÖTELES ÉS BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYINTÉZÉSE

A kereskedelmi tevékenységek működési feltételeiről jelenleg a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről előírásait kell figyelembe venni. Akadnak bejelentés-köteles, illetve engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek

A jogszabályok értelmében az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Az úgynevezett üzletköteles termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. Az üzletben az üzletköteles termékek közül kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatók.

Üzletköteles termékek, amelyek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A kereskedelmi tevékenység formáját (a továbbiakban: kereskedési forma) a kereskedő maga határozza meg. A kereskedési formák:

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • közterületi értékesítés,
 • közvetlen értékesítés,
 • üzleten kívüli kereskedelem,
 • csomagküldő kereskedelem,
 • automatából történő értékesítés.

A Kormányrendelet a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem tekintetében a kereskedő székhelye, a nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőt jelöli ki kereskedelmi hatóságként.

A kereskedő köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül, illetve a kereskedelmi tevékenység megszüntetését – működési engedély esetében a működési engedély igazolás leadásával egyidejűleg – a megszűnést követő nyolc napon belül a Hatósági Iroda Hatósági Csoportjának bejelenteni.

TEVÉKENYSÉG SPECIFIKUS ENGEDÉLYEK

Az elektronikus kereskedelmi (e-kereskedelmi) tevékenység

Az elektronikus kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez szükséges valamely gazdálkodási forma megléte (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság stb.), továbbá a termékek, vagy szolgáltatások értékesítéshez szükséges tevékenységi kör(ök) megléte. A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szerint Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges. A web-áruház nyitásához sincs szükség a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vételre; üzlet, és vevőszolgálati helyiség fenntartására; kereskedelmi szakképesítésre; működési engedélyre (amennyiben nem üzletköteles termék forgalmazásáról van szó).

Színesfém-kereskedelem

A főbb fémek begyűjtéséről és értékesítéséről a 2009. évi LXI. Törvény intézkedik. A törvény hatálya a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal az országban végzett fémkereskedelmi tevékenységre, a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésére, valamint a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítésére, felvásárlására, továbbá begyűjtésére és hasznosítására terjed ki. A törvénybe foglalt rendelkezések megtartása nem mentesít a hulladékgazdálkodással kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok: alumínium; antimon, bizmut, cink, cirkónium, kadmium, kobalt, króm, magnézium, mangán, molibdén, nikkel, ólom, ón, réz, tantál, titán, vanádium, vas, wolfram. Az előbbi fémek kereskedelmi tevékenysége kizárólag a fémkereskedelmi hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) részéről kiadott érvényes engedéllyel (fémkereskedelmi engedély) rendelkező fémkereskedő által folytatható.

Élelmiszer-forgalmazás

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet tartalmazza az élelmiszerek forgalomba hozatalára, valamint előállításának engedélyezésére, illetve bejelentésére vonatkozó szabályokat. A hús- és hentesáru, a hal, a tej és tejtermékek, a hideg-meleg ételek, a cukrászati készítmények, az édesipari termékek és az egyéb tengeri élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kerületi hivatala engedélyezi.

A kerületi hivatal az engedély iránti kérelem alapján helyszíni szemlét tart, s adja ki az engedélyt, amely visszavonásig hatályos. Az engedélyező hatóság hivatalból elrendelheti az engedély felfüggesztését, ha az engedélyes nem tartja be a rá vonatkozó előírásokat.

Gyermekek gondozásával kapcsolatos vállalkozás

A gyermekjóléti törvényben található szabályozás a gyermekek ellátásához tartozó személyes gondoskodás körébe utalja a gyermekek állami normatívával is támogatott napközbeni ellátási formái – bölcsőde, családi napközi – mellett a házi gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátásokat. Ezek mindegyike működési engedélyköteles tevékenység, a beindításukhoz és végzésükhöz szükséges feladatok a 2002/259-es kormányrendeletben találhatók.

Az alternatív napközbeni ellátásokhoz tartozik az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház, melynek szakmai feltételrendszerét a 15/1998-as NM rendelet tartalmazza.

Az alternatív ellátások szakmai képesítésre és az ellátható gyermekek létszámának meghatározására az ellátni kívánt gyermekek életkorától és a tárgyi feltételektől függően a működési engedély kiadása során kerül sor, a szakmai program és a gondozási hely ismeretében.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban:R.) – 2009. október 25-től lépett hatályba. E rendelet már nem tesz különbséget a korábbi magánszállásadói (falusi és fizetővendéglátó szállásadás) és kereskedelmi jellegű szállásadói tevékenység között, tekintve, hogy a magánszemélyek által nyújtott szálláshely-szolgáltatás is üzletszerű tevékenységnek minősül elsődleges vagy kiegészítő jövedelemszerzési forrásként.

Szálláshely-szolgáltatás az új szabályozás szerint csak a kereskedelmi hatóság (azaz a települési jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható.

Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítési tevékenység

Üzletszerű  ingatlanközvetítői tevékenység, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység  folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.

A 31/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet szerint üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakmai képesítéssel.

Szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá, aki

 • köztartozásmentes adózó, valamint
 • a fenti rendelet szerinti feltételeket teljesítette.

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathatja,

 • amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja –
 • rendelkezik az előírt engedéllyel,
 • valamint az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett,
 • továbbá megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

A kérelmeket a tevékenység végzésének helye (telephely) fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél kell benyújtani.

FONTOSABB ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK

Hatósági engedély-köteles tevékenységek:

 • adószakértői tevékenység
 • állatszállítás
 • belföldi közúti fuvarozás
 • betegszállítás
 • borászati termék előállítása, kiszerelése
 • borászati üzem
 • bor nem palackozott kiszerelése
 • csomagolóanyag felhasználása
 • egészségügyi kártevőirtó tevékenység
 • egészségügyi vállalkozás, egészségügyi szolgáltatás
 • élelmiszer adalékanyag előállítása, új élelmiszer gyártása
 • építmény (közlekedési, hírközlési és vízi) tervezése
 • faiskola létesítése
 • fémkereskedelmi tevékenység
 • hajózási tevékenység
 • halkeltető állomás üzemeltetése
 • használt gumiabroncs behozatala
 • járműbontó tevékenység
 • járművezető-képzés
 • internetcímek, elektronikus levél címek, más azonosítók használata
 • kiskereskedelmi üzlet működtetése
 • kiállítás rendezése – országos, művészeti
 • kikötő létesítése
 • könyvvizsgálói tevékenység természetes személy által
 • könyvvizsgálói tevékenység gazdasági társaság által
 • közcélú és kábeles elosztási szolgáltatás nyújtása
 • közforgalmú gyógyszertár létesítése
 • közúti járművezető-képzés
 • komp- és révátkelőhely létesítése
 • kulturális javak kivitele
 • magánnyomozói tevékenység
 • munkaerő-közvetítés külföldre
 • munkaügyi szakértői tevékenység
 • nemzetközi közúti árutovábbítás
 • nemzetközi utazásszervező, közvetítő tevékenység
 • pénznyerő automata és sorsjegyek behozatala
 • pénzváltási tevékenység
 • pirotechnikai termékek vásárlása, behozatala
 • raktározás – telepen
 • sorsolásos játékok
 • sportrendezvény, sportszövetségi verseny szervezése
 • statisztikai szakértői tevékenység
 • személyvédelmi tevékenység
 • személytaxi-szolgáltatás
 • személyszállítás autóbusszal
 • szőlő és gyümölcsös telepítése, kivágása
 • szociális intézmény működtetése
 • temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás
 • telepengedélyhez kötött tevékenységek
 • új élelmiszer-előállító hely létesítése
 • új gyógyszertár létesítése
 • utazásszervezők idegenforgalmi szolgáltató tevékenysége
 • vagyonvédelmi tevékenység
 • vízi személyfuvarozás

Telepengedély-köteles tevékenységek:

 • acélcsőgyártás
 • acél tárolóeszköz gyártása
 • alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
 • bányászati, építőipari gép gyártása
 • dohánytermék gyártása
 • egyéb gumitermék gyártása
 • előre kevert beton gyártása
 • égetett agyag építőanyag gyártása
 • festék, bevonóanyag gyártása
 • fémalakítás, porkohászat
 • fém épületelem gyártása
 • fémfelület-kezelés
 • fémmegmunkálás
 • fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 • fémszerkezet gyártása
 • fémtartály gyártása
 • fűrészárugyártás
 • gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 • gőzkazán gyártása
 • gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 • habarcsgyártás
 • háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 • hidegen hajlított acélidom gyártása
 • hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 • hidegen húzott acélhuzal gyártása
 • hidegen húzott acélrúd gyártása
 • hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 • huzaltermék gyártása
 • kohászati gép gyártása
 • könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
 • kötőelem, csavar gyártása
 • központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 • közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 • kőolaj-feldolgozás
 • máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 • máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
 • máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
 • máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 • máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
 • máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 • mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
 • mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 • mész-, gipszgyártás
 • motorkerékpár gyártása
 • motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
 • műanyag csomagolóeszköz gyártása
 • műanyag építőanyag gyártása
 • műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 • műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 • műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 • nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
 • nemesfémgyártás
 • ólom, cink, ón gyártása
 • papírgyártás
 • papíripari gép gyártása
 • ragasztószergyártás
 • rézgyártás
 • szálerősítésű cement gyártása
 • száloptikai kábel gyártása
 • szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 • szőnyeggyártás
 • tapétagyártás
 • tisztítószer gyártása
 • vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 • vegyi szál gyártása
 • villamos motor, áramfejlesztő gyártása

A bejelentés-köteles ipari tevékenységek:

 • alsóruházat gyártása
 • ágybetét gyártása
 • áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 • bőr, szőrme kikészítése
 • bőrruházat gyártása
 • csap, szelep gyártása
 • csapágy, erőátviteli elem gyártása
 • csiszolótermék gyártása
 • csomagolás
 • egészségügyi kerámia gyártása
 • egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 • egyéb bútor gyártása
 • egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
 • egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 • egyéb kerámiatermék gyártása
 • egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
 • egyéb műanyag termék gyártása
 • egyéb nem vas fém gyártása
 • egyéb papír-, kartontermék gyártása
 • egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 • egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 • egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
 • egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 • elektronikus orvosi berendezés gyártása
 • emelő-, anyagmozgató gép gyártása
 • evőeszköz gyártása
 • élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 • építési betontermék gyártása
 • építési gipsztermék gyártása
 • épületasztalos-ipari termék gyártása
 • falemezgyártás
 • felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 • fűtőberendezés, kemence gyártása
 • gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
 • gépjárműjavítás, -karbantartás
 • gumiabroncs újrafutózása, felújítása
 • háztartási kerámia gyártása
 • háztartási villamos készülék gyártása
 • hangszergyártás
 • illóolajgyártás
 • irodabútor gyártása
 • irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 • irodai papíráru gyártása
 • járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
 • játékgyártás
 • kerámiacsempe, -lap gyártása
 • kerámia szigetelő gyártása
 • kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
 • konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 • konyhabútorgyártás
 • kőmegmunkálás
 • kötéláru gyártása
 • kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
 • kötött, hurkolt kelme gyártása
 • lábbeligyártás
 • lakat-, zárgyártás
 • munkaruházat gyártása
 • műszaki kerámia gyártása
 • műszaki textiláru gyártása
 • nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 • nem veszélyes hulladékok gyűjtése
 • nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 • nem villamos háztartási készülék gyártása
 • nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
 • orvosi eszköz gyártása
 • papír csomagolóeszköz gyártása
 • parkettagyártás
 • raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
 • síküveg továbbfeldolgozás
 • sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
 • számítógép, perifériás egység gyártása
 • szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
 • szerszámgyártás
 • szőrmecikk gyártása
 • tároló fatermék gyártása
 • testápolási cikk gyártása
 • textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 • táskafélék, szíjazat gyártása
 • textilszálak fonása
 • textilszövés
 • textil, szőrme mosása, tisztítása
 • tűzálló termék gyártása
 • villamos világítóeszköz gyártása


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://vallalkozas.munka.hu/bemutatkozas; http://net.jogtar.hu; http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/kereskedelmi-tevekenyseg-bejelentese-engedelyezese


Új vállalkozás indításával kapcsolatos kötelezettségek – Engedélyköteles tevékenységek
4.9 54 szavazat

A bejegyzést jelenleg 3 429 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 261 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Andi /

  Érdeklődnék, hogy szappankészítéshez milyen végzettség szükséges?
  Üdvözlettel: M.Andrea

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Andrea!

   A 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet szerint: 2. § szerint Kozmetikai termék gyártását olyan személy irányíthatja, aki gyógyszerészi, orvosi, felsőfokú vegyészi, illetve vegyészmérnöki végzettséggel, valamint a szakterületen 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (a továbbiakban: felelős személy).

   Emellett a termék forgalomba hozatalához szigorú engedélyeztetési eljáráson kell végig mennie.

   Erről többet az alábbi oldalakon olvashat:
   http://hazikence.hu/blog/tag/szappan%20enged%C3%A9lyeztet%C3%A9s
   https://www.adma.hu/soap.html
   http://www.szappanmentor.hu/szappankeszites-uzleti-konzultacio/

   EU rendelet 2013-tól:
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=HU

   Ha vállalkozás indításában gondolkodik érdemes a fenti szakértőktől segítséget kérnie.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 2. Janka /

  Kedves Magdolna!

  A kézművesség kapcsán folyton falakba ütközök a tevékenységi köröket illetően. Horgolt termékek (ékszerek, horgolt játékok, horgolt ruhadarabok) esetében milyen tevékenységi köröket kell felvenni? Elsősorban interneten fogom árusítani őket (ez a része már tiszta). Olvastam már olyat is, hogy végzettséghez kötött a dolog. Például horgolt babákat csak játékkészítő tanfolyam elvégzése után lehetne árusítani. És ha ruhadarabokat horgolok, akkor szabó vagy gépi kötő végzettség kéne, de mi köze annak a horgoláshoz? Mi igaz ebből? Annyira ellentmondó információkat kapok. Mondjuk az “egyéb alkotói tevékenység” kategóriával kiváltható az hogy én egyedi kézműves termékeket készítek, de nincs végzettségem? Szeretném, ha tényleg rendben és hivatalosan tudnám csinálni, de nem nagyon találtam eddig igazán jó választ.

  Előre is köszönöm a választ!

  1. Galambodi Endréné /

   Kedves Magdolna!A kézművességgel kapcsolatban engem is érdekelne az árusításhoz milyen engedélyek kellenek és hol lehet kiváltani.Elsősorban saját készítésű termékeket szeretnék boltban árulni illetve kirakodóvásárokban,rendezvényeken is.Gondolok itt horgolt ékszerek,bizsuk,ajtódíszek,harisnyavirág,festmény,gravírozás,gobleinkép árusítására,kiegészitve ha lehet netről rndelt bizsu ékszerekkel.

 3. Lőrincz /

  Érdeklődnék, hogy egy festék és építőipari anyagok árusításához milyen szakirányú végzettség szükséges, és hogy ezt milyen vállalkozói formában kellene elindítani?
  Egyszemélyes vállalkozóként is belehetne-e indítani.

  Köszönöm válaszát 🙂

  Üdv : Lőrincz

 4. Gosztola Bernadett /

  Tisztelettel érdeklődnék, hogy TEÁOR szám alapján ki lehet-e deríteni, hogy a tevékenység folytatásához milyen engedélyekre van szükség?

  Előre is köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  Gosztola Bernadett

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Bernadett!

   A bejelentés- és engedélyköteles tevékenységekről az alábbi táblázat adhat Önnek iránymutatást. Ez az „Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke” (ÖVTJ) kódok alapján tartalmazza az egyes tevékenységeket, de ez tulajdonképpen megfelel a TEÁOR kódoknak is. Amennyiben egyéni vállalkozást kíván indítani az ÖVTJ kódok alapján kell majd tevékenységi köreit meghatározni.

   http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf

   Viszont felhívom a figyelmét arra, hogy ez a táblázat csak a bejelentés- illetve az engedély kötelezettséget tartalmazza, ezen felül még vizsgálnia kell, hogy az adott tevékenység képesítési követelményhez kötött-e, azaz szükséges-e a tevékenység folytatásához valamilyen szakképzettség megléte.
   Erre vonatkozóan az alábbi táblázat adhat segítséget, amely tartalmazza, hogy pontosan melyik jogszabály vonatkozik az adott tevékenységre.

   http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=nfsz_tajekoztato_kepesitesikovetelmeny_xlsx

   De, hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, fontos különbséget tenni, aközött, hogy a tevékenységet gazdasági társaságként, vagy egyéni vállalkozóként kívánja folytatni. Ha gazdasági társaságot (bt, kft) akar létrehozni, a fenti táblázat elegendő iránymutatást ad, amennyiben viszont a tevékenységét egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, mindenképpen javaslom, hogy előzetesen egyeztessen a követelményekről a területileg illetékes önkormányzatnál / okmányirodákban, ahol magát a vállalkozói nyilvántartásba vételt majd kérelmezni fogja.

   Egyéni vállalkozások esetében ugyanis a jogszabályon túl szigorúbb szabályozásba is ütközhetünk. Hogy egy példát említsek, úgy tudom, hogy szakfordítói tevékenység folytatásához magánszemélyek (adószámmal rendelkező magánszemély) és egyéni vállalkozók esetében szakképzettséget követelnek meg, egyéb gazdasági társaságok esetében azonban nem.

   Ha olvasgat hasonló fórumokat, látni fogja azt is, hogy többen számolnak be arról, hogy a személyes ügyintézés során van, ahol a problémát megfelelő rugalmassággal tudják kezelni, vagy megfelelő alternatívákat tudnak javasolni. Ezért egyéni vállalkozás indítása esetén mindenképpen kezdje/folytassa ott a tájékozódást.

   A leggyakrabban alkalmazandó jogszabályok:

   Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700005.IKI

   Üdvözlettel,
   Magdolna

  2. Névtelen /

   Tisztelt tanácsadó/Kedves Magdolna !

   Mivel két kormányablak-ban is jártam , és nem jártam sikerrel így érdeklődni szeretnék.
   Üvegezéssel (esetleg képkeretezéssel) szeretnék foglalkozni, édesapámtól évek alatt eltanult tudással és szakmai ismerettel illetve gyakorlattal.
   Mivel Okj-s bizonyítvánnyal nem rendelkezem így nem indíthatok egyéni vállalkozást elmondásuk alapján, és mivel 2013-ban megszűnt ez a képzés így sajnos elvégezni sem tudom ezt a tanfolyamot, tehát esélyem sincs, hogy megszerezzem amit kérnek tőlem.
   Van különbség ha egyéni vállalkozóként vagy társas (kft-bt-ben)vállalkozásban végezném ezt a tevékenységet.
   Tudnak valamit javasolni?
   Köszönöm.
   üdv:Gábor

 5. Szakál Zsuzsanna /

  Kedves Magdolna!

  Szeretnék érdeklődni, hogy amennyiben meglévő vállalkozásomat ki szeretném bővíteni, és szeretnék költöztetéssel is foglalkozni, ez a tevékenység milyen végzettséghez, illetve engedélyhez van kötve?
  A vállalkozásba már bevitt kisteherautóm (B kat.) alkalmas lenne erre a célra is.

  Köszönöm válaszát!

  Tisztelettel: Szakál Zsuzsanna

 6. Bora /

  Kedves Magdolna!

  Hallgatói jogviszonnyal szeretnék vállalkozást indítani vagy adószámmal rendelkező magánszeméllyé válni.
  Szeretném kihasználni, hogy kevesebb járulékot/adót kell fizetnem hallgatóként.

  Főként kerékpáros ülésvédő huzatokat, de emellett sálakat,textiltáskákat, női és gyerek ruhákat is készít a nővérem, ezeket szeretném árulni, neki van varrónői képesítése, de nekem nincsen. Elsősorban Meskán, piacokon szeretném árulni a termékeket.
  Milyen feltételei lennének ennek, van-e szakképesítési feltétel, hogyan kezdjek neki, és milyen járulékokat, adókat kellene fizetnem?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Bora!
   Röviden válaszolnék itt:
   A tevékenységet egyéni vállalkozóként és nem adószámmal rendelkező magánszemélyként javaslom végezni. Vannak ugyanis olyan tevékenységek, amelyek eleve csak vállalkozói engedély birtokában folytathatóak. A törvény szerint az üzletszerűen (ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység) végzett önálló tevékenységhez ki kell váltani az egyéni vállalkozói engedélyt.
   Ha hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és azt nem szünetelteti (pl passzív félév) akkor nem kell járulékot fizetnie, csak a vállalkozói kivét után fog adózni. Ha viszont valamilyen oknál fogva a hallgatói jogviszony megszűnik vagy szünetel, akkor a garantált bérminimum után járulékot kell fizetnie. A jövedelem megállapítása és az adózás tekintetében több lehetőség közül is választhat.
   Az egyéni vállalkozás előnye viszont a bt-vel, vagy kft-vel ellentétben, hogy erre vonatkozó bejelentéssel a tevékenység bármikor szüneteltethető. Ha szünetelteti tevékenységét, nem kell járulékot és adót fizetnie, igaz számlázni sem fog tudni.
   Képesítés tekintetében a ruházati termék előállításához megfelelő a varrónői képesítés, a kereskedelmi tevékenységhez – ha a termékeket NEM CSAK ONLINE árulja – kereskedelmi képesítés szükséges. Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
   Az egyéni vállalkozást kérelmezheti elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is, de ha kérdése/kételye van (pl a képesítéssel, engedélyekkel kapcsolatban) a helyi önkormányzatnál, vagy okmányirodában is érdeklődhet.
   Ha szeretné, az adókkal és járulékokkal, valamint a vállalkozás indításának folyamatával kapcsolatban e-mailben bővebben is tájékoztatom. Ha további kérdése van, keressen bizalommal az info@kerdezztervezzpalyazz.hu e-mail címen.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 7. Fehér Nikolett /

  Üdvözlöm.

  Olyan kérdésem lenne hogy egyéni vállalkozáshoz hol találok olyan listát
  ahol le van irva szakképesitéshez nem kötött tevékenységek?
  Várom a segítségüket.

  Köszönöm

 8. Bora /

  Köszönöm a válaszát, végre találtam egy olyan oldalt, ahol tényleg hatékony segítséget nyújtanak!

 9. Bora /

  További kérdésemről e-mailben írtam. Köszönöm !!!

 10. márti /

  Érdekelne ha egyéni vállalkozóként a takarítást választom kell e hozzá képesítés vagy hogyan induljak el?Márti

 11. Kádár Anett /

  Kedves Magdolna,

  Középiskolai tanárként jelenleg a legkisebb gyermekemmel GYED-en vagyok otthon. Elvégeztem egy posztgraduális szakfordító és tolmács képzést, és most szeretnék itthonról dolgozni adószámos magánszemélyként, amíg a gyerekeimmel itthon vagyok. Ezt a formát a könyvelőm ajánlotta, mert szakfordítani és tanítani szeretnék itthon. A NAV-nál viszont azt mondták, hogy a szakfordítást nem végezhetem adószámmal rendelkező magánszemélyként, csak ha a fordítás szerzői jog alá eső szöveget jelent. Hol tudok ennek utánanézni, hogy tényleg így van ez?

  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel,

  Kádár Anett

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Tünde!
   Sajnos az adószám igénylése kizárólag ügyfélkérelemre történhet a NAV-nál. Így, ha ő bármilyen okra hivatkozva megtagadja az adószám kiadását, keveset tehet. Egy biztos: ma már rendkívül korlátozottak a lehetőségek, ha adószámos magánszemélyként kíván tevékenykedni. Az Szja törvény ugyanis kimondja, hogy adószámos magánszemélyként csak olyan tevékenység végezhetõ, amely nem rendszeres és nem üzletszerû. Ilyen magánszemély többnyire az ingatlan bérbeadó, szálláshely szolgáltató, vagy az őstermelő. Aki rendszeresen, üzletszerûen végez bevételszerzõ tevékenységet, annak egyéni vállalkozóvá kell válnia. De hogy mi a rendszeres? A havonta, vagy 1 éven belül bizonyos időközönkénti ismétlődő azonos jogcímű bevétel már bizonyosan rendszeresnek tekintendő. Emiatt fordulhat elő, hogy szakfordítói tevékenységet is csak eseti jelleggel, 1-1 könyv (szerzői jogvédelem alatt álló művek) fordítására végezheti és egyéb megbízásokra nem.
   Amennyiben mindenképpen ilyen formán kívánja tevékenységét végezni, azt a NAV-vál kell kérelmeznie, alátámasztva azt, hogy tevékenysége megfelel az említett törvényi előírásoknak.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 12. Kovács Béla /

  Kedves Magdolna!

  Nagyon jó az oldal, sok hasznos információt tartalmaz.
  Én konditermet szeretnék nyitni, de rengeteg netes böngészés után sem találtam sehol konkrétumot arra vonatkozóan, hogy milyen vállalkozási forma lenne a legmegfelelőbb, illetve hogy kell-e az üzemeltetéshez valamilyen képesítés, illetve hogy milyen engedélyek szükségesek. A szakmakódját megtaláltam Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic (931302) viszont ezen kívül semmit. Egyéni vállalkozásban vagy egyszemélyes kft-ben lenne érdemes elkezdeni? 10 éve járok konditermekbe, van tapasztalatom, hogy mi kell egy terem sikeres működéséhez, viszont személyi edzői képesítésem nincs. Elég-e vajon ha az alkalmazottaim között lesz olyan akinek van személyi edző végzettsége? Hol tudnék ezekre a kérdésekre, hivatalos választ is kapni?

  Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségét.

  Béla

  1. Luca /

   Kedves Béla!

   Én is hasonló problémákkal küzdök mint ön ide nem érkezett sajnos válasz de ha időközben már sikerült kiderítenie valamit a témát nagyon megköszönném ha tájékoztatna róla.

   Előre is köszönöm a válaszát.

 13. HudákViktor /

  Kedves Magdolna!

  A 2221 – Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása (TEÁOR)
  és
  a 2223 – Műanyag építőanyag gyártása (TEÁOR)
  vállalkozáshoz milyen szakképesítés kell?
  Extruder géppel dolgoznék, a kezeléséhez gondolom kell a gép kezelői végzettség, csak azt nem tudom, hogy ez kötelező -e a vállakozáshoz és hogy kell -e más végzettség ezen kívűl?
  Válaszát nagyon köszönöm előre is!

 14. János /

  Kedves Magdolna! Abban kérném a segítségét, hogy ha én egy kártyajátékot gyártok a megrendelők egyedi igényei alapján, ahhoz kell-e képesítés. Én úgy értelmezem, hogy a Játékgyártás (pl. társasjáték gyártása) nem képesítéshez kötött, ellenben bejelentéshez igen. Jól értelmezem?
  Egy másik kérdésem, hogy esküvői videók, és egyéb kisfilmek készítéséhez milyen végzettség szükséges. SZTE Kommunikációs szak diploma megfelelő hozzá?
  Válaszát előre is köszönöm. Minden jót Önnek.
  Üdvözlettel: János

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves János!
   Igen, a játékkészítés bejelentés köteles és tűzvédelmi ellenőrzés köteles tevékenység.
   Az esküvői videózáshoz a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint fényképész végzettség szükséges.

 15. János /

  Bocsánat, az előző hozzászóláshoz még annyit kérdeznék, hogy ha ez a Bt. régóta működik, akkor is kellenek ezek, vagy csak új társaság alapításakor?
  Köszönöm. János

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Ha a bt már bejegyzett és az adott TEÁOR tevékenység is szerepel a tevékenységei között, akkor a gyakorlatban nem nézik, de esetleges ellenőrzéskor a szakképzettséget igazolni kell.

 16. János /

  Kedves Magdolna! Nagyon köszönöm a gyors választ! Üdv: János

 17. Danics Zoltán /

  Kedves Magdolna!

  Most indítom egyéni vállalkozásomat, melynek egyik fő tevékenysége Betegközvetítés/Páciensközvetítés. Erre viszont nem találok TEAOR kódot. A KSH-nál tájékoztattak, hogy kell ÖVDJ kód is (egyéb segítséget nem tudtak adni), így amit meg kell adnom, az 6 számjegyű kód. Tudna abban segíteni, hogy meg tudjam határozni a kódot a tevékenységemhez?

  Köszönettel és Tisztelettel, Danics Zoltán

 18. Kiss Gyula /

  Kedves Magdolna!
  Betéti társaságunk alkalmanként belföldön árufuvarozást szeretne végezni egy 1,5 tonnás kishaszonjárművel (szinte kivétel nélkül 2-300kg-os tételben munkaruhák szállításáról van szó). A tevékenységet most vetettük fel a könyvelővel (a főtevékenységünk mns. szolgáltatás), ezen kívül kell-e valamilyen engedélyt kiváltanunk? Előre is köszönöm a válaszát!

  1. F.Gábor /

   Tisztelt Szakértő!
   Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni!
   KFT alapítása előtt állunk. A főtevékenység 4941 közúti áruszállítás. 1T alatti kisteherautóval ételszállítást tervezem. Ebben az esetben külön engedély szükséges-e?
   Előre is köszönöm a válaszát!
   Tisztelettel:F.Gábor

   1. Drizner Katalin /

    Kedves Gábor,
    az ételszállítás esetében külön engedély és szakképzettség nem szükséges.
    Üdvözlettel,
    Katalin

 19. Ádám /

  Tisztelt Magdolna!

  Azt szeretném kérdezni, hogy mezőgazdasági gépgyártáshoz milyen engedélyek szükségesek?

 20. Erika /

  Kedves Magdolna!

  Érdeklődnénk, hogy milyen engedély kell nyári gyermekfelügyeleti hét szervezéséhez? Csak 1 hétről lenne szó. Egyházi helyszínen történne és minden segítő önkéntes lenne.
  Köszönettel,
  Erika

 21. Marcell /

  Érdeklődnék, hogy internetes reklámfelület létrehozásához és működtetéséhez kell-e valamilyen hatósági engedély, vagy szakképzettség?
  Köszönettel:
  Marcell

 22. Kata /

  Kedves Magdolna!
  Érdeklődnék, hogyha őstermelőként szeretnék kézműves borászatot nyitni, valamint a borturisztika miatt érkező vendégek számára szállást nyújtani, akkor pontosan mely engedélyeket kell beszereznem? A szállásadó épületnek meg kell felelnie valamilyen kritériumnak? (Régi pinceházat alakítanék át.) Az engedélyeknél körülbelül mennyi illetékkel kalkuláljak?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Kata

 23. Sahin Tóth Zoltán /

  Kedves Magdolna!
  Kérdezni szeretném, hogy mozgásterápiás tevékenységet, korrepetálást, lehet-e adószámos magánszemélyként végezni. Engedély, vagy bejelentésköteles-e a tevékenység?
  Köszönettel: Zoltán

 24. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

  Kedves Zoltán! Ha rendszeres és üzletszerű a tevékenység, akkor nem. Az adószám igénylése kizárólag ügyfélkérelemre történhet a NAV-nál, aki saját hatáskörben dönt, ha ő bármilyen okra hivatkozva megtagadja az adószám kiadását, keveset lehet tenni. Ma már rendkívül korlátozottak a lehetőségek, ha adószámos magánszemélyként kíván tevékenykedni. Az Szja törvény ugyanis kimondja, hogy adószámos magánszemélyként csak olyan tevékenység végezhető, amely nem rendszeres és nem üzletszerű. Az engedély tekintetében ki kellene választani ez ÖVTJ kódot/kódokat, fentebbi hozzászólásban linkeltem a szükséges dokumentumokat. Ha elakad, keressen bizalommal.
  Üdvözlettel, Magdolna

  1. Sahin Tóth Zoltán /

   Köszönöm a segítséget.
   Zoltán

 25. Szabolcs /

  Kedves Magdolna!

  Szeretném segítségét kérni. Sajnos nem találok választ a bennem felmerült kérdésekre:
  Szeretnék egy személyszállítással foglakozó KFT-t (nem egyszemélyest) alapítani. Kedvesem mellett én is Tagja lennék a kft-nek.
  Én vezetném a járműveket. 1 busz és egy 9személyes személyautó. Azt tudom, hogy egyéni vállakozóként rendelkeznem kellene “személyszállító-vállalkozói” illetve buszos személyszállító vállalkozói képesítéssel. KFT esetében is szükségesek ezek?

 26. Richárd /

  Kedves Magdolna!

  Édesanyám hajócsipke-ékszereket készít, hazánkban az egyik legjobb e téren, egészen egyedülállóakat alkot – ezeket szeretnénk hétvégi vásárokon interneten keresztül is értékesíteni. (Persze a termék típusából adódóan az internetes eladásra nem sok esély van, az emberek ritkán vesznek online ékszert, különösen külföldiek Magyarországból…) Ezért KATA-ban gondolkodunk, úgy 76 (helypénz, utazás)+50 (adó)=126 ezer Ft után már nyereséget termelnénk, ha anyagköltséget nem számolunk.

  Ámde bizonytalan vagyok, egyáltalán lehetséges-e mindez: nem tudom, hogy vajon saját készítésű ékszer vásári értékesítése is végzettséghez kötött-e? Egyáltalán kell-e magára az értékesítésre is tevékenységi kört jelölni, vagy egy ilyen kézműves esetén elegendő a készítésre vonatkozóan? Az iparművészi cím – amelyet ugyan költségkímélés miatt eddig nem kértünk, de bizonyos, hogy édesanyám bármikor kiérdemelhetné hivatalosan is, és bármelyik termékét elfogadná a zsűri – vajon feljogosít-e önmagában a saját készítésű kézműves termékek vásárokon való eladására?

  És van még egy kérdés – mivel édesanyám nem tud angolul, az eladásban nekem kellene neki segíteni, amit persze ingyen tennék. Arra gondoltunk, hogy térítésmentes, határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében megoldható volna. De ez esetben nekem is kellene kereskedelmi végzettség? Nagy dilemmák ezek, és lényegében a megélhetésünk függ tőle, hogy egyáltalán megengedik-e nekünk, hogy ezt csináljuk. Kereskedelmi végzettség megszerzésére nincs sem idő, sem pénz…

  Válaszát előre is köszönöm.
  Richárd

 27. Tóth Tamás /

  Kedves Magdolna,

  Érdeklődni szeretnék, hogy bútorgyártáshoz kell e telephellyel rendelkeznem.
  Várom megtisztelő válaszát.

 28. andras david /

  Tisztelt Magdolna,
  Könyvkiadás tevékenységet is végző egyéni vállalkozó vagyok. Miért szükséges ezt a tevékenységet az önkormányzatnál is bejelenteni? Értem, hogy rendelet szerint kell, de mi lehet az oka? Cenzúra lehetősége, vagy egyszerű bürokrácia?
  Köszönettel
  DA

 29. István Márta /

  Tisztelt Tanácsadó! Érdeklődnék, hogy milyen törvényes formában foglalkozhatok Hipnózissal. köszönettel Márta

 30. gombos Norbert /

  Kedves Magdolna!

  Egyéni vállalkozóként lehet-e cukor díszek készítését, azok oktatását végezni?
  Illetve milyen engedélyek kellennek a fent említett tevékenységhez.

  Köszönettel: Gombos Norbert

 31. Kovács Zsolt /

  Kedves Magdolna!

  Egy olyan kérdésem lenne, hogy van-e szükség valamilyen engedélyre egy olyan szolgáltató laboratórium részére amelynek működési helye Budapest (lakóövezet), vizsgálatokat főként biogázüzemek fermentációs anyagának elemzésével végez havi szinten 20 kg anyagról van szó, mely főként állati ürülék/vizelet és növényi anyagok keverékéből áll. A vizsgálatokat zárt folyamatban végzi. 3 fő munkavállaló.

 32. Lakatosné Cserti Erzsébet /

  Tisztelt Magdolna!

  Kollégám egyéni vállalkozó szeretne lenni főállása mellett KATA-sként.Orvosi ügyelet személygépkocsi sofőrje jelenleg is és főállásban mentőautó sofőr,tehát hivatásos jogosítvánnyal és PÁV alkalmassággal rendelkezik.Milyen képesítési követelménye van annak,milyen képesítés szükséges illetve milyen igazolvány szükséges,hogy orvosi ügyelet személygépkocsi sofőrje (ÖVTJ kód:869003) lehessen vállalkozóként?
  Köszönöm segítségét!

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Erzsébet!
   Ha ő csak sofőrként kíván tevékenykedni egyéni vállalkozóként, azaz orvosi ügyelettel, betegszállítást végző szervezetekkel kíván vállalkozói szerződést kötni, akkor lényegében ugyanaz kell hozzá, mint a Betegszállító gépkocsi-vezetőként foglalkoztathatósághoz. Ha katásként kíván így tevékenykedni, akkor viszont legyen körültekintő, kerülje a burkolt munkaviszonynak minősülő eseteket.
   Ha ő maga szeretne betegszállítást végezni, azaz ő maga lenne a szolgáltató szervezet, akkor a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza kötelezettségeit: Ugyanez tartalmazza egyébként a Betegszállító gépkocsi-vezető foglalkoztatásának feltételeit is. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800019.NM
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 33. Gabi /

  Kedves Magdolna!

  Ingatlanközvetítői tevékenységet kívánok végezni, ehhez meg van az Okj szakképesítésem. Ki szeretném váltani az ehhez szükséges engedélyt, mint magánszemély és itt ütköztem egy kis problémába. A saját, egyszemélyes Kft-m ben vagyok alkalmazott és így szerettem volna magam az ingatlanközvetítői nyilvántartásba vetetni a Fővárosi Önkormányzatnál. Ott ezt elutasították (szóban), mert a Kft nem rendelkezik az engedéllyel csak a tevékenységi körébe van felvéve az ingatlanközvetítés. Az ügyintéző azt mondta, hogy sajnos a cégre sem válthatom ki az engedélyt, mert köztartozása van. A fenti leírásban azt olvastam, hogy a cég abban az esetben nem kap engedélyt, ha az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggő tartozás van jogerős ítélettel. A Kft-nek pár százezer Ft járulék tartozása van ( nem ezzel a tevékenységgel összefüggésben), amelyet törlesztek minden hónapban. Az ügyintéző szerint, hiába van egy alkalmazottam, aki rendelkezik az engedéllyel (jelenleg van) a Kft nem bocsáthat ki “ingatlaközvetítés” számlát, mert büntet a NAV. Azt javasolta váltsam ki a vállalkozói igazolványt és akkor meg van oldva az én engedélyem. Azonban én úgy gondolom, hogy egy Kft fenntartása mellett nem igazán lenne ez szerencsés megoldás.
  Ön szerint az ügyintézőnek van igaza és nincs megoldás?

  Köszönöm segítségét

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Gabi!
   Van megállapodása a NAV-val a köztartozás törlesztéséről? A tartozás rendezéséről, vagy halasztott törlesztésről szóló igazolást/megállapodást el szokták ilyen esetben fogadni. Ha mégsem fogadják el, csak a köztartozás rendezése lehet sajnos a megoldás.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 34. Fulajtár Mònika /

  Kedves Magdolna!

  Honmokszort ajàndèktàrgyak készítéséhez kell vmilyen végzettség?
  Várom válaszát.
  Köszönettel
  Mónika

 35. Heé Roland /

  Tisztelt Magdolna!
  Jó napot kívánok. Szeretném megkérdezni a következőket. Magyar-Ukrán közös KFT-ét szeretnénk vagy más formájú céget alapítani. Hogy az Ukrán cég adná a szolgáltatást (munkásokat) építési munkálatok elvégzésére a magyar cég viszont az elvégzendő munkát vállalná fel.
  Az érdekelne hogyan tudjuk olcsóbban, gyorsabban megalapítani a céget és beszerezni a szükséges ipari működési engedélyeket (építkezés, kivitelezés). Egyúttal érdekelne a folyamatnak az összes költsége.
  Várom válaszukat.
  Tisztelettel Heé Roland.

 36. Zsuzsa /

  Üdv, engem az érdekelne, hogy ha szeretnék egy honlapot csinálni, ahol hajócsipke termékeket (fülbevaló, nyaklánc, díszdoboz, terítő, stb) árulnék, ahhot milyen engedély/végzettség/TEOR szám kell? Köszönöm

  1. Agi /

   Udvozlom,

   Amennyiben egy honlapot csinalnek(tobb nyelvut) ahol az ingatlantulajdonosok maguk nemi teries elleneben az eladasra szant ingatlanukat kivanjak meghirdetni engedelyhez kotott e .Ha igen milyen engedely kell es hol lehet ezt beszerezni.
   Faradsagat elore is koszonve
   Tisztelettel Agnes

   1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

    Kedves Ágnes!
    Ha az ingatlan eladókkal kötött megbízási szerződés tárgya mindössze a weboldalon történő hirdetés elhelyezése, az nem engedélyhez kötött tevékenység, ha azonban Ön az ingatlan ügyletben a megbízás szerint mint közreműködő vesz részt, akkor a tevékenysége regisztrációhoz kötött. Ennek feltétele az OKJ-s végzettség megszerzése, és a lakhely/székhely szerinti megyei önkormányzatnál a regisztráció.
    Üdvözlettel,
    Magdolna

 37. Tibor /

  Tisztelt Szakértő!
  Adószámos magánszemélyként kérdezem:
  – Pályázatírást, illetve ezzel összefüggő tanácsadást, munkákat milyen ÖVTJ számon lehet végezni?
  -Szükséges-e ezekhez speciális végzettség?(Okleveles agrármérnök vagyok.)
  – Ingatlanközvetítéshez kell-e speciális végzettség, ha igen milyen?

  Köszönettel várom válaszát: (ha lehet az email-címemre)
  Tibor

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Tibor!
   Pályázat írást a 7022 kezdetű ÖVTJ kódokkal végezhet mint üzletviteli tanácsadás.

   Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység és az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.
   Természetes személyek esetében az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi:
   – aki rendelkezik ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakmai képesítéssel
   – 23/2013.(VI.28.) NGM rendelet szerinti feltételeket teljesítette.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 38. Lakatos Lajos /

  Kérdés: KATÁ-s BT vagyok, tolmács-fordítás a fő tevékenységem. De a BT tevékenységei közé be van írva “más asztalosmunkák”, “irodabútor gyártása”, “konyhabútor gyártása”. Kell-e külön engedély e tevékenységek folytatásához, és számla kiállításához valamelyik ilyen tevékenység keretében gyártott termékekre?
  Ha szakképesítés nélkül lehet gyakorolni ilyen tevékenységet, mi a TEÁOR száma?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Lajos!
   Ha a már meglévő cége tevékenységei között szerepelnek ezek a tevékenységek, akkor számlát tud kiállítani és elviekben a tevékenységet is tudja végezni, bár a kötelező szakképzettség meglétét helyszíni ellenőrzésekkor vizsgálhatják és büntethetik. Fontos ezért, hogy a szükséges végzettséget megszerezze.

   A faipari gyártó tevékenységet ezen felül be kell jelenteni a jegyzőnél.
   “Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.”

   TEÁOR kódok
   – Ágybetét gyártása (3103)
   – Egyéb bútor gyártása (3109)
   – Irodabútor gyártása (3101)
   – Konyhabútorgyártás (3102)

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 39. Zsuzsi /

  Érdeklődnék,hogy kéz és láb ápolóként milyen engedélyre lesz szükségem? Hatósági engedély kell-e vagy elég bejelentenem a jegyzőnél. Válaszát köszönöm

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipari tevékenység nem engedély vagy bejelentés köteles tevékenység.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 40. Ungi János /

  Érdeklődnék hogy homokfúvással szeretnék foglalkozni milyen szakképesítés kell hozzá ill milyen hatósági engedélyek szükségesek?
  Válaszát köszönöm

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves János!
   Kérdés, hogy mit ért homokfúvás alatt, épületek külső homlokzatának tisztítását TEÁOR 4399 Egyéb speciális szaképítés mns, vagy fémek homokfúvatását, TEÁOR 2561 fémfelület-kezelés, vagy egyebet.
   Az építőipari tevékenységekhez szükséges végzettségeket itt találja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700005.IKI#lbj16id98fd
   Míg az ipari tevékenységekét itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000021.NFG
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 41. Némethné Bán Rita /

  Kedves Magdolna!
  Szeretném megkérdezni,hogy mobil kürtöskalács sütéshez milyen engedélyek kellenek,milyen feltételeknek kell megfelelni. Ezt a tevékenységet őstermelőivel lehet végezni? Vagy csak egyéni vállalkozói igazolvánnyal?
  Köszönettel: Rita

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Rita,
   a mobil kürtöskalács sütő tevékenység az „Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás” kategóriába tartozik. A tevékenység végzéséhez vendéglátóipari szakképesítés szükséges.
   A vállalkozást őstermelőivel nem, de egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásával, vagy más gazdasági társasági formában tudja folytatni.
   A tevékenység megkezdése nem engedély, de bejelentés köteles. A székhely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni. A tevékenység a bejelentést követően megkezdhető.
   Illetékes szakhatóságok: ÁNTSZ és Állategészségügy.
   Üdvözlettel,
   Katalin

   1. Ágnes /

    Szép jó napot, szeretnék én is érdeklődni afelől hogy a kűrtős kalács sütése szenen engedélyezett e vagy csak elektromos sütöben ? Tulajdon képen egy fa épület ( büfé), hamburger, hot dog üditők stb áruval és e mellet szeretnénk a kürtöst is sütni ! köszönöm előre is a választ . Üdv. Ágnes

 42. Takács Zsófi /

  Érdeklődnék, ha magánvállalkozást szeretnék nyelvoktatással bővíteni, akkor van-e szükség szakképesítés bemutatására. 2008-as teáor szerint A) NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK körébe tartozik. Előre is köszönettel

  Zsófi

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Zsófi,
   a nyelvoktatási tevékenység nem tartozik a képesítési követelményhez kötött tevékenységek közé (ennek listáját a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán találja meg), a tevékenység végzéséhez egyéb engedély nem szükséges. A webes ügysegéden keresztül fel tudja venni a tevékenységet.
   ÖVTJ kód: 855903.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 43. Finta róbert /

  Érdeklődnék hogy saját jármű bontó tevékenységhez mi szükséges ?

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Róbert,
   a járműbontó tevékenység TEÁOR száma: 3831’08.
   Végzéséhez az alábbi képesítések valamelyike kell:
   – ha csak bontást végez: autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos
   – ha az alkatrészek értékesítése is történik, akkor azok minőségi ellenőrzéséhez: autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos mestervizsga
   A vállalkozásban szükséges egy szakmai irányító alkalmazása, aki középfokú környezetvédelmi szakképesítéssel rendelkezik. Ez a személy megbízási szerződés alapján külsős munkatárs, alvállalkozó is lehet.
   Engedélyek:
   – a tevékenység bejelentés köteles. A telephely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni a tevékenységet és telepengedélyt kérni.
   – Hatósági engedély: a Nemzeti Közlekedési Hatóság veszi nyilvántartásba a telepet, mint Regisztrált Autóbontó.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 44. krisztián /

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a 856004 vizsgáztatás (oktatásban) képzettséghez/engedélyhez kötött tevékenység e?
  Köszönettel:
  Krisztián

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Krisztián,
   Vizsgáztatáshoz felsőfokú pedagógiai képesítés , továbbá nyelvi vizsgáztatás esetén felsőfokú nyelvvizsga is szükséges.
   Érettségin való vizsgáztatáshoz az országos vizsgáztatási névjegyzékbe való felvétel szükséges.
   Vizsgaelnöki tevékenységet pedig akkor folytathat, ha a szakképesítésért felelős miniszter által megjelenített szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel.
   A névjegyzékbe pályázat útján lehet felvételt nyerni.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 45. Gábor /

  Kedves Katalin!

  A “702201” és “702202” kódokhoz tartozó tevékenységekhez szükséges képesítésről szeretnék érdeklődni, hogy milyen szakképzettséget igényelnek?
  Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a személyiségfejlesztő szolgáltatás értékesítése nagyvállalatok részére milyen tevékenységi körbe tartozik, valamint annak mi az ÖVTJ kódja és a képesítési igénye?

  Köszönettel:
  Gábor

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Gábor,
   az Ön által írt 2 tevékenységhez nincs szakképesítés előírva, továbbá nem engedélyköteles.
   A személyiségfejlesztő szolgáltatás értékesítése tevékenységet a “829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás” kategóriába tenném, ez szintén nincs képzettséghez kötve és nem engedélyköteles.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 46. Zoltán /

  Kedves Katalin!

  Az alábbiak kapcsán szeretném tájékoztatását kérni:
  Ajándék kereskedelemmel foglalkozó webáruház és bolt megniytását is tervezem. A választékban kisebb ajándéktárgyak és édesség is szerepelne. Ha jól tudom a webáruházban való értékesítéshez nem szükséges képzettség, azonban a bolti értékesítés miatt “élelmiszer és vegyiáru eladó” majd erre épülve “boltvezető” OKJ-s tanfolyam elvégzését tervezem.
  Első kérdésem:
  – Ezekkel a végzettségekkel (élelmiszer eladó) ugye nem csak a élelmiszer jellegű termékeket forgalmazhatok a boltban, hanem akár ajándéktárgyakat, játékokat is?

  Másrészt későbbiekben pálinka gyártását és forgalmazását is tervezem, mint kereskedelmi főző. Arról vannak információim, hogy a pálinkafőzés milyen végzettséggel, milyen feltételekkel valósítható meg. Azonban a kereskedelmi oldala nem teljesen világos:
  – az élelmiszer eladó és boltvezető OKJ képesítés birtokában saját üzletben korlátozás nélkül árulhatom a saját gyártású pálinkát (tehát nem mint magánfőző, hanem kereskedelmi főző)?
  – ha a pálinkát (esetleg az ajándéktárgyakat édességeket is) piaci árusítással is forgalmazni szeretném arra milyen feltételek, szabályok vonatkoznak?
  – ha a pálinkát nem csak mint kiskereskedő forgalmaznám saját boltban és piacon, hanem más boltok, kereskedelmi egységek részére is (tulajdonképpen mint nagykereskedő), esetleg külföldre is, ehhez szükséges egyéb képesítés, engedély a fentieken túlmenően? Interneten keresgélve nem igazán találtam a nagykereskedelmi tevékenység ellátására vonatkozó szabályokat, leírásokat.

  Válaszát, segítségét előre is köszönöm!
  Üdvözlettel
  Zoltán

 47. Erika /

  Kedves Katalin!
  Kérném segítségét az alábbiakban.
  Láncolajozót szeretnénk gyártani, kérdésem az lenne, hogy milyen engedélyeket kell beszereznünk ehhez, illetve hova tartozunk bejelentési kötelezettséggel. Illetve milyen szakképesítés kell a gyártásához.
  A vállalkozói résszel tisztában vagyunk, a gyártáshoz szükséges engedélyekről sajnos semmit nem találtunk. EK megfelelőségi nyilatkozatot a gyártónak kell tenni, illetve kell használati utasítás, ennyit találtunk. A termék nem tartozna sem a nyomástartó edényekhez, sem a villamos termékekhez. Besorolásával is gondba vagyunk.
  Nagyon szépen köszönöm segítségét.
  Tisztelettel: Erika

 48. Balabás Gergely /

  Üdv érdeklődnék hogy bútorasztalos tevékenységhez kell-e nekem telephely engedély?
  Magánháznál lehet e telephelyem ha van ott műhely?

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Gergely,
   A tevékenység elsősorban szakképzettséghez kötött, a 21/2010 NFGM rendelet szerint asztalos, vagy bútorasztalos végzettséggel folytatható.
   A tevékenység továbbá bejelentés köteles. A telephely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni a tevékenységet és telepengedélyt kérni.
   Magánháznál lehet a telephely, de mivel valószínűleg lakóövezetben kívánja végezni a tevékenységét lehet, hogy szükséges lesz a szomszédok engedélye is a tevékenység végzéséhez.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 49. Adrienn /

  Kedves Magdolna!
  Legyen kedves segíteni. Jelenleg mellékállásban ki van váltva a vállalkozói igazolványom virág és koszorú kötésre, bolti kereskedelemre. Szeretnék munkaruházatok, védőruházatok, védőfelszerelések továbbértékesítésével is foglalkozni. A kérdésem, hogy milyen TEOr számon fut, illetve engedély vagy végzettség vagy bejelentés köteles e? Vagy az egyéb nem bolti kiskereskedelembe belefér? Válazát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Adrienn

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Adrienn,
   Amennyiben nem üzletben történik a kereskedelmi tevékenység, hanem elektronikus kereskedelmi tevékenységről van szó (pl. webáruház), akkor sem szakképesítés, sem egyéb engedély, bejelentés nem szükséges a tevékenység végzéséhez. A Teáor 4799 – Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem alá tartozik a tevékenység. Minden egyéb teáor kód bolti értékesítésre vonatkozik pl. 4771 – Ruházat kiskereskedelem (ezen belül 477102 – Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem), vagy 4719 – Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 50. Péter /

  Kedves Katalin!
  Festékszínező gépek javítására és alkatrészeinek mosására szeretnénk árajánlatot benyújtani. A műanyag alkatrészek mosását vízzel és nehézbenzines keverékkel kell végezni. A két folyadékot teljesen elkülönítve használnánk: egyes alkatrészeket csak vízzel kell tisztítani (vizes bázisú festékkel kevert szennyvíz keletkezik, melyet külső cég elszállít, kezel, tisztít); egyes alkatrészeket pedig nehézbenzinnel kell tisztítani (oldószeres festékkel kevert nehézbenzin keletkezik, melyet külső cég elszállít, kezel, tisztít). A benzint szállító cég tájékoztatása szerint a benzin miatt nem szükséges a robbanásbiztos (Ex) kialakítás. A munkát vagy a jelenlegi Bt-nken belül, vagy kiszervezve egy új Bt-ben végeznénk. A munka milyen TEÁOR szerinti tevékenységnek felel meg, 3312 esetleg 3319? A tevékenységhez milyen engedélyek szükségesek (pl. környezetvédelmi, tűzoltósági…)?
  Köszönettel:
  Péter

 51. Hancz Éva /

  Kedves Katalin!
  Szeretném kérni a segítségét!
  Szeretnénk nyitni egy kondi termet ha lehetséges olyan megoldással, hogy mozgássérültek is tudjanak jönni milyen engedélyek kellenek hozzá esetleg van-e valamilyen pályázati lehetőség vagy állami támogatás
  Válaszát előre is köszönöm

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Éva,
   Az engedélyek szempontjából nem jelent különbséget az, hogy akadálymentesre alakítja ki a konditermet vagy nem. A TEÁOR 93.13 Testedzési szolgáltatás tevékenység végzéséhez külön engedély és bejelentés nem szükséges, de sportedzői végzettségre szükség lesz. Továbbá ANTSZ és tűzvédelmi szempontból is meg kell vizsgáltatni a helyet. Érdemes megfontolni továbbá, hogy egyéb tevékenységeket folytat-e majd pl: étrend kiegészítők árusítása, vagy szolárium, mert akkor egyéb engedélyek/képzettség beszerzése szükséges lehet.
   A „2004. évi I. törvény a sportról” értelmében sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint.
   A kialakítással kapcsolatban érdemes felvennie a kapcsolatot olyan szervezetekkel, akik kifejezetten arra specializálódtak, hogy akadálymentes környezetet alakítsanak ki.
   Pályázat szempontjából már működő, de akár teljesen kezdő vállalkozásoknak is volt lehetősége ingatlan fejlesztésre pályázni az elmúlt ciklusban. Jelenleg ez a pályázat nem aktív, de várjuk a megjelenését az év első időszakában.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 52. Varga Lajosné /

  Kedves Katalin!
  Van egy szépségstudióm,ahol lipolézeres fogyasztással foglalkozom,ez TEÁOR-kód szerint a 960404-fizikai közérzetjavító szolgáltatások körébe tartozik.Most vásároltam
  egy THERMAGE IV bőrfeszesítő gépet,szeretném megkérdezni,hogy be kell-e jelentenem ezt a tevékenységet is,mivel ugyanebbe a besorolásba tartozik.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv: Judit

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Judit,
   nem kell bejelenteni külön a tevékenységet, mivel a már bejelentett TEÁOR alá tartozik.
   Üdv,
   Katalin

 53. Alíz /

  Kedves Magdolna!
  Szeretnék érdeklődni, hogy milyen feltételekkel lehet mézeskalácsot készíteni bolti értékesítésre. Jelenleg élelmiszernek nem minősülő ajándék és dísztárgyakat készítek mézestésztából. (mécsesek, stb)
  Milyen engedélyek kellenek hozzá?
  Köszönettel: Alíz

 54. Tabáni Tímea /

  Kedves Kata!

  Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz:
  KATA vállalkozás keretein belül nyelvet oktatnék.
  Szükséges-e hozzá tanári végzettség vagy olyan személy felvétele, aki ilyen végzettséggel rendelkezik?
  A nyelvoktatás után államilag elismert, hivatalos irat nem készül
  Milyen tevékenységi kört érdemes felvennem? MNS egyéb oktatás?

  Köszönettel: Tabáni Tímea

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Tímea,
   a nyelvoktatási tevékenység nem tartozik a képesítési követelményhez kötött tevékenységek közé, a tevékenység végzéséhez egyéb engedély nem szükséges. Igen, a TEÁOR 8559 Mns egyéb oktatás tevékenységet javaslom.
   Üdvözlettel,
   Katalin

  2. Kisteleki Erika /

   Kedves Tímea!

   Sikerült ilyen formában nyelvet oktatni?
   Tényleg nem kell hozzá nyelvtanári végzettség?

   Köszönöm,
   Erika

 55. Horváth Dávid /

  Kedves Katalin!

  Egy kérdéssel szeretnék önhöz fordulni, mert elvesztem a tevékenységi körök és a hozzájuk tartozó szükséges szakképesítések rengetegében.
  Másodállásban, heti 40 órás munkaviszony mellett, egyéni vállalkozás keretein belül szeretnék foglalkozni gépjárművek egy bizonyos alkatrészének javításával, felújításával. Ehhez az ÖVTJ 2012 struktúrában keresve, a 452008 kódszámmal jelzett “gépjármű részegység és alkatrész javítást” találtam a legmegfelelőbb tevékenységi körnek.
  Végzettségem OKJ autószerelő, mestervizsgával nem rendelkezem. Szükséges nekem a hivatalos, jogtiszta működéshez autószerelői mestervizsga?

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Dávid,
   a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szabályozza a gépjármű fenntartói tevékenységet, mind szakképzettség, mind a szükséges eszközök, engedélyek tekintetében.
   Az alkatrészek javítása tevékenységhez autószerelő szakmunkás képesítés kell, mestervizsga nem szükséges. A tevékenység továbbá bejelentés köteles, és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez kötött.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 56. Szakos Zoltán /

  Kedves Katalin!
  Kérném a segítségét az alábbiakban!
  Konditermet szeretnék nyitni és azt szeretném megtudni hogy mik a feltételek,és milyen engedélyek szükségesek az üzemeltetéshez ?(igazából az interneten szinte semmit nem találtam róla). És még az lenne a kérdésem hogy a szükséges sporteszközök beszerzéséhez milyen támogatásokat lehet igénybe venni?
  Előre is köszönöm a segítségét!
  Üdv.:Zoltán

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Zoltán,
   A tevékenység végzéséhez sportedző szakképesítés szükséges, de a TEÁOR 93.13 Testedzési szolgáltatás tevékenység végzéséhez külön engedély és bejelentés nem szükséges. Azonban sok egyéb tényező van, amit figyelembe kell venni, pl. étrend kiegészítők árusításával is foglalkozik-e majd, mert arra külön végzettség és engedélyek kellenek. Továbbá ÁNTSZ (zuhanyzók) és tűzvédelmi szempontból is meg kell vizsgáltatni/engedélyeztetni a termet.
   A „2004. évi I. törvény a sportról” értelmében sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint.
   A beszerzendő eszközökkel kapcsolatban tudnom kellene azok VTSZ számát, hogy pontosan meg tudjam mondani mi tehető bele pályázatba. Nagy általánosságban mondhatom, hogy a pályázatok döntő többsége kifejezetten nagy értékű (min. nettó 200ezer Ft/db árú) műszaki gépekre irányul (pl futógép, lépcsőző, power plate stb. beletehető), de a szükséges akár súlyzók, padok beszerzése nehezen megvalósítható pályázatból. Ami ideális lehetne Önnek az az álláskeresők vállalkozóvá válása pályázat, mivel ott kis értékű eszközök is beszerezhetőek és az első időszakban akár a helyiség bérleti díja is elszámolható. További gépbeszerzésre irányuló pályázatokat is várunk.
   Üdvözlettel,
   Katalin

  2. Miklós Éva /

   Kedves Katalin!
   Jógastúdiót szeretnèk indítani, és az lenne a kérdésem, hogy szükséges-e ehhez valamilyen engedély? A képesítésem megvan, egyéni vállalkozó vagyok.
   Előre is köszönöm a válaszát.
   Mikló Éva

 57. Art /

  Kedves Katalin!

  Amennyiben 2751 – Háztartási villamos készülék gyártása alatt olyan keszuleket szeretnek gyartani amely egy fadobozban van, milyen feltetelekkel tehetem es milyen engedelyekre lesz szuklsegem, illetve az engedelyeket hol szerezhetem be?

  Esetleg arra is kaphatok valaszt hogy a termeket hogyan tehetem kereskedelmi forgalomba?

  Koszonettel, Art

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Art,
   sajnos ez kevés információ ahhoz, hogy pontos választ tudjak adni. Az biztos, hogy 2751-es TEÁOR alá tartozó tevékenységek bejelentés kötelesek. A telephely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni a tevékenységet.
   Üdvözlettel,
   Katalin

   1. Art /

    Koszonom a valaszt. Hova fordulhatok informacioert a feltetelekrol illetve az engedelyekrol?

    Koszonettel, Art

    1. Drizner Katalin /

     Kedves Art,
     A tervezett működési hely szerint illetékes Okmányirodában kapja a legpontosabb válaszokat.
     Üdvözlettel,
     Katalin

 58. Kurucz László /

  Kedves Katalin!

  Egy személyes vállalkozást szeretnék indítani. Személyszállítást szeretnék végezni nem TAXI ként. Egy 7+1 üléses személygépjárművel. Vidéki helyekről Európai nagyvárosok vasútállomásaira reptereire. Vagy úgy is fogalmazhatnám hogy telekocsi, vagy egyik közismert nevén Oszkár telekocsi. Mik a feltételei a vállalkozás elindításának?

  Köszönettel. László

  1. Drizner Katalin /

   Kedves László,
   A tevékenység bejelentés- és hatósági engedély köteles. A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. Továbbá rendelkeznie kell legalább két éve „B” kategóriás jogosítvánnyal és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel. Ezen túl a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott vizsgakötelezettségnek eleget kell tennie.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 59. Turóczi Ferenc /

  Adószámos magánszemélyként végezhető-e épületvillamossági berendezések műszaki ellenőrzése (érintésvédelem, szabványossági felülvizsgálat, villámvédelem), ha a szükséges szakképesítésekkel rendelkezem?

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Ferenc,
   Ha rendszeres és üzletszerű a tevékenység, akkor nem. Az Szja törvény kimondja, hogy adószámos magánszemélyként csak olyan tevékenység végezhető, amely nem rendszeres és nem üzletszerű. Ilyen magánszemély többnyire az ingatlan bérbeadók, szálláshely szolgáltatók, előadó művészek, zenészek, nyelvtanárok, vagy az őstermelők. Aki rendszeresen, üzletszerűen végez bevételszerző tevékenységet, annak egyéni vállalkozóvá kell válnia.
   Ma már rendkívül korlátozottak a lehetőségek, ha adószámos magánszemélyként kíván tevékenykedni. Az Ön által végezni kívánt tevékenység képesítéshez és engedélyhez kötött, így azt kell mondanom, hogy vállalkozás keretében tudja azt végezni.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 60. Anikó /

  Kedves Katalin!

  Okleveles masszőr vagyok, TEÁOR-kód szerint 960404 Fizikai közérzetjavító szolgáltatás. Kiváltottam az adószámot ( adószámos magánszemély), hogy tudjak számlát adni a masszázs után. Kérdésem, hogy otthonomban, külön engedély nélkül végezhetem-e ezt a tevékenységet, esetleg egy kis üzlethelyiség bérlésénél kell-e más engedély vagy végzettség? Esetleg egy fodrász mellett, az Ő szalonjában folytathatom-e ezt a tevékenységet. Sajnos nem találtam erre vonatkozóan semmit. Segítségét, előre is Köszönöm! Üdvözlettel, Anikó

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Anikó,
   A tevékenység végzéséhez külön engedély és bejelentés nem szükséges. Végzettsége van hozzá. Mint az előzőekben írtam adószámos magánszemélyként csak akkor folytathat tevékenységet, ha az nem rendszeres és nem üzletszerű.
   Az otthonában van rá lehetősége, amennyiben alkalomszerűen, például ha évente párszor kerül erre sor. De pl a havonta, vagy 1 éven belül bizonyos időközönkénti ismétlődő azonos jogcímű bevétel már bizonyosan rendszeresnek tekintendő.
   Üzlethelyiségben végzett szolgáltatásként pedig vállalkozói vagy alkalmazotti jogviszonyban van erre lehetősége. Itt arra kell figyelmi, hogy olyan üzlethelyiséget válasszon, ami a tevékenység végzésére megfelelő, akár a méret, akár az egyéb feltételekben, pl. öltöző.
   Üdvözlettel,
   Katalin

 61. Andrea /

  Kedves Katalin!
  A segítségét kérném az alábbiakban.
  Két tevékenységgel kapcsolatban vannak kérdéseim. Az egyik: redőny, reluxa, egyéb árnyékoló összeszerelését (megvásárolt alkatrészekből) melyik teáor szám alapján lehet végezni? A 2229 Egyéb műanyag termék gyártását találtam, ez megfelelő? A másik: műanyag nyílászáró beszerelése, ehhez a 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelését találtam.
  Kérdéseim: kell hozzá szakképesítés, és ha igen, milyen? Továbbá milyen engedélyek, bejelentések szükségesek hozzá? Egyéni vállalkozóként és gazdasági társaségként van különbség a feltételekben?
  Segítségét előre is köszönöm. Üdvözlettel: Andrea

  1. Drizner Katalin /

   Kedves Andrea,
   A redőny, reluxa, egyéb árnyékoló összeszerelését a TEÁOR 22.23 Műanyag építőanyag gyártása alá sorolnám, de beletartozhat az Ön által írt 22.29 Egyéb műanyag termék gyártásba is.
   A beszereléshez a 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése tökéletes.
   Az egyéni vállalkozói és gazdasági társaságként való működés között a vállalkozás indítási költségekben, majd az adózás szempontjából van különbség, érdemes a vállalkozás elindítása előtt könyvelővel átbeszélni a lehetőségeket. Továbbá képesítéshez kötött tevékenység esetén egyéni vállalkozóként a vállalkozónak kell rendelkezni a szükséges képzettséggel, míg gazdasági társaságban elegendő megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott felvétele.
   A tevékenységhez képesítés szükséges, úgy gondolom az Egyéb műanyagtermék gyártó képesítés megfelelő lehet.
   Engedélyek:
   TEÁOR 22.23: Bejelentés-köteles, telepengedély-köteles és tűzvédelmi Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenység
   TEÁOR 22.29: Bejelentés-köteles tevékenység
   TEÁOR 43.32: Bejelentés-köteles tevékenység
   Üdvözlettel,
   Katalin

   1. Andrea /

    Kedves Katalin! Köszönöm válaszát. Üdvözlettel, Andrea

 62. Agnes /

  Kedves Katalin,

  Muszempillas tevekenyseghez kell vegzettseg? Mi kell hozza pontosan, mert mindenhol csak okleveles kepzesek vannak.

  Koszonom

 63. Gabriella /

  Üdvözlöm!
  Baba-és gyermekruházat készítésével és online forgalmazásával szeretnék foglalkozni. Végzettségem FEOR 2114 Fa- és könnyűipari mérnök. Kérdésem, hogy ezzel a szakmával indíthatok-e vállalkozást? Ha ez nem megfelelő, akkor elegendő a vállalkozás létesítéséhez hogyha alkalmi munkavállalóként (heti néhány napot) foglalkoztatok képesített varrónőt? Köszönöm.

 64. Hajnalka /

  Kedves Andrea!
  Szaboságot szerettem volna nyitni,méretre készítést és javítást.
  Azt az infót kaptam,hogy mivel lakoövezetben van az üzlet nem kapok engedélyt csak ruhajavításra,menjek az ipari parkba varrni.
  Ruhajavításhoz milyen engedély kell,nekem csak a bejegyzést javasolták önkormányzat adóirodában telephely ügyben.
  Miért nem készítettek ruhát méretre,megvannak a végzetségeim is.
  Köszönöm

 65. Hajnalka /

  Kedves Katalin!
  A Fentiekre írnám még,hogy bejelentés köteles tevékenységek e ezek a számú tevékenységek: ruhaátalakítás 952911 ,1419 egyébb ruházati termék gyártása,1413 felsőruházat gyártása.köztes információkat kaptam,mi a teendő?
  [DOC]telepengedély, bejelentés adatlap – Székesfehérvár

  Köszönettel
  Hajnalka

 66. Zsófia /

  Kedves Katalin,

  A segítségét szeretném kérni a következő témában: Autószerelő Kft. nyitásának ” nem alapvető” tárgyi feltételeiről ( mosdó, tusoló , iroda stb.) szeretnék egy listát, de sajnos nem találok sehol konkrét követelményeket.( Az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet már átolvastam, de ezeket nem találom benne.) Ezen kívül azt szeretném még tudni, hogy ezen kft indításához kell-e mestervizsga? ( Többféle információt is hallottam, van, aki szerint kft-hez nem kell, mások szerint pedig minden céghez kell legalább egy ember, aki mestervizsgával rendelkezik.)

  Válaszát és segítségét előre is nagyon köszönöm.

  Üdvözlettel: Zsófia

 67. Szanyi Nagy Tamás /

  Kedves Katalin!

  Szeretnénk gyümölcsöket árusítani a Fitness termünkben,gyümölcs turmixot készíteni!
  A kérdés,hogy külön kell-e valamilyen engedély hozzá?
  Nyilván,gyümölcs mosó és külön hűtő szükséges hozzá,de arról nem találok anyagot,hogy külön engedélyeztetnünk kell-e.
  Válaszát előre is köszönöm,további szép napot!
  Üdvözlettel: Tomi

 68. Szanyi Nagy Tamás /

  Kedves Katalin!

  Elnézést,még hozzá tenném szeretnénk sok-sok mindent megvalósítani! Pályázatokra lenne szükségünk a sport tevékenység,sport létesítmény témakörben….
  Fejlesztenénk a Bárt erre irányult az első levelem,a fűtési rendszert beleértve akár napelemeket is szeretnénk,a gép parkunkat is szeretnénk frissíteni,szeretnénk gyerek sarkot, végcélban pedig szeretnénk hozzáépíteni a létesítményhez,nagy átalakítás,végül is mindent szeretnénk fejleszteni amit lehet!
  Nem tudom hogy mire lehetne pályázni!
  Köszönök mindenféle segítséget,információt!!!
  Köszönettel

 69. Gulyàs Szabolcs /

  Hellóó egykis segitseget szeretnék kerni .
  Kave gep automatakban gondolkozzom merre induljak mitt csinaljak hogy kezdjek neki egyalltalan..jaaajj segitseg …varom megtissztelővalaszat…üdv

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Szabolcs!
   Nagyon nehéz úgy tanácsot adni, ha a vállalkozási szándékon kívül nincs más tapasztalat és tudás, amire támaszkodhat. Kérdéséből nem egészen egyértelmű számomra, hogy a folyamat mely részével kapcsolatban igényel bővebb információt. Első javaslatom az, hogy jól gondolja át üzleti koncepcióját, hiszen nagyon nehéz a mai gazdasági környezetben talpon maradni és a sikerhez mindenképpen szükség van szakértelemre VAGY piaci ismeretre/kapcsolatrendszerre VAGY tőkére. Ha e három közül legalább az egyikben nem érzi erősnek magát, váltson üzleti koncepciót. Ha ezek a feltételek rendelkezésre állnak nagyon szívesen várjuk Önt akár egy személyes/telefonos konzultációra, ahol felteheti konkrét kérdéseit, és tájékozódhat a követelményekről.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 70. Pál /

  Kedves Katalin!

  Egyéni vállalkozás keretein belül szeretném végezni szolgáltatóként az alábbi tevékenységeket a közeljövőben.

  742001 Fényképészet m.n.s.
  742002 Videofelvétel-készítés
  742003 Fotóriporteri szolgáltatás

  Ezekhez szükséges-e képesítés vagy végzettség?
  Pár éve volt hasonló vállalkozásom, akkor nem kellett hozzá de nem tudom mi változhatott az évek során.

  Illetve volt egy lista ami tartalmazta azokat a tevékenységi köröket és TEÁOR kódokat, melyeket lehetett képesítés nélkül végezni. Ez a lista lehet hogy már elavult.

  Hol lehet ehhez hozzájutni, vagy letölteni?

  Tisztelettel:
  Pál

  1. István /

   Üdvözlöm,
   főállás mellett szeretnék alkalmanként felelős műszaki vezetés és villamos kiviteli tervezés tevékenységet folytatni, a szükséges képesítésekkel és mérnöki kamarai jogosultságokkal rendelkezem. Végezhetőek ezek megbízási szerződéssel, vagy egyéni vállalkozóként menne csak?
   Mit kell és hová bejelenteni?

   Köszönettel:
   István

  2. Tamás /

   Kedves Pál!

   A fényképészethez és a videofelvétel-készítéshez képesítés szükséges. A fotóriporteri szolgáltatás szabadon gyakorolható.
   Más tevékenységi körök, amik hasznosak lehetnek önnek és szabadon gyakorolhatóak:
   591101
   182002
   591201

   Üdv,
   Tamás

 71. Gábor /

  Kedves Magdolna,
  Mozgó italárusítás (csak ital, szeszes + üdítő) tevékenység végzéséhez milyen engedélyek szükségesek? Gazdasági társaság, közterületen, önjáró autóról végezné az árusítást.
  Működési engedély, területfoglalási engedély, behajtási engedély (amennyiben olyan területről van szó), szakképesítés?
  köszönettel!

 72. Krisztián /

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy Milyen engedély vagy milyen uton tudok elinditani egy kézzel gyártott,ragasztot,varrt vallási kalap gyártását. Ami állati szőrböl készül.
  Külföldi piacra kerülne.
  Magyarországon van bármilyen szabályozás erre?

 73. Balog Katalin /

  Kedves Magdolna,

  Az lenne a kerdesem,hogy gazdagasi tarsasagkent (kft) gyorsettermet, bufet szeretnenk uzemeltetni. A bufeben kave szendvics, es helyben sutott pizza es peksutemeny lesz kaphato. Az eteleket termeszetesen szakkepzett szakacs fogja elkesziteni. KErdesem az hogy amennyiben en mint tulajdonos is alkalmazasban leszek a bufeben es en leszek aki a kasszat kezeli es az etelt kiadja kell e valamilyen vegzettseggel rendelkeznem? Jelenleg erettsegivel rendelkezem.

 74. Tünde /

  Szia
  szeretnék egy vállalatot át venni, de anyagi támogatásra lenne szükségem!
  Hová tudnék fordulni segítségért? Válaszát előre is köszönöm Tünde

 75. Attila /

  Tisztelt Hölgyem!
  Gumiszerelő műhelyt szeretnék nyitni az lenne a kérdésem,hogy milyen engedélyek,képesítés szükséges hozzá?

  Tisztelettel

  Attila

 76. Kerekes Zsolt /

  Üdv!
  Érdeklődnék hogy az árutojást hol kell bevizsgáltatni és az milyen összegbe kerül?
  Köszönettel: Zsolti

 77. Gergo /

  Üdv , szeretnék egy személy szállítással foglalkozó céget alapítani egyenlőre egy 9 személyes kisbuszt vennék és ezzel kezdeném és az érdekelne hogy milyen végzettség szükséges ehez illetve mire lessz szükségem ha saját magam szeretném az embereket szállítani? Válaszukat köszönöm!

 78. Virágh Pálné /

  Kedves Magdolna!Szertném a segítségét kérni,egyéni vállalkozást szeretnék indítani gyesről vissza térőként.Gyermekeknek szervezett egyedi szülinapizsúr és névnapizsúr szervezéséről lenne szó.Továbbá rendezvény utáni takarításról.A megrendelő otthonában esetenként bérelt helyen lenne a rendezvény.A kérdésem a következő lenne milyen végzettség,teáorszám kell a vállalkozás be inditásához és milyen engedélyek szükségesek hozzá.Várom válaszát,segítségét előre is köszönöm szépen.Tisztelettel:Vné Ildikó

 79. Farkas Kata /

  Tisztelt Gabriella!

  Olyan masszázstevékenységhez, amely ruhában történik , nem igényel vivőanyagot ( olajat , krémet ) kell e ÁNTSZ engedély ? Köszönöm a válaszát

  Farkas Kata

 80. Novák György /

  Kedves Magdolna !
  Autójavító műhelyt szeretnék egyéni vállalkozásban indítani.
  Milyen feltétéleknek kell megfelelnem.Mestervizsgám nincs ,de kb 25 éve autókat javítok.
  Köszönettel:
  György.

 81. Varga Tímea /

  Tisztelt szerkesztők!

  Régóta szeretnék mindenszentek előtt koszorúkészítéssel és piaci értékesítésével foglalkozni. Vásárolt, részben megtermelt alapanyagokból készíteném a koszorúkat.
  Állandó munkahelyem van, ezt a tevékenységet csak kiegészítésként, hobbiból végezném ezen időszak alatt.
  Afelől szeretnék érdeklődni, hogy képesítés szükséges-e hozzá, milyen engedélyek szükségesek, illetve hogy milyen szerveket kell felkeresnem hozzá?

  Elnézést az esetlenségemért, még nagyon kis cipőben jár az ötlet.

  Válaszukat előre is hálásan köszönöm!

  Tisztelettel: Timi

 82. Kovács Keve /

  Tisztelt Szerkesztők!
  KFT-nk működését új tevékenységgel kívánjuk bővíteni:
  Teaor 2611. Szereletlen nyomtatott áramköri lemez /félüzemi/ gyártása.
  Milyen engedélyezési eljárás szükséges?
  Milyen szakképzettséget írnak elő a kémiai biztonság felügyeletéhez, a veszélyes anyagok miatt?
  Hol találhatók meg a követelmények az üzemmel kapcsolatban?

 83. Lőkös Rita /

  Kedves Magdolna!
  Segítségét kérném a következőkben:
  jelenleg főállásban, mint laborasszisztens dolgozom egy vérvételi helyen, másodállásom pedig a 869003 TEÁOR szám alatt futó szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán egészségügyi ellátásban, amivel Ügyeleten dolgozom mint ápoló.Végzettségeim:
  Laborasszisztens, 54-es OKJ ápoló, 55-ös OKJ foglalkozás-egészségügyi szakápoló,
  Felmerült, hogy igény lenne házi vérvételre, EKG készítésre, vércukor mérés, vérnyomás mérésre,kérdésem, hogyan tudnám kivitelezni, mi kell hozzá, végezhetném-e ezekkel a végzettségekkel, és hogyan , miként kéne számláznom,?

 84. Sólya Nándor /

  Kedves Katalin!A feleségemmel jövőre szeretnénk alapítani egy céget.A cég fő tevékenységi köre a horgászturizmus-vendéglátásban lenne.Szeretnénk megvásárolni egy horgásztavat és azon üzemeltetni egy kis melegkonyhás büfét.Szeretnénk szállást is biztosítani az odaérkező horgászok számára 6-8 fő erejéig kis faházakban.Én a cégalapítás elött elvégezném a Horgászvízkezelő-tógazda tanfolyamot a feleségem pedig a Vendéglátóipari-üzletvezető tanfolyamot.Kérdésem az lenne,hogy miként lehetne ilyen tevékenységre,/tóvásárlása,melegkonyhás büfé,szállás biztosítására/ visza nem térítendő EU-s pályázatot beadni.Hitelt felvenni ha szükséges az indulásra.Milyen cégforma lenne a legmegfelelőbb ezen tevékenységek együttes végzésére vidéken.Mi a Kft-ben gondolkodtunk.Előre is köszönöm a válaszát.Üdvözlettel.Nándor

 85. Szegedi Gábor /

  Tisztelt szerkesztők!

  Párommal szeretnénk indítani egy magánvállalkozást. Elsősorban egy állatkereskedésben gondolkozunk. A kérdésem az lenne, hogy miként lehet létre hozni egy ilyenfajta vállalkozást, milyen papírok kellenek hozzá? Illetve kezdő ként lehet e esetleg valamilyen támogatást, kölcsön igénybe venni?
  Előre is köszönöm válaszukat.
  Gábor

 86. Tétényi Gábor /

  Tisztelt Szerkesztők!
  Érdeklődnék hogy egyéni vállakozást (kata) szeretnék csinálni. Redőnyök szerelése javítása! Ehhez kell végzettség?
  Köszönöm

 87. Kovács Viktor /

  Tisztelt Asszonyom!

  Az ELTE-n szereztem vegyész diplomát (MSC) és szeretnék egy illóolajokat előállító vállalkozást indítani. Kell-e vmilyen kiegészítő oktatásban részt vennem, vagy elég a meglévő?
  Köszönöm a válaszát!
  Viktor

 88. Székely Beatrix /

  Kedves Szerkesztők!

  Hamarosan indul társas vállalkozásunk, amelyben fő tevékenységként fordítási feladatokat szeretnénk ellátni. Ehhez találtam a következő szakmai kódot 7430 Fordítás, tolmácsolás. Ehhez annyi kétségem fűződik, hogy szakfordítói végzettségem van, tolmács viszont még nem. A fordító végzettséggel gyakorolhatom netán ezt is?
  Melléktevékenységként nyelvi magánoktatással és nyelvi lektorálással szeretnék foglalkozni. Tudtommal a magánoktatáshoz egy középfokú nyelvvizsga is elég, a nyelvi lektorálás viszont nem tudom, milyen végzettséget von maga után.

  Köszönettel

 89. Péter /

  Tisztelt Asszonyom!

  Sok helyen néztem már(Listák stb), de nem találom azt; hogy Weboldalszerkesztéshez, és Helyszínre(tehát engem hívnak ode) kell e bármilyen végzettséggel kapcsolatos engedély ha magánszemélyként szeretném csinálni a tevékenységet, ez alkalmi lenne, nem rendszeres. A bejelentés megvolt, a számokat is összeírtuk; de nem tudom hogy kell e valamerre igazolni a végzettségemet e… És ha igen akkor hol?!

  Amik a körömbe esnek:
  620103 – Weblap tervezés
  620201 – Egyéb Számítás Tech tanácsadás
  620203 – Hardware szaktanácsadás
  620301 – Számítógép üzemeltetés
  620901 – Egyéb Számítástechnikai tevékenység
  620902 – Számítógép üzembehelyezése
  631105 – Weboldal üzemeltetés
  951102 – Számítógép Perifériák javítása

  Köszönöm a választ előre is!

 90. László /

  Kedves Magdolna!
  Segítségét szeretném kérni a következő kérdésben: főállás mellett egyéni vállalkozó szeretnék lenni. Lapostető vízszigeteléssel szeretnék foglalkozni. Végzettség szükséges ebben az esetben? ha igen milyen végzettséget kérnek hozzá? Köszönöm válaszát.
  Tisztelettel László

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves László!

   A tevékenység a 43.91 – TETŐFEDÉS, TETŐSZERKEZET-ÉPÍTÉS kategóriába tartozhat:

   A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!
   A tevékenységhez bejelentés szükséges!

   Aki vállalkozó kivitelezői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.

   A tevékenység az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel végezhető (tetőfedő, ács)

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 91. Kovács Gábor /

  Tisztelt Szerkesztők!

  Bár rég volt már válasz a kérdésekre, feltenném én is az enyémet, hátha szerencsével járok. Szóval… Másodállású vállakozóként 3D nyomtatással szeretnék foglalkozni. Sajnos eddig, akárkivel beszéltem (könyvelő, kormányablakos ügyintéző ) senki sem tudott választ adni, arra a kérdésemre, hogy ehhez milyen tevékenységi körök tartoznak. A lényege, hogy olvasztásos eljárással műanyag vagy fém( bár többnyire műanyag) tárgyakat szeretnék megrendelésre készíteni. Prototípusok, makettek, enyéni ajándéktárgyak, esetleg szobrok…

  Nagyra értékelném ha tudnának iránymutatást adni!

  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdv,
  Gábor

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Gábor!

   Véleményem szerint, attól függetlenül, hogy a nyomtató olvasztásos technológiával működik, a tevékenység a nyomdaipari tevékenységek közé sorolható, így azok a TEÁOR kódok az irányadóak.

   Tipp: a e-cegjegyzek.hu oldalon le tudja kérni a hasonló tevékenységet végző cégek cégkivonatát díjmentesen, abból látható például az is, milyen TEÁOR kódokkal végzik a tevékenységüket.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

  2. István /

   Szia!

   Én a múltkor láttam egy jó dolgot 3d-s nyomtatással kapcsolatban. El is gondolkodtam rajta, hogy meg kellene csinálni, itt ugyanis ilyet még nem láttam. Koreában talán úgy emlékszem, több kamerával felveszik az embert és ez alapján kis figurákat nyomtatnak, majd kifestik. Nem a 3d-s fotók hódítanak már, hanem a kézbe vehető kis figurák. Állítólag viszik mint a cukrot.

 92. Tóth Vivien /

  Kedves Magdolna!

  Meg szeretném kérdezni, hogy Ön szerint vezethetnék weboldalt egyéni vállalkozóként az Egyesült Királyságban? Nem értékesítés céljából működne, hanem egy adott témára építeném fel, és a google reklámjait helyezném el rajta (ez minimálisan jövedelmez).

  Válaszát előre is köszönöm!

 93. Berecz Csongor /

  Kedves Magdolna!

  A következő kérdéssel fordulok Önhöz:
  Családi házas övezetben egy meglévő családi házban szeretnék közérzetjavító és egészségmegőrző szolgáltatásokat végezni. Több helyiségben: masszázs, torna, infraszauna stb. szeretném megkérdezni, hogy az ingatlant üzlethelyiséggé kell-e nyilvánítani? Van-e kötelező parkoló darab szám? Az ingatlant bérelném, az ingatlan jelenleg telephelyként be van jegyezve egy cégnél, illetve a tevékenység is fel van tüntetve a cégkivonatában. Köszönettel: Csongor

 94. Hüse Károly /

  Kedves Katalin!
  Én zenészként, előadó művészként tevékenykednék és a kérdésem az lenne, hogy adószámos magánszemélyként milyen kötelezettségeim vannak és hogyan tudok számlát kiállítani, hány fellépéstől számít állandó jövedelemnek?

  Mivel a fellépések nem folytonosak, változó sűrűségűek, lehet hogy 1 évben csak 1-2, de az is lehet hogy 30-40 fellépés lenne, mi szükséges ahhoz, hogy ezt hivatalosan csináljam és igény esetén számlát is tudjak kiállítani.

  Ha vállalkozóként csinálom akkor van e ennek állandó költsége, vagy csak a fellépések összegéből kell majd adóznom?

  Kérem segítsen, hogyan induljak el és mire számíthatok, mire lenne szükségem, mit kell tennem?

 95. Balázs Etelka /

  Kedves Magdolna!

  Szeretnénk piacokon zöldséget árulni.A kérdésem az,hogy milyen módon tehetem ezt meg?Nincs hozzávaló végzettségünk.Én állattenyésztői szakközép iskolát végeztem a férjem meg építőipari és pék szakmunkás képzésben részesült!
  Mit tanácsol?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel:Etelka

 96. Lengyel Klára /

  Kedves Magdolna!

  A segítségét szeretném kérni. Nemrégiben átvettem egy már működő stúdiót, ahol esküvőszervezéssel, annak dekorálásával, menyasszonyi ruhák bérbeadásával ill. eladásával foglalkoztak. Kiskereskedelmi tevékenységként került bejegyzésre, mivel a ruhák és kiegészítő kellékek árusítása miatt pénztárgép köteles a tevékenység, de minket már szervezéssel és dekorálással nem vettek nyilvántartásba. Több ide vonatkozó jogszabályt is elolvastam, de nem nagyon értem az egészet, mivel az ügyvezetőnk diplomás, az alkalmazottunk pedig dekoratőr végzettséggel rendelkezik. Talán a cégünk tevékenységei között keresendő a probléma? Bővítenünk kellene? Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel, Klára

 97. Pataki Péter /

  Kedves Magdolna!

  Olyan kérdésem lenne, hogy ismerősömmel egy leendő szórakozó helyet vennénk át. Az előző tulajdonos leszervezett pár bulit és azt is megrendezenénk. Azt tudom, hogy rendezvényszervezéshez és ital kiméréshez csak be kell jelenteni a település jegyzőjehez.
  De más engedélyre van e szükség? Antsz nel sem láttam semmi ilyet a navigációs nal is lehetséges csak bejelentéssel. Vagy valamit elnèztem?
  Szép napot.?

 98. Judit /

  Tisztelt Tanácsadó!

  Egy lakásunkból nyíló garázst szándékozom átalakítani gyógymasszázs végzésére alkalmas helyiséggé. A hely kialakítását a kerületi Népegészségügyi Hivatal nem akadályozza a megfelelő követelményeik teljesítésével.
  A kérdésem az, hogy van-e jelentősége egy társasházban, hogy a garázst ennek megfelelően üzletté minősíttetem-e, és mi a módja szükség esetén?

 99. Antal Beáta /

  Kedves Magdolna,

  Saját gyártású öntapadó fólia matricákat szeretnék forgalmazni, melyet egy speciális probléma megoldására fejlesztettem ki. a funkciója kopás-gátlás, mely ruhaneműre kerülhet felhelyezésre, és a használattól függően rendszeresen cserélni kell. Ehhez milyen engedélyeket kell a termékre vonatkozóan beszerezni hogy forgalmazni tudjam? Hova forduljak részletekért?
  Kisállat, gyermek számára hozzáférhető helyen lesz pld, ezért szeretnék körültekintően eljárni. Előre is köszönöm szíves válaszát!

 100. Gégény Noémi /

  Kedves Magdolna!
  A lányom szeretne egy kis műhelyt nyitni, ahol cukrász workshopokat, főzőfoglalkozásokat tartana.Az elkészült terméke nem kerülnének kereskedelmi forgalomba.Az ő végzettsége cukrász.
  Milyen engedélyekre van ehhez szüksége, és tudja-e KATA-val csinálni?
  Illetve ha elkészít egyedi megrendelésre egy-egy tortát is, az már más minősítést igényel?
  köszönettel
  Noémi

 101. Ákos /

  Kedves Magdolna!

  Segítségét szeretném kérni az alábbiakban:
  Másodállásban (tehát heti 40 órás főállás mellett) szeretnék autószerelő tevékenységet végezni otthon, hivatalosan.
  311-1 autószerelő illetve 311-2 autóvillamossági szerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezem.
  Sajnos úgy tudom, hogy mestervizsga kell az elképzelésem megvalósításához. Ezt kicsit nonszensznek találom, tudva, hogy KFT.-t alapítva ugyan ehhez a tevékenységhez már nem kell mestervizsga…
  Kérdésem a következő: mivel sem mestervizsgára sem kft alapítására nincs elegendő tőkém (és értelmét se látom egyiknek sem szakmai szempontból), ezért gépjármű részegység/alkatrész javítására szeretném kiváltani tevékenységi körömet.
  Generátorokat szeretnék javítani. Kiszerelhetem-e én a gépjárműből a generátort, hogy felújíthassam azt?

  Válaszát várva köszönettel: Ákos

 102. kk /

  Kedves Magdolna,
  szeretném a segítségét kérni, hogy asztalos vállalkozásnál ha KATás a vállalkozó aki mestervizsgával is rendelkezik, ha az otthoni műhelyét szeretné bővíteni illetve teljesen legálisan használni akkor milyen bejelentési kötelezettségei vannak illetve milyen engedélyek szükségesek?
  Köszönöm!

 103. Mészáros Zsuzsa /

  Kedves Magdona!
  Vállalkozásunkban fából konyhai eszközöket szeretnénk készíteni és ezt értékesíteni.
  Kft formában működünk. Eddig ilyen tervékenységünk nem volt. Asztalosműhelyünk nincs, csak bérelni tudunk.

 104. Kissné /

  Tisztelt Magdolna!
  Alkalmazottként dolgozom egy kórházban, mint gyógytornász, de egyéni vállalkozó vagyok, és otthon szeretnék magánrendelôt nyitni, a könyvelőm szerint ez nem lehetseges, csak akkor ha különvállok a korháztól, mert vagy nekem vagy ÁNTSZ engedélyem, vagy az intézménynek ahol dolgozom! Én viszont nem értem h a kettő miért zárja ki egymást! Ha a kórházban 8-2 ig tevékenykedem , akkor utána nem mehetek haza a saját rendelőmbe folytatni a munkát?? Mi lenne ennek a hivatalos formája? Tudna esetleg segíteni? Mert én is folyton falakba ütközöm!
  Köszönettel: Kissné

 105. Polecsák Béla /

  Kedves Szakértők!
  Kutyakiképzést szeretnék végezni, egyéni vállalkozóként, amihez a képesítésem megvan. Kérdezem, hogy milyen szám alá tartozik? A telehely engedélyköteles-e vagy csak bejelenteni kell? A telephelynek milyen kritériumoknak kell megfelelni?
  Szíves válaszukat előre is köszönöm.
  Polecsák Béla

 106. Kárpáti Lajos /

  Kedves Magdolna!

  Azzal a kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni, hogy nekem jelenleg főállású munkahelyem van ahol érettségivel dolgozom. Szeretnék létrehozni egy egyéni vállalkozást ami autójavítással foglalkozik, másodállásként. (Helyszíni autójavítással, lerobbanás vagy hasonló szituáció esetén, műhely nélkül.) Ha alkalmaznék egy olyan személyt akinek van szakképesítése gépjármű karbantartásra, akkor ez működhet? Akár akkor is ha alkalmi bejelentéssel foglalkoztatom? Én végezhetnek bármilyen tevékenységet a cégben? Kötelező ehhez a tevékenységhez műhelyt fenntartani?

  Segítségét előre is nagyon köszönöm!

 107. Krisztián /

  Tisztelt szakértők.
  Fényező műhely megnyitásához szeretném megtudni,hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Milyen papírok szükségesek ,és milyen befizetési kölcségekel jár ha főállásban lenne indít a?
  Elöre is köszönöm válaszukat.

 108. József /

  Érdeklődni szeretnék Öntől, hogy kürtőskalács kitelepüléses árusítása, illetve szelídgesztenye sütés szintén kitelepüléses árusítása során milyen feltételeknek kell megfelelnem?

  Gondolok itt a:

  Személyi feltételek, tárgyi feltételek, higiéniai szempontok, dokumentációs feltételek, kémiai biztonság, munkavédelmi feltételek, gazdasági feltételek.

  A legfőbb dolog, amire nem sikerült választ találnom, hogy a kürtőskalács esetén szükség van-e előkészítő konyhára. Ugye kitelepüléssel árusítanám, és két lehetőségem van, hogy ha a kitelepülés helyszínére kész állapotban viszem ki a kelt tésztát, vagy ott a helyszínen készítem el. Ugye a legegyszerűbb, ha otthon készül el a tészta.

  Köszönöm!

 109. István /

  Tisztelt szakértők!
  Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy mik a feltételei annak, hogy én egy baba-mama kölcsönzőt “üzemeltessek” otthonomba. Több szakértői oldalt átnéztem már, de erről nem találtam semmit. Talán nem engedély és bejelentés köteles? Jó volna ha így lenne. Én egy fő munkaidőben dolgozó állampolgár vagyok, tehát az munkaórám száma több mint 36 óra. Adóznom kell róla? Ezt a tevékenységet vállalkozás formájában kell esetleg végeznem? Még valami. Szeretnék idős vagy elfoglalt embereknél mosást vállalni, szintén otthoni tevékenység formájában. Ezek milyen feltételekhez kötöttek? Köszönöm megtisztelő válaszukat! István

 110. Edina /

  Kedves Magdolna!

  A következő tevékenységkódokat választottam ki KATA-s egyéni vállalkozásomhoz:
  749011 – Egyéb gazdasági, társadalmi tev.-et segíto szakmai tervezés, szakértés
  732001 – Piac-, közvélemény-kutatás
  722002 – Humán kutatás, fejlesztés
  702205 – Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
  702204 – Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés
  702202 – Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás
  631104 – Adatfeldolgozási szolgáltatás
  829902 – M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatás
  702203 – Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

  Érdeklődni szeretnék, hogy ezekhez szükség van-e a vállalkozói engedélyen kívül egyéb, pl. működési engedélyre, ill. milyen képesítési előírás van meghatározva, vagy ezek az információk hol érhetőek el? (Végzettségem: marketing- és reklámügyintéző, andragógus (BA) művelődésszervező szakirányon, okleveles emberi erőforrás tanácsadó)
  Segítségét nagyon köszönöm!

  Üdvözlettel:
  Edina

 111. Beke András /

  Karosszéria lakatos műhelyt szeretnék nyitni érdekelnének a feltételei mien képessités és mien feltételei vannak a műhely saját udvaromon lévő mühelyben történe minden szükséges gépem meg van hozzá!Az érdekelne még mien helységeket kell létrehoznom gépek ellenörizetése.Egyedül dolgoznék benne mien válalkozást lenne célszerű nyitnom hozzá?Választ előre is köszönöm.

  1. Kovács Ferenc /

   Engem is érdekelne ez a kérdés. Milyen feltételek vannak?

 112. Vajda Cintia /

  Jó napot érdeklődnék, hogy van egy konditermünk szeretnénk palackozott üdítőket sportitalokat árulni ezekhez milyen engedélyek és feltételek szükségesek?
  És még a konditerembe szeretnénk egy szoláriumot, ehhez milyen engedélyekre és feltételekre van szükség.
  Előre is köszönöm a segítséget 🙂

 113. Joós Viktória /

  Tisztelt Szakértő!

  Gyermekjógát szeretnék oktatni, elvégeztem egy oktatói képzést is. Szeretném ezt hivatalosan csinálni. A 85.51-es TEÁOR számon találtam ezt a tevékenységi kört, de úgy tudom hogy az OKJ-s végzettséghez kötött. Szeretném kikérni ezügyben a véleményét és egyben a segítségét és ha csak ez a megoldás jöhet szóba, akkor meg tudná nekem mondani hogy melyek azok a végzettségek,amiket elfogadnak ebben a tevékenységi körben?
  Előre is köszönöm a válaszát!

 114. Ildikó /

  Érdeklődnék hogy palacsintázóhoz milyen végzettség szükséges.Köszönöm válaszát.

 115. MARCSI /

  Üdvözlöm! Koszorú és virágkötés ,nem saját termelésű növényből , nem művirágból Fő tevékenységi köröm ˘ régi Teaor szám 014101 hová tartozik a vállalkozásom Kereskedelmi, Iparkamara, vagy agrárkamara,? Kell-e telephely! köszönettel Marcsi

 116. Cintia /

  Üdvözlöm! Érdeklőnék, hogy tüzép telep létesítéséhez milyen végzettség szükséges?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Cintia!
   Kereskedelmi végzettség szükséges hozzá.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 117. Veres Antal /

  Kedves Magdolna!
  Egy szabadidős tevékenységgel foglalkozó céget szeretnék alapítani ahol a vendégek azért fizetnek, hogy számítógépes játékokat próbálhatnak ki. Ez milyen tevékenységi körbe tartozik?

 118. Ignécziné Nagy Anna /

  Kedves Magdolna !

  A munkám mellett egyéni válalkozó vagyok a teaor. számszerint felvettem a sofőrszolgálatott is a kérdésem ezzel kapcsolatos lenne .
  _ sofőr szolgálatnak minősül-e ha tehergépkocsi vezetőjének lejár a vezetési ideje és engem oda visznek (megfelelek minden törvényi feltételnek ami tgk. vezetéséhez kell ) beülök az autóba és elviszem azt a telephelyre vagy le ill felrakó helyre .

  Köszönettel :
  Ignécziné Nagy Anna

 119. Nagy Margit /

  Tisztelt Szakértők!
  Műanyag termékek, alkatrészek javításával szeretne fiam, egyéni vállalkozóként foglalkozni. Kérdésem, hogy milyen szakképesítés kell ehhez, és kell e vállalkozói tanfolyam?
  Köszönettel: Margit

 120. Nagy Levente /

  Tisztelt Szakertő! Válalkozás inditasában gondolkodok és fő profilként kutyakozmetikát szeretnek üzemeltetni. Azt szeretném megtudni, hogy társállat taxit illetve kisállat utaztatasát és kutyapanziót csinalhatom-e a kutyakozmetika mellett és hogy milyen feltételeknek kell megfelelnem ezek együttes müködtetése során. A két plusz szolgáltatásra külön válalkozást kell-e indítanom? Milyen teáor számon találom ezeket a tevékenységeket? És milyen végzettség szükséges a panzióhoz és a kisállat szallításához? Milyen szabályok vonatkoznak a szállító jarműre? Köszönöm a segitségét. Levente

 121. Kvacsány Dezső /

  Kedves Magdolna!
  20 éves Bartendig tapasztalatomat szeretném egy erre kialakított helyszínen oktatni
  – Bártréning címen.
  A hely (már egy működő Bár) egy minden engedéllyel rendelkező KFT. üzemeltetésében van.
  A tanfolyam lezárásaként a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek.
  2 nyelvű oklevelet szeretnék adni azoknak akik elvégezték ezt, -Nem feltétlen OKJ besorolásút !

  Milyen engedélyeket kell még beszereznem, illetve egyszerűbb e az, ha egy új vállalkozást vagy KFT-t alapítok ehhez?

  Válaszát Előre is köszönöm!
  Dezső

 122. Peák István /

  Üdvözlöm!
  A desztillált víz előállításhoz milyen engedély beszerzése szükséges?
  Tisztelettel kérem megtisztelő válaszát.
  Köszönettel, István.

 123. Szabó Szilárd /

  Üdvözlet!
  Érdeklödnék hogy kereskedelmi hütőgépgyártáshoz L3 kategoriában milyen engedélyek szükségesek?
  Köszönöm válaszát..
  Szilárd

 124. Csörgőné Gál Katalin /

  Kedves Magdolna!

  Szeretném megkérdezni,hogy gyertyafaragással szeretnék foglalkozni,későbbiekben ha vállalkozást szeretnék csinálni ehhez kell -e valamilyen végzettség.Sehol nem indul gyertyaöntő tanfolyam,és a témával kapcsolatban nem találok sehol információt.
  Köszönöm.
  Üdv:Csné Kati

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Kati!
   A tevékenység nem engedély- és bejelentésköteles tevékenység és nincs előírt végzettség. A pontos tájékoztatásért érdemes a Kormányhivatalnál érdeklődnie, ahol a vállalkozóvá válást személyesen is intézheti.
   Üdvözlettel, Magdolna

 125. Farkas Ákos /

  Kedves Magdolna!

  Segítségét kérném.
  Milyen engedélyeket, kell beszereznem ahhoz, hogy építési, bontás hulladék előkészítés illetve újrahasznosításával tudjak foglalkozni.

  Ami adott:
  Egyéni vállalkozó vagyok (építőipari, alapozási munkálatok)
  Van egy mobil törő gépem, ami képes a beton újrahasznosítására.
  Ezt kiviszem a bontás helyszínére ott összetöröm a betont, majd ezt eladom.

  Kell ehhez valamilyen különleges engedély? Hogyan tudom ezt hivatalossá tenni?
  Helyi önkormányzat tud mindent?
  Hulladék gazdálkodási engedély kell vagy hulladék kezelési?
  Van különbség?

  Köszönöm.

 126. Varga Evelin /

  Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék!
  Ha én egyéni vállalkozást nyitok.
  Ezalatt értem az Egyéb nem bolti ,piaci kiskereskedelmet!
  Ruha illetve textiliák forgalmazasával szeretnék foglalkozni amit rendelésre hoznék !
  Kell hozzá kereskedői végzetség ?
  Várom a választ ez sürgős lenne nekem! Köszönöm!

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Egyéb, nem bolti kereskedelemhez nem feltétel.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 127. Lakatos Edit /

  Tisztelt Magdolna! Férjem motorkerékpár javítással szeretne foglalkozni, és a családi ház egy elkülönített helyiségében szeretné a műhelyt (nem autószerelő műhelyt) kialakítani. Érdeklődöm, ennek milyen feltételei vannak, és milyen engedélyek szükségesek hozzá.
  Megtisztelő válaszát előre is megköszönve, üdvözlettel

  1. Lakatos Edit /

   Tisztelt Magdolna!
   Korábban volt egy kérdésem, melyre a válasza rendkívül fontos lenne. Férjem motorkerékpár szeretne foglalkozni családi házunk egy elkülönített helyiségében. Itt szeretné a műhelyt kialakítani (nem autószerelő műhelyt, ez egészen más).
   Érdeklődöm, ennek milyen feltételei vannak, és milyen engedélyek szükségesek hozzá.
   Megtisztelő válaszát előre is megköszönve, üdvözlettel!

 128. Sándor /

  Tisztelt Magdolna!
  tetőszerkezet-ácsolás szakmában szeretnék EGYÉNI VÁLALKOZÁST.
  De szakmai végzetségem nem az igy is lehet csinálni?

 129. Szilvia /

  Kedves Magdolna!

  Viz-Gaz es Kozponti futes szerelo a parom, szeretnenk Magyarorszagon ceget nyitni, de itt meg nincs tapasztalatunk benne, hogy egyaltalan, hogyan kezdjunk hozza, vagy egyalltalan milyen engedelyek kellenek.(a teljes vegzettsegen kivul) Koszonom!

 130. KV István /

  Kedves Magdolna,
  Szeretném megtudni, hogy fa hulladék (például hibás raklapok) felvásárlásához, újrahasznosítához milyen engedélyek szükségesek?
  Köszönöm! KV István

 131. Bíró Edina /

  T. Cím!
  Érdeklődöm, hogy adószámos magánszemélyként felnőttképzési tevékenységet szeretnék folytatni, óraadóként, magánszemélyek részére.
  A NAV nem tudott felvilágosítást adni, hogy kell-e egyéb engedély hozzá.
  Kérdésem, tehát ez, önök szerint kell-e bármilyen más engedély hozá?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Edina!
   Engedély nem szükséges, de azt figyelmébe ajánlom, hogy üzletszerűen és rendszeresen végzett tevékenységet adószámos magánszemélyként nem folytathat. Tudom, hogy gyakorta javasolják ezt a megoldást, még a hivatalok is, és ki is adják az adószámot minden gond nélkül, de egy esetleges ellenőrzéskor erre hiába hivatkozik az adózó.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 132. csilla /

  KEDVES ANDREA! Szeretnék felvilágosítást kérni,lehet-e magánlakásban varróműhelyt telephelykést egy szobában kialakítani? Nem tudok senkitől érdemleges választ kapni,kérem segítségét

 133. csilla /

  Kedves Magdolna! 🙂 -elnézést a név elírásért….

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   141302 – Felsőruházati termék összeállítása
   141402 – Alsóruházati termék összeállítása

   A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

   A tevékenységhez bejelentés szükséges!

   Az ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható.

   A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az ipari tevékenység

   a) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
   b) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

   A a)-b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

   Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

   A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az Interneten közzéteszi.

   Bejelentést előíró jogforrás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

   Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://onkormanyzat.net/2010/kereses

   Üdvözlettel,
   Magdolna

   1. csilla /

    Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást.

 134. csilla /

  Kedves Magdolna! A bejelentési kötelezettségnek a különböző iratokkal eleget tettem.Az Önkormányzatnál azt,mondták,hogy küldik az értesítés.és majd a hatóságokat is értesítik… Milyen hatóságokat,és milyen feltételeknek kell megfelelni ha egy gépem és egy szabászasztalom van a szobában, ahol a mintadarabokat gyártom-ás varroda fogja levarrni nagyobb tételben a pólókat ,kérem segítsen,van esélyem…-miket kell teljesítenem… nagyon félek… Köszönettel Csilla

 135. Lakatos Edit /

  Tisztelt Magdolna!
  Korábban volt egy kérdésem, melyre a válasza rendkívül fontos lenne. Férjem motorkerékpár szeretne foglalkozni családi házunk egy elkülönített helyiségében. Itt szeretné a műhelyt kialakítani (nem autószerelő műhelyt, ez egészen más).
  Érdeklődöm, ennek milyen feltételei vannak, és milyen engedélyek szükségesek hozzá.
  Megtisztelő válaszát előre is megköszönve, üdvözlettel!

  1. Lakatos Edit /

   Helyesen: Férjem motorkerékpár szereléssel szeretne foglalkozni ….

  2. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Edit!

   Ugyanúgy kel hozzá a területileg illetékes – környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró – megyei kormányhivatal engedélye.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 136. Marosi Sándor /

  Tisztelt Magdolna!

  Távközlési szolgáltatások kiépítése mellett informatikai eszközöket szeretnék értékesíteni. Ezek olyan eszközök lennének amelyek kiváltják az esetleges bontási munkákat. A kérdésem az lenne hogy milyen engedélyek szükségesek az értékesítéshez? Továbbá ha felhasznált anyagként tüntetem fel és számlázom ki mint a szolgáltatás kiépítése során felmerült +költség akkor az lehetséges-e?

  Üdvözlettel,
  Marosi Sándor

 137. Ildi /

  Kedves Magdolna!
  Közeli jó barátom egy autóelektromossági vagy autódiagnosztikai vállalkozást szeretne indítani ,vagy kiváltani.30 év szakmai tapasztalattal.Most azt mondják az ügyintézők,hogy mestervizsgát kell letennie addig ki sem válthatja az egyéni vállalkozását. Gépészechnikusi főiskolai végzettsége van és elektronikusi (??).Hol tudok ennek pontosan utána nézni?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Ildi!

   A Gépjárműjavítás, -karbantartás tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. A település jegyzőjénél írásban kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A bejelentést követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ha igen, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

   Tehát a végezni kívánt tevékenysége bejelentéshez kötött, és ellenőrzést követően kapja meg a szükséges telepengedélyt.

   Autószerelő műhelyben legalább 1 fő kell, aki rendelkezik mestervizsgával, a szakmunkás bizonyítvány, vagy OKJ képzés nem elegendő. A vállalkozás indításakor (egyéni vállalkozó esetén ha személyesen intézi) akkor azonnal ellenőrzik a szükséges képesítést, amennyiben interneten keresztül indítja a vállalkozást úgy 30 napon belül ellenőrzik azt. nem muszáj, hogy az egyéni vállalkozó rendelkezzen a mestervizsgával, határozatlan időtartamra szóló munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal is teljesíthető a feltétel, tehát elég ha az alkalmazottnak van mestervizsgája.

   Küldöm a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, itt minden vonatkozó információt megtalál:
   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000001.khv

   4. § – gazdasági társasági formára vonatkozó előírások, 7. § egyéni vállalkozásra vonatkozó előírások, és a szükséges alap képesítéseket az 1.sz. melléklet tartalmazza.

   A pontos feltételekről javaslom, hogy a területileg illetékes Kotmányhivatalnál (Kormányablak) érdeklődjön, ahol az egyéni vállalkozói engedélyeket intézik. Ott is kap részletes útmutatást erre vonatkozóan.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 138. Kis Judit /

  Kedves Magdolna!
  Olyan vállalkozást tervezek indítani, amelyben egyedi ezüst ékszereket (is) készítenék megrendelésre ezüstgyurmából. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal már felvettem a kapcsolatot, így az ottani követelményekről már tájékozódtam. Az lenne a kérdésem, hogy kell-e valamilyen szakirányú végzettség ehhez a tevékenységhez nekem (vagy valakinek a vállalkozásban)? (Mivel az ezüstgyurma Magyarországon nem túl ismert, sajnos kevés információt találtam, ezek sem egyértelműek, még a MKEH sem tudott egyértelmű választ adni). Pontosan melyik tevékenységi kört kell felvennem egyéni vállalkozóként?
  Ha szakképesítéshez kötött a tevékenység, és én (még) nem rendelkezem az adott végzettséggel ( ha szükséges, megszerzem), milyen lehetőségeim vannak a vállalkozáson belül? Katás egyéni vállalkozásban gondolkodtam egyenlőre, jelenleg itthon vagyok a 10 hónapos kislányommal.
  Egy korábbi posztban olvastam, hogy bizonyos tevékenységi körökkel kapcsolatban szigorúbb szabályok vonatkoznak az egyéni vállalkozásokra, mint pl. a betéti társaságokra. A férjemmel van egy betéti társaságunk. Jobban járok-e, ha a Bt. tevékenységi körét bővítjük?
  Válaszát várva, üdvözlettel: Kis Judit

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Judit!
   Ha jól tudom az ezüstgyurma esetében finomszemcsés színezüstről van szó, így ebből a szempontból nemesfém, 99,97%-os tisztaságú ezüst. Ha ez igaz, abban az esetben a “nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása” tevékenység előírásai vonatkoznak rá, azaz szakképesítéshez kötött tevékenység az alábbiak szerint:

   Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)
   – Ötvös, fémműves

   Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés
   – Ötvös
   – Aranyműves
   – Cizellőr
   – Drágakőfoglaló
   – Ezüstműves
   – Fémműves
   – Lánckészítő

   Ha Önnek nincs végzettsége, igazolhatja a szakképzettséget egy munkaszerződés benyújtásával, amellyel egy szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat határozatlan munkaidejű szerződéssel.

   Arra vonatkozóan, hogy Bt esetében célszerűbb-e / könnyebb-e a tevékenység elindítása tanácsot nem tudok adni. A tevékenység felvételét követően amennyiben kérik, 30 napja van igazolni a szakképzettséget, ha nem tudja, törlik az adott tevékenység bejegyzését. Azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy a rendelet nem a tevékenység elindítását, hanem annak gyakorlását szabályozza, azaz ez működő cég esetében is követelmény, más kérdés, hogy milyen gyakorisággal és hatékonysággal ellenőrzik, de ettől függetlenül jogszabályban előírt feltétele a működésnek, hogy csak szakképzettséggel rendelkező személy végezheti.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 139. Daróczi Tibor /

  Üdvözlöm!
  Faipari egyéni vállalkozást indítanék,konkrétan padokat,asztalokat,díszkutat,kerítéselemet készítenék. Milyen végzettség szükséges ehhez? Ha nem szükséges,főállású munka mellett végezhetem ?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Tibor!
   Ezekhez a tevékenységekhez végzettség szükséges az alábbiak szerint:

   Tevékenység: Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása

   Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)
   – Asztalos
   – Faipari gépkezelő
   – Famegmunkáló

   Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés
   – Bútorasztalos
   – Fa- és bútoripari gépkezelő
   – Faipari gépmunkás
   – Faesztergályos
   – Fatermékgyártó

   A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az ipari tevékenység

   a) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
   b) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

   A a)-b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

   Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 140. SzánPéter /

  Kedves Magdolna!
  Képesítés nélkül lehetek-e egyéni vállalkozó?
  Ezekben a tevékenységi körökben gondolkodom:
  -Dekorácios falfestés, minták ,ábrák,mesefigurák stb.
  -Műanyag /polisztirol diszek felragasztása, festése javitása
  -dekorglettek felhuzása
  -ezeknek a felületeknek előkészitése
  Szobafestő mellett dolgozom,de képesitésem nincs erről.
  Jobbagyféltekés rajz tanfolyamot végeztem rajztudásom,és kreativitásom szeretném
  kamatoztatni.
  Köszönöm válaszát
  Továbbiakban

 141. Szűcsné Darmos Anikó /

  Kedves Magdolna!
  Átvettem egy vállalkozást, mint egyéni vállalkozó. Ahol eddig ingyenes orvosi tanácsadástbiztosítottak, és 869001-es TEÁOR számmal kezelésektet végeztek. Sajnos mint egyéni vállalkozó ((OKJ ápolói végzettséggel) az ingyenes orvosi konzultációt nem biztosíthatok, ANTSZ engedélyt nem kaptam. A kérdésem a következő érvényes MESZK tagsággal és Egészségügyi szakdolgozói működéllyel rendelkezve ANTSZ engedélyre feltétlen szükség van-e a kezelések elvégzéséhez (polarizált fénykezelés) . Vagy ez a jogszabály alkalmazható-e a vállalkozásomra:
  Egészségügyi tevékenységet – jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett – csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

  A tevékenységhez külön engedély szükséges!

  A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

  Engedélyező hatóság: A Magyar Orvosi Kamara tagsága és/vagy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagsága szükséges.

  A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az illetékes szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara.

  Kamarai tagság nélkül is végezhető az egészségügyi tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

  Engedélyt előíró jogforrás: 2006. évi XCVII. törvény

  Köszönöm válaszát:

  Anikó

 142. Mária /

  Kedves Magdolna!

  A Nav-ban kaptam adószámot (adószámos magánszemélyként történő tevékenységhez) kiállításszervezéshez, könyvkiadás illetve fényképész tevékenységi körökhöz. Kérdésem lenne, hogy ezen tevékenységek szakképzettséghez kötöttek-e? Már mindenféle hivatalban érdeklődtem ez iránt, de mindig csak tovább irányítottak, mondván, hogy ők nem tudják megmondani. A fényképész ÖVTJ kóddal értékesíthetek a saját fotómmal ellátott terméket, amit egy cég gyártott le (pl cewe)? Adószámos magánszemélyként magánkiadási formában adhatok ki könyvet? Erről is többféle véleményt hallottam..

  Előre is hálásan köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel:
  Mária

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Mária!

   A fotózáshoz és a fotótermékek értékesítéséhez szakképzettség szükséges, egészen pontosan az alábbi végzettségek fogadhatók el:
   – Fotógráfus és fotótermék-kereskedő vagy Fényképész és fotótermék kereskedő
   – Látszerész és fotócikk-kereskedő

   Forrás: 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

   A másik két tevékenységhez nem előírás a szakképzettség.

   Arra azonban mindenképpen felhívnám a figyelmét, hogy az adószámos magánszemély nem végezhet rendszeres és üzletszerű tevékenységet. Tudom, nagyon sok helyen, még akár kormányhivatalban is javasolhatják ezt a működési formát, holott ez csak nagyon ritka esetben lehet megfelelő megoldás. Ha művészként mondjuk időnként felkérik egy kiállításon való részvételre, vagy egy szakmai előadásra, egy-egy fotóját megveszik, arra számlázhat magányszemélyként, de ha kiad egy fotókönyvet, egyéb fotós szolgáltatásokat értékesít és ezt nem csak alkalmanként végzi, illetve kifejezetten bevételszerzés a cél, akkor ez már nem végezhető magánszemélyként, csak és kizárólag egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társaságként.

   Annak megállapítását, hogy üzletszerű tevékenységet végez-e, illetve adott esetben a bírságolást nem a Kormányhivatal végzi majd, hanem a NAV, ezért mindenképpen érdemes NAV állásfoglalását és előírásait alapul venni.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

   1. Mária /

    Kedves Magdolna!

    Nagyon szépen köszönöm válaszát!

 143. Mr Josh Hawley /

  Helló,
  Josh Hawley úr vagyok, egy személyi kölcsönhitelező, aki magánszemélyek, intézmények, szervezetek stb. Számára biztosítja az esélyegyenlőséget, mindössze 2% -os kamatlábbal fedezet nélkül …. Szüksége van azonnali kölcsönre, hogy kiegyenlítse adósságát vagy Szükség van-e kölcsönre, hogy javítsa vállalkozását? A bankok és más pénzintézetek elutasították? Szükség van konszolidációs kölcsönre vagy jelzálogkölcsönre? Minden gondod vége, mert itt vagyunk, hogy minden pénzügyi problémádat a múlté tegyük.
  Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) további részletekért ..

  Üdvözlettel!

 144. Sztojka zoltán /

  Jó napot érdeklödnék hogy Autoszrelömühel nyitásához pontosan mik a feltételek és mien árategoriaban kell gondolkoznom ha már minden szükséges felszerelésem megvan és a hely is szabványos ! ? Válaszát elöre is köszönöm !
  Sztojka Zoltán 2017.08.22

 145. Hajni /

  Tisztelt Cím! Szeretnék érdeklődni, hogy betegszállításhoz milyen engedélyek szükségesek, valamint hogyan kell elindulni, hogy felesleges köröket ne tegyek?

 146. Gábor /

  Játszóház inditását tervezem! Esetleg lehetne pályázni valahol eszköz beszerzèsre?

 147. Király Ferencné /

  Tisztelt Cím! Férjemnek van egy jelenleg szüneteltetett fuvarozással foglalkozó BT-je. Kérdésem, hogy ez a Bt, bővíthető-e pénzváltással, vagy pénzváltót, csak KFT-vel lehet-e nyitni? -, vagyis új céget kellene alapítanunk?-
  Budapest Bank követel tőlünk több milliót, /svájci frank hitel volt,/ mi semmilyen “mentőövet” nem vettünk igénybe, az utolsó fillérig kifizettük a tartozást. BB- bank ennek ellenére néha megfenyeget, hogy feljelent minket, aztán több évre elhallgat. Az ügyünk, a jogászoknál van.
  Ennek ellenére bővíthető-e a BT, ?, esetleg az én nevemre kellene a férjeméről átíratni? Akkor lehetne bővíteni? Vagy ismétle, csak KFT-vel lehetne nyitni? Köszönöm a válaszukat.

 148. Lethenyei Boglárka /

  Kedves Magdolna!

  Korábban volt szüleimnek vállalkozása, melyet szeretnénk újraindítani, azonban azóta megváltoztak a szabályok és nem kapok válaszokat hivataloktól..
  Varrógéppel szegett és hímzett terítőket szeretnénk gyártani, egyedi mintával, illetőleg értékesíteni, kis- és nagykerek felé, esetlegesen magánszemélyeknek későbbiekben webshopon keresztül.
  A hivatalokban nem kapok választ, hogy milyen végzettség kell hozzá. Több lehetőség is van, hiszen sokszor elég szubjektív a gyártott termék besorolása.
  Korábban a gépi hímző végzettséget “javasolaták”, azonban ilyen tanfolyam nem indul, csak elvétve, nincs rá igény. Mivel lehetne kiváltani, ami “egyszerűbb”?
  Lakástextil készítő?
  Előre is köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  L.Boglárka

 149. V.Zsuzsa /

  Kedves Andrea!
  Már működtetek egy vegyeskereskedést és szeretnék egy másik telephelyen havi 4-5 alkalommal vásárt tartani.Érdekelne, hogy milyen engedélyekre van szükség,azon kívül, hogy a település jegyzőjétől engedélyt kérek,és mik azok a termékkörök, amelyeket szakhatósági engedély nélkül árusíthatok pl. vegyiáruk,( tisztítószerek, mosóporok stb.), műanyag termékek ( felmosóvödrök stb.), játékok, ajándéktárgyak, palackozott üdítők.
  Várom válaszát , előre is köszönöm. Üdvözlettel V.Zsuzsa

 150. Viktor /

  Ha KATA-s egyéni vállalkozóként önkiszolgáló mosodai szolgáltatást végeznék. Kell-e hozzá valamilyen iskolai végzettség illetve milyen engedélyeket kell beszerezni?

 151. Mónika /

  Kedves Magdolna,

  Esküvői ruhaszalont szeretnék nyitni (eladás és kölcsönzés). Milyen iskolai végzettség és engedélyek szükségesek hozzá?
  Kereskedői OKJ képesítés elegendő?

  Köszönöm!
  Mónika

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Mónika!
   Ruházati cikkek értékesítéséhez nem előírás a végzettség, a tevékenység bejelentésköteles a helyi önkormányzat jegyzőjénél.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 152. József /

  Tisztelt Magdolna
  Érdeklődnék, hogy Sprinkler cső megmunkálásához (fúrás, hegesztés) milyen engedélyek szükségesek, illetve milyen szakképzettséghez köthető. TEÁOR szám alapján 2562- Fémmegmunkálásba tartozhat ez a tevékenység de nem találok olyan oldalt amely konkrétan megválaszolná kérdéseimet.
  (Sprinkler cső: a gyárakban és egyéb létesítményekben beépíteni kötelező piros tűzoltó funkcióval ellátott fém csőrendszerek)
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel,
  József

 153. Fazekas Soma /

  Tisztelt Szerkesztő!

  Érdeklődnék, hogy milyen engedélyhez kötött egy Jóga terem nyitása üzemeltetése, amelyben teát is lehet igény szerint fogyasztani.

  Köszönettel:
  Soma

 154. Tina /

  Tisztelt Magdolna!

  Táskákat tervezek, amiket mással szeretném megvarratni és utána webshopon értékesíteni! A táska 90 %-a vászon, ezenkívül bőr részletek vannak rajta. Divat- és stílustervező végzettségem van. A kérdésem az, hogy amíg számlaképes és végzettséggel rendelkező varrónőkkel gyártatom le, szükségem van e így is bőrdíszmű végzettségre?
  Válaszát és segitségét előre köszönöm!

 155. Király Andrea /

  Kedves Magdolna!
  Szeretném a segítséget kérni. Frissítő masszőr leszek, egyéni vállalkozókent. Viszont sajnos nem tudom milyen nyilvántartásokat kell vezessek. Halottam hogy az. Olajokrol, krémekrol is kell, hogy az ÁNTSZ ne tudjon büntetni. Hol tudok ennek utána járni? Válaszát előre is köszönöm!

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Andrea!
   A frissítő masszázs tevékenység közegészségügyi szabályozásáról szóló 6/1969. (IX.4.) EüM rendeletet 2009. évtől hatályon kívül helyezték. Ez a norma határozta meg azt, hogy a frissítő masszázst végző üzlethelyiségeknek milyen higiéniai, közegészségügyi szabályoknak kell megfelelniük.
   Mivel azóta sem bocsátottak ki új rendeletet, ezért az ÁNTSZ állásfoglalása szerint továbbra is a már hatályon kívül helyezett jogszabályban meghatározott előírások az irányadók.
   Rendelet: http://www.vitalitas.hu/?ctype=5&todo=melleklet&did=4011
   Természetesen, legbiztosabb, ha felveszi a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel.
   Üdvözlettel, Magdolna

 156. Árva Zsolt /

  Üdvözlöm! Most szeretnék vállalkozást indítani 4332 teáor számú tevékenységi körben.Az a kérdésem,hogy telephely köteles e ez a tevékenység?
  Üdvözlettel:Zsolt

 157. LACI /

  Jó napot ! Kérdésem : 6412 számú tevékenységhez kell v. engedély

 158. Scheller Katalin /

  Kedves Magdolna!
  A szomszédomban egy üres telekre egy aktív vállalkozó a kis-teherautó kölcsönző telephelyét kívánja áthelyezni. Kérdésem, hogy a telephely létesítésének vannak-e műszaki/környezetvédelmi követelményei és így az engedélyköteles-e?
  Kérem szíves segítségét abban, hogy hol találok erre vonatkozó előírásokat.
  Köszönöm szépen!
  Scheller Katalin

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Katalin!

   A bejelentés és engedélyeztetés a helyi önkormányzat jegyzőjénél történik, így javaslom ott érdeklődjön az adott üggyel kapcsolatban.

   Az engedélyezési eljárás jelentősen egyszerűsödött, akkor kell külön telephelyet létesíteni, ha 10 autónál többet üzemeltetnek, de ennek a telephely létesítését nem kell külön engedélyeztetni, csak bejelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

   A közlekedési nyilvántartásról szóló törvény írja elő, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek esetén milyen cím jegyeztethető be, ilyen esetben is a jegyző igazolja, hogy az ingatlan alkalmas teherautó tárolására.

   Kapcsolódó jogszabály: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900084.TV

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 159. Evelin /

  Kedves Magdolna! Egy kölcsönzőt szeretnék nyitni amiben tányérok poharak asztalteritö evőezközök stb lenne. És az lenne a kérdésem,hogy ehez milyen végzettség szükséges. válaszát előre is köszönöm.

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Evelin!

   Ehhez a tevékenységhez nincs előírt végzettség.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 160. Sonkoly László /

  Szép jó napot
  Elég nehéz dolgom van ,épület és autó üveg illetve autó karosszéria fóliázással foglalkoznék , KATA válalkozási formában , szükséges egy műhelyt fenntartani ,viszont nem tudom pontosan milyen engedélyek szükségesek , eléggé elkeserítő információkat gyűjtöttem be eddig ezért érdekelne hogy Őnök szerint ennek mi a pontos menete . válaszukat előre is köszönöm

  1. Szabó Nikolett /

   Kedves Magdolna!

   Játszóházat szeretnénk nyitni!Maga a hely meg van, az adott ..átalakítás alatt van perpillanat, várjuk a tervezőt!Gyermekmegörzéssel szeretnénk /ami egy- két óra szülő nélkül / míg bevásárol vagy bármi.Míg a gyermekek addig az adott játékokkal / korosztálynak megfelelő/ játszanak .pl. ugrálóvár, kisebb játékok…játszóház tervező megtervezésében!
   Szeretnénk pici tea konyhát ahol van egy microhullamú sütő ahol a babának egy tápszert vagy egy baba ételt meg lehet épp melegíteni, de ezt csak a szülők végeznék Mi nem. Egy etető szék, asztal , pár székkel kiegészítve.
   Illemhelységek, pelenkázók lennének.

   Szeretném kérdezni hogy 2018-ban
   egy játszóház üzemeltetéséhez milyen engedélyek szükségesek és nekem mint vezető, illetve majd az alkalmazottaknak /1 vagy két személy / milyen végzettség szükséges?

   Nagyon várom válaszát!

   Köszönettel és üdvözlettel: Nikolett

 161. gartai istván /

  szeretnék egy diszitöfestöi válalkozást mien engedélyekre lenne szükségem hogy elinditsam köszönöm válaszát maradok tisztelettel gartai istván

 162. Pethőnè Tóth Szilvia /

  Kedves Magdolna!
  Gyermek felügyelettel szeretnék foglalkozni ami 1-2-3 óra szülök nèlkül , a vègzetsegem óvodai dajka okj ès bèbysiter . Az èrdekelne hogy milyen feltèteleknek kell megfelelni egy ilyen tevèkenyseghez ,,magànvàlalkozokènt müködhet-e ? A hàznak kell-e helyrajziszàmmal rendelkezni-e milyen helyiséggel kell rendelkezni?
  Milyen hatosàgnàl kell elindulni ?
  Vàlaszàt elött is köszönöm !
  Üdvözlettel: Pethőnè Tóth Szilvia

 163. Voros.eva /

  Kedves Magdolna!
  Csaladi gazdasag (mezogazdasagi ostermelo) tagja (nem vezetoje) fodrasz vegzettsegere tekintettel, erre a tevekenysegre lehet-e masodsorban vallalkozo? A fodraszati tevekenyseget nem uzletben, hanem pl szocialis otthonban, vagy a szolgaltatast igenybe vevo lakasaban vegezne. Ha lehet ilyen feltetelekkel vallalkoznia, akkor Milyen engedelyekre, bejelentesre van szuksege Kell-e uzlettel rendelkeznie, annak ellenere, h nem ott vegezne a tevekenyseget? Udv eva

 164. Sóber Ágnes /

  Kedves Magdolna!

  Gyermek felügyelettel és otthoni vérvétellel szeretnék vállalkozást indítani magánszemélyként egyedüli tagként. Szeretnék tanácsot kérni hogyan induljak el, milyen feltételeknek kell eleget tegyek. Minden apró részletet szeretnék tudni.
  Köszönettel : Sóber Ágnes

 165. Nagy lászló /

  Üdvözlöm tüzelöanyag kereskedelemmel szetetnék foglalkozni mint egyéni vállalkozó a vállalkozást már megcsináltam csak nemt hogy milyen engedélyek kellenek még hozzá a jegyzőnél voltam de nem nagyon vannak képbe ezzel kapcsolatba köszönöm.

 166. Katalin /

  Kedves Magdolna!

  Munkaerő közvetítői vállalkozás indításába szeretnék kezdeni, amelynek fő tevékenységi köre a gyermekfelügyelet/korrepetálás, a vállalaton belül akár 20-50 alkalmankénti munkavállaló lenne regisztrálva. Ebben az esetben egyszerűsített foglalkoztatást lehetne alkalmazni? Esetenként legfeljebb 11 740 Ft a kifizetés, ami független az óraszámtól, tehát akár 2500 Ft is lehet az órabér? Ilyen esetben mekkora összegű a munkavállaló utáni járulék kifizetése? Mi a helyzet abban az esetben, ha valaki pl. heti kétszer 8 órát vállalna, de 2000-2500 Ft-os órabérrel?
  Mivel esetenkénti megbízásról lenne szó, milyen egyéb adózási kötelezettségekkel kell számolni?

  Nagyon köszönöm előre is a segítségét!

  Üdvözlettel,
  Katalin

 167. Katalin /

  Kedves Magdolna!

  Egy további kérdéssel fordulnék Önhöz. A munkaerő közvetítői tevékenységen kívül, gyerekek számára történő 1-5 napos tréning vagy egyéb képzés esetén, milyen elvárásoknak kell megfelelni, milyen engedélyekkel kell rendelkezni, milyen adózási forma lép életbe?

  Visszajelzését előre is köszönöm!
  Üdv,
  Katalin

 168. Kovács István /

  Kedves Magdolna!

  Műanyag nyílászáró beépítéshez szükség van szakképzettségre? Több helyről kaptam információt, természetesen mindenhonnan más válasz érkezett. Asztalos, lakatos beépíthet ezt a választ kaptam legtöbb helyről. Van Okj képzés, de ők is azt mondták, hogy nem kötelező a szakképesítés. FEOR 7539 egyéb szakipari foglalkozáshoz sorolják, de szakképesítést nem igényel. 2 alkalmazottam van de nincs szakképesítésük 5éve végzik ezt a munkát, és nem tudom mit tegyünk, mert a képzés csak 300km-re van tőlünk és megoldhatatlan.

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves István!

   A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint a faipari tevékenységeken belül a Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* végzettséghez kötött tevékenység
   – Asztalos
   – Asztalosipari szerelő
   – Bútorasztalos
   – Asztalosipari szerelő
   végzettséggel lehet végezni.

   Ha nem biztos a szakképzettségeket illetően, a kormányhivatali infovonalon, a 1818-as telefonszámon, vagy a 1818@1818.hu e-mail címen, szinte 1 napon belül kap konkrét választ a szükséges végzettségekkel kapcsolatban.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 169. Stella /

  Üdvözlöm,

  Érdeklődnék, hogy ha külföldről berendelt márkás ruházati és egyéb divat kiegészítőket szeretnék online árulni, ehhez elegendő-e egy vállalkozóit kiváltani és az iparkamara felé jelenteni a kereskedelmi célt?

  Bármi egyéb szükséges-e hozzá?
  Az adózás miképpen alakulna?
  Könyvelési v. egyéb kötelezettség a számla adáson kívül van-e?Tudna javasolni FEOR tevékenységi számot is erre a célra?

  Előre is köszönöm segítségét! 🙂

  Üdv,
  Stella

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Stella!

   A vállalkozás végzéséhez valóban elegendő a vállalkozás lkétrehozása és a kereskedelmi tevékenység bejelentése.

   Ugyanakkor az adózás kérdésében javaslom, hogy mindenképpen keressen egy könyvelőt, mert sok mindenre oda kell figyelni termékimport esetén. Nem mindegy például, hogy EU-n, belül, vagy kívűl van a beszerzés, másrészt pedig az adózást befolyásolja a vállalkozási forma, a várható árbevétel és még számos egyén kérdés.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 170. Rácz László /

  Kedves Magdolna!
  Érdeklődöm – mivel nem találok semmilyen konkrét utalást – hogy kizárólag kerékpár kategóriába tartozó járművek árusításához kell-e kereskedelmi végzettséggel rendelkezni? Én autószerelő mestervizsgával rendelkezem, eddig a saját kis cégemben végeztem javítói, tevékenységet, és kft-ként árusítottunk robogókat, motorkerékpárokat. Nyugdíjasként szeretnék áttérni a kerékpár kategóriába tartozó járművek javítására, és árusítására, 4 órás katás e.v-ként.! Köszönöm a válaszát előre is!

  Rácz László

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves László!

   A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint “Kerékpár, mozgássérültkocsi szerelése” tevékenységhez

   – kerékpárszerelő

   végzettség szükséges.

   Másrész a “Jármű, járműalkatrész értékesítése” tevékenységhez

   – Kereskedő
   – Eladó
   – Műszakicikk-eladó Autó- és motorkerékpár-kereskedő
   – Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
   – Járműalkatrész-kereskedő
   – Járműalkatrész-eladó

   végzettség kell.

   A jármű meghatározásában 3 féle kategóriát különböztetünk meg,
   – gépjárműveket,
   – motoros nem gépjárműveklet és a
   – nem motoros járműveket.

   A kerékpár a 3. kategóriába tartozik, ezért a rendelet szerint szükséges hozzá végzettség.

   Ha azonban nem biztos a szakképzettségeket illetően, a kormányhivatali infovonalon, a 1818-as telefonszámon, vagy a 1818@1818.hu e-mail címen, szinte azonnal kap konkrét választ a szükséges végzettségekkel kapcsolatban.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 171. Palócz Attila /

  Kedves Magdolna!

  Szeretnénk indítani egy állatgyógyászati-állatorvosi magánlaboratóriumot. Milyen végzettség(ek) szükséges(ek) az engedély megszerzéséhez?
  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel: Palócz Attila

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Attila!

   A tevékenységhez állatorvosi végzettség szükséges. Állat-egészségügyi gyógyszertár és állatorvos részére kézi gyógyszertár létesítéséhez pedig külön engedélyre van szükség.

   Az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésének feltételeiről a 2012. évi CXXVII. törvény;rendelkjezik: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1200127.TV&mahu=1

   Üdvözlettel, Magdolna

 172. Krisztián /

  Kedves Magdolna!

  Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy főállású egyéni vállalkozóként (KATA-ként és alanyi mentesen) szeretnék otthon a garázsomban használt/bontott autó alkatrészeket árulni. Megvenném bontóból és kis haszonnal tovább értékesíteném. TEÁOR 4532 gépjármű alkatrész kereskedelemre gondoltam. Ez megfelelő nekem? Végzettségem autószerelő, valamint töltőállomás-kezelő viszgával rendelkezem. Ezen végzettségekkel folytathatok ilyen tevékenységet? Az Önkormányzaton kívül még hová van bejelentési kötelezettségem? Telephelyköteles ez a tevékenység? Válaszát előre is köszönöm! Krisztián

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Krisztián!

   a “Jármű, járműalkatrész értékesítése” tevékenységhez

   – Kereskedő
   – Eladó
   – Műszakicikk-eladó
   – Autó- és motorkerékpár-kereskedő
   – Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
   – Járműalkatrész-kereskedő
   – Járműalkatrész-eladó

   végzettség valamelyike szükséges.

   Az önkormányzat jegyzőjénél fognak adni információt a telephely engedélyezésével kapcsolatban.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 173. B.Gábor /

  Tisztelt Szakertő!
  Szőlőterületek karbantartására(metszés,zöldmunka,fűkaszálás)és telephely takarításra,indítanék KATA-s egyéni vállalkozást.Kell-e végzettség illetve engedély hozzá?

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Gábor, a fenti tevékenységekhez nincs kötelezően előírt végzettség.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 174. Kálmán Tibor /

  Kedves Magdolna!
  Szeretnék mozgó járműjavító szolgálatot indítani, vagyis házhoz mennék az autókat javítani. Csak székhelyem lenne, szerviz vagy műhely nincs a székhelyen. Autószerelő végzettségem van, már sok éve dolgozom alkalmazottként ebben a munkakörben, és szeretnék saját lábra állni. Kérdésem, hogy lehet e ilyen formában nekem szolgáltatni, vagy feltétlenül kell ehhez műhely is.Megtisztelő válaszát előre is köszönöm, tisztelettel: Tibike

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Tibike!

   A közúti forgalomban üzemképtelenné vált járművek – mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat keretében történő – helyszíni javítását csak olyan személy végezheti, akinek legalább mesterszakmunkás, kisipari mestervizsga, ill. ezekkel egyenértékű végzettsége (a továbbiakban: mestervizsga) vagy a szakiránynak megfelelő szakmunkás képesítése és 5 év szakmai gyakorlata van.

   Amennyiben a mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat egy helyszínen egyidőben dolgozó egysége több dolgozóból áll, elegendő, ha az itt említett képesítéssel az egység egy dolgozója rendelkezik.

   Létesítményi feltételek, műszaki berendezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek tekintetében a 1/1990. (IX. 29.) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló KHVM rendelet 3. sz melléklete tételesen tartalmazza, hogy mely tevékenységek (olajcsere, kisjavítás, műszaki bemérés stb) ellátásának, milyen létesítményi és eszközellátottsági feltételei vannak, és kitér arra az esetre is, ha helyszíni javításról van szó. Ahol a helyszíni javítást kifejezetten nem említi a rendelet, abban az esetben az adott tevékenység csak az általános feltételekkel végezhető.

   A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni, ebben meg kell jelölni, pontosan milyen járműjavító tevékenységeket és hol kívánja végezni. Így, ha bármely kérdésben bizonytalan, a hatóságnál érdemes erről konkrét állásfoglalást kérni.

   A rendelet teljes szövege innen érhető el:
   http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12197.333814

   Remélem, válaszommal tudtam segíteni.

   Üdvözlettel,
   Magdolna

 175. Bélus /

  Kedves Magdolna!

  Műanyag nyílászárók nem bolti kiskereskedelme milyen feltételekhez van kötve, amennyiben egyéni vállalkozóként szeretném végezni? Beszerelésről nincs szó csak megrendelés felvétel történik, gyár felé megrendelés leadása és a kész termék kiszállítása, átadása.
  Segítségét előre is köszönöm.

 176. Bükkösi Gábor /

  Jó napot!
  Olyan kérdéssel fordulnék önhöz hogy lángosozó nyitásához milyen engedélyeket kell beszerezni?
  Mik a feltételei? Pl.. : (Vállalkozásban szeretném.)
  Válaszát előre is köszönöm.

 177. pénzre van szüksége Kapcsolatfelvétel (dakany.endre@gmail.com) /

  Szükség van egy sürgősségi kölcsönre? Üzleti kölcsönöket, személyi kölcsönöket, diákhiteleket, autós kölcsönöket, E.t.c-t adunk, ha érdekelt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Hitel ajánlat.

 178. RedMaster /

  Говорят на криптовалюте Sibcoin можно стать миллионером. Как считаете, есть смысл купить данной криптовалюты? С Биткоином я свой шанс уже упустил.

  They say the cryptocurrency Sibcoin can become a millionaire. Do you think it makes sense to buy this cryptocurrency? With Bitcoin, I already missed my chance.

 179. Do you need loan? if yes, email:(dakany.endre@gmail.com) for more Details. /

  Szüksége van hitel / pénzügyi támogatásra? Nagyon alacsony 2% -os kamatlábat nyújtunk. Minden érdeklődő jelentkezik e-mailben: (dakany.endre(a)gmail.com) további információért.

 180. Ivancsics Ferenc /

  Kedves Magdolna!
  Szeretnék építési betontermék gyártásával,kőmegmunkálással foglalkozni,ami a fentiek olvasása alapján csak bejelentés köteles a területileg illetékes közigazgatási hivatalba.A szakmám vasbetonkészítő,kőműves és ev. lennék.Kérdésem az lenne hogy valóban csak bejelentés kell az okmányhivatalban,és indulhatok,vagy telephelyköteles/sok az építés helyszínén végzett munkám,tehát feleslegesnek tartom/???

 181. Funtek Róbert /

  Üdvözlöm

  Érdeklődnék hogy elektrotechnikai technikus végzettséggel lehet e autóvillamossággal foglakozó vállalkozást indítani vagy csak szakirányú képesítéssel ?!!Köszönöm előre us a választ.

 182. Varga János /

  Kedves Magdolna!
  Amennyiben lehetséges szeretném elkérni e-mail címét. Több hete keresek megoldást, “szerintem” egy jogi hiányosság miatt kialakult helyzetre. Abban bízom, hogy esetleg Ön tudna mrgfelelő választ vagy segítséget adni ebben az ügyben.

  Köszönettel: Varga János

 183. Deweyuseno /

  Здравствуйте. Как можно с вами связаться?

 184. Homoki Attiláné /

  Tisztelt Magdolna!
  Azt szeretném megtudni hogyan mi kell hogy nyithassak egy kézmüves játszóházat.Előre is köszönöm a válaszát.

 185. pénzre van szüksége Kapcsolatfelvétel (dakany.endre@gmail.com) /

  Szeretnél pénzt kölcsönözni? ha igen Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Hitel ajánlat.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *